0

kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9

15 2 0
  • kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:59

+ Nhóm trưởng căn cứ vào nội dung công việc để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của nhóm để hoàn thành công việc và ghi kết quả vào phiếu và bảng phụ.. + Gắn bảng phụ có ghi kết [r] (1)SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO YÊN BÁI PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO VĂN YÊN Người soạn: Phạm Thị Lê Phương Trường: THCS Lương Thế Vinh (2)a Các ước a b Các ước b 1 ; ; ; 1 ; 2; 1 ; 2; ; 6 1 ; ; 9 (3)Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, chØ cã hai íc lµ vµ chÝnh nã. Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ớc. ? Trong số 7; 8; số số nguyên tố, số hợp số? Vì sao? 7 số ngun tố có hai ước 8 hợp số có bốn ước 1; 2; 4; hợp số có ba ước 1; 3; 1 Số nguyên tố Hợp số. Định nghĩa: (SGK – 46) a số nguyên tố  số a > 1, có hai ước a hợp số  số a > 1, có nhiều hai ước (4) Chó ý: Chó ý: a) Số số không số nguyên tố, không hợp số, a) Số số không số nguyên tố, không hợp số, khụng tho định nghĩa số nguyên tố hợp số. không thoả mãn định nghĩa số nguyên tố hợp số. b) Các số nguyên tố nhỏ 10 là: 2;3;5;7 b) Các số nguyên tố nhỏ 10 lµ: 2;3;5;7 ? ? cã số nguyên tố không, có hợp số không?0 có số nguyên tố không, có hợp số không? Số có số nguyên tố không, có hợp số không?Số có số nguyên tố không, có hợp số không? Liệt kê số nguyên tố nhỏ 10?Liệt kê số nguyên tố nhỏ h¬n 10? 1 Số nguyên tố Hợp số. Định nghĩa: (SGK – 46) a số nguyên tố  số a > 1, có hai ước a hợp số  số a > 1, có nhiều hai ước (5) 1 Số nguyên tố Hợp số. a số nguyên tố  số a > 1, có hai ước a hợp số  số a > 1, có nhiều hai ước 2 Bảng số nguyên tố không vượt 100 (6) 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 12 22 32 42 52 62 72 82 92 51 81 21 33 63 93 24 14 34 54 44 64 74 84 94 45 55 15 25 35 65 75 85 95 16 26 36 46 66 56 76 86 96 18 28 38 58 48 68 78 88 98 20 10 30 40 50 60 80 70 90 27 57 39 69 99 100 87 Bảng số tự nhiên không vượt 100 77 49 91 Giữ lại số nguyên tố dòng (7) 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 12 22 32 42 52 62 72 82 92 51 81 21 33 63 93 24 14 34 54 44 64 74 84 94 45 55 15 25 35 65 75 85 95 16 26 36 46 66 56 76 86 96 18 28 38 58 48 68 78 88 98 20 10 30 40 50 60 80 70 90 27 57 39 69 99 100 87 Bảng số tự nhiên không vượt 100 77 49 91 Giữ lại số 2, loại bội mà lớn (8) 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 (9)1 Số nguyên tố Hợp số. a số nguyên tố  số a > 1, có hai ước a hợp số  số a > 1, có nhiều hai ước 2 Bảng số ngun tố khơng vượt q 100 Có 25 số nguyên tố không vượt 100 Số nguyên tố nhỏ số 2, số nguyên tố chẵn 3 Bài tập Tiết 25 (10)Hướng dẫn: + Lớp chia thành nhóm, nhóm cử nhóm trưởng, nhóm trưởng nhận nhiệm vụ từ giáo viên (gồm phiếu bảng phụ ghi nội dung công việc) + Nhóm trưởng vào nội dung cơng việc để phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm để hồn thành cơng việc ghi kết vào phiếu bảng phụ + Gắn bảng phụ có ghi kết nhóm lên bảng sau nhóm làm xong Tiết 25 (11)Hãy điền chữ tương ứng với số tìm vào ô chữ. T: Số nguyên tố số chẵn R: Hợp số lớn có chữ số Ô: Số nguyên tố lẻ ước 10 Ơ: Số có ước E: Số nguyên tố lẻ bé nhất X: Số bội số khác 0 A: Hợp số nhỏ có chữ số N: Số nguyên tố lớn có chữ số. 1 9 10 2 5 0 2 3 7 (12) Một phương pháp cổ để lập bảng số nguyên tố từ bảng số tự nhiên nhà Toán học cổ Hi Lạp Sàng Ơratôxten (13)Bài 115( SGK) Các số sau số nguyên tố hay hợp số: 312; 213; 435; 417; 3311; 67 Giải Số ngun tố : 67 (vì có hai ước nó) Hợp số là: 213 ( có ba ước là: 1; 213; 3) 435 ( có ba ước là: 1; 435; 5) 417 ( có ba ước là: 1; 417; 3) 312 ( có ba ước là: 1; 312; 3) (14)Bài 118( SGK) Tổng( hiệu) sau số nguyên tố hay hợp số: a) 3.4.5 + 6.7 b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7 c) 3.5.7 + 11.13.17 d) 16354 + 67541 Giải a) 3.4.5 + 6.7 hợp số (vì số hạng tổng chia hết cho Tổng chia hết cho lớn b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7 hợp số (vì số hạng hiệu chia hết cho lớn 7) c) 3.5.7 + 11.13.17 hợp số (vì số hạng tổng số lẻ nên tổng số chẵn tổng lớn 2) d) 16354 + 67541 hợp số (vì tổng có tận lớn 5) (15) *Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có ước *Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều ước *Số số không số nguyên tố không hợp số Kiến thức cần nhớ: Hướng dẫn nhà *Học thuộc định nghĩa số nguyên tố, hợp số *Cách số có số ngun tố hay khơng làm tập:116,117,119( SGK) 159, 160, 161 (SBT)
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9, kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9

Hình ảnh liên quan

Bảng sốtự nhiờn khụng vượt quỏ 100 - kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

Bảng s.

ốtự nhiờn khụng vượt quỏ 100 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng sốtự nhiờn khụng vượt quỏ 100 - kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

Bảng s.

ốtự nhiờn khụng vượt quỏ 100 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng cỏc số nguyờn tố khụng vượt quỏ 100 - kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

Bảng c.

ỏc số nguyờn tố khụng vượt quỏ 100 Xem tại trang 8 của tài liệu.