0

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Đông Hưng

4 25 0
  • Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Đông Hưng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:24

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Đông Hưng là tài liệu dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị thi học kì 1. Ôn tập với đề thi giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn học. Chúc các em đạt được điểm cao trong kì thi này nhé. UBND HUYỆN ĐƠNG HƯNG PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 MƠN: TỐN (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài (2,75 điểm): Thực phép tính:   1) 20.136  20.36 2) 2880  10 : 40  48.2020 3) 22021 : 22019 4)  9    16   (11)  16 Bài (2,0điểm): 1) Tìm x biết: a) 135  x   135  b)  x  3  15  55 : 53 2) Tính tổng số nguyên x biết: x   Bài (1,75 điểm) 1) Tìm số tự nhiên x biết 75 x, 300 x 25  x  80 2) Ba bạn Minh, Dũng, Trí sinh hoạt thiếu nhi câu lạc theo lịch cố định Minh ngày đến lần, Dũng 10 ngày đến lần Trí 12 ngày đến lần Lần đầu ba bạn đến câu lạc ngày Hỏi sau ngày ba bạn lại gặp lần Bài (2,5 điểm) Trên tia Oa lấy hai điểm A B cho OA  3cm OB  7cm 1) Trong điểm O, A, B điểm nằm hai điểm cịn lại? Vì sao? 2) Lấy M trung điểm đoạn thẳng AB tính độ dài đoạn thẳng AM 3) Vẽ tia Ob tia đối tia Oa lấy điểm C thuộc tia Ob cho OC = 3cm Chứng tỏ O trung điểm đoạn thẳng AC Bài (1,0 điểm) 1) Cho S   33  35  37   32021 Chứng tỏ S không chia hết cho 2) Cho p, q hai số nguyên tố cho p > q > p – q = Chứng tỏ  p  q  12 Hết Họ tên thí sinh: Số báo danh: ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM MƠN TỐN – HKI NĂM HỌC 2020 – 2021 Bài Ý Nội dung Điểm Thực phép tính: 1) 20.136  20.36 0,75đ 0,75đ Bài 2,75đ 0,5đ 0,75đ  20 136  36   20.100  2000 2)  2880  10  : 40  48.2020   2880  8.100  : 40  48.1   2880  800  : 40  48  2080 : 40  48  502  48  550 3) 22021 : 22019  220212019  22  4)  9    16   (11)  16   9    11   16   16   20    16   16 0,5đ 0,75đ 0,25 0,25 0,25 (Nếu HS thiếu KL cho tối đa)  x  3  40 x 38 x 83 x  11 Vậy x = 11 2) Tính tổng số nguyên x biết x   0,25 0,25 0,25 (Nếu HS thiếu KL cho tối đa)  x  1  x   , mà x   nên x  0;1;2  x  12; 1;0;1;2  x 1;0;1;2;3 Tổng số nguyên x là: 1      Bài 1,75 đ 0,25 0,25  x  3  15  Do x  0,25 0,25 1) Tìm x biết : a) 135  x   135  135  x  135  135  135  x  0 x 0 x0 b)  x  3  15  55 : 53 Bài 2,0đ 0,25 0,25 Vậy x = 0,75đ 0,25 0,25 0,25   20    20 0,75đ 0,25 1) Do 75 x,300 x  x ƯC(75,300) (1) Mà 300  75.4  300 75  ƯCLN(75,300) = 75 ƯC(75,300) = Ư(75) (2) Từ (1) (2) suy x Ư(75) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Do x Ư(75) 25  x  80  x 25;75 Vậy x 25;75 0,25 2) Gọi x số ngày để ba bạn Minh, Dũng, Trí lại gặp lần câu lạc kể từ sau lần ( x  * ) Vì Minh đến lần, Dũng 10 ngày đến lần Trí 12 ngày 0,25 đến lần nên x 8; x 10; x 12  x  BC 8,10,12  1,0đ Do số ngày nên x số nhỏ khác x  BC 8,10,12   x  BCNN 8,10,12  0,25 (1) Ta có BCNN 8,10,12   23.3.5  120 0.25 (2) Từ (1) (2) suy x = 120 Vậy số ngày để ba bạn Minh, Dũng, Trí lại gặp lần câu lạc kể từ sau lần 120 ngày 0,25 Hình vẽ 0,5đ Bài 2,5 đ b C O A M B a Hình vẽ sai khơng chấm điểm hình 1) Trên tia Ox có OA  3cm, OB  7cm  OA  OB (do3cm  7cm) 0,75đ  điểm A nằm hai điểm O B Vậy ba điểm O,A,B điểm A nằm hai điểm cịn lại 2) Vì điểm A nằm hai điểm O B nê OA  AB  OB  3cm  AB  7cm  AB  7cm  3cm  4cm 0,75đ Do M trung điểm đoạn thẳng AB nên AM  MB  AB Tính AM   cm  Vậy AM = 2cm 3) Điểm C  Ob điểm A  Oa mà hai tia Oa Ob đối nên hai điểm A C nằm khác phía điểm O (hoặc: hai tia OA,OC đối nhau) => điểm O nằm hai điểm A C 0,5đ 0,5đ Do điểm O nằm hai điểm A,C OA = OC = 3cm nên O trung điểm đoạn thẳng AC 1) Ta có S   33  35  37   32021  31  33  35  37   32021 Vì dãy số 1;3;5;7;…;2021 dãy số tự nhiên lẻ liên tiếp có  2021  1 :   1011 số nên S có 1011 số hạng Do 1010 số hạng 33 ;35 ;37 ; ;32021 chia hết cho 32  có số hạng số không chia hết S không chia hết cho 2) Cách 1: Do q số nguyên tố, q > => q không chia hết cho => q có hai dạng: 3k + 1, 3k + ,k  * 1 Bài 1,0đ 0,5đ Nếu q = 3k + p  q   3k    3 k  1  p mà p > nên p hợp số => mâu thuẫn với điều kiện p số nguyên tố  q  3k  1  Từ (1) (2) => q = 3k + => p = q + = 3k + Ta có p + q = 3k + + 3k + = 6k + = 6(k +1)   p  q  3 3 Do p, q số nguyên tố lớn nên p, q số lẻ 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 => q + p + số chẵn Mặt khác theo ta cịn có p – q = => (p + 1) – (q + 1) = nên p + q + số chẵn liên tiếp nên hai số có số chia hết cho Khơng tính tổng qt ta giả sử  q  1  q   4m, m  , m   q  4m   p  q   4m  Do p  q  4m   4m   8m   p  q    Vì (3,4) = 3.4 = 12 nên từ (3) (4) suy  p  q  12 0,25 Cách 2: Ngồi cách trình bày ta viết khác đơn giản sau: Do p, q hai số nguyên tố mà p > q > p – q = 2=> p = q + Ta đưa toán mới: Cho q, q + số nguyên tố lớn Chứng tỏ tổng chúng chia hết cho 12 Thật vậy: Do q số nguyên tố q > nên q không chia hết cho => q có hai dạng: 3k + 1, 3k + ,k  * 1 0,5đ 0,25 Nếu q = 3k + q   3k    3 k  1   q   mà q + > nên q + hợp số => mâu thuẫn với điều kiện q + số nguyên tố  q  3k  1  Từ (1) (2) => q = 3k + => q + (q + 2) = 2q + = 2(3k + 2) + q + (q + ) = 6k +  q   q   3 3 Do q số nguyên tố q > nên q số lẻ => q = 2m + , m  , m  0,25 Ta có q + (q + 2) = 2m + + 2m + + = 4m +  q   q     Vì (3,4) = 3.4 = 12 nên từ (3) (4) suy q   q   12 Như toán ban đầu chứng minh Chú ý: - Trên hướng dẫn chấm cho cách trình bày lời giải - Mọi cách giải khác cho điểm tối đa - Điểm tồn khơng làm trịn ... thẳng AC 1) Ta có S   33  35  37   320 21  31  33  35  37   320 21 Vì dãy số 1; 3;5;7;…;20 21 dãy số tự nhiên lẻ liên tiếp có  20 21  1? ?? :   10 11 số nên S có 10 11 số hạng Do 10 10 số...  8 .10 0  : 40  48 .1   2880  800  : 40  48  2080 : 40  48  502  48  550 3) 220 21 : 22 019  220 21? ??2 019  22  4)  9    ? ? 16   (? ?11 )  ? ? 16   9    ? ?11    ? ? 16   16 ... Dũng 10 ngày đến lần Trí 12 ngày 0,25 đến lần nên x 8; x 10 ; x 12  x  BC 8 ,10 ,12  1, 0đ Do số ngày nên x số nhỏ khác x  BC 8 ,10 ,12   x  BCNN 8 ,10 ,12  0,25 (1) Ta có BCNN 8 ,10 ,12 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Đông Hưng, Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Đông Hưng

Hình ảnh liên quan

Hình vẽ  0,5đ  - Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Đông Hưng

Hình v.

ẽ 0,5đ Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan