0

Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định đường thẳng song song với mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

1 10 0
  • Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định đường thẳng song song với mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:59

Gọi theo thứ tự là trọng tâm.. Khi đó MN song song với mặt phẳng[r] (1)Câu 21: [HH11.C2.3.D02.a] (HKI-Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2017-2018) Cho hình chóp có đáy hình chữ nhật Gọi theo thứ tự trọng tâm Khi MN song song với mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn D Gọi E F trung điểm AB CD. Do trọng tâm tam giác nên thẳng hàng; thẳng hàng Xét có: nên theo định lý Ta – let
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định đường thẳng song song với mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định đường thẳng song song với mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 21: [HH11.C2.3.D02.a] (HKI-Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2017-2018) Cho hình chóp có đáy  là hình chữ nhật - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định đường thẳng song song với mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

21: [HH11.C2.3.D02.a] (HKI-Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2017-2018) Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan