0

Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

6 12 0
 • Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2021, 12:18

Tính xác suất để 6 bi lấy được có đủ ba màu đồng thời hiệu của số bi đỏ và trắng, hiệu của số bi xanh và đỏ, hiệu của số bi trắng và xanh theo thứ tự lập thành cấp số cộng.. Quay lục gi[r] (1)SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA Năm học 2018-2019 - Lần Mơn thi: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho khối chóp S ABC có SA vng góc với đáy ABC , 2 SA a Đáy ABC vuông A, AB a ,AC 2a (tham khảo hình vẽ bên) Tính thể tích khối chóp S ABC A 2 a B a3 2. C 2 a D 2 a Câu 2: Cho số phức z i i3 Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo 4i B Phần thực phần ảo C Phần thực phần ảo D Phần thực phần ảo 4i Câu 3: Cho hàm số y f x có đồ thị C hình vẽ Tọa độ điểm cực tiểu C A 0; B 0; C 1;0 D 2;0 Câu 4: Gọi , ,l h R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón N Diện tích tồn phần hình nón N A TP S Rl R B 2 2 TP S Rl R C 2 TP S Rl R D TP S Rh R Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho hai véc tơ a 4;5; b 2; 2;3 Véc tơ x a 2b có tọa độ A 2;3;0 B 0;1; C 0;1;3 D 6;8; Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng P x: 3z Một véc tơ pháp tuyến mặt phẳng P A n 1; 3;0 B n 1; 3; C n 1; 3;1 D n 1;0; Câu 7: Cho hàm số y f x x4 5x2 4 có đồ thị hình vẽ bên Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y f x trục hồnh (miền phẳng tơ đậm hình vẽ) Mệnh đề sau sai? A 2 S f x dx B 2 0 2 S f x dx C 1 2 S f x dx f x dx D 2 2 S f x dx a 2 2a a C B A S (2)Câu 8: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên hình vẽ bên Hàm số y f x đồng biến khoảng đây? A 1;3 B 0; C 2;0 D ; Câu 9: Tập xác định hàm số y x2 4x 3 A \ {1;3} B ;1 3; C 1;3 D ;1 3; Câu 10: Hàm số f x 23 1x có đạo hàm A f x' 3.23 1x B f x' 3.23 1x .ln 2 C f x' 3x 1 23x 2 D f x' 3x 1 23x 2.ln 2 Câu 11: Số cách xếp học sinh thành hàng dọc A 1 B 4! C 5 D 5! Câu 12: Cho f x , g x hàm số có đạo hàm liên tục , số k C số tùy ý Xét mệnh đề sau: : ' I f x dx f x II : kf x dx k f x dx : III f x g x dx f x dx g x dx 3 : 3 x IV x dx C Số mệnh đề A 1 B 2 C 4 D 3 Câu 13: Đồ thị hàm số 2 x y x có đường tiệm cận? A 2 B 1 C 3 D 0 Câu 14: Cho khối tứ diện ABCD Gọi M N trung điểm , của AB CD (tham khảo hình vẽ bên) Đặt V thể tích khối tứ diện ABCD, V1 thể tích khối tứ diện MNBC Khẳng định nào sau ? A 1. 4 V V B 1 1. 2 V V C 1. 3 V V D 1 2. 3 V V Câu 15: Cho biết 5 3 ln ln , dx a b a b x x Mệnh đề sau đúng? A 2a b B a b C a 2b D a b Câu 16: Cho hàm số 2 2 3 y x x m x m Tìm tập hợp S tất giá trị thực tham số m để hàm số đồng biến A S ;2 B S ;2 C S 2; D S 2; Câu 17: Cho a log 3, b ln Mệnh đề sau đúng? A 10 a e b B 10 a eb C 1 1 10e a b D 10 b ea N M D C B (3)Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho điểm A1; 3;2 Gọi M N P hình chiếu vng góc , , của A trục Ox Oy Oz Phương trình mặt phẳng , , MNP A 3 y z x B 3 y z x C 3 y z x D 6x 2y 3z Câu 19: Cho hàm số y f x có đạo hàm f x' 0với x biết f Chọn mệnh A f B f 2019 f 2020 C f D f f f Câu 20: Với C số tùy ý, họ nguyên hàm hàm số f x 2cosx x A 2 2sin 2 x x C B 2 sin x x C C 2sinx C D 2 2sin 2 x x C Câu 21: Cho khối lăng trụ ABC A B C ' ' ' có đáy ABC tam giác vuông A , AB a , BC 2a, 'A B vng góc với mặt phẳng ABC góc 'A C mặt phẳng ABC 0 30 (tham khảo hình vẽ bên) Tính thể tích khối lăng trụ ' ' ' ABC A B C A a B 3 a 3 C a D 3 a Câu 22: Cho hàm số y ax4 bx2 c a 0 có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau ? A a 0,b 0,c B a 0,b 0,c C a 0,b 0,c D a 0,b 0,c Câu 23: Cho hàm số 1 x y x Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm có hồnh độ x B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là:y C Hàm số gián đoạn x D Hàm số đồng biến tập xác định Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho điểm hai điểm A 2; 1;4 ,B 3;2; mặt phẳng : P x y z Mặt phẳng Q qua hai điểm ,A B vng góc với mặt phẳng P có phương trình A 11x 7y 2z 21 B 11x 7y 2z C 11x 7y 2z 21 D 11x 7y 2z Câu 25: Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh a A 3 3 2 a V B V 4 a3 3 C 3. 8 a V D 3 4 3. 3 a V Câu 26: Hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ bên? A 2 x y x B 2 x y x C 2 x y x D 2 x y x 2a a C B A C' B' (4)Câu 27: Gọi ,A B điểm biểu biễn số phức z z1, 2 mặt phẳng phức hình vẽ bên Tính z1 z2 A 17 2 B C 17 D 29 Câu 28: Cho hàm số f x ln x2 4x 8 Số nghiệm nguyên dương bất phương trình f x' số sau đây? A 4 B 2 C 1 D 3 Câu 29: Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? A x y B x y e C y 2020 2019 x D 2 log y x Câu 30: Cho cấp số nhân unu1 3, cơng bội q 2, biết un 192 Tìm n? A n B n C n D n Câu 31: Trong không gian Oxyz , tìm phương trình mặt cầu S có tâm I 1; 4;2 diện tích 64 A x y z 2 B x y z 2 16 C x y z 2 D x y z 2 16 Câu 32: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng : 2 1 x y z d mặt phẳng : P x y z Góc đường thẳng d mặt phẳng P A 60 0 B 30 0 C 45 0 D 90 0 Câu 33: Cho hàm số f x 3x x Gọi 1; m m2 giá trị thực tham số m để 2 2 3log log f m f m Tính T m m1 2 A 8 T B 4 T C 2 T D T Câu 34: Cho hàm số f x có đạo hàm liên tục 2;3 3 2 2 ' x f x dx a , f b Tính tích phân 3 2 f x dx theo a b A a b B b a C a b D a b Câu 35: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B; AB BC 1, AD Các mặt chéo SAC SBD vng góc với mặt đáy ABCD Biết góc hai mặt phẳng SAB ABCD 600 (tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SAB A 2 3 B C 2 D 3 2 1 D C B A (5)Câu 36: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên hình vẽ bên Phương trình f 2x có tất nghiệm thực phân biệt ? A 5 B 4 C 3 D 6 Câu 37: Cho hàm số y f x Hàm số y f x' hàm số bậc ba có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y f e đồng biến khoảng x nào ? A ;1 B 2; C ln 2;ln D ln 2;4 Câu 38: Cho số phức z a bi a b, thỏa mãn z 3i z 9i Tính T ab A T B T C T D T Câu 39: Một hộp chứa bi trắng, bi đỏ bi xanh, tất bi có kích thước khối lượng Chọn ngẫu nhiên bi từ hộp Tính xác suất để bi lấy có đủ ba màu đồng thời hiệu số bi đỏ trắng, hiệu số bi xanh đỏ, hiệu số bi trắng xanh theo thứ tự lập thành cấp số cộng A 442 B 75 442 C 40 221 D 35 221 Câu 40: Cho hình lục giác ABCDEF có cạnh (tham khảo hình vẽ) Quay lục giác xung quanh đường chéo AD ta khối tròn xoay Thể tích khối trịn xoay A V B V C 3 V D 3 V Câu 41: Cho hàm số y x3 2 m 1 x2 3 m2 1 x 2 có đồ thị m C Gọi M điểm thuộc đồ thị có hồnh độ xM Có giá trị thực tham số m cho tiếp tuyến Cm điểm M song song với đường thẳng 3 y x A 0 B 3 C 2 D 1 Câu 42: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng : 1 2 x y z d mặt phẳng : P x z Đường thẳng nằm mặt phẳng P , cắt vng góc với đường thẳng d có phương trình A 2 x y z B 2 x y z C 2 x y z D 2 x y z Câu 43: Dân số tỉnh X 1,8triệu người Biết 10 năm tiếp theo, tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm tỉnh X giữ mức 1, 4% Dân số tỉnh X sau năm (tính từ nay) gần với số liệu sau đây? A 1,9 triệu người B 2,2 triệu người C 2,1 triệu người D 2,4 triệu người Câu 44: Cho hàm số y f x có đạo hàm cấp hai liên tục Biết f ' 8, f' đồ thị của hàm số f '' x hình vẽ Hàm số y 2f x 16x đạt giá trị lớn 0 x thuộc khoảng sau đây? 2 F E D (6)A 0;4 B 4; C ;1 D 2;1 Câu 45: Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục Hàm số ' y f x có đồ thị hình vẽ bên Tìm tập hợp S tất giá trị thực tham số m để hàm số g x 2f2 x 3f x m có 7 điểm cực trị, biết f a 1,f b 0, lim x f x , lim x f x A S 5;0 B S 8;0 C 8;1 6 S D 5;9 8 S Câu 46: Cho số phức z , z1, z2 thỏa mãn z 2i z 4i , z1 2i 2, z2 6i Tính giá trị nhỏ biểu thức T z z1 z z2 A 2 3770 13 B 10361 13 C 3770 13 D 10361 26 Câu 47: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;1;3 ,B 5;2; hai điểm M N thay đổi , mặt phẳng Oxy cho điểm I 1;2;0 trung điểm MN Khi biểu thức 2 2 . P MA NB MA NB đạt giá trị nhỏ Tính T 2xM 4xN 7yM yN A T 10 B T 12 C T 11 D T Câu 48: Cho hình lập phương ABCD A B C D 1 1 1 có cạnh Hai điểm M N thay đổi đoạn , AB1 BC1 sao cho MN tạo với mặt phẳng ABCD góc 0 60 (tham khảo hình vẽ) Giá trị bé đoạn MN A 3 B 2 C 2 D Câu 49: Cho hàm số f x có đạo hàm xác định thỏa mãn f x' 4x 6xex2 f x 2019 0 f 0 2019 Số nghiệm nghiệm nguyên dương bất phương trình f x A 91 B 46 C 45 D 44 Câu 50: Biết có số thực a cho a3cos2x 2cos2x, x Chọn mệnh đề A 7; 2 a B 3; 2 a C 9; 2 a D 5; 2 a - - HẾT - N M C1 B1 D1 A1 D C B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá, Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Cho hàm số fx có đồ thị C như hình vẽ. Tọa độ điểm cực tiểu của Clà - Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

u.

3: Cho hàm số fx có đồ thị C như hình vẽ. Tọa độ điểm cực tiểu của Clà Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 4: Gọi hR lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của một hình nón N - Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

u.

4: Gọi hR lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của một hình nón N Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 8: Cho hàm số fx có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số yf x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? - Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

u.

8: Cho hàm số fx có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số yf x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1; 3; 2. Gọi MNP ,, lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox Oy Oz,, - Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

u.

18: Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1; 3; 2. Gọi MNP ,, lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox Oy Oz,, Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 35: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B;AB BC1, AD2. Các mặt chéo SAC và SBD cùng vuông góc với mặt đáy ABCD - Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

u.

35: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B;AB BC1, AD2. Các mặt chéo SAC và SBD cùng vuông góc với mặt đáy ABCD Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 36: Cho hàm số fx có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Phương trình f 1 2x 25  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ? - Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

u.

36: Cho hàm số fx có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Phương trình f 1 2x 25 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ? Xem tại trang 5 của tài liệu.
y fx có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tập hợ pS tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số g x2f2x3f xm có đúng 7 điểm cực trị, biết f a1,f b0, lim - Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết đề khảo sát Môn Toán thi THPT Quốc Gia 2019 lần 3 Trường THPT Chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hoá

y.

fx có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tập hợ pS tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số g x2f2x3f xm có đúng 7 điểm cực trị, biết f a1,f b0, lim Xem tại trang 6 của tài liệu.