0

BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIM LOẠI IA, IIA, nhôm_Lần 2

3 38 0
  • BÀI TẬP LÝ THUYẾT  KIM LOẠI  IA, IIA, nhôm_Lần 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:48

Câu 12: Kim loại nào sau đây, hoàn toàn không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường: A.. Làm vôi quét tường.[r] (1)TRƯỜNG THPT HỒNG MAI NHĨM HỐ HỌC ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ- HÓA 12 (BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM) Câu 1: Đặc điểm sau đặc điểm chung kim loại kiềm: A Số electron lớp nguyên tử B Số oxi hóa nguyên tố hợp chất C Cấu tạo mạng tinh thể đơn chất D Bán kính ngun tử Câu 2: Cấu hình electron phân lớp ion R+ 2p6 Nguyên tử R là: A Ne B Na C K D Ca Câu 3: Trong phịng thí nghiệm, để bảo quản Na ngâm Na : A NH3 lỏng B C2H5OH C Dầu hỏa D H2O Câu 4: Kim loại sau cháy cho lửa màu đỏ tía: A Li B Na C K D Rb Câu 5: Vai trị nước q trình điện phân dung dịch NaCl là: A Dung môi B Chất bị khử catot C Là chất vừa bị khử catot, vừa bị oxi hóa anot D Chất bị oxi hóa anot Câu 6: Cho Na vào dung dịch CuCl2, tượng quan sát là: A sủi bọt khí B xuất kết tủa xanh lơ C Xuất kết tủa xanh lục D sủi bọt khí xuất kết tủa xanh lơ Câu 7: Ứng dụng sau kim loại kiềm: A Tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp B Na, K dùng làm chất trao đổi nhiệt phản ứng hạt nhân C Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện D Dùng điều chế Al công nghiệp Câu 8: Công dụng sau NaCl: A Làm gia vị B Điều chế Cl2, HCl, nước Javen C Khử chua cho đất D Làm dịch truyền y tế Câu 9: Nếu M ngun tố nhóm IA, oxit có cơng thức: A MO2 B M2O2 C MO D M2O Câu 10: Phương trình điện phân NaOH nóng chảy: A 4NaOH→ 4Na + O2 + 2H2O B 2NaOH→ 2Na + O2 + H2 C 2NaOH→2Na + H2O2 D 4NaOH→2Na2O + O2 + H2 Câu 11: dẫn khí CO2 vào dung dịch NaOH dư, phản ứng kết thúc, thu dung dịch Y Dung dịch Y có chứa: A Na2CO3 NaOH B NaHCO3 C Na2CO3 D Na2CO3 NaHCO3 Câu 12: Kim loại sau đây, hồn tồn khơng phản ứng với nước nhiệt độ thường: A Be B Mg C Ca D Sr Câu 13: Công dụng sau CaCO3: A Làm vôi quét tường B Làm vật liệu xây dựng C Sản xuất xi măng D Sản xuất bột nhẹ để pha sơn Câu 14: Hiện tượng xảy thổi từ từ khí CO2 dư vào nước vôi trong: A Sủi bọt dung dịch B Dung dịch suốt từ đầu đến cuối C Có kết tủa trắng, sau tan D Dung dịch suốt sau có kết tủa Câu 15: Sự tạo thành thạch nhũ hang động phản ứng: A Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O B CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl C CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 D CaCO3 → CaO + CO2 to (2)Câu 16: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với dãy chất sau đây: A BaCl2; Na2CO3; Al B CO2; Na2CO3; Ca(HCO3)2 C NaCl; Na2CO3; Ca(HCO3)2 D NaHCO3; NH4NO3; MgCO3 Câu 17: Nước cứng nước : A chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ B chứa lượng cho phép Ca2+, Mg2+ C không chứa Ca2+, Mg2+ D chứa nhiều Na+, Mg2+, HCO3− Câu 18: Một loại nước chứa nhiều Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 : A nước cứng toàn phần B nước cứng tạm thời C nước mềm D nước cứng vĩnh cửu Câu 19: Để làm mềm nước cứng tạm thời, dùng cách sau đây: A Đun sôi B Cho dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ C Cho nước cứng qua chất trao đổi cationit D Cà A, B, C Câu 20: Dùng dung dịch Na2CO3 làm mềm loại nước cứng : A Nước cứng tạm thời B Nước cứng toàn phần C Nước cứng vĩnh cửu D Nước mềm Câu 21: Sử dụng nước cứng không gây tác hại sau đây: A Đóng cặn nồi gây nguy hiểm B Tốn nhiên liệu, giảm hương vị thức ăn C Hao tốn chất giặt rửa tổng hợp D Tắc ống dẵn nước nóng Câu 22: Dùng phương pháp để điều chế kim loại nhóm IIA: A Điện phân dung dịch muối B Điện phân nóng chảy muối halogenua C Nhiệt luyện D Thủy luyện Câu 23: Công thức thạch cao sống là; A CaSO4.2H2O B CaSO4.H2O C 2CaSO4.H2O D CaSO4 Câu 24: Thông thường , bị gãy tay chân, người ta phải bó bột lại Vậy họ dùng hóa chất nào? A CaSO4 B CaSO4.2H2O C 2CaSO4.H2O D CaCO3 Câu 25: Phản ứng sau đây, chứng minh xâm thực núi đá vôi : A Ca(OH)2 + CO2 → Ca(HCO3)2 B Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O C CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 D Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 Câu 26: Trong cốc nước có chứa 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3−, 0,02mol Cl− Nước cốc là: A nước mềm B nước cứng tạm thời C nước cứng vĩnh cửu D nước cứng toàn phần Câu 27: Thạch cao sau dùng để làm khuôn , đúc tượng: A Thạch cao sống B Thạch cao nung C Thạch cao khan D Thạch cao tự nhiên Câu 28: Một loại nước cứng, đun sơi tính cứng Trong loại nước cứng có hịa tan chất sau đây: A Ca(HCO3)2, MgCl2 B Ca(HCO3)2,Mg(HCO3)2 C Mg(HCO3)2, CaCl2 D MgCl2, CaSO4 Câu 29: Dãy chất phản ứng với Ca(OH)2 ; A Ca(HCO3)2, NaHCO3, CH3COONa B (NH4)2CO3, CaCO3, NaHCO3 C KHCO3, KCl, NH4NO3 D CH3COOH, KHCO3, Ba(HCO3)2 Câu 30: Cơng thức chung oxit kim loại thuộc nhóm IIA là: A R2O3 B R2O C RO D RO2 Câu 31: Hãy đâu phản ứng nhiệt nhôm: A 4Al + 3O2 → 2Al2O3 B Al + 4HNO3 → Al(NO3)2 + NO + 2H2O C 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 D 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe Câu 32: Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm phương pháp: A Cho Mg đẩy Al khỏi dd AlCl3 B Khử Al2O3 CO C Điện phân nóng chảy AlCl3 D Điện phân nóng chảy Al2O3 Câu 33: Các chất Al(OH)3 Al2O3 có tính chất: A oxit baz B bị nhiệt phân C lưỡng tính D baz Câu 34: Nhơm khơng bị hòa tan dung dịch: A HCl B HNO3 đặc nguội C HNO3 loãng D H2SO4 loãng to (3)Câu 35: Chất sau tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh kết tủa: A Khí CO2 B dung dịch NaOH C dung dịch Na2CO3 D khí NH3 Câu 36: Chất khơng có tính lưỡng tính là: A NaHCO3 B AlCl3 C Al2O3 D Al(OH)3 Câu 37: Nguyên liệu để sản xuất nhơm là: A quặng boxit B quặng pirit C quặng dolomit D quặng mica Câu 38: Chất phản ứng với dung dịch NaOH là: A MgO B Na2O C Al2O3 D Fe2O3 Câu 39: A2O3 phản ứng với dung dịch : A Na2SO4 KOH B.KCl NaNO3 C NaCl Na2SO4 D NaOH HCl Câu 40: Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch KCl ta dùng dung dịch: A HCl B NaOH C NaNO3 D H2SO4 Câu 41: Dãy oxit tan nước cho dung dịch có tính kiềm là: A Na2O, CaO, Al2O3 B K2O, MgO, BaO C Na2O, CaO, BaO D SrO, BeO, Li2O Câu 42 : nhỏ vài giọt dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch KOH, thấy: A có kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần, sau tan dần B có kết tủa keo trắng, sau tan C khơng có tượng xảy D có kết tủa keo trắng, kết tủa không tan Câu 43: Khi dẫn CO2 vào dung dịch NaAlO2 khí NH3 vào dung dịch AlCl3 từ từ đến dư, thấy: A có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B có kết tủa keo trắng, tăng dần, tan C có kết tủa keo trắng, kết tủa khơng tan D khơng có tượng xảy Câu 44: Trong q trình sản xuất nhơm từ quặng boxit, người ta hịa tan Al2O3 criolit nóng chảy nhằm: (1) tiết kiệm lượng; (2) giúp loại tạp chất thường lẫn quặng boxit Fe2O3 SiO2; (3) giảm bớt tiêu hao cực dương (cacbon) bị oxi sinh oxi hóa; (4) tạo hỗn hợp có tác dụng bảo vệ Al nóng chảy khơng bị oxi hóa khơng khí; (5) tạo chất lỏng có tính dẫn điện tốt Al2O3 Các ý là: A (1), (2), (5) B (1), (3), (5) C (1), (4), (5) D (3), (4), (5) Câu 45: Chất tính lưỡng tính là: A Al2O3 B Al(OH)3 C NaHCO3 D Al2(SO4)3 Câu 46: Phản ứng cặp chất khơng tạo sản phẩm khí ? A dung dịch Al(NO3)3+dung dịch Na2S B dung dịch AlCl3+dung dịch Na2CO3 C Al + dung dịch NaOH D dung dịch AlCl3 + dung dịch NaOH Câu 47: Mô tả không phù hợp với Al là: A Ở ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IVA B Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1 C Tinh thể có cấu tạo lập phương tâm diện D Mức oxi hóa đặc trưng +3 Câu 48: Mơ tả chưa xác tính chất vật lý nhơm là: A màu trắng bạc B kim loại nhẹ C mềm, dễ kéo sợi dát mỏng D dẫn điện nhiệt tốt, tốt Fe Cu Câu 49: Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 ZnCl2 thu kết tủa A Nung A chất rắn B Cho luồng H2 qua B nung nóng thu chất rắn là: A Al2O3 B Zn Al2O3 C ZnO Al D ZnO Al2O3 Câu 50: Một dung dịch chứa a mol NaOH tác dụng với dung dịch chứa b mol AlCl3 Điều kiện để có được kết tủa :
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIM LOẠI IA, IIA, nhôm_Lần 2, BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIM LOẠI IA, IIA, nhôm_Lần 2

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của ion R+ là 2p6. Nguyên tử R là: A. Ne - BÀI TẬP LÝ THUYẾT  KIM LOẠI  IA, IIA, nhôm_Lần 2

u.

2: Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của ion R+ là 2p6. Nguyên tử R là: A. Ne Xem tại trang 1 của tài liệu.
A. Ởô thứ 13, chu kì 3, nhóm IV A. B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1. C. Tinh thể có cấu tạo lập phương tâm diện - BÀI TẬP LÝ THUYẾT  KIM LOẠI  IA, IIA, nhôm_Lần 2

th.

ứ 13, chu kì 3, nhóm IV A. B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1. C. Tinh thể có cấu tạo lập phương tâm diện Xem tại trang 3 của tài liệu.