0

BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIM LOẠI IA, IIA, nhôm_Lần 2

3 73 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:48

Câu 12: Kim loại nào sau đây, hoàn toàn không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường: A.. Làm vôi quét tường.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LÝ THUYẾT KIM LOẠI IA, IIA, nhôm_Lần 2,

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của ion R+ là 2p6. Nguyên tử R là: A. Ne - BÀI TẬP LÝ THUYẾT  KIM LOẠI  IA, IIA, nhôm_Lần 2

u.

2: Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của ion R+ là 2p6. Nguyên tử R là: A. Ne Xem tại trang 1 của tài liệu.
A. Ởô thứ 13, chu kì 3, nhóm IV A. B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1. C. Tinh thể có cấu tạo lập phương tâm diện - BÀI TẬP LÝ THUYẾT  KIM LOẠI  IA, IIA, nhôm_Lần 2

th.

ứ 13, chu kì 3, nhóm IV A. B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1. C. Tinh thể có cấu tạo lập phương tâm diện Xem tại trang 3 của tài liệu.