0

Nội dung ôn tập môn Toán 9

3 13 0
  • Nội dung ôn tập môn Toán  9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:00

+ Neáu moät ñöøông thaúng ñi qua moät ñieåm cuûa ñöôøng troøn vaø vuoâng goùc vôùi baùn kính ñi qua ñieåm ñoù thì ñöôøng thaúng ñoù laø moät tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn.. + Neáu hai [r] (1)Đại số chương III: (chuẩn bị kiểm tra 45 phút sau Virut Corona tiêu hết) Đề 1: Bài : Tìm nghiệm tổng quát phương trình x + y = (1) Bài : Giải hệ phương trình phương pháp thế: 6 x y x y        Bài : Giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số: 11 2 x y x y        Bài : Hai xe khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 200km ngược chiều gặp sau Biết xe từ A có vận tốc trung bình lớn vận tốc trung bình xe từ B 10km/h Tính vận tốc trung bình xe Bài : Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng (d): 2x – y = -4, (d’): y= x + Biết (d) (d’) cắt Ox A B, (d) cắt (d’) C Tính diện tích tam giác ABC? Bài 6: Cho hệ phương trình:  2 3 mx n y k x y          Xác định m, n, k để hệ phương trình có vơ số nghiệm biết m – 2n + k = Bài 7: Cho hệ phương trình 2 x y x my m        Xác định m để hệ phương trình có nghiệm? Có vơ số nghiệm? Vơ nghiệm? Đề 2: Bài 1:(2,75đ) Cho phương trình: x – 2y = (1) a).Tìm nghiệm tổng quát phương trình (1) b).Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình (1) Bài 2:(1,5đ) Giải hệ phương trình sau phương pháp thế: 3 3 x y x y        Bài 3:(1,5đ) Giải hệ phương trình sau phương pháp cộng: 4 x y x y        Bài 4:(2,75đ) Hai xe khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 120km gặp sau 2 Biết xe từ A có vận tốc lớn vận tốc xe từ B 6km/h Tính vận tốc xe Bài 5:(1,5đ) Xác định a, b Biết hệ phương trình 12 2 ax by ax by         có nghiệm (x = -2; y = 1) Đề 3: Bài 1:(2,0đ) Cho phương trình: x – 2y = (1) a)Tìm nghiệm tổng quát phương trình (1) b)Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình (1) Bài 2:(2,0đ) Giải hệ phương trình sau phương pháp thế: 2 11 x y x y        Bài 3:(2,0đ) Giải hệ phương trình sau phương pháp cộng: 3 x y x y        (2)Bài 5:(1,0đ) Cho hàm số y = f(x) = (m2 + 1) x So sánh f 1 2015 f 1 2016 Bài 6:(1,0đ) Cho hệ phương trình: 2 2 x y m x y m          Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thỏa mãn x2 + y2 = 10 Hình học CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN 1/ Các định lý: + Đường kính dây cung lớn đường tròn + Bất kỳ đường kính trục đối xứng đường tròn + Trong đường trịn, đường kính vng góc với dây qua trung điểm dây + Trong đường trịn, đường kính qua trung điểm dây khơng qua tâm vng góc với dây + Trong đường trịn: Hai dây cách tâm; hai dây cách tâm + Trong hai dây đường tròn: Dây lớn dây gần tâm hơn; dây gần tâm dây lớn + Nếu đường thẳng tiếp tuyến đường trịn vng góc với bán kính qua tiếp điểm + Nếu đừơng thẳng qua điểm đường trịn vng góc với bán kính qua điểm đường thẳng tiếp tuyến đường trịn + Nếu hai tiếp tuyến đường trịn cắt điểm thì:  Điểm cách hai tiếp điểm  Tia kẻ từ điểm qua tâm tia phân giác góc tạo hai tiếp tuyến  Tia kẻ từ tâm qua hai điểm tia phân giác góc tạo hai bán kính qua tiếp điểm 2/ Vị trí tương đối đường thẳng đường trịn: Vị trí tương đối Số điểm chung Hệ thức Đường thẳng đường trịn khơng giao d > R Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn d = R Đường thẳng cắt đường trịn d < R 3/ Vị trí tương đối hai đường trịn: Vị trí tương đối Số điểm chung Hệ thức + Hai đường tròn cắt R – r < d < R + r + Hai đường tròn tiếp xúc - Tiếp xúc d = R + r - Tiếp xúc d = R - r + Hai đường trịn khơng giao (3)CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN 1/ Các định nghĩa: + Góc có đỉnh trùng với tâm đường trịn gọi góc tâm + Số đo cung nhỏ số đo góc tâm chắn cung + Số đo cung lớn hiệu 3600 số đo cung nhỏ + Số đo nửa đường trịn 1800 + Góc nội tiếp góc có đỉnh nằm đừơng trịn hai cạnh chứa hai dây cung đường trịn + Một tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn + Đường tròn qua tất đỉnh đa giác gọi đường tròn ngoại tiếp đa giác đa giác gọi nội tiếp đường tròn + Đường tròn tiếp xúc với tất cạnh đa giác gọi đường tròn nội tiếp đa giác đa giác gọi đa giác ngoại tiếp đường trịn 2/ Các định lý hệ quả: + Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau:  Hai cung căng hai dây  Hai dây căng hai cung + Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau:  Cung lớn căng dây lớn  Dây lớn căng cung lớn + Trong đường trịn, số đo góc nội tiếp nửa số đo cung bị chắn + Trong đường trịn:  Các góc nội tiếp chắn cung  Các góc nội tiếp chắn cung chắn cung  Góc nội tiếp (nhỏ 900) có số đo nửa số đo góc tâm chắn cung  Góc nội tiếp chắn nửa đường trịn góc vng + Số đo góc tạo tia tiếp tuyến dây cung nửa số đo cung bị chắn + Trong đường trịn, góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn nột cung + Số đo góc có đỉnh bên đường tròn nửa tổng số đo hai cung bị chắn + Số đo góc có đỉnh bên ngồi đường trịn nửa hiệu số đo hai cung bị chắn + Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện 1800
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung ôn tập môn Toán 9, Nội dung ôn tập môn Toán 9

Hình ảnh liên quan

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN 1/. Các định lý:  - Nội dung ôn tập môn Toán  9

1.

. Các định lý: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình học - Nội dung ôn tập môn Toán  9

Hình h.

ọc Xem tại trang 2 của tài liệu.