0

đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

3 9 0
  • đề thi năng khiếu lần 3  năm học 20202021

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 13:45

Trang: 3 Gồm nhiều dòng, mỗi dòng mô tả một bộ dữ liệu cứa hai số nguyên (1)Trang: VOI Training Camp ĐỀ KIỂM TRA NĂNG KHIẾU TIN HỌC Lớp 10 Tin Ngày 06 tháng 12 năm 2020 Thời gian 180 phút (Đề thi có trang) Tổng quan thi đề TT Tên Chương trình File dữ liệu File kết File Điểm 1 Số đư REMANDER.* REMANDER.INP REMANDER.OUT 2,0 2 Trừ chia SUBORDIV.* SUBORDIV.INP SUBORDIV.OUT 2,0 3 Nguyên tố COPRIME.* COPRIME.INP COPRIME.OUT 2,0 4 Di chuyển MOVE.* MOVE.INP MOE.OUT 2,0 5 Tổng chữ số SUMDG.* SUDG.INP SUMDG.OUT 2,0 Phần mở rộng File chương trình PAS CPP tùy theo ngơn ngữ lập trình sử dụng Pascal C++ Cấu hình dịch: G++ 4.9.2: -std=c++11 -O2 -s -static -Wl, stack,66060288 -lm -x c++ FPC 3.0.4: -O2 -XS -Sg -Cs66060288 Viết chương trình giải toán sau: Bài Số dư Cho hai số nguyên 𝑥, 𝑃 (𝑃 > 1) Ta biết tồn cách phân tích: 𝑥 = 𝑘 × 𝑃 + 𝑟 trong 𝑘 ∈ ℤ , 𝑟 ∈ {0,1,2, … 𝑃 − 1} Số 𝑘 gọi thương 𝑥 chia cho P, 𝑟 phần dư 𝑥 chia cho P Yêu cầu: Cho trước dãy số nguyên 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 hai số nguyên dương 𝑃, 𝑟 Hãy đếm xem dãy cho có số nguyên mà phần dư chia cho 𝑃 𝑟? Dữ liệu: Vào từ file văn REMAINDER.INP • Dịng chứa ba số ngun dương 𝑛, 𝑃, 𝑟 (𝑛 ≤ 106, ≤ 𝑟 < 𝑃 ≤ 100) • Dịng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 (|𝑎𝑖| ≤ 109) Kết quả: Ghi file văn REMAINDER.OUT số nguyên số lượng phần tử mảng có phần dư chia cho 𝑃 𝑟 ? Ví dụ: REMAINDER.INP REMAINDER.OUT 5 1 3 Bài Trừ chia Cho số nguyên dương 𝑛 Tại bước bạn biến đổi 𝑛 theo hai cách: • Chia số 𝑛 cho ước dương thực (Ước dương thực 𝑛 số nguyên dương 𝑑 < 𝑛 cho 𝑛 chia hết cho 𝑑) • Trừ 𝑛 đơn vị Yêu cầu: Hãy xác định số bước biến đổi để biến đổi 𝑛 thành số Dữ liệu: Vào từ file văn SUBORDIV.INP • Dịng 1: Chứa số nguyên dương 𝑇 (1 ≤ 𝑇 ≤ 100) số liệu • Dịng 𝑇 + 1: Mỗi dòng chứa số nguyên dương 𝑛 (1 ≤ 𝑛 ≤ 109) Kết quả: Ghi file văn SUBORDIV.OUT (2)Trang: Ví dụ: SUBORDIV.INP SUBORDIV.OUT 6 1 2 3 4 6 9 0 1 2 2 2 3 Giải thích: 2→1 3→2→1 4→2→1 6→2→1 9→3→2→1 Bài Nguyên tố Cho ba số nguyên tố 𝑝, 𝑞, 𝑟 hai số nguyên dương 𝐴, 𝐵 Hãy đếm xem có số nguyên 𝑥 thỏa mãn hai điều kiện đây: 1 𝐴 ≤ 𝑥 ≤ 𝐵 2 gcd(𝑥, 𝑦) = (ở gcd(𝑥, 𝑦) hàm tìm ước chung lớn hai số nguyên dương 𝑥, 𝑦) với số ngun dương 𝑦 mà phân tích thành tích thừa số ngun tố có dạng 𝑦 = 𝑝𝑢× 𝑞𝑣× 𝑟𝑤 (ở 𝑢, 𝑣, 𝑤 số nguyên không âm) Dữ liệu: Vào từ file văn COPRIME.INP • Dịng thứ chứa ba số nguyên tố 𝑝, 𝑞, 𝑟 (1 < 𝑝 < 𝑞 < 𝑟 < 106) • Dịng thứ hai chứa hai số nguyên dương A, B (1 ≤ 𝐴 ≤ 𝐵 ≤ 1018) Kết quả: Ghi file văn COPRIME.OUT số nguyên số lượng số tìm Ràng buộc: Có 50% số test ứng với điểm có ≤ 𝐴 ≤ 𝐵 ≤ 106 Ví dụ: COPRIME.INP COPRIME.OUT 2 10 20 4 Bài Di chuyển Xét việc di chuyển từ điểm nguyên tới điểm nguyên khác đường thẳng theo quy tắc sau: • Bắt đầu từ điểm có toạ độ ngun, • Từ điểm tới điểm với bước không âm, độ dài bước trước khác 1 đơn vị Yêu cầu: Cho số nguyên x y (0 ≤ x ≤ y ≤ 231) Hãy xác định số bước tối thiểu từ x tới y với với bước ban đầu bước cuối có độ dài Ví dụ, với x = 45, y = 50, số bước chuyển tối thiểu 4: 45  46  48  49  50 Dữ liệu: Vào từ file văn MOVE.INP 47 48 49 46 45 (3)Trang: Gồm nhiều dòng, dịng mơ tả liệu cứa hai số nguyên 𝑥, 𝑦 cách dấu cách Kết quả: Ghi file văn MOVE.OUT Mỗi dòng ghi số nguyên kết liệu tương ứng liệu vào Ví dụ: MOVE.INP MOVE.OUT 45 50 4 Bài Tổng chữ số Cho số nguyên dương 𝑥 Hàm 𝑓(𝑥) xây dựng cách sau: Trước tiên lấy tổng chữ số 𝑥 số nguyên 𝑥1; 𝑥1 > lấy tổng chữ số 𝑥1 số nguyên 𝑥2; Quá trình tiếp tục đến thu số nhỏ Ví dụ 𝑥 = 197 𝑥1 = + + = 17; 𝑥2= + = ta 𝑓(𝑥) = Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương 𝐿, 𝑅 tính tổng 𝑓(𝐿) + 𝑓(𝐿 + 1) + ⋯ + 𝑓(𝑅) Dữ liệu: Vào từ file văn SUMDG.INP • Dịng chứa số ngun dương 𝑄 (𝑄 ≤ 100) số lượng truy vấn • 𝑄 dịng tiếp theo, dịng thứ 𝑖 chứa hai số nguyên dương 𝐿𝑖, 𝑅𝑖 (1 ≤ 𝐿𝑖 ≤ 𝑅𝑖 ≤ 260) thể truy vấn Kết quả: Ghi file văn SUMDG.OUT gồm 𝑄 dòng, dòng thứ 𝑖 in số nguyên tổng 𝑓(𝐿𝑖) + ⋯ + 𝑓(𝑅𝑖) (câu trả lời cho truy vấn thứ 𝑖) Subtasks: • Subtask 1: ≤ 𝐿𝑖 ≤ 𝑅𝑖 ≤ [0,5 điểm] • Subtask 2: 𝑅𝑖 − 𝐿𝑖 ≤ 1000 [0,5 điểm] • Subtask 3: Khơng có ràng buộc bổ sung [1,0 điểm] Ví dụ: SUMDG.INP SUMDG.OUT 2 9 13 44 45 19 17 -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021,

Hình ảnh liên quan

Cấu hình dịch: - đề thi năng khiếu lần 3  năm học 20202021

u.

hình dịch: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan