0

Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú

3 50 0
  • Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:05

TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập Hóa học một cách thuận lợi. Chúc các em thi tốt! TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ TỔ LÍ - HĨA KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1-NĂM HỌC 2020-2021 MƠN: HĨA HỌC 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ, tên học sinh: …………………………………………………… Lớp: 11… Mã đề: 137 Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình (gam/mol) nguyên tố: H=1; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137 điều kiện tiêu chuẩn viết tắt đktc PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 01 Dung dịch sau có khả dẫn điện? A Dung dịch muối ăn B Dung dịch đường glucozơ C Dung dịch rượu D Nước cất Câu 02 Sản phẩm nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 A Ag2O, NO, O2 B Ag2O, NO2, O2 C Ag, NO, O2 D Ag, NO2, O2 Câu 03 Chất không phân li ion hòa tan nước? A C6H12O6 (đường glucozơ) B CuSO4 C NaCl D MgCl2 Câu 04 Axit sau axit nấc? A H3PO4 B H2S C HClO D H2SO3 + Câu 05 Trong dung dịch lỗng, 25 C tích số ion nước ([H ].[OH ]) A 14 B 10-7 C 10-14 D 10-4 Câu 06 Dãy chất sau hợp chất hữu ? A CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl B C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N C (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6 D NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4 Câu 07 Dãy chất sau đây, nước chất điện li mạnh? A HClO, NaNO3, Na2CO3 B CH3COOH, NaCl, HClO C HCl, NaOH, NH4NO3 D NH4Cl, NaOH, H2S Câu 08 Phương trình sau có phương trình ion thu gọn H + + OH-  H2O? A AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3 B HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2O C KHCO3 + KOH  K2CO3 + H2O D H2SO4 + Ba(OH)2  BaSO4 + 2H2O Câu 09 Dung dịch sau làm đỏ q tím? A CaCl2 B KNO3 C NaOH D HNO3 Câu 10 Một hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C4H10O2 Công thức đơn giản X A C2H5O B CH4O C C2H4O D CH5O Câu 11 Cho P tác dụng với Ca, sản phẩm thu A Ca2P3 B Ca3(PO4)2 C CaP2 D Ca3P2 Câu 12 Chất sau không dẫn điện được? A Dung dịch nước vơi B NaCl nóng chảy C KCl rắn, khan D Hòa tan NH3 vào nước Câu 13 Khí X hợp chất nitơ, nhẹ khơng khí, khơng màu có mùi khai Khí X A N2O B NO2 C NO D NH3 Câu 14 Muối sau muối axit? A NH4NO3 B Ca(H2PO4)2 C Na2CO3 D CuSO4 3Câu 15 Để nhận biết gốc PO4 người ta dùng dung dịch X với tượng kết tủa màu vàng Dung dịch X A AgNO3 B NaOH C NaNO3 D NaCl Trang 1/2 - Mã đề 137 Câu 16 Chất khí sau tạo từ bình chữa cháy dùng để sản xuất thuốc giảm đau dày? A N2 B CO C CH4 D CO2 Câu 17 Phương trình điện li viết A NaCl  Na+ + Cl- B CH3COOH  CH3COO- + H+ C NaOH  Na+ + OH2- D CaCl2  Ca2+ + Cl2- Câu 18 Giá trị pH dung dịch HNO3 0,001M (bỏ qua điện li H2O) A B 13 C 11 D Câu 19 Kim cương than chì gọi dạng thù hình cacbon A có tính chất vật lí tương tự B có cấu tạo mạng tinh thể giống C đơn chất nguyên tố cacbon D có tính chất hóa học tương tự Câu 20 Các số oxi hố có photpho là: A -3; 0; +5 B -3; 0; +3; +5 C -5; -3; 0; +3 D -3; 0; +3 Câu 21 Kim loại không phản ứng với axit HNO3 đặc, nguội A Zn B Cu C Al D Mg Câu 22 Dung dịch X có pH = 4, dung dịch có mơi trường A trung tính B axit C trung hòa D bazơ Câu 23 Để xác nhận phân tử chất hữu có nguyên tố C người ta dùng phương pháp sau đây? A Đốt cháy cho sản phẩm qua CuSO4 khan B Đốt cháy cho sản phẩm qua dung dịch NaOH C Đốt cháy cho sản phẩm qua nước vôi dư D Đốt cháy cho sản phẩm qua H2SO4 đặc Câu 24 Đặc điểm đặc điểm chung hợp chất hữu cơ? A Thành phần chủ yếu ngun tố C, ngồi cịn có H, O, N, B Liên kết chủ yếu liên kết ion C Dễ bay hơi, dễ cháy D Phản ứng thường xảy chậm, theo nhiều chiều hướng khác PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 25: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng, mũi tên phản ứng (ghi rõ điều kiện có) (1) (2) (3) (4) (5) (6) N2   NO   NO2   HNO3   H3PO4   (NH4 )3PO4   Ag3PO4 (7) (8)   NH3   Câu 26: (1 điểm) Dẫn từ từ 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,5M thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu chất rắn B Tính khối lượng chất rắn B? (Giả sử q trình cạn có bay nước) Câu 27: (1 điểm) Cho 6,93 gam hỗn hợp X gồm C, S P tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO đặc, nóng thu 1,55 mol hỗn hợp khí A gồm NO2 CO2 Mặt khác, hịa tan hồn tồn 6,93 gam hỗn hợp X vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 đặc, nóng thu 0,825 mol hỗn hợp khí B dung dịch Y Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hồn tồn Tính giá trị m? - HẾT Lưu ý: Học sinh không sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hóa học Chữ kí giám thị 1: …………………………………………; Chữ kí giám thị 2: …………………………………………… Trang 2/2 - Mã đề 137 ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 137 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) câu 0,25 điểm 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 25: (2 điểm) Mỗi phương trình ghi đủ điều kiện phản ứng 0,25 điểm t   2NO (1) N  O2   (2) 2NO + O2   2NO2 (3) 4NO2 + O2 + 2H 2O   4HNO3 (4) P + 5HNO3đặc   H 3PO4 + 5NO2 + H 2O (5) H 3PO4 + 3NH   (NH )3PO4 (6) (NH )3PO4 + 3AgNO3   3NH 4NO3 + Ag3PO4 t , xt , p   2NH (7) N + 3H   o t (8) (NH )3PO4   3NH + H 3PO4 o Câu 26: (1 điểm) 2, 688 nCO2   0,12(mol ); nNaOH  0,5 x0,5  0, 25( mol ) 22, n 0, 25 ta coù : NaOH   2, 08  tạo muố i Na2CO3 nCO2 0,12 (0,25 điể m) (0,25 điể m) phương trình phả n ứ ng: CO2  2NaOH   Na2CO3 + H 2O  nNaOH dö 0,12mol 0,24mol  0, 25  0, 24  0, 01 (mol) (0,25 điể m) 0,12mol mrắnB  mNa2CO3 + mNaOH dö  0,12x106 + 0,01x40 = 13,12 (gam) (0,25 điể m) Câu 27: (1 điểm) C a(mol)  Bảo n electron  NO (4a + 6b + 5c) (mol)  HNO3 đặc,nóng 6,93( gam) X  S b(mol)  1,55(mol ) A  CO2 a(mol)  P c(mol)   SO2 (2a + 3b +2,5c) (mol)   Bảo n electron 0,825(mol )B  C a(mol) CO2 a (mol )    0,9 mol H 2SO4 đặc,nóng 6,93( gam) X  S b(mol)   BaSO4 0,325(mol ) H 3PO4 c(mol)   P c(mol)  Ba(OH)2dö  dd Y H SO 0,325(mol)  m (gam) Ba (PO ) c(mol)  4   12a + 32b + 31c = 6,93 a = 0,1   ta cóhệphương trình: 5a + 6b +5c = 1,55  b = 0,15 3a + 3b + 2,5c = 0,825 c = 0,03   m = 0,325 x 233 + 0,015 x 601 = 84,74 (gam) (0,5 điểm) (0,5 điểm) Trang 3/2 - Mã đề 137 ... điểm 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 25: (2 điểm) Mỗi phương trình ghi đủ điều kiện phản ứng 0,25 điểm t   2NO (1) N ... m? - HẾT Lưu ý: Học sinh khơng sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hóa học Chữ kí giám thị 1: …………………………………………; Chữ kí giám thị 2: …………………………………………… Trang 2/2 - Mã đề 13 7 ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 13 7 PHẦN... + OH 2- D CaCl2  Ca2+ + Cl 2- Câu 18 Giá trị pH dung dịch HNO3 0,001M (bỏ qua điện li H2O) A B 13 C 11 D Câu 19 Kim cương than chì gọi dạng thù hình cacbon A có tính chất vật lí tương tự B có cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú,

Hình ảnh liên quan

Câu 19. Kim cương và than chì được gọi là 2 dạng thù hình của cacbon vì - Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú

u.

19. Kim cương và than chì được gọi là 2 dạng thù hình của cacbon vì Xem tại trang 2 của tài liệu.