0

Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2

3 7 0
 • Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:17

LIVE : CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI (Phần 2) Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn Câu 1: Cho hàm số bậc bốn y = f ( x) có đồ thị hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) A B C D Câu 2: Cho hàm số f ( x) = ax + bx + c thỏa mãn a < 0, c > 2020, b + c < 2020 Số điểm cực trị hàm số y = f (2 x − 1) − 2020 A B C Câu 3: Cho hàm số y = f ( x) thỏa mãn f (−2) > 2, f (2) < −2 có đạo hàm D f ′( x) = x − 1, ∀x ∈ ℝ Số điểm cực trị hàm số y = f (1 − x) − A B C D 2 Câu 4: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ′( x) = x(4 − x ), ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f (2019 − x) có nhiều điểm cực trị? A B C D 2019 Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ′( x) = ( x − 1)(1 − x ) x , ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f (2019 − x) có nhiều điểm cực trị? A B C D Câu 6: Cho hàm số y = f ( x) thỏa mãn f (−2) = f (2) = có đạo hàm f ′( x) = x(4 − x ), ∀x ∈ ℝ Số điểm cực trị hàm số y = f (2 − x) − A B C D Câu 7: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) − 2019 + 2020 A B C D ′ Câu 8: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ( x) = x − x, ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f (1 − x) có nhiều điểm cực trị? A B C Câu 9: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau D Đồ thị hàm số y = f ( x) có điểm cực trị? A B C Câu 10: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) − A B Câu 11: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) − + A B C D C D D Câu 12: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x − 1) + 2019 A B C D Câu 13: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x − 1) − + A B C D Câu 14: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực tiểu hàm số y = f ( x − 2019) + 2020 + A B C D Câu 15: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ′( x) = ( x + 1)( x − x), ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f ( x ) có nhiều cực trị ? A B C D LỚP VIP TOÁN 2019 LIVESTREAM - LiveStream buổi hàng tuần, học đến thi - Đề thi đăng tải lên Group trước ngày để hs làm trước - Học phí : 400K + tặng sách Thầy Hùng (Hạn cuối 31/1/2019) - Đăng kí học : inbox Mrs Hường Nguyễn (www.facebook.com/ngankieu0905) ... f ( x − 20 19) + 20 20 + A B C D Câu 15: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ′( x) = ( x + 1)( x − x), ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f ( x ) có nhiều cực trị ? A B C D LỚP VIP TOÁN 20 19 LIVESTREAM - LiveStream... cực trị hàm số y = f ( x) − + A B C D C D D Câu 12: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x − 1) + 20 19 A B C D Câu 13: Cho hàm số y = f ( x) có bảng... tải lên Group trước ngày để hs làm trước - Học phí : 400K + tặng sách Thầy Hùng (Hạn cuối 31/1 /20 19) - Đăng kí học : inbox Mrs Hường Nguyễn (www.facebook.com/ngankieu0905)
- Xem thêm -

Xem thêm: Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2 , Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Cho hàm số bậc bốn =f x( ) có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số y =f x( ) là - Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2

u.

1: Cho hàm số bậc bốn =f x( ) có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số y =f x( ) là Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 10: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên - Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2

u.

10: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 11: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số y =f x( ) 1− +2 là - Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2

u.

11: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số y =f x( ) 1− +2 là Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 14: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số (2019) 20202 - Live 2 cuc tri ham tri tuyet doi p2

u.

14: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số (2019) 20202 Xem tại trang 3 của tài liệu.