0

Live 1 cuc tri ham tri tuyet doi p1

2 9 0
  • Live 1 cuc tri ham tri tuyet doi p1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:17

LIVE : CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI (Phần 1) Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn Câu 1: Giả sử phương trình ax3 + bx + cx + d = có ba nghiệm thực Khi số điểm cực trị hàm số (C ) : y = ax3 + bx + cx + d A B Câu 2: Hàm số y = x − x + có cực trị? C D A B C Câu 3: Số điểm cực trị hàm số y = x − x + D A B C Câu 4: Số điểm cực trị hàm số y = x − x + D B C A Câu 5: Tổng bình phương giá trị cực đại hàm số y = x − x − D A B C D Câu 6: Giả sử phương trình ax + bx + cx + d = có nghiệm thực Khi số điểm cực trị tối đa hàm số g ( x) = ax3 + bx + cx + d A B C D Câu 7: Giả sử phương trình ax + bx + cx + d = có hai nghiệm thực Khi số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax3 + bx + cx + d A B C D Câu 8: Biết M (−1; 2), N (1; −2) điểm cực trị đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d Số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax3 + bx + cx + d A B C D Câu 9: Biết M (0; 2), N (1;1) điểm cực trị đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d Số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax3 + bx + cx + d A B C D Câu 10: Biết đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d có hai điểm cực trị nằm hai phía so với trục hoành Số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax3 + bx + cx + d A B C D Câu 11: Biết đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d có hai điểm cực trị nằm phía so với trục hoành Số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax3 + bx + cx + d A B C D Câu 12: Biết phương trình ax + bx + c = có bốn nghiệm thực Khi số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax + bx + c A B C D Câu 13: Biết phương trình ax + bx + c = có ba nghiệm thực Khi số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax + bx + c A B C D Câu 14: Biết phương trình ax + bx + c = có hai nghiệm dương phân biệt Khi số điểm cực trị hàm số g ( x) = ax + bx + c B C D A Câu 15: Cho hàm số f ( x) = ax + bx + cx + d thỏa mãn a > 0, d > 2019, a + b + c + d − 2019 < Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) − 2019 A B C D Câu 16: Cho hàm số f ( x) = ax + bx + c thỏa mãn a > 0; c > 2019; a + b + c − 2019 < Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) − 2019 A B C D Câu 17: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ′( x) = x( x − 1), ∀x ∈ ℝ Hỏi hàm số y = f ( x) − x có nhiều điểm cực trị? A B C D Câu 18: Cho hàm số f ( x) = ax + bx + c thỏa mãn a < 0, c < 3, a + b + c > Số điểm cực trị hàm số y = f ( x − 2019) − A B C D Câu 19: Cho hàm số f ( x) = ax + bx + c thỏa mãn a < 0, c > 2020, b + c < 2020 Số điểm cực trị hàm số y = f (2 x − 1) − 2020 A B C D Câu 20: Cho hàm số y = f ( x) thỏa mãn f (−2) > 2, f (2) < −2 có đạo hàm f ′( x) = x − 1, ∀x ∈ ℝ Số điểm cực trị hàm số y = f (1 − x) − A B C D 2 ′ Câu 21: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ( x) = x(4 − x ), ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f (2019 − x) có nhiều điểm cực trị? A B C D 2019 ′ Câu 22: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ( x) = ( x − 1)(1 − x ) x , ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f (2019 − x) có nhiều điểm cực trị? A B C D Câu 23: Cho hàm số y = f ( x) thỏa mãn f (−2) = f (2) = có đạo hàm f ′( x) = x(4 − x ), ∀x ∈ ℝ Số điểm cực trị hàm số y = f (2 − x) − A B C D Câu 24: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên hình bên Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) − 2019 + 2020 A B C D LỚP VIP TOÁN 2019 LIVESTREAM - LiveStream buổi hàng tuần, học đến thi Đề thi đăng tải lên Group trước ngày để hs làm trước Học phí : 400K + tặng sách Thầy Hùng (Hạn cuối 31/1/2019) Đăng kí học : inbox Mrs Hường Nguyễn (www.facebook.com/ngankieu0905) ...Câu 16 : Cho hàm số f ( x) = ax + bx + c thỏa mãn a > 0; c > 2 019 ; a + b + c − 2 019 < Số điểm cực trị hàm số y = f ( x) − 2 019 A B C D Câu 17 : Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ′( x) = x( x − 1) ,... ), ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f (2 019 − x) có nhiều điểm cực trị? A B C D 2 019 ′ Câu 22: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ( x) = ( x − 1) (1 − x ) x , ∀x ∈ ℝ Hàm số y = f (2 019 − x) có nhiều điểm cực... 2 019 + 2020 A B C D LỚP VIP TOÁN 2 019 LIVESTREAM - LiveStream buổi hàng tuần, học đến thi Đề thi đăng tải lên Group trước ngày để hs làm trước Học phí : 400K + tặng sách Thầy Hùng (Hạn cuối 31/ 1/2 019 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Live 1 cuc tri ham tri tuyet doi p1 , Live 1 cuc tri ham tri tuyet doi p1

Hình ảnh liên quan

Câu 24: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số ( ) 20192020 - Live 1 cuc tri ham tri tuyet doi p1

u.

24: Cho hàm số =f x( ) có bảng biến thiên như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số ( ) 20192020 Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan