0

Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

12 12 0
  • Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 22:15

Bước 3 : Dán hình chữ nhật đơn giản.[r] (1)(2) Giấy màu Hồ dán (3)(4)B c : K hình ch nh tướ ẻ ữ ậ B c : C t hình ch nh tướ ắ ữ ậ (5)Bước 1 :Kẻ hình chữ nhật A B D C (H.1) 7 ô 5 ô (6)Bước : Cắt hình chữ nhật A D B C     7 ô 5 ô (H.2) (7)Bước 3: Dán hình chữ nhật (8)Bước : Kẻ hình chữ nhật đơn giản A B D C 7 oâ (H.3) (9)A D B C   (H.4) Cắt, dán hình chữ nhật cách 2 (10)Cắt, dán hình chữ nhật cách 2 (11)B c : K hình ch nh tướ ẻ ữ ậ B c : C t hình ch nh tướ ắ ữ ậ B c : ướ Dán hình ch nh tữ ậ (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật,

Hình ảnh liên quan

Bài : Cắt, dán hình chữ nhật - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

i.

Cắt, dán hình chữ nhật Xem tại trang 1 của tài liệu.
B c1 :K hình ch nh t ướ ậ - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

c1.

K hình ch nh t ướ ậ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bước 1 :Kẻ hình chữ nhật A B D C (H.1)7 ô5 ô - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

c.

1 :Kẻ hình chữ nhật A B D C (H.1)7 ô5 ô Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bước 2: Cắt hình chữ nhật A D B C 7 ô5 ô               (H.2) - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

c.

2: Cắt hình chữ nhật A D B C 7 ô5 ô (H.2) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bước 3: Dán hình chữ nhật - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

c.

3: Dán hình chữ nhật Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bước 1 :Kẻ hình chữ nhật đơn giản AB D C7 oâ 5 oâ (H.3) - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

c.

1 :Kẻ hình chữ nhật đơn giản AB D C7 oâ 5 oâ (H.3) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Cắt, dán hình chữ nhật cách 2 - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

t.

dán hình chữ nhật cách 2 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Cắt, dán hình chữ nhật cách 2 - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

t.

dán hình chữ nhật cách 2 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Cắt, dán hình chữ nhật cách 2 Bước 3 : Dán hình chữ nhật đơn giản - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

t.

dán hình chữ nhật cách 2 Bước 3 : Dán hình chữ nhật đơn giản Xem tại trang 10 của tài liệu.
B c1 :K hình ch nh t ướ ậ - Bài 24: Cắt, dán hình chữ nhật

c1.

K hình ch nh t ướ ậ Xem tại trang 11 của tài liệu.