0

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

13 23 0
  • Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:20

mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể là: A.. Chọn lọc tự nhiên.[r] (1)MÔN SINH 12 (2)Nội dung Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn Khái niệm Không gian Thời gian Kết quả PP n/cứu => Quần thể đơn vị tiến hoá nhỏ nhất? Là trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. quá trình làm xuất hiện các đơn vị phân loại lồi. Phạm vi phân bố hẹp. Quy mơ rộng lớn. Tương đối ngắn. Rất dài (hàng triệu năm) Hình thành lồi mới. Hình thành nhóm phân loại lồi. thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. (3)1 Tiến hoá nhỏ tiến hoá lớn 2 Nguồn biến dị di truyền quần thể (4)(5)1 Đột biến Nguyên nhân dẫn đến đa dạng mào gà? Vì đột biến nhân tố tiến hoá? Tại tần số đột biến gen nhỏ lại nguồn nguyên lệu chủ yếu quá trình tiến hóa? (6)2 Di - nhập gen (7)1 Đột biến 2 Di - nhập gen 3 Chọn lọc tự nhiên -Thực chất CLTN gì? -Tại CLTN nhân tố tiến hóa có hướng? -Kết CLTN? (8)2 Di - nhập gen 3 Chọn lọc tự nhiên -CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tùy thuộc vào yếu tố nào? (9)4 Các yếu tố ngẫu nhiên 1 Đột biến 2 Di - nhập gen 3 Chọn lọc tự nhiên - Các yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền hay phiêu bạt gen): cháy rừng, vật cản địa lý, phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể. -Sự biến đổi tần số alen yếu tố ngẫu nhiên có khác so với CLTN? -Tại loài sinh vật bị người săn bắt khai thác quá mức làm giảm mạnh số lượng cá thể lại dễ bị tuyệt chủng? (10)4 Các yếu tố ngẫu nhiên 2 Di - nhập gen 3 Chọn lọc tự nhiên 5 Giao phối không ngẫu nhiên - Gồm: giao phối cận huyết, tự thụ phấn hoặc giao phối có chọn lọc. - Giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng đồng hợp giảm dị hợp → Làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền (là nhân tố chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể). (11)CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 1: Quần thể xem đơn vị tiến hố vì: A Thường xun xảy giao phối tự cá thể trong quần thể. B Sự giao phối tự làm vốn gen quần thể trở nên đa dạng, phong phú. C Là đơn vị chọn lọc trình chọn lọc tự nhiên. D Cả A, B C đúng. D Cả A, B C đúng. Câu 2: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể là: A Đột biến di - nhập gen. B Chọn lọc tự nhiên C Giao phối không ngẫu nhiên. D Biến động di truyền (phiêu bạt di truyền). (12)trò quan trọng trình tiến hố? I Tần số ĐBG tự nhiên không đáng kể nên tần số alen ĐB có hại là thấp. II Gen ĐB có hại mơi trường lại vơ hại hoặc có lợi mơi trường khác. III Gen ĐB có hại tổ hợp gen lại vơ hại hoặc có lợi tổ hợp gen khác. IV ĐBG thường có hại thường tồn trạng thái dị hợp tử nên không gây hại. Câu trả lời là: A I II B II IIIB II III C III IV D I III Câu 4: Nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá A Đột biến di - nhập gen. B Chọn lọc tự nhiên C Biến động di truyền (phiêu bạt di truyền). D Giao phối không ngẫu nhiên. (13)BÀI TẬP VỀ NHÀ - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Kể các hình thức giao phối không ngẫu nhiên?  - Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

c.

ác hình thức giao phối không ngẫu nhiên? Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Đọc trước bài 27 “Qúa trình hình thành quần thểthích nghi”. - Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

c.

trước bài 27 “Qúa trình hình thành quần thểthích nghi” Xem tại trang 13 của tài liệu.