0

Gợi ý Lời giải Bài tập 1

28 22 0
  • Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:20

Bạn cũng có thể sử dụng thêm chỉ tiêu độ lệch, phương sai, hay tính toán thêm hệ số biến thiên … để nói lên rằng thu nhập của công nhân ở nhóm 2 ổn định hơn so với thu nhập của các côn[r] (1)Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright Học kỳ Thu, 2010 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG GỢI Ý LỜI GIẢI BÀI TẬP THỐNG KÊ MÔ TẢ và phụ lục thực hành thống kê mô tả với phân mềm SPSS Bài (25 điểm) Số liệu thu nhập hàng tuần (đơn vị: ngàn đồng) hai nhóm cơng nhân sau: Nhóm 1: 510, 580, 600, 640, 670 Nhóm 2: 580, 595, 600, 605, 620 a Dựa vào định nghĩa cơng thức, tính giá trị trung bình trung vị thu nhập nhóm Khi chưa rõ số liệu mẫu hay tổng thể, bạn giả định! Giả sử, hiểu liệu mẫu Chúng ta tính trung bình, trung vị thu nhập cho nhóm Nếu bạn hiểu tổng thể 10 cơng nhân nhóm khơng sai, bạn cần áp dụng cơng thức tính tham số thống kê tổng thể Số trung bình Thu nhập trung bình cơng nhân nhóm tính theo công thức 600 5 3000 5 670 640 600 580 510 5 1 1 i nhóm x x Nhóm i ngàn đồng Thu nhập trung bình cơng nhân nhóm tính theo cơng thức 600 3000 620 605 600 595 580 5 i nhóm x x Nhóm i ngàn đồng Số trung vị Số lượng số liệu có nhóm số lẻ, chúng xếp từ nhỏ đến lớn Vì vậy, với nhóm, số trung vị giá trị nằm vị trí (trong trường hợp vị trí thứ (n+1)/2=(5+1)/2=3) (2)b Dựa vào định nghĩa cơng thức, tính giá trị Min, Max, Range, phương sai độ lệch chuẩn thu nhập nhóm Min, Max, khoảng biến thiên Nhìn vào dãy liệu xếp từ nhỏ đến lớn nhóm, dễ dàng xác định Min, Max nhóm, từ áp dụng cơng thức Range=Max-Min để tính khoảng biến thiên nhóm Với Nhóm 1, giá trị nhỏ thu nhập 510 ngàn đồng (Min=510 ngàn đồng), giá trị lớn thu nhập 670 ngàn đồng (Max=670 ngàn đồng), khoảng biến thiên thu nhập 160 ngàn đồng (bằng 670-510) Với Nhóm2, giá trị nhỏ thu nhập 580 ngàn đồng (Min=580 ngàn đồng), giá trị lớn thu nhập 620 ngàn đồng (Max=620 ngàn đồng), khoảng biến thiên thu nhập 40 ngàn đồng (bằng 620-580) Phƣơng sai độ lệch chuẩn nhóm Nhóm 1: Chúng ta áp dụng cơng thức, lập bảng sau để tính phương sai, độ lệch i xi xi-x (xi-x)2 1 510 -90 8100 2 580 -20 400 3 600 0 4 640 40 1600 5 670 70 4900 Tổng 3000 15000 Trung bình 600 Phƣơng sai 3750 Độ lệch 61.24 3750 15000 ) 600 670 ( ) 600 580 ( ) 600 510 ( ) ( 2 2 2 n i x x sNhóm ngàn đồng2 24 61 3750 1 s (3)Nhóm 2: i xi xi- x (xi- x )2 1 580 -20 400 2 595 -5 25 3 600 0 4 605 25 5 620 20 400 Tổng 3000 850 Trung bình 600 Phƣơng sai 212.5 Độ lệch 14.58 5 212 850 ) 600 620 ( ) 600 595 ( ) 600 580 ( ) ( 2 2 2 2 n i x x sNhóm ngàn đồng2 58 14 212 2 s sNhóm Nhóm ngàn đồng c Dựa vào hàm Excel, tính đại lượng thống kê câu a câu b Bạn sử dụng hàm thống kê (Xem Hình 1.1); cơng cụ Tools\Data Analysis\Descriptive Statistics Excel, sau khai báo tương tự Hình 1.2 để tính tốn tiêu cho nhóm Hình 1.1 Sử dụng hàm số (4)Hình 1.2 (5)d Anh/Chị có nhận xét thu nhập hai nhóm cơng nhân Trong mẫu, thu nhập trung bình hai nhóm cơng nhân nhau, 600 ngàn đồng Tuy nhiên, thu nhập cơng nhân nhóm biến thiên so với nhóm 1; thật vậy, thu nhập cơng nhân nhóm dao động từ 510 ngàn đồng đến 670 ngàn đồng với khoảng biến thiên 160; thu nhập cơng nhân nhóm có khoảng biến thiên nhỏ hơn, 40 (dao động từ 580 ngàn đồng đến 620 ngàn đồng) Bạn sử dụng thêm tiêu độ lệch, phương sai, hay tính tốn thêm hệ số biến thiên … để nói lên thu nhập cơng nhân nhóm ổn định so với thu nhập cơng nhân nhóm Vì cỡ mẫu hai nhóm 5, thêm vào đó, trung bình hai nhóm nhau, nên so sánh độ lệch chuẩn nhóm Độ lệch chuẩn nhóm 14.58 ngàn đồng nhỏ so với độ lệch chuẩn nhóm (độ lệch chuẩn nhóm 61.24 ngàn đồng) Điều cho thấy mức độ biến thiên thu nhập nhóm so với nhóm Bài (25 điểm) Tập tin DataRestaurant300.xls ghi nhận liệu chất lượng bữa ăn giá bữa ăn 300 nhà hàng Từ bảng liệu này, trả lời câu hỏi sau: a Phân biệt loại biến loại thang đo cho biến số chất lượng bữa ăn giá bữa ăn (6)-Biến Chất lượng bữa ăn (Quality Rating) có biểu Good, Very Good, Excellent thể tính chất bữa ăn Vì vậy, xem biến định tính Biến có thang đo thứ tự (hay thứ bậc) -Biến giá bữa ăn (Meal Price) biến định lượng, có thang đo tỷ lệ (nếu bạn trả lời thang đo khoảng khơng sai!)  Mở rộng (khơng tính vào điểm tập): Với biến định lượng bạn nhận định thêm xem biến định lượng rời rạc hay liên tục Và ý rằng, định lượng hay định tính mang tính chất tương đối! b Hãy phân nhóm nhà hàng theo chất lượng bữa ăn Vẽ biểu đồ tần số theo chất lượng bữa ăn Sử dụng kỹ thuật Data\Pivot Table Excel, bạn dễ dàng tạo bảng Kết Hình 2.2 Từ liệu có, Sử dụng Excel bạn vẽ biểu đồ tần số sau Hình 2.3 Biểu đồ tần số chất lượng bữa ăn 84 150 66 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Tốt Rất tốt Tuyệt vời Chất lƣợng bữa ăn Số n h àn (7)c Tìm giá trị cực đại, cực tiểu, trung bình, trung vị yếu vị giá tiền bữa ăn Với kỹ thuật Tools\Data Analysis\Descriptive Statistics bạn dễ dàng tìm giá trị cực đại, cực tiểu, trung bình, trung vị, yếu vị giá tiền bữa ăn Hình 2.4 Bảng 2.1 Meal Price ($) Mean (Trung bình) 25.90 Standard Error (Sai số chuẩn giá trị trung bình) 0.54 Median (Trung vị) 25.00 Mode (Yếu vị) 20.00 Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) 9.29 Sample Variance (Phương sai) 86.26 Kurtosis (chỉ tiêu Kurtosis đo lường độ nhọn phân phối; Trong Excel & Eviews, Kurtosis=3 phân phối bình thường, Kurtosis>3 phân phối nhọn) -0.58 Skewness (chỉ tiêu Skewness đo lường độ cân xứng phân phối; Phân phối cân xứng Skewness=0, Phân phối lệch phải Skewness>0), 0.31 Range (Khoảng biến thiên) 38.00 Minimum (Giá trị nhỏ nhất) 10.00 Maximum (Giá trị lớn nhất) 48.00 Sum (Tổng) 7769.00 (8) Mở rộng (khơng tính vào điểm tập): Để nhận định độ cân xứng phân phối tổng thể, cách thuận tiện, theo kinh nghiệm, Skewness nằm đoạn [-1,1] nhận định phân phối cân xứng d Có nhà hàng có chất lượng bữa ăn xếp loại chất lượng “very good” giá bữa ăn vào khoảng từ $30 đến $39 Bạn sử dụng cơng cụ lọc liệu, kỹ thuật Data\Pivot Table Excel; hàm countif; sử dụng hàm đơn giản if sum…; hay sử dụng hàm sở liệu DCOUNT để tính kết Hình 2.5 Với hàm DCOUNT bạn làm sau: (1)Tạo vùng điều kiện E2:G3, (2) Tại đó, ví dụ E6, gõ lệnh =DCOUNT(A1:C301,A1,E2:G3), bạn kết 46 Nói cách khác có 46 nhà hàng có chất lượng bữa ăn “Very Good” giá nằm khoảng từ $30 đến $39 Bài (25 điểm) Tập tin DataExamscores.xls ghi nhận liệu điểm thi (tính thang điểm 100) hai trung tâm đào tạo A B Mỗi trung tâm có 30 sinh viên thăm dị Từ bảng liệu này, trả lời câu hỏi sau: a Hãy tìm trung bình trung vị điểm thi trung tâm A Sử dụng công cụ Tools\Data Analysis\Descriptive Statistics Excel, dễ dàng có bảng kết Bảng 31 Từ bảng này, ta thấy: -Trung bình điểm thi sinh viên trung tâm A 82 điểm (9)Bảng 3.1 Center A Mean 82.00 Standard Error 1.68 Median 83.00 Mode 79.00 Standard Deviation 9.22 Sample Variance 85.03 Kurtosis -0.12 Skewness -0.43 Range 37.00 Minimum 60.00 Maximum 97.00 Sum 2460.00 Count 30.00 b So sánh giá trị tính câu a, Anh/Chị có kết luận phân phối điểm thi trung tâm A có bị lệch xiên khơng Nếu lệch xiên lệch trái hay phải Hãy giải thích ngắn gọn câu trả lời Anh/Chị Vị trí trung bình, trung vị cho biết hình dạng phân phối biến lệch trái, lệch phải hay cân xứng Điểm thi sinh viên trung tâm A có số trung bình nhỏ trung vị nên phân phối điểm thi sinh viên trung tâm A bị lệch xiên phía trái c Sử dụng hàm trong Excel, xác định độ lệch xiên câu b Kết câu c có phù hợp với câu b hay khơng Hình 3.1 (10) - Mở rộng (khơng tính vào điểm tập): Chú ý rằng, nhận định hình dáng của phân phối câu b, câu c xét cho mẫu khảo sát Khi muốn kết luận hình dạng phân phối xét tổng thể, cần thực kiểm định phức tạp Bạn đọc thêm kiểm định Jarque-Bera, kiểm định Kolmogorov-Smirnov … One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diemttA N 30 Normal Parametersa Mean 82.0000 Std Deviation 9.22141 Most Extreme Differences Absolute 100 Positive 052 Negative -.100 Kolmogorov-Smirnov Z 548 Asymp Sig (2-tailed) 925 a Test distribution is Normal P-value thống kê Kolmogorov-Smirnov Z 0.128 (>0.05) nên độ tin cậy 95% chấp nhận giả thuyết cho biến điểm thi trung tâm A có phân phối chuẩn Nói cách khác, lệch xiên phân phối không đáng kể Nếu dùng SPSS, bạn dễ dàng vẽ biểu đồ sau để có nhìn trực quan phân phối biến (11)d Tìm giá trị chuẩn hóa Z cho giá trị quan sát lớn nhỏ điểm thi trung tâm B Các giá trị có lớn hay nhỏ bất thường không Bảng 3.2 Center B Mean 78.23 Standard Error 1.92 Median 78.00 Mode 78.00 Standard Deviation 10.50 Sample Variance 110.25 Kurtosis -0.61 Skewness 0.06 Range 42.00 Minimum 57.00 Maximum 99.00 Sum 2347.00 Count 30.00 Trước tiên, bạn tính độ lệch, trung bình, xác định giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn điểm thi trung tâm B Điểm thi trung tâm B có Max=99 điểm , Min=57 điểm , độ lệch chuẩn s=10.5 điểm, x =78.23 điểm Giá trị chuẩn hoá Z-score x quan sát thứ i tính công thức s x x z i i Giá trị lớn có giá trị chuẩn hoá 1.98 05 10 23 78 99 z Giá trị lớn nhất, số 99, có |z|<2 nên giá trị bình thường, dị biệt Giá trị lớn nhỏ có giá trị chuẩn hố 2.02 05 10 23 78 57 z Giá trị nhỏ nhất, số 57, (12)Bài (25 điểm) Bảng liệu trình bày tên, tốc độ giá 10 loại máy in STT Tên máy in Tốc độ Giá (USD) 1 Minolta-QMS PagePro 1250W 12 199 2 Brother HL-1850 10 499 3 Lexmark E320 12.2 299 4 Minolta-QMS PagePro 1250E 10.3 299 5 HP Laserjet 1200 11.7 399 6 Xerox Phaser 4400/N 17.8 1850 7 Brother HL-2460N 16.1 1000 8 IBM Infoprint 1120n 11.8 1387 9 Lexmark W812 19.8 2089 10 Oki Data B8300n 28.2 2200 a Tính giá trị trung bình, trung vị, yếu vị, phương sai, độ lệch chuẩn biến X tốc độ Y giá Sử dụng công cụ Tools\Data Analysis bạn tính giá trị trung bình, trung vị, yếu vị, phương sai, độ lệch chuẩn biến X Y tính tốn sau: Bảng 4.1 X Y Mean Trung bình 14.99 1022.10 Standard Error Độ lệch chuẩn 1.80 252.32 Median Trung vị 12.10 749.50 Mode Yếu vị #N/A 299.00 Standard Deviation Độ lệch chuẩn 5.69 797.91 Sample Variance Phương sai 32.38 636656.77 Count 10 10 (13)b Theo nhận định Anh/Chị mối quan hệ biến X Y đồng biến hay nghịch biến độ mạnh mối quan hệ Giải thích ngắn gọn nhận định Anh/Chị Nhận định mang tính suy luận bạn, có nhiều cách giải thích khác Ví dụ như: X (tốc độ máy in) Y (giá) thường có mối quan hệ đồng biến, người tiêu dùng ln mong muốn chất lượng máy in tốt (tốc độ in nhanh, tốn mực, in đẹp …), họ sẵn lòng trả giá cao cho máy in có chất lượng tốt Bên cạnh đó, người sản xuất ln phải cải tiến cơng nghệ để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, dĩ nhiên với điều kiện khác không đổi, máy in tốt thường tốn chi phí sản xuất cao người sản xuất mong bán sản phẩm với giá cao Theo ý kiến chủ quan, hai biến X Y có mối quan hệ chặt, tốc độ in điều mà nhiều người tiêu dùng quan tâm, họ sẵn lòng trả giá cao cho máy in có tốc độ in nhanh Mở rộng (Khơng tính vào điểm tập): Nếu bạn tìm sở lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm trước vấn đề này, nhận định bạn thuyết phục c Vẽ biểu đồ phân tán (Scatter) thể mối quan hệ biến X Y nhận xét mối quan hệ biến Nhận xét có phù hợp với nhận định Anh/Chị câu b hay khơng Hình 2.1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 10 15 20 25 30 tốc độ máy in G ( U S D ) (14)Thêm đó, đồ thị phân tán, điểm nằm gần đường xu (được Add Trendline vào đồ thị) nên nói mối quan hệ tuyến tính hai biến X Y chặt chẽ (tương quan cao) Những nhận xét phù hợp với nhận định ban đầu câu b d Tính giá trị đồng phương sai hệ số tương quan biến X Y Có nhận xét mối quan hệ biến từ hệ số tính so sánh với nhận xét câu b c Hình 4.2 Có thể tính hệ số hiệp phương sai, hệ số tương quan hàm hay công cụ Tools\Data Analysis Excel (Xem Hình 4.2) Hệ số hiệp phương sai (đồng phương sai) X Y 3817.76 ( lớn 0) cho thấy X Y có mối quan hệ đồng biến Tuy nhiên, hệ số hiệp phương sai chưa cho biết độ mạnh mối quan hệ hai biến Hệ số tương quan X Y, rX,Y=0.84 (lớn hơn 0) nên X Y có mối liên hệ tuyến tính Thêm vào | rX,Y| gần phía nên mối quan hệ hai biến chặt chẽ, hay mạnh Như vậy, Các số liệu khẳng định mạnh nhận định câu b c - Mở rộng (khơng tính vào điểm tập): Bạn áp dụng quy tắc kinh nghiệm đó để mối quan hệ chặt (rất mạnh), hay chặt (mạnh)… Chú ý có nhiều quy tắc kinh nghiệm việc này, tuỳ thuộc vào kiểu liệu (chuỗi thời gian, chéo, hay bảng), hay lĩnh vực khoa học (khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y học …), hay đối tượng khảo sát (hộ, doanh nghiệp, quốc gia…) Khi sử dụng quy tắc nào, bạn trích dẫn nguồn quy tắc Sau ví dụ Trị tuyệt đối hệ số tƣơng quan Pearson Mức độ tƣơng quan <=0.2 Rất yếu, tương quan không đáng kể 0.2 đến 0.4 Yếu, tương quan thấp 0.4 đến 0.7 Vừa phải 0.7 đến 0.9 Mạnh, tương quan cao >0.9 Rất mạnh Nguồn: http://www.bized.co.uk/timeweb/crunching/crunch_relate_expl.htm, truy cập ngày 5/10/2010 (15) -Phụ lục.Bài đọc thêm thao tác SPSS để tóm tắt trình bày liệu Trong mơn học Các phương pháp định lượng, mặt kỹ sử dụng phần mềm thống kê, kinh tế lượng, nhóm giảng viên kỳ vọng bạn sử dụng Excel, Eviews, SPSS Phần mềm Excel, Eviews hướng dẫn nhiều lớp học; Bài đọc thêm hỗ bạn sử dụng SPSS việc làm tập đơn giản liên quan đến chủ đề mô tả tập liệu; thao tác, kết tính toán tương tự cho liệu lớn mà bạn gặp sau Khai báo biến Để tính thống kê mô tả Bài tập 1, Bài 1, bạn tính tốn SPSS Trước tiên, bạn khởi động SPSS, Tại cửa sổ Quản lý liệu Data Editor, Chọn Thẻ Variable View, sau khai báo thuộc tính biến cách gõ tên biến vào cột Name (tên biến cần viết liền, khơng có khoảng trắng, khơng có ký tự đặc biệt, bắt đầu chữ, biến có tên khác …), gõ nhãn biến vào cột Label Nếu cẩn thận hơn, bạn chọn Values để quy ước nhãn giá trị biến định tính (ví dụ biến Nhóm, với là Nhóm 1, Nhóm 2), khai báo thang đo biến cột Measure (trong cột này, mặc định Scale cho biến định lượng: biến có thang đo khoảng, tỷ lệ; Nominal cho biến có thang đo định danh, Ordinal cho biến có thang đo thứ tự) Hình 1.1 Variable View để khai báo thuộc tính biến Data View dùng để xem liệu, nhập liệu, chỉnh sửa liệu … Gõ tên biến vào Kiểu liệu dạng số (mặc định) Gõ nhãn biến vào đây, nhãn có khoảng trắng, gõ dấu tiếng Việt… Cửa sổ Quản lý liệu Measure: Khai báo thang đo cho biến Bấm vào để quy ước nhãn cho giá (16)Nhập liệu Hình 1.2 Sau khai báo tên biến, nhãn biến… Variable View, Bạn chọn Data View để nhập liệu Tính thống kê mơ tả cho biến định lƣợng Ví dụ, bạn muốn tính thống kê mô tả cho biến thu nhập 10 công nhân, có nhiều cách, cách đơn giản sau: Bước 1, Từ Menu SPSS, chọn Analyze Descriptive Statistics Descriptives 1 Chọn Data View để chuyển sang khung nhập liệu … 2 Nhập liệu vào cột tương ứng (17)Hình 1.3 Sau đó, Hộp thoại Descriptives xuất hiện, Bước 2, chọn biến định lượng thunhap  Bấm vào nút mũi tên hộp thoại để đưa biến thunhap sang khung Variable(s); Bước 3, chọn Options để lựa chọn thêm số thống kê khác cần tính (mặc định Mean, Std.deviation, Minimum, Maximum); Cuối cùng, chọn Continue, OK Hình 1.4 Kết sau: Chọn biến thunhap, bấm nút mũi tên để đưa sang biến thunhap sang khung Variable(s) 3 Chọn Options, đánh dấu chọn thêm vào thống kê cần tính (18)Bảng 1.1 Descriptive Statistics Thunhap Thu nhap cua cong nhan (nghin dong) Valid N (listwise) N Statistic 10 10 Range Statistic 160.00 Minimum Statistic 510.00 Maximum Statistic 670.00 Mean Statistic 600.0000 Std Deviation Statistic 41.96559 Variance Statistic 1761.111 Skewness Statistic -.620 Std Error 687 Kurtosis Statistic 2.181 Std Error 1.334 Tính thống kê mơ tả biến định lƣợng phân theo biến định tính Có nhiều cách SPSS để thực điều này, cách sau đơn giản nhất: Bước Chọn Analyze\Compare Means\Means Hình 1.5 (19)Hình 1.6 Bước Trong Hộp thoại Means, Chọn nút Options chọn thống kê cần tính (Xem Hình 1.7) Hình 1.7 (20)Bảng 1.2 Report Thunhap Thu nhap cua cong nhan (nghin dong) Mean N Std Deviation Median Minimum Maximum Range Nhom 600.0000 61.23724 600.0000 510.00 670.00 160.00 Nhom 600.0000 14.57738 600.0000 580.00 620.00 40.00 Total 600.0000 10 41.96559 600.0000 510.00 670.00 160.00 Cách khác: Bạn tìm hiểu thêm thủ tục Analyze\Descriptive Statistics\Explore Hoặc Analyze\Tables\Custom Tables… Tạo bảng tần số Nhiều khi, bạn muốn tạo bảng tần số cho biến định tính đó, ví dụ biến Nhom chẳng hạn Thao tác sau: Bước Từ Menu, Chọn Analyze\Descriptive Statistics\Frequencies Hình 1.8 (21)Kết tính tốn bảng sau Bảng 1.3 Nhom Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nhom 50.0 50.0 50.0 Nhom 50.0 50.0 100.0 Total 10 100.0 100.0  Ghi chú: Trong hộp thoại Frequencies, bạn tính thống kê mô tả cho biến định lượng cách đưa biến định lượng vào khung Variable(s), chọn Statistics đánh dấu chọn vào thống kê cần tính Hình 1.9 (22)Bài – Bài tập với SPSS dùng đến thao tác Tạo bảng tần số, kết hợp với vẽ đồ thị tần suất Hình 2.1 Dữ liệu Biến QualityRating nhập theo kiểu ký tự (String), có thang đo Ordinal Biến MealPrice có thang đo Scale Hình 2.2 (23)Bước Từ Menu, Chọn Analyze\Descriptive Statistics\Frequencies Bước Trong hộp thoại Frequencies, đưa biến QualityRating vào ô Variables Bước Để vẽ đồ thị tần số, chọn nút Charts đánh dấu chọn vào loại đồ thị cần thiết Hình 2.3 Hình 2.3 Tại cửa sổ Viewer bạn thấy kết bảng tần số, đồ thị sau Bảng 2.1 QualityRating Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Very Good 150 50.0 50.0 50.0 Good 84 28.0 28.0 78.0 Excellent 66 22.0 22.0 100.0 Total 300 100.0 100.0 Chọn Nút Charts để vẽ đồ thị cho biến Nếu muốn vẽ biểu đồ theo tỷ lệ % (tần suất) Chọn mục (24)Hình 2.4 Bài liên quan đến việc phát quan sát bất thường Có nhiều kỹ thuật khác nhau, nhiên áp dụng z-score (giá trị z) cách đơn giản Bạn tính z-score cho biến cách sau: Analyze\ Descriptive Statistics\ Descriptives  Chọn biến cần tính Hình 2.4 Hình 2.5 Máy tính tạo cột liệu lưu giá trị z-score (25)Bài – Bài tập cần đến thao tác vẽ đồ thị phân tán, tính hệ số tương quan Vẽ đồ thị phân tán Hình 4.1 Dữ liệu sau nhập vào SPSS Hình 4.1, bạn vẽ đồ thị phân tán (Hình 4.4) bằng cách: Bước chọn Graphs\Legacy Dialogs\Scatter/Dot (26)Bước Đưa biến vào trục thích hợp, sau bấm OK Hình 4.3 Hình 4.4 Tính hệ số tƣơng quan (27)Bước Analyze\Correlate\Bivariate Bước Đưa biến cần tính hệ số tương quan vào Variables Hình 4.6 Kết sau Bảng 4.1 Correlations X Y X Pearson Correlation 841** Sig (2-tailed) 002 N 10 10 Y Pearson Correlation 841** 1 Sig (2-tailed) 002 N 10 10 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) (28)Correlations X Y X Pearson Correlation 841** Sig (2-tailed) 002 Sum of Squares and Cross-products 291.389 34359.810 Covariance 32.377 3817.757 N 10 10 Y Pearson Correlation 841** 1 Sig (2-tailed) 002 Sum of Squares and Cross-products 34359.810 5729910.900 Covariance 3817.757 636656.767 N 10 10 : http://www.bized.co.uk/timeweb/crunching/crunch_relate_expl.htm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Gợi ý Lời giải Bài tập 1, Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 Sử dụng hàm số - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.1.

Sử dụng hàm số Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1.2 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.2.

Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 1.3 Kết quả tính toán từ hàm thống kê, và công cụ Data Analysis - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.3.

Kết quả tính toán từ hàm thống kê, và công cụ Data Analysis Xem tại trang 4 của tài liệu.
Sử dụng kỹ thuật Data\Pivot Table trong Excel, bạn dễ dàng tạo ra được bảng Kết quả Hình 2.2  - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

d.

ụng kỹ thuật Data\Pivot Table trong Excel, bạn dễ dàng tạo ra được bảng Kết quả Hình 2.2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2.4 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 2.4.

Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 2.5 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 2.5.

Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng dữ liệu dưới đây trình bày tên, tốc độ và giá của 10 loại máy in - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Bảng d.

ữ liệu dưới đây trình bày tên, tốc độ và giá của 10 loại máy in Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 2.1 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 2.1.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 4.2 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 4.2.

Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.1 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.1.

Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.2 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.2.

Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.4 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.4.

Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1.3 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.3.

Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 1.1 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Bảng 1.1.

Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 1.5 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.5.

Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 1.6 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.6.

Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 1.7 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.7.

Xem tại trang 19 của tài liệu.
Tạo bảng tần số - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

o.

bảng tần số Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 1.2 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Bảng 1.2.

Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 1.9 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 1.9.

Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.1 Dữ liệu - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 2.1.

Dữ liệu Xem tại trang 22 của tài liệu.
Tạo bảng tần số, kết hợp với vẽ đồ thị tần suất - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

o.

bảng tần số, kết hợp với vẽ đồ thị tần suất Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 2.3 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 2.3.

Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 2.4 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 2.4.

Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.5 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 2.5.

Xem tại trang 24 của tài liệu.
Dữ liệu sau khi được nhập vào SPSS như Hình 4.1, bạn có thể vẽ đồ thị phân tán (Hình 4.4) bằng cách: Bước 1 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

li.

ệu sau khi được nhập vào SPSS như Hình 4.1, bạn có thể vẽ đồ thị phân tán (Hình 4.4) bằng cách: Bước 1 Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 4.1 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 4.1.

Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 4.3 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 4.3.

Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 4.6 - Gợi ý Lời giải Bài tập 1

Hình 4.6.

Xem tại trang 27 của tài liệu.