0

Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc

11 9 0
  • Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:18

C©u 98 : Một dao động điều hoà có tần số f, khoảng thời gian giữa hai lần tốc độ cực đại liên tiếp trong dao động là.. Tại thời điểm pha dao động bằng 1/6 lần độ biến thiên pha trong m[r] (1)ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012 C©u : Một vật dao động điều hồ với biên độ 8cm, chu kỳ 2s Chọn gốc thời gian lúc vật đạt ly độ cực đại Phương trình dao động vật là: A. x8cos 4t(cm) B. 8sin( ) 2 x t  (cm) C. 8sin( ) 2 x t  (cm) D. x8cos( t / 2)(cm) C©u : Một lắc lị xo gồm cầu có khối lượng100g dao động điều hịa theo phương ngang với phương trình: x = 2cos(10πt+ 6  )cm Độ lớn lực kéo cực đại là: A 4N B 2N C 6N D 1N C©u : Một dao động điều hồ có tần số f = 0,5Hz tốc độ trung bình 0,16m/s Tốc độ cực đại dao động là A. �2,5m/s B. �25m/s C. �0,25m/s D. �2,25m/s C©u : Một dao động điều hịa với chu kì T biên độ 10cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc khơng vượt q 5 cm/s T/3 Tần số dao động vật ? A 1,5Hz B 1Hz C 0,25Hz D 0,5Hz C©u : Một vật dao động điều hoà cos( )( , ) 2 x A t cm s , kể từ dao động đến thời điểm t = ( ) 15 s  thì tốc độ của vật 0,5 lần tốc độ cực đại chưa đổi chiều chuyển động Sau thời gian 3 ( ) 10 s  vật quãng đường 12cm Tốc độ ban đầu vật A 12cm/s B 24cm/s C 20cm/s D 30cm/s C©u : Một chất điểm M (có khối lượng m) chuyển động đường trịn bán kính A Gọi H hình chiếu vng góc M xuống đường kính Biết H dao động điều hịa với phương trình x = Acosωt Nhận định sau sai? A M có tốc độ lớn nhất ωA. B Trong chu kỳ H quãng đường 4A. C Gia tốc M có giá trị ω2A. D Lực hướng tâm tác dụng vào M mω2A C©u : Trong dao động điều hoà, gọi tốc độ gia tốc hai thời điểm khác v1; v2 a1; a2 tần số góc xác định biểu thức sau A. 2 1 2 2 a a v v     B. 2 2 2 2 a a v v    C. 2 1 2 2 a a v v     D. 2 1 2 2 a a v v    C©u : Một chất điểm dao động điều hồ có 10-5J, biết lực cực đại tác dụng lên vật 10-3N Biên độ dao động A 2cm B 4cm C 3cm D 0,5cm C©u : Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo dao động điều hồ với tần số góc  có độ lớn cực đại vận tốc gia tốc vmax, amax Phát biểu sau sai A Tốc độ dài tốc độ trung bình dao động trong chu kỳ B Độ lớn gia tốc hướng tâm amax C. Bán kính quỹ đạo vmax  D Tốc độ dài vmax C©u 10 : Trong dao động điều hồ lắc lị xo, phát biểu sau sai A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng K lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật C©u 11 : Trong dao động điều hồ lắc đơn, phát biểu sau A Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng (2)C©u 12 : Một vật dao động điều hịa có biên độ A trục Ox, thời gian nhỏ nhất vật từ điểm M có x1= 0,5A đến điểm N có li độ x2 = - 0,5A mất 1/30s Tần số dao động vật A 5Hz B 10Hz C 10Hz D 5Hz C©u 13 : Động dao động điều hoà A Biến đổi theo thời gian hàm số sin B Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số 2f C Không biến đổi theo thời gian D Biến đổi tuần hoàn với chu kỳ T C©u 14 : Một dao động điều hồ có li độ biến đổi theo thời gian theo đồ thị , phương trình dao độngA. 3 2 cos(50 4 )( ) x t  cm B. 2cos(100 )( ) 4 x t cm C. 3 2cos(50 )( ) 4 x t  cm D. 2 cos(100 )( ) 4 x t cm C©u 15 : Vật dao động điều hồ có gia tốc biến đổi theo phương trình: )( / ) 10 cos( 5 t m s2 a  Ở thời điểm ban đầu ( t = s) vật ly độ A -2,5 cm B 2,5 cm C cm D -5 cm C©u 16 : Một vật dao động điều hồ, vật có li độ x1 = 4cm vận tốc v140 3 cm / s ; vật có li độ x2 4 2cm vận tốc v2 40 2 cm / s Động biến thiên với chu kỳ A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,1s C©u 17 : Hai chất điểm M1 M2 dao động điều hoà trục OX quanh điểm O với tần số góc  Tại thời điểm t = 0, M1 qua vị trí biên dương Biết biên độ dao động M1 A, M2 2A dao động M2 sớm pha 3  so với dao động M1 Độ dài đại số M1M2 = x biến đổi theo thời gian với quy luật sau ? A. 3 cos( ) 3 x A t B. cos( ) 3 x A t C. 3 cos( ) 2 x A t D. cos( ) 2 x A t C©u 18 : Một chất điểm dao động điều hịa theo phương trình x = 3cos2 3 t  (x tính cm; t tính s) Vận tốc trung bình chu kì dao động A 2cm/s B 8cm/s C 4cm/s D 0cm/s C©u 19 : Vật dao động điều hồ với tần số 2,5 hz Tại thời điểm vật có động nửa sau thời điểm 0,05 (s ) động vật A nửa B hai lần C D khơng C©u 20 : Một vật dao động điều hịa theo phương ngang với phương trình: x = 2cos(3πt-2  )cm Tỉ số động năng vật li độ 1,5cm là: A 0,78 B 1,28 C 0,56 D Tất sai C©u 21 : Một dao động điều hồ có tần số 2,5(Hz), vật có li độ x = 1,2cm động chiếm 96% Tốc độ trung bình vật nửa chu kỳ A 0,8m/s B 0,5m/s C 0,2m/s D 0,6m/s C©u 22 : Trong dao động điều hịa chất điểm, tốc độ vật đạt cực đại thì A gia tốc vật cực đại. B gia tốc vật 0. C vật cực đại. D vật vị trí biên. C©u 23 : Một vật dao động điều hồ với biên độ A quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí M có li độ x1 tốc độ v1 Khi qua vị trí N có li độ x2 tốc độ v2 Biên độ A A. 2 2 1 2 2 1 v x v x v v   B. 2 2 1 2 2 1 v x v x v v (3)C. 2 2 1 2 2 1 v x v x v v   D. 2 2 1 2 2 1 v x v x v v   C©u 24 : Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, tần số 20Hz Chọn gốc thời gian lúc vật có ly độ 2 3cm chuyển động ngược chiều với chiều dương chọn Phương trình dao động vật là: A. 2 4sin(40 ) 3   xt  (cm) B. 4sin(40 ) 6 x t  (cm) C. 4cos(40 ) 6 x t  (cm) D. 4sin(40 5 ) 6   xt  (cm) C©u 25 : Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A Cùng pha với li độ B Ngược pha với li độ C Lệch pha vng góc so với li độ D Lệch pha π/4 so với li độ C©u 26 : Một dao động điều hồ có phương trình x = - 4cos(4t)(cm) Thời điểm mà li độ 2cm tăng A. 1 3fKT(s) B. 1 ( ) 6 2 K sC. 1 ( ) 3 2 K sD A B C©u 27 : Hai chất điểm m1 m2 chuyển động trịn từ điểm M có vị trí góc  = 900 dọc theo vịng trịn có bán kính R với vận tốc góc 1 =  / rad/ s 2 =  / rad/s Gọi P1 P2 hai điểm chiếu m1 và m2 trục 0X nằm ngang qua tâm vòng tròn Khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm P1 P2 gặp lại nhau sau : A 2s B 2,5s C 4,5s D 4s C©u 28 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ A, tần số góc  Tại vị trí x = A/ tốc độ vật A. A/4 B. A/ C. A/2 D. 2 A C©u 29 : Trong dao động điều hồ, phát biểu sau khơng đúng? A Cứ sau khoảng thời gian chu kì T li độ lại bằng biên độ B Cứ sau khoảng thời gian chu kì T gia tốc của vật lại cũ C Cứ sau khoảng thời gian chu kì T vật lại trở về vị trí ban đầu D Cứ sau khoảng thời gian chu kì T vận tốc của vật lại cũ C©u 30 : Một chất điểm dao động điều hịa theo phương trình x = 4cos2 3 t  (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2012 thời điểm: A 6030 s. B 3016 s C 6031 s. D 3017 s. C©u 31 : Một vật dao động điều hòa, gia tốc vật có phương trình 5cos(10 )( / )2 3 at m s Phương trình dao động của vật A. 4 5cos(10 )( ). 3 xt  cm B. 5 cos(10 )( ). 6 xt cm C. 5cos(10 )( ). 3 xt cm D. 5cos(10 4 )( ). 3 xt  cm C©u 32 : Trong chuyển động tròn chất điểm M chuyển động hình chiếu M lên đường kính thì A lực hướng tâm tác dụng vào M lực kéo cực đại dao động B Gia tốc góc chuyển động trịn gia tốc trung bình dao động hình chiếu M C tốc độ chuyển động tròn tốc độ dao động trung bình hình chiếu M D tốc độ chuyển động tròn nhỏ tốc độ dao động cực đại hình chiếu M C©u 33 : Một vật dao động điều hịa với phương trình x = 2cos(20t )cm.Tốc độ vào thời điểm t = 8  s A -40cm/s B 40cm/s C 20cm/s D m/s (4)C biên độ; tần số; gia tốc D động năng; tần số; lực. C©u 35 : Thời gian ngắn nhất để chất điểm dao động điều hoà từ vị trí mà động đến vị trí động năng lần 0,1s Tần số dao động A 2,1Hz B 0,25Hz C 2,9Hz D 0,42Hz C©u 36 : Một vật nhỏ chuyển động tròn theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) đường tròn bán kính R nằm mặt phẳng tọa độ Oxy với tốc độ v Tại thời điểm t=0 vật có tọa độ (R,0), hồnh độ chất điểm tại thời điểm t là A.           cos tR g R x B.         tR v R x cos C.        t R v R x cos D.        t R v R x 2cos C©u 37 : Lực kéo để tạo dao động lắc đơn là: A Thành phần trọng lực vng góc với dây treo. B Hợp trọng lực sức căng dây treo vật nặng C Sức căng dây treo. D Hợp sức căng dây treo thành phần trọng lực theo phương dây treo C©u 38 : Một vật có khối lượng m dao động điều hịa với biên độ A Khi chu kì tăng lần lượng vật thay đổi như nào? A Giảm lần B Tăng lần. C Giảm lần. D Tăng lần. C©u 39 : Vật dao động điều hoà với tần số 2,5 hz Tại thời điểm vật có động nửa sau thời điểm 0,05 (s ) động vật A khơng B nửa C D hai lần C©u 40 : Chọn đáp án sai Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω thì A vật biến thiên điều hồ với tần số góc B động vật biến thiên tuần hồn với tần số góc 2ω C lượng vật số. D vật biến thiên tuần hoàn với tần số góc 2ω C©u 41 : Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 2cos(3πt-2  )cm Tại thời điểm vật qua li độ x = 1cm A Vật 3cm B Li độ tăng C động chiếm 75% năng: D Li độ giảm C©u 42 : Vật dao động điều hoà với biên độ A, gấp n lần động li độ A. n 1 x A n   � B. x A n  � C. 1 n x A n  �  D. 1 n x A n  �  C©u 43 : Một dao động điều hồ có tần số 2,5(Hz), vật có li độ x = 1,2cm động chiếm 96% Tốc độ trung bình vật nửa chu kỳ A 0,5m/s B 0,8m/s C 0,6m/s D 0,2m/s C©u 44 : Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(6t + 6  )cm Vận tốc vật đạt 12cm/s vật qua ly độ : A +2 3cm B. �2 3cm C -2 3cm D. �2cm C©u 45 : Một chất điểm dao động điều hòa trục OX với chu kỳ T = 2s biên độ A = 10cm thời điểm t lực kéo tác dụng lên vật 0,148N động lượng vật 0,0628kg.m/s Khối lượng vật A 150g B 200g C 100g D 250g C©u 46 : Một dao động điều hòa với tần số f = 0,5Hz , thời điểm gia tốc a = 1m/s2 vận tốc 2m/s Biên độ dao động A. �64cm B. �6,4cm (5)C©u 47 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f Thời gian ngắn nhất để vật quãng đường có độ dài A A. 1 6 f B. f C. f 1 D. f 1 C©u 48 : Một vật dao động điều hịa trục Ox, xung quanh vị trí cân gốc tọa độ Gia tốc vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = - 400  2x số dao động toàn phần vật thực giây là A 10 B 40 C 20 D 5. C©u 49 : Một dao động điều hịa với chu kì T biên độ 10cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không vượt 5 cm/s T/3 Tốc độ cực đại A 3,14cm/s B 3,14m/s C 0,314cm/.s D 0,314m/s C©u 50 : Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động là: x = 5sin(2t + 3  ), ( x tính cm; t tính s; ) Tốc độ vật có ly độ x = 3cm là: A. 12,56(cm/s) B. 25,13(cm/s) C 25,13(cm/s) D 12,56(cm/s) C©u 51 : Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s2 3 T Lấy 2=10 Tần số dao động vật là A Hz B Hz. C Hz. D Hz. C©u 52 : Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A, vận tốc v, li độ x giá trị cực đại vận tốc, gia tốc, động năng tương ứng v0, a0, W0 Cơng thức tính chu kỳ T sau sai A. 0 2 A T v   B. 0 2 T a A   C. 2 A2 x2 T v    D. 0 2 A T m W   C©u 53 : Một lắc lị xo dao động với phương trình x = cos(t -  / 2)(cm,s) Tìm cặp giá trị sai vị trí tốc độ: A x = 0, v = 5 cm/s B x = cm, v = 4 cm/s C x = -4 cm, v = 3 cm/s D x = -3 cm, v = 4 cm/s C©u 54 : Một vật dao động điều hịa với chu kì T Khi vật qua vị trí có li độ x1 = cm vật có vận tốc v1 = 12 cm/s Khi vật có li độ x2 = -6 cm vật có vận tốc v2 = 16 cm/s Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường vật có thể nằm giới hạn từ A 10 cm đến 20 cm B cm đến 12 cm. C 10 cm đến 17,32 cm D 8,66 cm đến 17,32 cm C©u 55 : Một vật dao động điều hoà dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vật, thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn nhất tthì vật gầm M nhất Tốc độ cực đại vật đạt vào thời điểm A. 0,5t + 2 tB t + t C. t + 2 tD. 0,5t + 4 tC©u 56 : Một dao động điều hịa với chu kì T biên độ 10cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có tốc độ khơng vượt q 5 cm/s T/3 Tần số dao động A 0,5Hz B 120Hz C 60Hz D 50Hz C©u 57 : Một vật dao động điều hịa với phương trình: x = 1,25cos(20t ) m Tốc độ vị trí mà động nhỏ năng lần là: (6)C 10 m/s D 7,5 m/s C©u 58 : Hai chất điểm P Q chuyển động tròn tốc độ góc đường trịn tâm O bán kính A Tại thời điểm t = 0, P có vị trí  1 00 cịn Q vị trí 2  / 2 Khoảng cách lớn nhất hai hình chiếu P Q thời điểm lên trục OX nằm ngang A A 3 B A C 2A D A 2 C©u 59 : Hai chất điểm m1 m2 chuyển động tròn từ điểm M dọc theo vịng trịn có bán kính R với vận tốc góc 1 =  / rad/ s  =  / rad/s Gọi P1 P2 hai điểm chiếu m1 m2 trục ox nằm ngang qua tâm vòng tròn Khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm P1 P2 gặp chuyển động chiều là : A 24s B 14s C 12s D 6s C©u 60 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kỳ T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để từ vị trí có li độ A đến vị trí có li độ x= 2 A là: A 1/2f B 1/6f C 1/4f D 1/3f C©u 61 : Một lắc lị xo dao động theo phương ngang với chiều dài quĩ đạo 14cm, tần số góc 2(rad/s) Tốc độ pha dao động 6  rad là: A 7π 2cm B cm/s C 7π 3cm/s D. 7 3  cm/s C©u 62 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 3cm/s2 Biên độ dao động chất điểm là A cm. B cm. C 10 cm. D cm. C©u 63 : Chọn câu Nếu hai dao động điều hồ tần số, pha ly độ chúng: A luôn dấu. B luôn nhau. C hai dao động biên độ. D trái dấu biên độ nhau, dấu biên độ khác C©u 64 : Một vật có khối lượng 400g dao động điều hồ có đồ thị động hình vẽ Tại thời điểm t0 vật chuyển động theo chiều dương, lấy  �2 10. Phương trình dao động vật là: A. x5cos(2t/3)(cm) B. x10cos(t/6)(cm) C. x10cos(t /3)(cm) D. x5cos(2t /3)(cm) C©u 65 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = Acost (cm) Vào thời điểm li độ x = 3cm, sau 1,5s li độ x = 4cm Biên độ dao động A 4cm B 3,5cm C 3cm D 5cm C©u 66 : Một vật có khối lượng m = 500g dao động điều hòa, lực kéo có phương trình 5cos(10 )( ) 3 ft N Phương trình dao động vật A. 4 10cos(10 )( ). 3 xt  cm B. 20cos(10 )( ). 6 xt cm C. 3 15cos(10 )( ). 4 xt  cm D. 5cos(10 )( ). 6 xt cm C©u 67 : Một chất điểm dao động điều hồ với chu kì T Tỷ số tốc độ trung bình nhỏ nhất lớn nhất khoảng thời gian 2 3 T O Wđ(J) t(s) 0,0150,02 (7)A. 5 2 B. 2 1 C. 3 3 D. 4 3 3  C©u 68 : Trong chuyển động trịn chất điểm M chuyển động hình chiếu M lên đường kính thì A tốc độ chuyển động tròn tốc độ dao động cực đại hình chiếu M B Quãng đường M chuyển động tròn bằng quãng đường M dao động C tốc độ chuyển động tròn tốc độ dao động trung bình hình chiếu M D Gia tốc góc chuyển động trịn gia tốc trung bình dao động hình chiếu M C©u 69 : Một vật dao động điều hòa quang trục cố định với mốc VTCB thì A động vật cực đại vật vị trí biên B động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại C vật VTCB vật năng D vật từ vị trí biên VTCB vận tốc gia tốc vật ln dấu C©u 70 : Một vật dao động điều hoà với phương trình sin( ). 2 x A t  Lần đầu tốc độ nửa tốc độ cực đại li độ A. 2 A B. 2 2 A C. 3 2 AD. 2 AC©u 71 : Một chất điểm dao động điều hồ với phương trình x A sint(cm,s) Sau 1/8 chu kỳ kể từ dao động li độ 2 2(cm) Sau 1/4 chu kì kể từ dao động li độ A 2cm B. 4 2(cm) C. 2 2(cm) D 4cm C©u 72 : Vận tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A Cùng pha với li độ B. nhanh pha 2  so với li độ C Lệch pha π/4 so với li độ D Ngược pha với li độ C©u 73 : Quan sát chất điểm dao động điều hòa người ta thấy sau 1s vật lại cách vị trí cân đoạn bằng nhỏ biên độ Chu kì dao động chất điểm A 1s B 4s C 2s D khơng tính được C©u 74 : Chọn câu dao động điều hoà A Khi vật hai biên tốc độ nên bằng B Khi vật qua vị trí cân động năng C Khi vật từ hai biên vị trí cân tốc độ tăng nên tăng D Cơ dao động điều hoà phụ thuộc vào đặc điểm hệ C©u 75 : Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động là: x = 5cos(2t - 6  ), ( x tính cm; t tính s; ) Gia tốc vật có ly độ x = 3cm là: A -12(m/s2). B -120(cm/s2). C 1,20(m/s2). D - 60(cm/s2). C©u 76 : Phát biểu sau mối quan hệ li độ, tốc độ, gia tốc A Trong dao động điều hồ tốc độ li độ ln chiều B Trong dao động điều hoà gia tốc li độ ngược chiều C Trong dao động điều hoà gia tốc li độ chiều chiều D Trong dao động điều hoà tốc độ gia tốc ln ngược chiều C©u 77 : Một vật dao động theo phương trình x = 4cos(4t + /2) (cm;s) Tìm số lần mà động thời gian 1,0625 s kể từ thời điểm t = A lần B lần C lần D lần C©u 78 : Phương trình dao động chất điểm có dạng x = Acos(ωt +2 ) 3  Gốc thời gian chọn vào lúc: A. Chất điểm qua vị trí có ly độ x = A 2  theo chiều B. Chất điểm có ly độ x = A 2 (8)dương C. Chất điểm qua vị trí có ly độ x = A 2  giảm D. Chất điểm có ly độ x = A 2  C©u 79 : Phương trình li độ vật : x = 5cos(4t -6  )cm Kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc 0,5s, tốc độ vật đạt giá trị cực đại vào thời điểm nào: A. 1 6s, 5 12s B. 2 3s, 5 12s C. 1 6s, 2 3s D. 2 3s, 11 12s C©u 80 : Một dao động điều hoà cos(2 )( , ) 2 x A t cm s , sau thời gian 5 12(s) kể từ dao động vật quãng đường 6cm Biên độ dao động A 3cm B 5cm C 4cm D 6cm C©u 81 : Một vật dao động điều hịa với biên độ A Quãng đường dài nhất vật hai lần liên tiếp 2 lần động A A 2 B A. C. 2 2 A. D. 2 2 A. C©u 82 : Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân O với chu kỳ 1s.Tại thời điểm t =0 s chất điểm độ x = cm chuyển động xa vị trí cân Tại thời điểm t = 2,5 s chất điểm vị trí có ly độ A x = cm hướng vị trí cân B x = + cm hướng xa vị trí cân C x = - cm hướng xa vị trí cân D x = -2 cm hướng vị trí cân C©u 83 : Điểm M dao động điều hoà theo phương trình : x = 2,5cos 10 t ( cm ) Vào thời điểm pha dao động đạt giá trị  /3 , thời điểm lúc ấy li độ x : A t = 1/30 s ; x = 1,25 cm. B t = 1/30 s ; x = 2,25 cm. C t = 1/30 s ; x = 1,5 cm. D t = 1/60 s ; x = 1,25 cm. C©u 84 : Một vật dao động điều hịa với phương trình: x = 2cos(20πt )cm Những thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 1cm là: A. t = 1 12+10 k (s) B. t = 1 60 + 10 k (s) C. t = 1 6+ 10 k (s) D A B C©u 85 : Hai vật P Q xuất phát từ gốc toạ độ, theo chiều dao động điều hoà trục Ox với biên độ Chu kì dao động P gấp lần Q Tỉ số độ lớn vận tốc P Q chúng gặp A : 9 B : 2 C : 1 D : 3 C©u 86 : Một vật dao động điều hịa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm Nếu thời điểm vật có li độ x = 3cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vật có li độ A 4cm. B 0. C -3cm. D - 4cm. C©u 87 : Một dao động điều hồ có phương trình x = - 4cos(4 2   t )(cm) Pha ban đầu dao động A -B. -2  C. 4  D 0 C©u 88 : Một vật dao động điều hoà với f = 3Hz Tại thời điểm t = 1,5s vật có li độ x = 4cm chuyển động hướng vị trí cân với tốc độ v = 24 ( cm s/ ) Phương trình dao động A. x4 cos(6t2 / 3)( cm) B. x8cos(6 t / 3)(cm) C. x4 cos(6 t / 3)(cm) D. x8cos(6t2 / 3)( cm) (9)nhau có li độ nửa biên độ chuyển động ngược chiều Độ lệch pha hai dao động A.B. 3 4 C. 2 D. 6 5 C©u 90 : Trong dao động điều hoà chất điểm đổi chiều chuyển động khi A Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu B Lực tác dụng có độ lớn cực đại C Lực tác dụng đổi chiều D Lực tác dụng khơng C©u 91 : Phương trình vận tốc vật dao động điều hoà là: v = -A sin(t-2  )cm A Gốc thời gian lúc vật có li độ x = -A B Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương C Gốc thời gian chọn lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm D Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A. C©u 92 : Hai dao động điều hoà tần số Li độ hai dao động thời điểm khi: A Hai dao động biên độ. B Hai dao động ngược pha. C Hai dao động biên độ pha. D Hai dao động pha. C©u 93 : Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động Acos( t+ ) 2 x   Kết luận sau đúng? A Phương trình vận tốc vật v A cos t  B. Động vật d 1 2sin (2 ) 2 2 Em A t C. Thế vật 1 2cos (2 ) 2 2 t EmAt D A, B, C đúng. C©u 94 : Hai vật dao động điều hịa phương tần số ngược pha Kết luận sau A Li độ vật pha với gia tốc vật kia. B li độ hai dao động trái dấu độ lớn. C li độ dao động ngược pha với vận tốc D hai dao động có biên độ khoảng cách giữa chúng khơng C©u 95 : Một vật dao động điều hồ với phương trình dao động xAcos t+  Cho biết khoảng thời gian 1/60 giây vật từ vị trí cân x0 = đến x = 2 A theo chiều dương điểm cách vị trí cân 2cm vật có vận tốc 40 3cm s/ Tần số góc  biên độ A dao động là: A.  10rad s A/ ; 4cm B. 2rad s A/ ; 4cm C. 20rad s A/ ; 4cm D. 20rad s A/ ; 16cm C©u 96 : Một vật dao động điều hồ có phương trình cos2 ( , ) 3 x A t cm s Tại thời điểm t1 t2 = t1 + t, vật có động năng ba lần Giá trị nhỏ nhất t A 0,25s B 0,75s C 0,5s D 1,5s C©u 97 : Trong DĐĐH, đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A Biên độ dao động B Tần số C Pha ban đầu D Cơ toàn phần C©u 98 : Một dao động điều hồ có tần số f, khoảng thời gian hai lần tốc độ cực đại liên tiếp dao động là A 2f B. 1 2 f C. 1 f D f C©u 99 : Một vật dao động điều hoà x6cos(2 t )cm Tại thời điểm pha dao động 1/6 lần độ biến thiên pha chu kì, tốc độ vật A 12 3 cm/s B 12cm/s C 6cm/s D 6 3  cm/s C©u 100 : Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang, Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật là: A 0,5 B 1/3 C D 3 ĐÁP ÁN ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐH 2012 (10)1 C 53 B 2 B 54 C 3 C 55 C 4 D 56 D 5 C 57 B 6 A 58 D 7 C 59 C 8 A 60 B 9 A 61 B 10 B 62 D 11 B 63 C 12 A 64 D 13 B 65 D 14 A 66 A 15 A 67 D 16 D 68 A 17 C 69 D 18 D 70 C 19 D 71 D 20 A 72 B 21 D 73 B 22 B 74 B 23 C 75 B 24 C 76 B 25 B 77 C 26 D 78 C 27 A 79 A 28 B 80 C 29 A 81 A 30 D 82 C 31 A 83 A 32 A 84 D 33 B 85 D 34 A 86 A 35 D 87 B 36 C 88 D 37 A 89 C 38 A 90 B 39 A 91 B 40 A 92 C 41 C 93 D 42 D 94 A 43 C 95 C 44 B 96 C 45 D 97 B 46 A 98 B 47 A 99 D 48 A 100 D 49 D 50 C 51 D (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc, Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc

Hình ảnh liên quan

C©u 6: Một chất điểm M (có khối lượng m) chuyển động đều trên đường tròn bán kính A. Gọi H là hình chiếu vuông - Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc

u.

6: Một chất điểm M (có khối lượng m) chuyển động đều trên đường tròn bán kính A. Gọi H là hình chiếu vuông Xem tại trang 1 của tài liệu.
C©u 3 2: Trong chuyển động tròn đều của chất điểm M và chuyển động hình chiếu củ aM lên một đường kính thì - Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc

u.

3 2: Trong chuyển động tròn đều của chất điểm M và chuyển động hình chiếu củ aM lên một đường kính thì Xem tại trang 3 của tài liệu.
Tại thời điểm t= 0, P có ở vị trí  10 còn Qở vị trí 2 / 2. Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của P và Q tại một thời điểm lên trục OX nằm ngang là  - Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc

i.

thời điểm t= 0, P có ở vị trí  10 còn Qở vị trí 2 / 2. Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của P và Q tại một thời điểm lên trục OX nằm ngang là Xem tại trang 6 của tài liệu.
C©u 68 : Trong chuyển động tròn đều của chất điểm M và chuyển động hình chiếu củ aM lên một đường kính thì - Vật lý 12 ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2012.doc

u.

68 : Trong chuyển động tròn đều của chất điểm M và chuyển động hình chiếu củ aM lên một đường kính thì Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan