0

Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

25 13 0
  • Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:54

Cây khoai tây. Cây khoai - cà.[r] (1)BÀI 11 QUANG H P QUANG H P VÀ NĂNG SU T VÀ NĂNG SU T CÂY TR NG (2)KI M TRA BÀI CŨ - Câu Có m y nhân t ngo i c nh nh ấ ố ạ ả ả hưởng đ n quang h p? K tên?ế ợ ể - Câu Nhân t ánh sáng n ng đ COố ồ ộ 2 nh ả (3)N I DUNG BÀI N I DUNG BÀI I QUANG H P QUY T Đ NH NĂNG SU T CÂY TR NG II TĂNG NĂNG SU T CÂY TR NG THÔNG QUA S ĐI U KHI N QUANG H P 1 Tăng di n tích láệ 2 Tăng cường đ quang h pộ ợ (4)I Quang h p quy t đ nh su t tr ng ế ị (5) I.QUANG H P QUY T Đ NH NĂNG SU T CÂY TR NGỢ CAM NĂNG SU T CAOẤ LÚA CH U H N NĂNG SU T CAOỊ Ạ Ấ + C: 45% + H: 6,5% + O: 42 – 45% C, H, O chi m 90 -95% ế t ng lổ ượng ch t khô ấ (6)I.QUANG H P QUY T Đ NH NĂNG SU T CÂY TR NGỢ CAM NĂNG SU T CAOẤ LÚA CH U H N NĂNG SU T CAOỊ Ạ Ấ C, H, O chi m 90 -95% t ng ế ổ lượng ch t khô câyấ 90% - 95% s n ph m thu ho ch c a ả ẩ ủ l y t COấ 2 H2O thông qua ho t đ ng quang h p.ộ ợ (7)Năng su t sinh h cấ ọ Năng su t kinh tấ ế I.QUANG H P QUY T Đ NH NĂNG SU T CÂY TR NGỢ (8)I Quang h p quy t đ nh su t tr ng ế ị Năng su t sinh h cấ ọ Năng su t kinh tấ ế (9)Năng su t sinh h cấ ọ Năng su t kinh tấ ế Là m t ph n c a ộ ầ ủ năng su t sinh h c ấ ọ được tích lu ỹ các c quan(lá, c , ơ ủ qu , h t ) có giá tr ả ạ ị kinh t đ i v i ế ố ớ người Là t ng lổ ượng ch t ấ khơ tích lu đỹ ược m i ngày ỗ gieo tr ng su t ồ ố th i gian sinh trờ ưởng. (10)I Quang h p quy t đ nh su t tr ng ế ị Năng su t sinh h cấ ọ Năng su t kinh tấ ế Ví d :Người ta tính đượ ằc r ng: 1ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000 kg sinh kh i Trong có 2400 kg quố K t lu n:ế ậ Năng su t sinh h c (Nấ ọ sh) = 3000/60 = 50 kg/ngày/ha (11)Quan sát cho bi t tên c quan ch a s n ph m có giá tr kinh t ế ứ ả ẩ ị ế v i ngớ ườ ủi c a s loài sau:ố B p c iắ ả Lúa Cà r tố Đu đủ H tạ (12)II Tăng su t tr ng thông qua s u n quang h p (13)II TĂNG NĂNG SU T CÂY TR NG THÔNG QUA S ĐI U Ấ KHI N QUANG H PỂ 1 Tăng di n tích láệ T i tăng di n tích ệ l i tăng su t ấ tr ng?ồ - Tăng di n tích h p th ánh sáng tăng cệ ấ ụ ường đ quang h p ộ ợ => tăng tích lu ch t h u c => tăng su t tr ng.ỹ ấ ữ ấ - Tăng di n tích b ng cách:ệ ằ + Áp d ng bi n pháp nơng sinh nh bón phân, tụ ệ ướ ưới n c h p ợ lí (14)II TĂNG NĂNG SU T CÂY TR NG THÔNG QUA S Ấ ĐI U KHI N QUANG H PỀ 1 Tăng di n tích láệ Trong s n xu t nơng nghi p, có ph i c tăng di n tích ả ấ ệ ả ứ ệ tăng su t tr ng không? Vi c tăng su t ấ ệ ấ cây tr ng ph thu c vào y u t nào?ồ ụ ộ ế ố 2 Tăng cường đ quang h pộ ợ - Cường đ quang h p ch s th hi n hi u su t ho t đ ng ộ ợ ỉ ố ể ệ ệ ấ ộ c a b máy quang h p(lá).ủ ộ ợ - Đi u ti t ho t đ ng c a b máy quang h p b ng cách:ề ế ộ ủ ộ ợ ằ + Cung c p nấ ước, bón phân, chăm sóc h p lí, t o u ki n cho ợ ề ệ b phát tri n.ộ ể + Tuy n ch n t o m i gi ng tr ng có cể ọ ố ường đ ộ quang h p cao.ợ Cường đ quang h p gì? Vì tăng cộ ợ ường đ ộ (15)II TĂNG NĂNG SU T CÂY TR NG THÔNG QUA S ĐI U Ấ KHI N QUANG H PỂ 1 Tăng di n tích láệ 2 Tăng cường đ quang h pộ ợ Tăng h s kinh tệ ố ế - Tuy n ch n gi ng có s phân b s n ph m quang h p ể ọ ố ự ố ả ẩ ợ vào b ph n có giá tr kinh t v i t l cao.ộ ậ ị ế ỉ ệ - Áp d ng bi n pháp nông sinh.ụ ệ Nêu bi n pháp tăng h s ệ ệ ố (16)HÌNH NH V THÀNH T U TĂNG H S KINH TẢ Ệ Ố (17)Cây cà chua Cây khoai tây (18)II Tăng su t tr ng thông qua s u n quang ấ h pợ (19)II Tăng su t tr ng thông qua s u n quang ấ h pợ (20)II Tăng su t tr ng thông qua s u n quang h pấ ự ề (21)C NG C Câu 1: Quang h p quy t đ nh ph n trăm su t ợ ế ị ầ ấ tr ng?ồ A Quang h p quy t đ nh 80 – 85% su t tr ng.ợ ế ị ấ B Quang h p quy t đ nh 70 – 75% su t tr ng.ợ ế ị ấ C Quang h p quy t đ nh 60 – 65% su t tr ng.ợ ế ị ấ (22)A nhi u s hút đề ẽ ược nhi u nguyên li u h n, nh a đề ệ ự ược chuy n nhanh h n cho quang h p.ể ợ Câu 2:Tăng di n tích c a tr ng có th tăng su t vì:ệ ủ ể ấ B làm tăng cường đ quang h p d n t i tăng tích lu ch t h u ộ ợ ẫ ỹ ấ ữ c => tăng su t tr ng.ơ ấ C th i ơxi nhi u h n, t thúc đ y hơ h p làm xanh có ả ề ẩ ấ nhi u lề ượng h n nên tăng quang h p.ơ ợ D.tán r ng s che b t m t đ t, nên h n ch m t nộ ẽ ặ ấ ế ấ ước, tăng đ ộ m, gi m thoái hoá h p ch t h u c khoáng đ t (23)Câu 3: Năng su t sinh h c là:ấ ọ A t ng lổ ượng ch t khô tích lũy đấ ược m i phút ỗ 1 gieo tr ng su t th i gian sinh trồ ố ờ ưởng. B t ng lổ ượng ch t khơ tích lũy đấ ược m i gi ỗ ờ ha gieo tr ng su t th i gian sinh trồ ố ờ ưởng. C t ng lổ ượng ch t khơ tích lũy đấ ược m i ngày ỗ 1 gieo tr ng su t th i gian sinh trồ ố ờ ưởng. (24)- H c cũ tr l i câu h i SGK trang ọ ả ờ ỏ 50. - Đ c m c “Em có bi t”.ọ ụ ế - Chu n b m i trẩ ị ớ ướ ởc nhà, Bài 12 Hô h p th c v tấ ự ậ (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện, Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình v trên kt hp nghiên cI SGK, ụ - Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát hình v trên kt hp nghiên cI SGK, ụ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Quan sát hình v trên kt hp nghiên cI SGK, ụ hãy phân bi t năng su t sinh h c và năng su t kinh t ? ệấọấế - Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát hình v trên kt hp nghiên cI SGK, ụ hãy phân bi t năng su t sinh h c và năng su t kinh t ? ệấọấế Xem tại trang 8 của tài liệu.
HÌNH NH V THÀNH TU TĂNG HS KINH ẢỀ ỰỆ Ế - Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện
HÌNH NH V THÀNH TU TĂNG HS KINH ẢỀ ỰỆ Ế Xem tại trang 16 của tài liệu.
HÌNH NH V THÀNH TU TĂNG HS KINH ẢỀ ỰỆ Ế - Quang hợp và năng suất cây trồng | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện
HÌNH NH V THÀNH TU TĂNG HS KINH ẢỀ ỰỆ Ế Xem tại trang 16 của tài liệu.