0

Kiểm tra vật lý 10 ĐỀ THI HK2 VL10 L4

3 31 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 ĐỀ THI HK2 VL10 L4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:51

A. Vật dịch chuyển theo phương nằm ngang thì công của trọng lực bằng không. Vật dịch chuyển trên mặt phẳng nghiêng công của trọng lực cũng bằng không.. Một đầu gắn cố định, một đầu gắn m[r] (1)CƠ SỞ DẠY THÊM & BDVH TÂN TIẾN THÀNH 11/ 35 HẺM 11 MẬU THÂN - TP CẦN THƠ ĐT: 0973 518 581 – 01235 518 581 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LẦN Môn: VẬT LÝ 10 Thời gian: 60 phút Câu 1: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ 270C áp suất 0,6atm Khi đèn sáng, áp suất khơng khí bình 1atm khơng làm vỡ bóng đèn Coi dung tích bóng đèn khơng đổi, nhiệt độ khí đèn cháy sáng là: A 5000C B 2270C. C 4500C D 3800C Câu 2: Động lượng vật khối lượng m chuyển động với vận tốc vr đại lượng xác định công thức: A p=m.v B p=m.a C pr =m.vr D pr =m.ar Câu 3: Một thang máy có khối lượng m = chuyển động nhanh dần lên cao với gia tốc m/s2 Lấy g = 9,8 m/s2 Công mà động thang máy thực giây đầu A 190kJ B 295kJ C 290KJ D 195kJ Câu 4: Hai bi có khối lượng m1 = 5kg, m2 = 8kg, chuyển động ngược chiều quỹ đạo thẳng va chạm vào Bỏ qua ma sát Vận tốc bi 3m/s Sau va chạm hai bi đứng yên Vận tốc bi hai trước va chạm A v2 = 1,875m/s B v2 = 18,75m/s C v2 = 0,1875m/s D v2 = 187,5m/s Câu 5: Độ nở dài ∆l vật rắn (hình trụ đồng chất) xác định theo cơng thức: A l=ll0 =l0∆t B l=ll0 =αl0∆t C l=ll0 =αl0t D l=ll0 =αl0 Câu 6: Một cầu mặt ngồi hồn tồn khơng bị nước làm dính ướt Biết bán kính cầu 0,1mm, suất căng bề mặt nước 0,073N/m Khi cầu đặt lên mặt nước, lực căng bề mặt lớn tác dụng lên nhận giá trị sau đây: A Fmax = 4,6.10-2 N B Fmax = 4,6.10-3 N C Fmax = 4,6.10-4 N D F max = 4,6.10-5 N Câu 7: Dùng ống bơm bơm bong bị xẹp, lần bơm đẩy 50cm3khơng khí áp suất atm vào bóng Sau 60 lần bơm bóng có dung tích lít, coi q trình bơm nhiệt độ khơng đổi, ban đầu bóng khơng có khơng khí, áp suất khí bóng sau bơm là: A 1,25 atm B 1,5 atm C atm D 2,5 atm Câu 8: Một vật có trọng lượng 50N kéo trượt đoạn đường nằm ngang dài 10m lực 20N có phương hợp với đường nằm ngang góc 300 Biết hệ số ma sát trượt 0,2 Tính tổng công thực vật A 100J B 93J C 80J D 173J Câu 9: Phát biểu sau trọng trường không ? A Thế đại lượng vô hướng B Thế khơng phụ thuộc vào vị trí địa lý C Thế không phụ thuộc vào vận tốc vật D Thế vật phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài m Kéo cho hợp với phương thẳng đứng góc 45° thả nhẹ Tính độ lớn vận tốc lắc qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30° Lấy g = 10 m/s² A 2,42 m/s B 17,32 m/s C 1,78 m/s D 3,17 m/s Câu 11: Động vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v : A mv 2 = B =mv2 C 2 mv = D =2mv2 Câu 12: Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s Lấy g =10m/s2 Bỏ qua sức cản khơng khí Ở độ cao động ? A h = 0,45m B h = 1,5m C h = 1,15m D h = 0,9m Câu 13: Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng nhiệt là: A đường cong hypebol B đường thẳng song song với trục OT C đường thẳng song song với trục Op D đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ Câu 14: Một khí lí tưởng tích 10 lít 270C áp suất 1atm, biến đổi qua hai q trình: q trình đẳng tích áp suất tăng gấp lần; trình đẳng áp, thể tích sau 15 lít Nhiệt độ sau khối khí là: A 9000C B 810C C 6270C D 4270C Câu 15: Một viên đạn khối lượng m chuyển động với vận tốc v nổ thành hai mảnh Mảnh có khối lượng m/4 đứng yên Vậy mảnh có vận tốc A 2v B 3v/4 C v D 4v/3 Câu 16: Chọn câu sai: A Vật dịch chuyển theo phương nằm ngang cơng trọng lực khơng B Cơng lực phát động dương 900 > α > 00 C Vật dịch chuyển mặt phẳng nghiêng công trọng lực không D Công lực cản âm 900 < α < 1800 Câu 17: Một ray dài 12,5m lắp đường sắt nhiệt độ 200C Cho hệ số nở dài sắt α = 1,2.10-5 K-1 Khi ray nóng đến 500C mà khơng bị uốn cong phải để hở khe đầu ray với bề rộng ∆l bằng: A 4,5 (mm) B (mm) C 2,25 (mm) D 3,6 (mm) (2)Câu 18: Một lị xo có độ cứng k = 250 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng M=0,1 kg chuyển động không ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn Δl = cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt A 1,25 m/s B 2,5 m/s C 7,5 m/s D m/s Câu 19: Hai ôtô (1) (2) khối lượng 1,5 tấn, chuyển động với vận tốc 36 km/h 20 m/s Tỉ số động ôtô (1) so với ôtô (2) là: A 0,25 B 3,24 C 0,5 D 1,8 Câu 20: Một bơm chứa 100cm3 khơng khí nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa Khi khơng khí bị nén xuống 20cm3 nhiệt độ tăng lên tới 3270 C áp suất khơng khí bơm là: A p2 =8.105Pa B p2 =7.105Pa C p2 =9.105Pa D p2 =10.105Pa Câu 21: Câu nói đặc tính chất rắn kết tinh khơng đúng? A Khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định B Có thể có tính dị hướng có tính đẳng hướng C Có nhiệt độ nóng chảy xác định D Có cấu trúc tinh thể Câu 22: Có 14g chất khí lí tưởng đựng bình kín tích lít Đun nóng đến 1270C, áp suất bình 16,62.105Pa Khí khí ? A Hêli B Hiđrơ C Nitơ D Ơxi Câu 23: Một viên đạn bay theo phương ngang với vận tốc m/s nổ thành hai mảnh có khối lượng m1 m2 với m2 = 3m1 Vận tốc mảnh m1 hướng thẳng đứng xuống đất, mảnh thứ hai bay theo hướng hợp với hướng ban đầu viên đạn góc 300 Tính độ lớn vận tốc mảnh thứ hai sau nổ A 60m/s B 90m/s C 30m/s D 80m/s Câu 24: Đồ thị sau phù hợp với trình đẳng áp ? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 25: Một bình nhơm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước nhiệt độ 200C Người ta thả vào bình miếng sắt khối lượng 0,2 kg nung nóng tới 750C Bỏ qua truyền nhiệt mơi trường bên ngồi, nhiệt dung riêng nhơm 0,92.103J/(kg.K); nước 4,18.103J/(kg.K); sắt 0,46.103 J/(kg.K) Nhiệt độ nước bắt đầu cân là: A t = 150 B C t = 200 C C t = 250 C D t = 10 0C Câu 26: Hai lắc lò xo gồm hai vật có khối lượng, vật gắn vào đầu lị xo nhẹ có độ cứng k1, k2 Nếu trình chuyển động theo phương nằm ngang không ma sát mà chúng có vận tốc lớn tỉ số hai độ dãn lớn hai lò xo A B C D Câu 27: Các vật rắn phân thành loại sau đây? A Vật rắn tinh thể vật rắn đa tinh thể B Vật rắn dị hướng vật rắn đẳng hướng C Vật rắn tinh thể vật rắn vô định hình D Vật vơ định hình vật rắn đa tinh thể Câu 28: Trong trình nhận nhiệt sinh cơng Q A hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị sau đây? A Q > A >0 B Q < A > C Q > A < D Q < A < Câu 29: Một võ sĩ biểu diễn dùng tay chặt viên gạch Giả sử khối lượng bàn tay võ sĩ 0,7kg chuyển động với vận tốc 5m/s tiếp xúc với gạch dừng lại sau đoạn đường 6mm điểm tiếp xúc Xem chuyển động bàn tay thời gian va chạm biến đổi Hãy tính lực trung bình tác dụng lên viên gạch thời gian va chạm A 1,46kN B 146N C 292N D 2,92kN Câu 30: Khí xilanh nở sinh cơng 1000J Nếu nội khí tăng lượng 500J nhiệt lượng mà khí nhận vào là: A 500J B -500J C 10500J D 1500J - HẾT - T P 0 0 V 0 V 0 T Hình Hình Hình Hình P P V (3)BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 1: Một cầu có khối lượng m = kg chuyển động từ đỉnh A mặt phẳng nghiêng cao h = 1m, dài s=AB=2 m với vận tốc ban đầu vA = m/s 1) Hãy tính: Động năng,thế năng,cơ vật tai điểm A ? 2) Tính vận tốc vật điểm B (là chân mặt phẳng nghiêng) trường hợp : 2a Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 2b Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 3 1 3) Xét trường hợp hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 0.Sau vật m chuyển động xuống hết mặt phẳng, tiếp tục chuyển động mặt phẳng nằm ngang đến va chạm mềm vào vật m1 = kg đứng yên điểm C cách B khoảng dài m Tính vận tốc vật sau va chạm nhiệt lượng toả trình va chạm trường hợp : 3a Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 3b Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,5 Câu 2: Một vật có khối lượng m = 1kg thả rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao h = 20 m nơi có gia tốc rơi tự g =10m/s2. 1 Bỏ qua lực cản khơng khí Hãy tính: a) Cơ vị trí thả vật b) Vận tốc vật trước chậm đất c) Vận tốc ví trí vật có động 2 Coi lực cản khơng khí suốt q trình vật rơi đáng kể có giá trị trung bình FC =mg/4. Hãy tìm vận tốc vật trước vật chạm đất Câu 3: Một mol khí lí tưởng điều kiện tiêu chuẩn Nung nóng đẳng tích đến nhiệt độ T2 = 2T1 Sau lại giãn nở đẳng nhiệt đến thể tích V3 = 2V2 Hãy tính thơng số trạng thái cịn thiếu trạng thái 1,2,3 Câu 4: Một chất khí lí tưởng ban đầu trạng thái có thơng số trạng thái là: t1 =270C; V1 =20lít; p1 =5at Thực trình biến đổi đẳng áp đến trạng thái có V2 =10lít. Sau tiếp tục nén khí đẳng nhiệt đến trạng thái có V3 =5lít. Hãy tìm thơng số trạng thái cịn lại trạng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 ĐỀ THI HK2 VL10 L4, Kiểm tra vật lý 10 ĐỀ THI HK2 VL10 L4

Hình ảnh liên quan

A. Hình 4 B. Hình 1 C. Hình 3 D. Hình 2 - Kiểm tra vật  lý 10 ĐỀ THI HK2 VL10 L4

Hình 4.

B. Hình 1 C. Hình 3 D. Hình 2 Xem tại trang 2 của tài liệu.