0

Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

21 15 0
  • Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:50

[r] (1)Bài 22: ÔN T P CH ƯƠNG I Bài 22: ÔN T P CH ƯƠNG I (2)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I ? ? Đ sinh tr ưởng phát tri n đ ng v t, th c v t c n đ m b o ậ ầ nh ng trình nào? Thơng qua ho t đ ng gì? ạ ộ -Quá trình trao đ i ch t lổ ượng v i mt, chuy n hóa v t ch t ớ lượng c th ,…ơ ể + Đ ng v t: tiêu hóa, hơ h p, tu n hồn, ti t,…ộ ế (3)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I I./ M I QUAN H DINH DỐ ƯỠNG Ở TH C V TỰ II./ M I QUAN H GI A QUANG Ố H P VÀ HÔ H P TH C V TỢ Ấ Ở III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ IV./ H HÔ H P Đ NG V TỆ Ấ Ở Ộ (4)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I I./ M I QUAN H DINH DỐ ƯỠNG Ở TH C V TỰ Câu 1Câu 1: Trong x y nh ng : Trong x y nh ng quá trình nào? Quá trình x y q trình nào? Q trình x y ra đâu cây? ra đâu cây? Câu 2 Câu 2: D a vào hình vi t câu : D a vào hình vi t câu ếế tr l i vào dòng dả ờ ưới đây: tr l i vào dòng dả ờ ưới đây: a, …………. a, …………. b, …………. b, …………. c, …………. c, …………. d, …………. d, …………. e, …………. e, …………. Câu 3: Câu 3: M i quan h gi a M i quan h gi a ốố ệệ ữữ (5)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I I./ M I QUAN H DINH DỐ ƯỠNG TH C V T Câu 1: -3 q trình s.lí : hút (H2O, khoáng/ r ; ễ CO2/lá)– thoát nước (lá), quang h p/ l c ợ ụ l p-lá, hô h p/ ti th - cquanạ ấ ể Câu 2: a, CO2 k.tán qua khí kh ng vào láổ b, Quang h p / l c l p – láợ ụ c, Dòng v n chuy n đậ ể ường/lá  rễ d, Dòng v n chuy n nậ ể ước, ion khoáng/ r theo m ch g qua thân lên lá.ễ ỗ e, Thoát h i nơ ước qua khí kh ng ổ cutin Câu 3: - R h.th nễ ụ ước, ion khoáng t đ t vào ấ m/g ỗ  t o dòng v n chuy n ậ ể m/g ỗ - Nước đ y lên thân, lên ẩ  t o đ trộ ương nước cho t bào khí kh ng ế ổ  t bào khí kh ng m ế ổ  thoát h i nước -Thoát h i nơ ước đ ng l c ch y u đ ộ ự ủ ế ể v n chuy n nậ ể ước, mu i khoáng ố m/g , khu ch tán COỗ ế 2 đ quang h p ể ợ th i Oả 2 ra - H p th Hấ ụ 2O, m/khoáng cung c p ấ nguyên li u cho q.h p hô h p.ệ ợ ấ - Quang h p cung c p ng.li u cho r hô ợ ấ ệ ễ h p, t o s n ph m cho q.trình t ng ấ ả ẩ ổ h p th.ph n c a t bào.ợ ầ ủ ế - R h.th nễ ụ ước, ion khoáng t đ t vào ấ m/g ỗ  t o dòng v n chuy n ậ ể m/g ỗ - Nước đ y lên thân, lên ẩ  t o đ trộ ương nước cho t bào khí kh ng ế ổ  t bào khí kh ng m ế ổ  thoát h i nước - Thoát h i nơ ước đ ng l c ch y u ộ ự ủ ế đ v n chuy n nể ậ ể ước, mu i khoáng ố m/g , khu ch tán COỗ ế 2 đ quang ể h p th i Oợ ả 2 - H p th Hấ ụ 2O, m/khoáng cung c p ấ nguyên li u cho q.h p hô h p.ệ ợ ấ (6)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I II./ M I QUAN H GI A QUANG Ố H P VÀ HÔ H P TH C V TỢ Ấ Ở ? Hãy n thơng tin thích h p vào ề các s s đ m i quan h ố ơ ồ gi a quang h p hô h p?ữ Hô h pấ CH2O + O2 ADP + Pi (H3PO4) Quang h pợ H2O + CO2 ATP ? Gi a quang h p hơ h p có m i ữ quan h nh th nào?ệ ư ế Quang h p hô h p q.trình mâu thu n ợ nh ng th ng nh t v i nhau, di n song song ư ấ ớ đ ng th i:ồ + S n ph m c a q.h p (Cả 6H12O6 O2) ngun li u ch t ơxi hóa hô h p.ệ + Ngược l i, s n ph m c a hô h p (COạ 2, ATP) H2O nguyên li u lệ ượng cho quang h p.ợ (7)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ (8)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ Các trình tiêu hóa Đ c mặ Tiêu hóa ở đ ng ộ v t ậ đ n ơ bào Đ ng ộ v t đa ậ bào b c ậ th pấ Đ ng ộ v t đa ậ bào b c ậ cao H tiêu hóa ệ và hình th c ứ tiêu hóa Q trình tiêu hóa Tiêu hóa c h ọ Tiêu hóa hóa h cọ (9)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ Đ c mặ Tiêu hóa đ ng ộ v t đ n bàoậ ơ Đ ng v t đa bào ộ b c th pậ Đ ng v t đa bào ộ b c caoậậ H tiêu hóaệ -Ch a có c quan ư ơ tiêu hóa - Tiêu hóa t i ạ khơng bào tiêu hóa -C quan tiêu hóa ơ đ n gi nơ - Tiêu hóa t i túi ạ tiêu hóa -C quan tiêu hóa ơ chuyên bi tệ - Tiêu hóa t i ng ố tiêu hóa Q trình tiêu hóa Tiêu hóa c ơ h cọ Khơng Khơng Tiêu hóa ngo i bàoTiêu hóa t i mi ng, ạ th c qu n, d dày.ự Tiêu hóa hóa h cọ -Tiêu hóa n i bào- Có -Tiêu hóa ngo i bào và n i bàoộ - Có (10)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ (11)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ -C u t o: ch a có c quan tiêu hóa ấ ư ơ có c ơ quan tiêu hóa đ n gi n ơ ả  c quan tiêu hóa ơ chun bi tệ - Hình th c tiêu hóa: tiêu hóa n i bào ứ tiêu hóa ngo i bào n i bào ạ tiêu hóa ngo i ạ bào - Ho t đ ng tiêu hóa: có q trình tiêu hóa hóa ộ h c ọ  tiêu hóa c h c tiêu hóa hóa h ọ -Th c ăn: kích thứ ước nh ỏ  th c ăn có kích ứ thướ ớc l n, đa d ng.ạ - Hi u qu : tiêu hóa hồn tồn th c ăn, đ m ệ b o cung c p dinh dả ưỡng cho c thơ ể ? Em có nh n xét v c quan tiêu ậ ề ơ hóa q trình tiêu hóa đ ng ộ v t?ậ (12)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I (13)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I IV./ H HÔ H P Đ NG V TỆ Ấ Ở Ộ Câu 1: Em có nh n xét v q trình ậ ti n hóa c quan hô h p ho t đ ng ế ở ơ hô h p đ ng v t? ấ ộ Câu 2: C quan trao đ i khí đ ng v t ơ ở ộ và th c v t nh th nào?ự ư ế Câu 3: So sánh s trao đ i khí th c v t ự ở ự và đ ng v t?ộ -TĐK: B m t c th ề ặ ơ ể  h th ng ng khí ệ mang  ph i ổch a có c quan hơ ư ơ h p ấ  c quan hô h p c u t o đ n gi n ơ ơ c quan hô h p c u t o ph c t p.ơ ấ ạ ứ ạ - Hi u qu th p ệ ả ấ  cao. - th c v t: th c hi n t t c b Ở ệ ấ ph n c a c th có kh trao đ i khí ậ ơ (khí kh ng l võ); đ ng v t: B m t c ổ ề ặ ơ th ể  h th ng ng khí ệ ố mang  ph i.ổ (14)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I V./ H TU N HOÀN Đ NG V TỆ Ở Ộ ? Em cho bi t h th ng v n chuy n ch t th c v t đ ng v t? ế ệ ố ấ ự Đ ng l c v n chuy n?ộ - H th ng v n chuy n v t ch tệ ố ấ : dòng m ch g ạ ỗ dòng m ch rây.ạ - Đ ng l c ự : dòng m ch g (áp su t r , thoát h i ạ ỗ ấ ễ nước l c liên k t gi a p.t Hự ế ữ 2O - p.t Hử 2O, gi a p.t H2O v i m.g ); dòng m ch rây (chênh ữ ỗ l ch áp su t th m th u gi a c quan ngu n c ệ ấ ẩ ấ ữ ơ quan ch a)ứ -H th ng v n chuy nệ ố ể : tim m ch ạ máu (15)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I V./ H TU N HOÀN Đ NG V TỆ Ở Ộ Đ ng v t -H th ng v n ệ ố chuy nể : tim m ch ạ máu - Đ ng l c ự : s co ự bóp c a tim Tim co ủ bóp t o áp l c đ y ự ẩ máu vào m chạ Th c v tự ậ - H th ng v n chuy n v t ch tấ : dòng m ch g dòng ạ ỗ m ch rây.ạ - Đ ng l c ự : dòng m ch g ạ ỗ (áp su t r , thoát h i nấ ễ ước l c liên k t gi a p.t Hự ế ữ 2O - p.t Hử 2O, gi a p.t H2O v i ữ m.g ); dòng m ch rây (chênh ỗ l ch áp su t th m th u gi a ệ ấ ẩ ấ ữ c quan ngu n c quan ơ ch a)ứ (16)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I ? Đ ng v t trao đ i ch t v i môi ộ ấ ớ trường nh th nào?ư ế I./ M I QUAN H DINH DỐ ƯỠNG Ở TH C V TỰ II./ M I QUAN H GI A QUANG Ố H P VÀ HÔ H P TH C V TỢ Ấ Ở III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ IV./ H HÔ H P Đ NG V TỆ Ấ Ở Ộ V./ H TU N HOÀN Đ NG V TỆ Ở Ộ (17)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I I./ M I QUAN H DINH DỐ ƯỠNG Ở TH C V TỰ II./ M I QUAN H GI A QUANG Ố H P VÀ HÔ H P TH C V TỢ Ấ Ở III./ TIÊU HÓA Đ NG V TỞ Ộ IV./ H HÔ H P Đ NG V TỆ Ấ Ở Ộ V./ H TU N HOÀN Đ NG V TỆ Ở Ộ ? Em nêu m i liên h v ch c ố ệ ề năng gi a h c quan v i ữ ệ ơ h c quan v i t bào?ệ ơ ớ ế -H tiêu hóa: ti p nh n ch t dinh dệ ế ậ ấ ưỡng  h tu n hoànệ ầ - H hô h p: ti p nh n Oệ ấ ế ậ 2  h tu n hoànệ ầ - H tu n hoàn: v n chuy n ch t dinh ệ ầ ậ ể ấ dưỡng O2 cung c p cho t t c t bào ấ ấ ả ế c a c th ủ ể Các ch t dinh dấ ưỡng O2 tham gia vào chuy n hóa n i bào, q trình chuy n ể ộ ể hóa t o ch t ti t COạ ấ ế 2 (18)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I C ng c : Câu 1: S gi ng, khác chuy n hóa v t ch t lự ố ượng TV đ ng v t ậ ? Câu 2: Ngu n g c chung c a sinh gi i d ớ ướ ối g c đ c a chuy n hóa v t ch t ộ ủ năng lượng? (19)Câu 2: Ngu n g c chung c a sinh gi i d ớ ướ ối g c đ c a chuy n hóa v t ch t ộ ủ năng lượng? Câu 3: S thích nghi đa d ng ngày hoàn thiên h n đ i v i mt s ng? ơ ố ớ Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Câu 1: S gi ng, khác chuy n hóa v t ch t lự ố ượng TV đ ng v t ậ ? • Gi ngố : đ u có q trìnhề + Nh n ngu n v t ch t lậ ượng t mt vào c thừ ơ ể + Chuy n hóa v t ch t lể ượng mà chúng nh n đậ ược thành v t ch t c a chúngậ ấ ủ + S d ng ngu n v t ch t lử ụ ượng đượ ổc t ng h p vào vi c t o nên c u trúc m i, t bào ợ ệ ạ ớ ế m i, ớ • Khác: + TV: R , nh n ngu n v t ch t lễ ượng; l c l p/lá ti th chuy n hóa v t ch t ụ ạ lượng; m ch g m ch rây làm nhi m v v n chuy n ch t S v n chuy n nh vào đ ng ạ ụ ậ ự ậ l c: dịng m ch g (áp su t r , h i nự ấ ễ ơ ước l c liên k t gi a p.t H2O - p.t H2O, gi a ự ế p.t H2O v i m.g ); dòng m ch rây (chênh l ch áp su t th m th u gi a c quan ngu n c quan ử ơ ơ ch a)ứ + ĐV: H tiêu hóa: ti p nh n ch t dinh dệ ế ưỡng h tu n hoànệ ầ H hô h p: ti p nh n O2 ệ ế h tu n hoànệ ầ H tu n hoàn: v n chuy n ch t dinh dệ ầ ưỡng O2 cung c p cho t t c t bào c a c th ấ ấ ả ế ơ ể Các ch t dinh dấ ưỡng O2 tham gia vào chuy n hóa n i bào, trình chuy n hóa t o ể ch t ti t CO2 ấ ế (20)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I -Hãy tr ng đ u ki n nh hình, phân tích nh n xét ồ ư hi n tệ ượng c a câyủ - Gi i thích có hi n tả ệ ượng đó? - Nghiên c u 23 SGK: hứ ướng đ ngộ (21)Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Ti t 20 – Bài 22: ÔN T P CHế ƯƠNG I Câu 1: Nước – ion khoáng t đ t vào m ch g c a r l n lừ ấ ỗ ủ ễ ầ ượt di chuy n qua l p t bào: ớ ế A Bi u bìể  nhu mô v ỏ  m ch g c a trung tr ỗ ủ ụ B Bi u bì ể  n i bìộ  nhu mơ v ỏ C Bi u bì ể  n i bìộ  m ch g c a trung tr ỗ ủ ụ D Bi u bì ể  nhu mơ v ỏ  n i bì.ộ Câu 2: Q trình v n chuy n n ướ ễc t r lên được th c hi n nh : A l c: áp su t r l c hút c a lá.ự ấ ễ ự ủ B.1 l c: l c hút c a ự ự ủ C L c liên k t gi a phân t nự ế ữ ước v i v i thành m ch.ớ D l c.Câu 3: Ch t khoáng vào ch y u b ng: ủ ế A S khu ch tán ự ế B Dòng áp su tC S chuy n ch ự ể ỗ D S v n chuy n ch đ ngự ậ ể ủ ộ Câu 4: Quang h p trình: A Bi n đ i NLAS m t tr i ế ổ ặ  NL hóa h c ọ B Bi n đ i ch t đ n gi n ế ổ ấ ả  ch t ph c t p ấ ứ C T ng h p ch t h u c t ch t vô c v i s tham gia c a ánh sáng h s c tổ ợ ấ ữ ấ ự ủ ệ ắ ố D C A,B,CCâu 5: Q trình ơxi hóa sinh h c ngun li u ch t h u c gi i phóng CO ấ ữ ơ ả 2 , H2O tích lũy ATP là: A Quang h p B Chuy n hóa v t ch t lể ậ ấ ượng C, Hô h p D Trao đ i ch tổ ấ Câu 6: T p h p trình c th l y O ơ ể ấ 2 t bên ngồi vào đ ơxi hóa ch t bên t ế bào gi i phóng l ượng cho ho t đ ng s ng, đ ng th i th i COạ ộ 2 ngồi thơng qua c ơ quan hô h p là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện, Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Da vào hình v it câu : Da vào hình v it câu ế tr  l i vào các dòng d ả ờưới đây: - Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

u.

2: Da vào hình v it câu : Da vào hình v it câu ế tr l i vào các dòng d ả ờưới đây: Xem tại trang 4 của tài liệu.
và hình th cứ - Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

v.

à hình th cứ Xem tại trang 8 của tài liệu.
-Hãy tr ng cây và đ trong các đi u k in nh trong hình, phân tích và nh n xét các ậ - Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

y.

tr ng cây và đ trong các đi u k in nh trong hình, phân tích và nh n xét các ậ Xem tại trang 20 của tài liệu.
T it 20 – Bài 22: ÔN TP CH ếẬ ƯƠN GI - Ôn tập chương 1 | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

it.

20 – Bài 22: ÔN TP CH ếẬ ƯƠN GI Xem tại trang 20 của tài liệu.