0

PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

50 10 0
  • PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:46

Thu thập các cá thể động vật từ các hòn đá ngập trong nước, các khúc gỗ ngắn hoặc thực vật thuỷ sinh hay các giá thể ven bờ, nơi có thể tập trung một số nhóm loài sinh vật.. Lấy mẫu tạ[r] (1)PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT NỘI DUNG CHÍNH 1.PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2 PHƯƠNG PHÁP THU MẪU (2)• NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SH 1.Phương pháp sử dụng phản ứng loài đơn lẻ Sử dụng loài thị Sử dụng sinh vật nhạy cảm Sử dụng sinh vật tích tụ 2.Phương pháp sử dụng phản ứng nhiều loài Đo mức độ phong phú Liệt kê (3)1 Phương pháp loài đơn lẻ 1 Sử dụng loài thị (Indicator species) • Lồi thị: mẫn cảm với điều kiện sinh lý, sinh hóa, thay đổi sự diện thay đổi số lượng cá thể. • Ví dụ Muỗi hồng (Chironomus riparin), Giun tơ (Tubifex tubifex Limnodrilus hoffmeisteri) có nhiều nơi (4)• Phương pháp lồi đơn lẻ •2.1.1.2 Sử dụng lồi nhạy cảm (Sensitive species) • Lồi sống sót phạm vi hẹp (hẹp sinh thái), biến gặp môi trường bị ô nhiễm xáo trộn lớn, tồn sinh cảnh đặc biệt, có số lượng hạn chế, phân bố hẹp đặc biệt mẫn cảm q trình phát (5)•2.1.1 Phương pháp lồi đơn lẻ •2.1.1.2 Sử dụng lồi nhạy cảm (Sensitive species) • Đánh giá tác động chất gây ô nhiễm lên mật độ, phát triển, sinh lý sinh vật thông qua quan hệ nồng độ chất ô nhiễm với sinh vật mẫn cảm (6)3 Sử dụng sinh vật tích tụ (Bioaccumulator) • Rêu • Tảo • Thực vật • Cá (7)• 2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC •2.1.2 Phương pháp đa lồi •1 Đo mức độ phong phú • Dựa vào số lượng đơn vị phân loại địa điểm (họ, loài) Cần nhận dạng lồi họ •2 Sự liệt kê • Ghi nhận tổng cá thể (khơng cần nhận dạng) xác định tỷ lệ độ phong phú nhóm sinh vật Ví dụ tính tỷ lệ số nhóm sinh vật Các số định lượng: Trent, BMWP Các số bán định lượng: Chandler, Chutter’s Các số đa dạng: Shannon Weiner, Simpson, (8)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê: tỷ lệ số nhóm sinh vật (9)(10)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê: Chrironomidae/Cơn trùng khác • Muỗi CH phân bố rộng khắp giới, có mật độ cao trong thủy vực nước • Sâu non số lồi mẫn cảm, nhiều lồi lại chống nhiễm • Sâu non ăn xác sinh vật lắng đọng nên chúng chịu ảnh hưởng chất gây nhiễm có • Số lượng cá thể lồi chịu nhiễm lớn thi cho (11)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê: Chrironomidae/Cơn trùng khác • Trong thể sâu non muỗi hồng có chất giống với hồng cầu giúp chúng sống nơi có ôxy (12)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê: tỷ lệ số nhóm sinh vật • Asellus/Gammarus: Bộ chân / tơm tép Gammarus (13)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê: tỷ lệ số nhóm sinh vật • Limnodrilus hoffmeisteri/Oligochaeta (giun tơ khác) (14)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê: tỷ lệ số nhóm sinh vật • Chironomidae Muỗi hồng/Oligochaeta (giun ít tơ) (15)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê: tỷ lệ số nhóm sinh vật • Giun ống Turbificidae/ĐV khơng xương sống khác (16)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2.Sự liệt kê: Các số định lượng: Trent, BMWP… Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index) So sánh chất lượng nước khơng cần phép thử hóa học Điểm = mức ô nhiễm nặng, điểm 15 = nước sạch Giám sát sinh học dạng phát hiện: • ƒKhi có nhiễm khơng thường xuyên, ảnh hưởng đến sinh vật khó phân tích hóa học (17)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2.Sự liệt kê: Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index) Công bố lần Woodiwiss (1964) sử dụng lồi khơng xương sống cư trú nơi nước (18)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2.Sự liệt kê: Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index) Phân mẫu thu theo sáu nhóm là: 3.Ấu trùng Cánh úp (Plecoptera) 4.Ấu trùng Phù du (Ephemeroptera) 5.Ấu trùng Bướm đá/Cánh lông (Trichoptera) 6.Tôm tép Gammarus, 7.Giáp xác thuộc Chân Asellus (19)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2.Sự liệt kê: Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index) Mẫu phân loại theo sáu nhóm theo sông Thang điểm 10 = nước sạch; điểm = nước ô nhiếm dựa vào diện nhóm (20)2.Sự liệt kê: Chỉ số định lượng BMWP Năm 1979 hệ thống điểm (Biological Monitoring Working Party (BMWP) áp dụng châu Âu Hệ thống điểm xác định dựa theo diện số họ động vật không xương sống cỡ lớn từ điểm 10 (rất sạch) đến điểm (rất bẩn) (21)•2.1.2 Phương pháp đa lồi •2 Sự liệt kê Chỉ số bán định lượng: Chandler, Chutter’s Điểm số Chandler: Chandler’s Biotic Score (CBS) • Thu mẫu đv khơng xương sống khu vực nước nơng • Chandler tạo số dựa theo sáu nhóm động vật “chỉ thị” Woodiwiss (như số Trent) “cấp phong phú” (The levels of abundance) bao gồm: Có mặt/Xuất (1-2), Ít (Một vài) (3-10), Trung bình (11-50), Nhiều (51-100), Rất nhiều (>100) • Sắp xếp nhóm theo khả chịu ô nhiễm chất hữu gán (22)(23)•Sự liệt kê Chỉ số bán định lượng: Chandler, Chutter’s Chỉ số Chutter: Chutter’s Index (CI) • Chutter (1972) xác định số sinh học sử dụng cho Nam • Phi dựa theo phản ứng loài họ ĐVKXS cỡ • lớn với nhiễm chất hữu • Xác định số dựa theo giả thiết: 1) Có thể xác định quần xã động vật khu vực nước chảy không bị ô nhiễm; • 2) Dự đốn thay đổi chúng có nhiễm chất hữu 3) (24)2.1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2.1.2 Phương pháp đa loài 2 Sự liệt kê Chỉ số bán định lượng: Chandler, Chutter’s Chỉ số Chutter: Chutter’s Index (CI) • Xác định danh sách taxon mẫu thu gán giá trị liên quan đến mức (chịu) ô nhiễm: Các lồi nước (25)•Phương pháp đa loài 2.Sự liệt kê Các số đa dạng: Shannon Weiner, Simpson, Margalef, Menhinick. (26)•Phương pháp đa lồi 3.Đo đếm theo chức dinh dưỡng •Xác định tỷ lệ số lượng lồi nhóm dinh • dưỡng, từ xác định nhóm dinh dưỡng chịu stress 4.Các số kết hợp (27)• 2.2 THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH MẪU 1.Phương pháp thu thập mẫu 1 Dụng cụ, thiết bị •Dựa vào đối tượng lấy mẫu vị trí lấy mẫu. •Địa điểm hẹp nơng sử dụng loại lưới, vợt ao, gầu múc bắt mẫu tay. •Ở vị trí mực nước sâu rộng cần kết hợp số loại dụng cụ thu mẫu để thu kết tốt nhất. 1.Lưới thu mẫu sinh vật nổi 2.Dụng cụ thu mẫu sinh vật đáy (28)(29)2.2 THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH MẪU 1.Phương pháp thu thập mẫu 1 Dụng cụ, thiết bị 1.Lưới thu mẫu sinh vật nổi Bốn loại chính: 1.Lưới hình chóp đơn giản, 2.Lưới Hensen, 3.Lưới Epstein Cấu tạo gồm ba phần chính: 1.Miệng lưới 2.Thân lưới (30)•Lưới thu mẫu sinh vật nổi • Phần miệng lưới: gồm vịng đai miệng (hoop, đường kính từ 15- 30cm), tiếp đến bao vải • (canvas) hình chóp cụt Vịng đai • miệng nối với dây kéo lưới (Bridle), cịn phần vải hình chóp cụt (31)1.Lưới thu mẫu sinh vật nổi • Phần thân lưới (phần lọc (32)1.Lưới thu mẫu sinh vật nổi • Ống đáy: thường loại ống kim loại hay nhựa, có thể tích khoảng 150-200 ml (có thể giữ lại lượng nước lẫn mẫu) Ngồi phải có khố điều chỉnh (đóng mở) để lấy mẫu ra, sau kéo lưới thu mẫu (33)(34)2.Dụng cụ thu mẫu sinh vật đáy •Gồm vợt ao (pond net) gầu (Dredge) (35)2.2 Phương pháp thu thập mẫu 2.Dụng cụ thu mẫu sinh vật đáy • Gầu/Cào đáy (Dredge): lấy mẫu đoạn (khúc) sông sâu Gầu gồm khung hình chữ nhật kim loại với kích (36)3.Dụng cụ thu mẫu giun tròn (tuyến trùng – Nematoda) •Tương tự dụng cụ lấy mẫu động vật đáy: gầu múc bùn kiểu Ponar/Petersen, lưới kéo bùn đáy. •Với giun trịn sử dụng thiết bị thu mẫu hình trụ thu mẫu ven bờ, nước nông: (37)Các dụng cụ khác • Xơ (V=5L) • Chậu (V=10-20L) • Lọ (can) đựng mẫu (V=250-5000ml, nhựa hay thuỷ tinh có nắp vặn hay nút mài) (38)Lựa chọn địa điểm lấy mẫu -Xác định mức độ tác động, phạm vi, nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường. -Xác định số điểm lấy mẫu đầu nguồn loạt điểm dọc hướng lây lan (sông, hướng gió…) -Điều tra lặp lại  xu hướng 1 Tính điển hình, đại diện  sinh cảnh điểm lấy mẫu. 2 Tránh điểm có tác động cục (cầu, đập, đê…) 3 Tính an tồn -Điểm lấy mẫu sinh vật = điểm đo thơng số lý hóa (39) Lựa chọn địa điểm lấy mẫu - Ví dụ mơ tả đặc điểm đáy sơng theo tiêu chí sau: Loại Kích thước hạt Mơ tả Bùn/Sét <0,06mm Cấu trúc mềm, không gây trầy da xát Cát 0,06 – 2mm Hạt cát nhỏ, có cảm giác ráp xoa bóp giưuã ngón Đá cuội/sỏi – 64mm Từ cát thơ đến đá, khoảng nửa kích thước nắm tay Đá cuội/sỏi > 64mm Kích thước ≥ nửa nắm tay (40)(41)Lấy mẫu trường A) Mẫu sinh vật (Phytoplankton and Zooplankton): Mẫu định tính: Tại điểm lấy mẫu dùng lưới vớt có mắt lưới 20-25micromet (đối với TV nổi) (42)) Mẫu sinh vật (plankton): Mẫu định lượng sinh vật nổi: Lấy 20-40l nước (43)Lấy mẫu trường B) Mẫu thực vật bám (Phytoplankton): (44)C) Mẫu động vật KXS đáy (Zoobenthod): (45)(46)Tiến trình thu mẫu ĐVKXS đáy (theo Nguyễn Xuân Quýnh, 2004) Công đoạn 1: Hướng dẫn quan sát Thu thập động vật từ bề mặt nước (khoảng phút cho công đoạn này) Công đoạn 2: Thu mẫu chủ yếu Thu thập theo A, B C A Nơi nơng lội qua B Nước sâu hơn, lấy mẫu cách đạp tất điểm, lấy dịng chảy vợt ao C Q sâu, thu thập mẫu vật từ dịng chảy vợt ao -3 phút lấy mẫu vợt ao (Pond-net) cách đạp vợt Dựa vào đặc điểm tự nhiên đáy, dòng chảy, nơi sống động vật đáy động vật bơi lội tự -Phải thu mẫu tất nơi sống mối tương quan thời gian với bề mặt nên đáy tương ứng chúng -3 phút lấy mẫu vợt ao (Pond-net) cách đạp vợt thu mẫu động vật đáy động vật bơi lội tự -Cố gắng thu thập tất nơi sống mối tương quan thời gian với bề mặt đáy chúng, khơng có khả thu thập vật mẫu dịng chảy -Đầu tiên thu thập động vật đáy: Từ đến lần kéo rê gầu Dredge qua tất nơi sống bề mặt đáy thuỷ vực Một lần kéo song song với bờ -Sau dùng vợt ao với thời gian phút thu thập động vật bơi lội tự từ thực vật thuỷ sinh nơi chúng sống Công đoạn 3: Thu thập mẫu bổ sung (47) Lấy mẫu trường D) Mẫu Giun tròn/Tuyến trùng (Nematoda): Ấn ống thu mẫu hình trụ xuống đáy, sâu 15cm Đậy nắp, rút ống lên, cho mẫu vào lọ nhựa Lọc qua rây lọc 0,3mm để loại bỏ rác Nếu đáy cát: cho mẫu vào nước, quấy tròn mẫu lọ nhựa dung tích 1000mml, gạn nước phía vào lọ đựng mẫu 500ml (48)(49)Xử lý bảo quản mẫu trường Mẫu sinh vật bảo quản foocmon 4-5% Mẫu sinh vật đáy: foocmon 10% cồn tuyệt đối Dung dịch lugol: trộn hai loại dung dịch (1) pha 100g KI (Kali Iode) với lít nước cất (2) pha 50gam Iod tinh thể với 100ml axit acetic 2 Phân tích mẫu 1 Phân tích định tính Xác định thành phần lồi dựa theo mẫu tài liệu định loại 2.2.2.2 Phân tích định lượng •Buồng đếm: BĐ hồng cầu (thực vật nổi); (50)
- Xem thêm -

Xem thêm: PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT, PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

Hình ảnh liên quan

• Sự khác thường về hình thái của động vật  sự có mặt của chất gây ô nhiễm: Hình thái đầu, vỏ cơ thể bị thay đổi - PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

kh.

ác thường về hình thái của động vật  sự có mặt của chất gây ô nhiễm: Hình thái đầu, vỏ cơ thể bị thay đổi Xem tại trang 5 của tài liệu.
1.Lưới hình chóp đơn giản, 2.Lưới Hensen, - PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

1..

Lưới hình chóp đơn giản, 2.Lưới Hensen, Xem tại trang 29 của tài liệu.
• (canvas) hình chóp cụt. Vòng đai - PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

canvas.

hình chóp cụt. Vòng đai Xem tại trang 30 của tài liệu.
• Vợt ao: gồm một khung hình - PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

t.

ao: gồm một khung hình Xem tại trang 34 của tài liệu.
2.2. Phương pháp thu thập mẫu - PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

2.2..

Phương pháp thu thập mẫu Xem tại trang 35 của tài liệu.
sâu hơn. Gầu gồm một khung hình chữ nhật bằng kim loại với kích - PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

s.

âu hơn. Gầu gồm một khung hình chữ nhật bằng kim loại với kích Xem tại trang 35 của tài liệu.
mẫu hình trụ thu mẫu ven bờ, nước nông: - PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT

m.

ẫu hình trụ thu mẫu ven bờ, nước nông: Xem tại trang 36 của tài liệu.