0

bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

8 12 0
  • bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:15

 Xét Xét theo theo mối mối quan quan hệ hệ giữa giữa v văăn n bản bản với với đ đối ối ttư ượng ợng đ đềề cập cập ta ta có có:: .  + + Phần Phần biểu biểu thị thị thông thông tin tin [r] (1)PHONG CÁCH NGÔN PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THỤÂT NGỮ NGHỆ THỤÂT (2)I. I. Khái quát phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtKhái quát phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 1 Khái niệm 1 Khái niệm   PhongPhong cáchcách ngônngôn ngữngữ nghệnghệ thuậtthuật làlà loạiloại phongphong cáchcách ngôn ngôn ngữngữ dùngdùng trongtrong cáccác vvăănn bảnbản thuộcthuộc lĩnhlĩnh vựcvực vvăănn ch chươương(ng( vvăănn xuôixuôi nghệnghệ thuật,thuật, ththơơ,, kịch)kịch)   PhongPhong cáchcách ngônngôn ngữngữ nghệnghệ thuậtthuật kháckhác vớivới cáccác phong phong cáchcách ngônngôn ngữngữ khoakhoa học,học, hànhhành chính,chính, làlà ởở chức (3)2 Đặc 2 Đặc đđiểm phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtiểm phong cách ngôn ngữ nghệ thuật   a)a) TínhTính thẩmthẩm mmĩĩ   NgơnNgơn ngữngữ xâyxây dựngdựng lênlên hìnhhình ttưượngợng   NgônNgôn ngữngữ củacủa phongphong cáchcách nghệnghệ thuậtthuật làlà tổngtổng hồhồ kíkí hiệu hiệu haihai mặtmặt ngữngữ âmâm vàvà ngữngữ nghĩanghĩa HaiHai mặtmặt đđóó hoàhoà với với nhau,nhau, cùngcùng phátphát huyhuy táctác dụngdụng ởở từngtừng câu,câu, đđoạnoạn vàvà toàn toàn bộbộ cấucấu trúctrúc củacủa vvăănn bảnbản (4)  b)b) TínhTính đđaa nghĩanghĩa   MọiMọi sángsáng táctác nghệnghệ thuậtthuật đđềuều phảnphản ánhánh nhậnnhận thức,thức, ttưư ttưưởngởng tình tình cảmcảm vàvà tháithái đđộộ củacủa nhànhà vvăănn đđốiối vớivới cuộccuộc sốngsống concon ngngưườiời   XétXét theotheo mốimối quanquan hệhệ giữagiữa vvăănn bảnbản vớivới đđốiối ttưượngợng đđềề cậpcập tata cócó::   ++ PhầnPhần biểubiểu thịthị thôngthông tintin kháchkhách quanquan vềvề đđốiối ttưượngợng đđềề cậpcập   ++ ThànhThành phầnphần biểubiểu thịthị ttưư ttưưởngởng tìnhtình cảmcảm củacủa nhànhà vvăănn   XétXét mốimối quanquan hệhệ giữagiữa cáccác yếuyếu tốtố cấucấu trúctrúc bênbên trongtrong củacủa vvăănn bản, bản, tata cócó::   ++ ThànhThành phầnphần đưđượcợc xácxác đđịnhịnh ccăănn cứcứ vàovào câucâu chữ,chữ, nghĩanghĩa ttưườngờng minh minh:: nghĩanghĩa hàmhàm ẩnẩn  (5)  c) Dấu ấn riêng tác giảc) Dấu ấn riêng tác giả   Nhà vNhà văăn, nhà thn, nhà thơơ ththưường có sở thích sở trờng có sở thích sở trưường ờng riêng diễn riêng diễn đđạt.ạt   Sở thích, sở trSở thích, sở trưường ngờng ngưười thể ời thể đđều ều đ đặn tác phẩm ặn tác phẩm đđến mức ến mức đđộ rõ ràng ộ rõ ràng nào đđó tạo thành nét ó tạo thành nét đđộc ộc đđáo diễn áo diễn đđạt, ạt, làm nên dấu ấn riêng tác giả (6)Ví dụ 1 Ví dụ 1   Khi phong gấm rủ là,Khi phong gấm rủ là,   Giờ tan tác nhGiờ tan tác nhưư hoa hoa đưđường?ờng?   Mặt dày gió dạn sMặt dày gió dạn sươương,ng,  (7)  (a) Người ngắm (a) Người ngắm trăngtrăng soi cửa sổsoi ngồi cửa sổ Trăng Trăng nhịm khe cửa ngắm nhà thơ.nhòm khe cửa ngắm nhà thơ (b) (b) TrăngTrăng vào cửa sổ đòi thơ vào cửa sổ đòi thơ Việc quân bận xin chờ hôm sau Việc quân bận xin chờ hôm sau (c) Giữa dòng bàn bạc việc quân (c) Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya bát ngát Khuya bát ngát trăngtrăng ngân đầy thuyền.ngân đầy thuyền (8)Ví dụ 3 Ví dụ 3   Bao chạch đẻ đaBao chạch đẻ đa Sáo đẻ nước ta lấy Sáo đẻ nước ta lấy Bao cải làm đình Bao cải làm đình Gỗ lim thái ghém lấy ta Gỗ lim thái ghém lấy ta
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện, bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

 Ngôn Ngôn ngữ ngữ xây xây dựng dựng lên lên hình hình ttư ượng ợng - bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

g.

ôn Ngôn ngữ ngữ xây xây dựng dựng lên lên hình hình ttư ượng ợng Xem tại trang 3 của tài liệu.