0

Bài giảng GDCD 8 bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng | Lớp 8, GDCD - Ôn Luyện

21 8 0
  • Bài giảng GDCD 8 bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng | Lớp 8, GDCD - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:43

[r] (1)Bài 17: NGHĨA V TÔN Ụ TR NG,B O V TÀI S N Ọ Ả Ệ Ả NHÀ NƯ C VÀ L I ÍCH Ớ Ợ (2)Ki m tra cũể Câu 1: Theo em,nghĩa v tôn tr ng tài s n c a ụ ọ ả ủ ngư i khác th hi n ph m ch t ờ ể ệ ẩ ấ đ o ạ đ c ứ các ph m ch t sau:ẩ ấ a.Trung th c c Liêm t ế b.Th t d.T tr ng ự ọ Câu 2: Trong tài s n sau ả đây tài s n công ả dân đư c quy n s d ng, ợ ề ụ đ nh ị đ at ?ọ a.Nhà b Con đư ng (3)TH O LU N Ả Ậ Em cho bi t ý ki n c a b n ý ki n c a Lan gi i ế ế ủ ế ủ ả thích hay sai ? Đáp án: Ý ki n c a Lan ế ủ r ng tài s n qu c gia,Nhà nừ ả ố c giao cho ki m lâm, y ban nhân dân qu n lý cể Ủ ả quan có (4)Ti t 24:ế NGHĨA V TÔN TR NG,B O V TÀI S N NHÀ NỤ Ọ Ả Ệ Ả Ư C Ớ VÀ L I ÍCH CƠNG C NG Ợ Ộ I/Đ t v n ặ ấ đ : II/ N i dung h c: 1 Khái ni m : (5)(6)NGHĨA V TÔN TR NG,B O V TÀI S N NHÀ NỤ Ọ Ả Ệ Ả Ư C Ớ VÀ L I ÍCH CƠNG C NG Ợ Ộ I/Đ t v n ặ ấ đ : II/ N i dung h c: Khái ni m : a Tài s n Nhà n ư c bao g m: - Sông h , ngu n nồ ư cớ - Tài nguyên, bi n th m l c ể ụ đ a, vùng tr iị (7)(8)* Hi n pháp 1992:ế Đi u 17: “Đ t ấ đai r ng núi, sông h , ngu n nừ ồ ồ ư c, tài nguyên ớ trong lòng đ t, ngu n l i vùng bi n, th m l c ấ ồ ợ ở ể ề ụ đ a ị và vùng tr i, ph n v n tài s n nhà nờ ầ ố ả ư c ớ đ u ầ tư vào xí nghi p cơng trình …cùng tài s n ệ ả khác mà pháp lu t qui ậ đ nh c a nhà nị ủ ư c ớ đ u ề (9)NGHĨA V TÔN TR NG,B O V TÀI S N NHÀ NỤ Ọ Ả Ệ Ả Ư C Ớ VÀ L I ÍCH CƠNG C NG Ợ Ộ I/Đ t v n ặ ấ đ : II/ N i dung h c: Khái ni m : a Tài s n Nhà n ư c bao g m: - Sông h , ngu n nồ ư cớ - Tài nguyên, bi n th m l c ể ụ đ a, vùng tr iị - Đ t ấ đai, r ng núiừ (10)L i ích cơng c ng gì? (11)(12)NGHĨA V TÔN TR NG,B O V TÀI S N NHÀ NỤ Ọ Ả Ệ Ả Ư C Ớ VÀ L I ÍCH CƠNG C NG Ợ Ộ I/Đ t v n ặ ấ đ : II/ N i dung h c: Khái ni m : a.Tài s n Nhà n ư c bao g m: b L i ích cơng c ng: (13)Nêu t m quan tr ng c a tài s n Nhà n ư c l i ích cơng c ng Đáp án: -Đ xã h i phát tri n (14)Em đ ng ý v i ý ki n nói v trách nhi m ế c a h c sinh: a.H p l p bàn v tài s n Là không c n thi tợ ớ ế b.V t rác sang l p b n xu ng sân tr ư ng vi ph m c.Đi n n ư c c a nhà trớ ủ ư ng khơng c n ti t ki m ế d.Báo cáo v i th y cô v hành vi v vi t ng i lên bàn gh ẽ ế ế (15)NGHĨA V TÔN TR NG,B O V TÀI S N NHÀ NỤ Ọ Ả Ệ Ả Ư C Ớ VÀ L I ÍCH CƠNG C NG Ợ Ộ I/Đ t v n ặ ấ đ :ề II/ N i dung h c:ộ ọ Khái ni m : ệ 2 Nghĩa v công dân:ụ -Tôn tr ng, b o v tài s n nhà ả ệ ả c l i ích cơng ợ c ng ộ (16)Hi n pháp nế ăm 1992 Đi u 78ề : “cơng dân có nghĩa v tơn tr ng b o v tài ụ ọ ả ệ s n c a nhà nả ủ c l i ích cơng c ng,”ớ ợ ộ •X lý tình hu ng :ử Hịang An gi ch ơi r đá bóng sân trư ng Đang h ăng say, Hịang sút m nh, qu bóng bay l ch v phía l p h c làm v ô c a kính . Câu 1: Hòang An vi ph m ạ u gì?ề (17)NGHĨA V TÔN TR NG,B O V TÀI S N NHÀ NỤ Ọ Ả Ệ Ả Ư C Ớ VÀ L I ÍCH CÔNG C NG Ợ Ộ I/Đ t v n ặ ấ đ :ề II/ N i dung h c:ộ ọ Khái ni m : ệ 2 Nghĩa v công dân:ụ (18)(19)(20)NGHĨA V TÔN TR NG,B O V TÀI S N NHÀ NỤ Ọ Ả Ệ Ả Ư C Ớ VÀ L I ÍCH CƠNG C NG Ợ Ộ I/Đ t v n ặ ấ đ :ề II/ N i dung h c:ộ ọ Khái ni m :ệ 2 Nghĩa v công dân:ụ 3 Nhà nư c qu n lý tài s n Nhà ả ả c nhớ th nào?ế -Ban hành t ch c th c hi n qui ổ ứ ự ệ đ nh pháp lu t ị ậ qu n lý v s d ng tài s n thu c s h u tòan dân.ả ề ụ ả ộ ữ (21)HƯ NG D N V NHÀỚ Ẫ Ề -V nhà h c h c chu n b m i v i câu h i sau: 1 Quy n u n i t cáo c a cơng dân gì? ế ạ ố Th c hi n t t quy n u n i ,t cáo c a công ệ ố ế ạ ố dâns ẽ đ m b o cho v n ấ đ gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GDCD 8 bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng | Lớp 8, GDCD - Ôn Luyện, Bài giảng GDCD 8 bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng | Lớp 8, GDCD - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình và cho bi t tài sn Nhà ếả ước ồ - Bài giảng GDCD 8 bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng | Lớp 8, GDCD - Ôn Luyện

uan.

sát hình và cho bi t tài sn Nhà ếả ước ồ Xem tại trang 5 của tài liệu.