0

Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

26 16 0
  • Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:38

Lô- gic cơ bản của phương pháp chi tiêu là nếu chúng ta cộng tất cả các khoản chi tiêu vào hàng hoá và dịch vụ sau cùng, thì khoản tổng cộng này phải chính xác bằng với tổng giá trị của[r] (1)Chương S Snn llưưnngg Khái niệm sản lượng quốc gia tâm điểm kinh tế học vĩ mô Tổng giá trị thực sản lượng (hàng hoá dịch vụ) mà nước sản xuất thiết lập ràng buộc ngân sách nước Một nước sử dụng nhiều sản lượng mức sản xuất nước vay mượn phần chênh lệch từ nước Khối lượng sản lượng lớn - số lượng tiền lớn – điều tạo nên thịnh vượng quốc gia Chính phủ in phân phối tồn lượng tiền mà họ muốn, biến tất cư dân trở thành triệu phú Nhưng người không trở nên khắm so với trước ngoại trừ sản lượng quốc gia tăng lên Và với lượng tiền nhiều vậy, người trở nên tồi tệ sản lượng quốc gia sụt giảm Đo lường Sản lượng Quốc gia Một cách đo lường sản lượng quốc gia chấp nhận rộng rãi tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nước (GDP) Để hiểu GDP gì, trước tiên cần làm rõ tiêu đo lường Thách thức quan trọng việc đo lường sản lượng quốc gia (GDP) loại trừ việc tính trùng hay loại trừ việc tính tốn sản lượng nhiều lần Điều rõ ràng tổng sản lượng đơn giản với giá trị tất hàng hoá dịch vụ sản xuất kinh tế - cân thép, máy kéo, giạ thóc, ổ bánh mì, bữa ăn nhà hàng, mẫu giấy, thiết kế kiến trúc, nhà xây dựng, ….Nhưng điều khơng hồn tồn đúng, việc hạch tốn hàng hoá dịch vụ thực tế cuối tính tốn sản lượng lập lại nhiều lần, qua công đoạn sản xuất khác Một ví dụ đơn giản để diễn tả trục trặc Hãy tưởng tượng công ty A, công ty lâm sản thu hoạch gỗ bán gỗ cho công ty B 1000 đôla Công ty B, công ty nội thất, cắt, làm bóng đóng gỗ thành bàn ghế, bán cho nhà bán lẻ công ty C thu 2500 đôla Công ty C sau bán bàn ghế cho người tiêu dùng 3000 đơla Nếu việc tính tốn tổng sản lượng, cộng lại tất giá bán giao dịch (1000+2500+3000), kết (6500 đơla) phóng đại mức sản lượng đếm giá trị gỗ xẻ đến lần (trong tất lần giao dịch) giá trị sản phẩm mộc hai lần (trong hai lần giao dịch sau cùng) (2)với giá bán hàng hoá dịch vụ trừ chi phí tất đầu vào khơng phải lao động sử dụng để sản xuất sản phẩm Chúng ta dễ dàng áp dụng phương pháp cho trường hợp công ty A, B, C bên Bởi cơng ty A bán gỗ thô khai thác 1000 đôla, mua nhập lượng thô nào, công ty tạo thêm 1000 đôla giá trị (sản lượng) cho kinh tế Công ty B tạo thêm giá trị 1500 đơla, trả 1000 đôla cho nhập lượng (từ công ty A) bán sản lượng (cho cơng ty C) 2500 đôla Cuối cùng, công ty C tạo thêm giá trị 500 đôla, từ việc mua 2500 đôla nhập lượng (từ công ty B) bán sản phẩm cuối cho người tiêu dùng với giá 3000 đôla Nếu cộng lại tất giá trị gia tăng công đoạn (1000+1500+500), giá trị sản lượng tạo tổng cộng 3000 đôla Một cách khác – đơn giản - nhằm loại trừ vấn đề tính tốn vượt q tập trung vào hàng hố sau cùng, ngầm tính đến sản lượng tạo tất công đoạn sản xuất trước Khi người tiêu dùng trả cho công ty C, nhà bán lẻ, 3000 đôla bàn ghế cuối cùng, kết luận 3000 đôla giá trị tổng sản lượng tạo Chú ý câu trả lời tương tự từ tiếp cận giá trị gia tăng phần trước (xem hình 1-1) Mặc dù hai phương pháp xác, phương pháp thứ hai - biết đến phương pháp chi tiêu - lên tiếp cận tiêu chuẩn cho việc tính tốn GDP hầu hết quốc gia Lô-gic phương pháp chi tiêu cộng tất khoản chi tiêu vào hàng hố dịch vụ sau cùng, khoản tổng cộng phải xác với tổng giá trị sản lượng quốc gia sản xuất, mà phần sản lượng cuối phải mua theo cách hay cách khác1 Theo đó, định nghĩa chuẩn GDP giá trị thị trường tất hàng hoá dịch vụ sau sản xuất phạm vi quốc gia năm cho trước Bảng 1-1 Ví dụ tính tốn tổng sản lượng Giá bán - Chi phí nhập lượng thơ = Giá trị gia tăng Công ty A (Công ty lâm sản) 1000 đôla 1000 đôla ↓ Công ty B (Công ty nội thất) 2500 đôla 1000 đôla 1500 đôla ↓ Công ty C (Người bán lẻ, đến người tiêu dùng) 3000 đôla 2500 đôla 500 đôla Tổng 6500 đôla 3500 đôla 3000 đôla Các quan chức phủ phân chia chi tiêu cho hàng hố dịch vụ sau thành năm nhóm: tiêu dùng hộ gia đình (C), đầu tư vào tài sản sản xuất (I), chi mua hàng hoá dịch vụ phủ (G), xuất (EX), nhập (IM) Chúng ta tìm thấy định nghĩa rõ nhóm chương 1 Những sản phẩm mà chưa bán tính phần GDP Cụ thể chúng xếp vào (3)Tuy nhiên, điều quan trọng để nhớ tất nhóm thiết kế để loại trừ việc tính trùng Mặc dù tiêu dùng bao gồm hầu hết tất khoản chi tiêu hộ gia đình, đầu tư kinh doanh không bao gồm tất khoản chi tiêu hãng Nếu bao gồm, đến kết với tính trùng lớn, nhiều thứ mà hãng mua (như nguyên liệu thô) sau chế biến bán lại cho người tiêu dùng Theo đó, đầu tư bao gồm khoản chi tiêu vào sản lượng mà không kỳ vọng tiêu dùng hết ngắn hạn (thường năm) Đối với người thợ mộc, cưa điện xem đầu tư, trái lại gỗ mà mua để đóng thành bàn ghế khơng phải khoản đầu tư.2 Một nguồn khác việc tính tốn vượt q (trong phương pháp chi tiêu) liên quan đến nhập Nếu người tiêu dùng Hoa Kỳ mua ti vi từ châu Á, phải cẩn thận khơng tính khoản chi tiêu tiêu dùng vào GDP nước Mỹ, sản lượng mua nước ngồi , khơng phải nội địa Vì lý này, nhập trừ khỏi tổng chi tiêu loại khỏi GDP Đặt tất thành phần riêng lẻ lại với nhau, có đồng thức quan trọng kinh tế học vĩ mô: Sản lượng quốc gia (GDP) = C + I + G + EX – IM Đồng thức có nghĩa sản lượng quốc gia với tổng chi tiêu vào hàng hố dịch vụ sau cùng, khơng bao gồm nhập Như thấy, sản lượng quốc gia với tổng giá trị gia tăng (giá trị gia tăng tăng thêm công đoạn sản xuất) xuyên suốt kinh tế nội địa Cách thứ ba để đo lường tổng sản lượng tập trung vào thu nhập (một lần nữa, thực tế, phương pháp chi tiêu thường sử dụng nhiều việc tính tốn GDP) Thu nhập khoản trả cho yếu tố sản xuất, lao động vốn, cho dịch vụ chúng thường dạng tiền công, tiền lương, tiền lãi, cổ tức, khoản thu nhập cho thuê, thu nhập từ quyền Vì thu nhập khoản tốn cho việc sản xuất sản lượng, điều có nghĩa tổng thu nhập sau phải với tổng sản lượng Sau hết, tất hoạt động sản xuất cuối phải kết thúc đâu đó, bao gồm túi bạn túi tơi.3 Trao đổi Sản lượng nước Đôi lúc, quốc gia muốn trao đổi sản lượng với sản lượng quốc gia khác Ví dụ, Hoa Kỳ muốn trao đổi máy bay thương mại (Boeing 747) với xe Nhật Bản (Honda 2 Một cách lý tưởng, cưa điện cộng vào sản lượng quốc gia mua lần (như khoản đầu tư) sau trừ khỏi sản lượng giảm giá trị (khi sử dụng q trình sản xuất) Cách tiếp cận thu số đo sản lượng quốc gia ròng (khoản ròng sau trừ khấu hao), thường gọi sản phẩm quốc nội rịng, hay NDP Tuy nhiên, khấu hao khó đo lường, thường bị bỏ qua việc tính tốn sản lượng quốc gia Do vậy, nhà kinh tế nhà làm sách thường chủ yếu nhiều vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sản phẩm quốc nội ròng 3 Thật quan trọng để nhớ lại thu nhập không giống cải Thu nhập bạn tổng số mà bạn nhận năm (4)Toyota) Nếu giá trị máy bay xác với giá trị xe thời điểm trao đổi, hạch toán ngoại thương hai quốc gia cân Nghĩa xuất xác nhập Hoa Kỳ Nhật Bản Một điều gây bối rối quốc gia muốn có thặng dư thương mại, yêu cầu cung cấp nhiều sản lượng đến người nước (dưới dạng xuất khẩu) sản lượng nhận từ bên (dưới dạng nhập khẩu) Tại quốc gia muốn cung cấp nhiều nhận được? Câu trả lời cách ngắn gọn quốc gia có thặng dư hơm kỳ vọng đạt sản lượng thêm vào từ bạn hàng thương mại họ tương lai.4 Sự chuyển nhượng theo thời gian bảo đảm thông qua cho vay vay mượn quốc tế Khi quốc gia xuất nhiều nhập khẩu, nước cho vay khoản tương đương bên ngoài, khoản cho phép người nước mua phần sản xuất thặng dư Ngược lại, quốc gia nhập nhiều xuất khẩu, nước phải vay từ nước để tài trợ phần chênh lệch Bằng cách vay mượn, hứa hẹn hoàn trả khoản chệnh lệch - thường kèm với lãi - thời điểm tương lai Ví dụ, Hoa Kỳ nhập xe từ Nhật Bản mà khơng xuất lại thứ gì, Hoa Kỳ tốn cho xe cách vay từ Nhật Bản Khoản vay thực nhiều dạng khác nhau: Người Mỹ vay trực tiếp từ ngân hàng Nhật hay họ cung cấp cho người Nhật cổ phiếu, hay trái phiếu, hay chứng khoán khác Bất kể hình thức vay mượn thực hiện, người Nhật nắm tài sản, cổ phiếu hay trái phiếu, hứa hẹn khoản trả lại từ sản lượng tương lai Hoa Kỳ Cuối cùng, người Nhật định bán cổ phiếu trái phiếu Hoa Kỳ mà họ nắm giữ sử dụng số thu nhập để mua máy bay, phim ảnh, phần mềm vi tính Hoa Kỳ, cán cân thương mại hai quốc gia chuyển động Bây Hoa Kỳ yêu cầu có thặng dư thương mại, cung cấp phần sản lượng đến Nhật Bản, buộc người Mỹ tiêu dùng họ sản xuất Trong người Nhật có thâm hụt thương mại, cho phép họ tiêu dùng nhiều sản xuất (khoản chênh lệch đến từ Hoa Kỳ) Tất giao dịch quốc tế dạng ghi chép báo cáo cán cân toán (BOP) quốc gia (xem bảng 1-1) Các giao dịch hành, xuất nhập hàng hoá dịch vụ ghi chép tài khoản vãng lai Các giao dịch tài chính, bao gồm bán cổ phiếu trái phiếu cho người nước ghi chép tài khoản tài (mãi vài năm gần đây, tài khoản gọi tài khoản vốn) Thâm hụt tài khoản vãng lai cần kèm với dòng vốn vào (vay mượn) tài khoản tài chính, thặng dư tài khoản vãng lai kèm với dịng vốn (cho vay) tài khoản tài Do đó, cán cân vãng lai cán cân tài đối nghịch hồn tồn với nhau, với thâm hụt tài khoản kèm với khoản thặng dư tương ứng tài khoản (xem bảng BOP chương 6) Thâm hụt cán cân vãng lai không thiết phải diễn giải tiêu cực, yếu hay mạnh phụ thuộc vào bối cảnh Trong số trường hợp, cán cân vãng lai thâm hụt ngụ ý quốc gia sinh tồn vượt khả nó, gia tăng tiêu dùng vượt mức không bền vững Nhưng thâm 4 (5)hụt cán cân vãng lai tăng lên quốc gia vay từ bên nhằm gia tăng mức đầu tư nội địa (theo giúp gia tăng sản lượng tương lai) Cho nên câu hỏi cho nước thâm hụt họ có sử dụng sản lượng thêm vào tốt hay khơng, câu hỏi cho nước thặng dư liệu họ kỳ vọng vào khoản sinh lợi tốt tương lai từ phần sản lượng mà họ cung cấp cho nước khác hôm không Bảng 1-1 GDP Cán cân tốn - Một ví dụ có tính giả thuyết (Quốc gia X) Tài khoản GDP quốc gia X, 2005 (tr đôla) Cán cân tốn quốc gia X, 2005 (tr Đơla) Tiêu dùng (C) Đầu tư (I) Chi tiêu phủ (G) Xuất (EX) Nhập (IM) 1000 200 300 500 550 Cán cân vãng lai Cán cân hàng hoá Cán cân dịch vụ Thu nhập đầu tư ròng Chuyển nhượng đơn phương -50 -200 150 -25 25 GDP(C+I+G+EX-IM) 1450 Tài khoản tài Đầu tư trực tiếp rịng Đầu tư gián tiếp rịng Sai sót Thay đổi dự trữ thức 50 -125 150 -25 50 Giải thích: Trong ví dụ này, quốc gia X mua nhiều sản lượng cuối sản xuất Chúng ta biết điều C+I+G (chi tiêu nội địa) lớn tổng GDP (1500 so 1450) Để điều khả thi, quốc gia X phải nhập nhiều xuất khẩu, thực trường hợp thực tế Như phần bảng bên trái, nhập (hàng hoá dịch vụ) lớn xuất (hàng hoá dịch vụ) 50, với khoản chi tiêu nội địa lớn sản lượng nội địa Rõ ràng khoản chênh lệch chi tiêu nội địa sản lượng nội địa nhập từ nước Phần bảng bên tay phải, cán cân tốn, trình bày tài khoản chi tiết giao dịch quốc gia X với phần lại giới Tài khoản vãng lai thâm hụt, phản ánh thực tế quốc gia X mua nhiều từ nước bán cho nước (Mặc dù cán cân vãng lai cán cân tốn khơng ln ln với chênh lệch xuất nhập ghi tài khoản GDP, thường hai kết cán cân vãng lai cán cân thương mại (X-M) gần với nhau) Thặng dư tài khoản tài thể dịng vốn vào rịng từ nước ngồi , mà cần thiết để tài trợ cho thâm hụt cán cân vãng lai Dòng vốn vào tạo thành tài khoản tài thể nhiều dạng khác nhau, bao gồm đầu tư trực tiếp nước (FDI), dòng thuộc danh mục đầu tư gián tiếp,… Để hiểu rõ hạch toán GDP hạch toán cán cân toán BOP, xem chương 6) (6)dùng thu nhập bạn cho phép) bạn phải trả phần thu nhập cho chủ nợ dạng trả vốn gốc lẫn lãi Đối với quốc gia, giống Nếu quốc gia thâm hụt cán cân vãng lai (ví dụ nhập nhiều xuất khẩu), quốc gia sử dụng sản lượng nhiều mức mà sản xuất, vay mượn khoản chênh lệch từ nước ngoài, ghi khoản thặng dư – hay dòng vốn vào - tài khoản tài báo cáo cán cân tốn Điểm mấu chốt quốc gia, cá nhân, ràng buộc dài hạn tiêu dùng đầu tư sản lượng sản xuất Một quốc gia, cá nhân, sử dụng sản lượng nhiều sản xuất ngắn hạn (bằng cách tài trợ khoản chênh lệch thông qua vay) không kéo dài dài hạn Sản lượng quốc gia – GDP – mà thể ràng buộc ngân sách sau quốc gia đó, điều giải thích khái niệm sản lượng quốc gia tâm điểm kinh tế học vĩ mô (Mối quan hệ sản lượng ngoại thương, xem “A Brief Aside on the Theory of Comparative Advantage.” - Phần bổ sung ngắn gọn Lý thuyết Lợi So sánh) Phần bổ sung ngắn gọn Lý thuyết Lợi So sánh Một nguyên lý quan trọng kinh tế học lợi so sánh, đề cập đến lần nhà kinh tế trị người Anh David Ricardo vào năm 1817 Với dự định thuyết phục nhà làm luật nước Anh bãi bỏ sách ngoại thương theo chủ nghĩa bảo hộ họ, Ricardo chứng minh sức mạnh đặc biệt ngoại thương việc tạo tổng sản lượng giới tiêu dùng mức sống Dựa mô hình đơn giản với hai quốc gia hai loại hàng hố , ơng quốc gia – quốc gia tận hưởng lợi sản xuất tuyệt đối hai hàng hoá - hưởng lợi từ chun mơn hố vào việc sản xuất loại hàng hố mà có lợi tốt tham gia trao đổi ngoại thương thứ khác Trong ví dụ tiếng ông, Ricardo tưởng tượng Bồ Đào Nha có suất tốt nước Anh việc sản xuất rượu vang vải Đặc biệt ông giả định năm, người Bồ Đào Nha sản xuất số lượng cụ thể rượu vang (ví dụ 8000 ga lơng) với 80 lao động, so với 120 Anh; tương tự người Bồ Đào Nha sản xuất số lượng cụ thể vải (ví dụ 9000 thước Anh) với 90 lao động, so với 100 Anh Nói cách khác, suất Bồ Đào Nha 100 ga lông rượu vang 100 thước Anh vải lao động năm, Anh 66,67 ga lông rượu vang 90 thước Anh vải công nhân năm Với lợi tuyệt đối Bồ Đào Nha hai ngành công nghiệp, người Bồ Đào Nha nên chọn mua rượu vang vải từ nước Anh? Câu trả lời gây ngạc nhiên Ricardo hai quốc gia hưởng lợi từ ngoại thương mà hai chun mơn hố vào sản phẩm mà sản xuất tốt Trong ví dụ Ricardo, Bồ Đào Nha có khả tốt việc sản xuất rượu vang vải, có lợi lớn việc sản xuất rượu vang Do đó, Bồ Đào Nha tận hưởng lợi so sánh sản xuất rượu vang, ngược lại, Anh tận hưởng lợi so sánh sản xuất vải Ricardo kết luận quốc gia theo hướng lợi so sánh - với Bồ Đào Nha sản xuất rượu vang Anh sản xuất vải – hai tham gia ngoại thương với nhau, nước tiêu dùng nhiều rượu vang vải so với nước tự cố gắng sản xuất hai loại hàng hoá (7)rượu vang 45000 thước Anh vải Tuy nhiên, quốc gia dành hết tất 1200 cơng nhân cho lợi so sánh nó, Bồ Đào Nha sản xuất 120000 ga lông rượu vang, Anh sản xuất 108000 thước Anh vải Nếu họ trao đổi ngoại thương với nhau, ví dụ 48000 ga lông rượu vang cho 55000 thước Anh vải, Bồ Đào Nha cuối có 72000 ga lơng rượu vang 55000 thước Anh vải, Anh có 48000 ga lông rượu vang 53000 thước Anh vải Nói cách khác, hai quốc gia cuối có nhiều hai loại hàng hố kết chun mơn hố ngoại thương (xem bảng 1-2) Thực tế, để tự sản xuất hai hàng hố cần phải có 1270 cơng nhân Bồ Đào Nha 1309 công nhân Anh Nếu chun mơn hố ngoại thương theo nguyên lý lợi so sánh, hai quốc gia có lượng hàng hố nhiều mà không cần đến nhiều công nhân Các nhà kinh tế học kết Ricardo khái qt hố nhiều quốc gia nhiều loại hàng hoá muốn bao gồm vào ví dụ Mặc dù rõ cách hiển nhiên điều kiện theo lợi ích chung từ ngoại thương phân nhỏ ra, hầu hết nhà kinh tế có xu hướng tin điều kiện – ngoại lệ thương mại tự - xảy cách hoi thực tế Thực vậy, Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Samuelson lần thừa nhận “Đây lý thuyết đơn giản hoá Với tất đơn giản hoá, lý thuyết lợi so sánh cung cấp cách nhìn quan trọng thật Kinh tế trị tìm thấy vài nguyên tắc giàu trí tưởng tượng Một nước dự trước lợi so sánh trả giá đắt cho mức sống tăng trưởng” Đáng ý, hầu hết – với chưa học lý thuyết lợi so sánh - có xu hướng sống trong quan hệ cá nhân ngày Đối với hầu hết hoạt động, tất cố gắng làm mà có khả tốt trao đổi với thứ khác Lấy ví dụ chủ ngân hàng đầu tư Ngay người chủ ngân hàng đầu tư có khả sơn nhà tốt thợ sơn chuyên nghiệp thị trấn, cô ta sáng suốt (từ quan điểm nhà kinh tế) để tập trung vào công việc đầu tư ngân hàng trả công cho người khác sơn nhà cho ta, tự sơn nhà cho Điều lợi so sánh ta cơng việc đầu tư ngân hàng, sơn nhà Nếu sử dụng thời gian công việc đầu tư ngân hàng trả lương cao để sơn nhà chi phí cao, cuối làm giảm số tiền thu nhập có mình, đến lượt, làm giảm sản lượng mà ta tiêu dùng Nhằm tối đa hố sản lượng, nói cách khác, có ý nghĩa tất chun mơn hố vào lợi so sánh trao đổi cho thứ khác Bảng 1-2 Lợi so sánh lợi ích từ ngoại thương: Một ví dụ số Rượu vang (Ga lông) Vải (Thước Anh) Năng suất người Bồ Đào Nha (Sản lượng công nhân năm) 100 100 Năng suất người Anh (Sản lượng công nhân năm) 66,67 90 Tỷ số suất người Bồ Đào Nha so với năng suất người Anh 1,5 (trung bình so sánh người Bồ Đào Nha) 1,1 (trung bình so sánh người Anh) Sản lượng người Bồ Đào Nha kinh tế tự cung tự cấp (700 công nhân rượu vang, 500 công nhân vải) (8)Sản lượng người Anh kinh tế tự cung tự cấp (700 công nhân rượu vang, 500 công nhân vải) 46667 45000 Sản lượng người Bồ Đào Nha kinh tế chun mơn hố (1200 cơng nhân rượu vang) 120000 Sản lượng người Anh kinh tế chun mơn hố (1200 công nhân vải) 0 108000 Tiêu dùng người Bồ Đào Nha sau ngoại thương (ví dụ 48000 ga lơng rượu vang cho 55000 thước Anh vải) 72000 55000 Tiêu dùng người Anh sau ngoại thương (ví dụ 55000 thước Anh vải cho 48000 ga lông rượu vang) 48000 53000 Điều làm cho Sản lượng Tăng lên Giảm xuống? Nhiều nhà kinh tế học vĩ mô quan tâm đến câu hỏi điều làm cho sản lượng quốc gia tăng lên hay giảm xuống câu hỏi quan trọng tất câu hỏi đặt Mặc dù có đồng thuận ghi nhận câu trả lời, có số điều mà hầu hết nhà kinh tế học đồng ý với Nguồn tăng trưởng Bắt đầu với câu hỏi điều làm cho sản lượng tăng lên theo thời gian, nhà kinh tế học thường ba nguồn tăng trưởng kinh tế: tăng lao động, tăng vốn, tăng tính hiệu việc sử dụng hai nguồn lực lao động vốn Số lượng lao động tăng số công nhân hữu làm việc nhiều hay lực lượng lao động mở rộng thông qua nhiều người tham gia vào (như xảy Hoa Kỳ vào năm 1970, phụ nữ khơng th mướn trước bắt đầu gia nhập vào lực lượng lao động trả công với số lượng lớn) Trữ lượng vốn tăng sở kinh doanh nâng cao lực sản xuất họ cách thêm vào nhiều nhà máy thiết bị (thơng qua đầu tư) Tính hiệu gia tăng nhà sản xuất đạt sản lượng nhiều với số lượng cũ lao động vốn – ví dụ kết cách tân tổ chức (9)xưởng, xếp lại thứ giống dây chuyền lắp ráp Dưới xếp mới, thay cơng nhân may tồn áo sơ mi, số công nhân làm cổ áo, số may tay áo…Những công nhân khâu cuối công đoạn ráp phần lại với Nếu tiếp cận thực tạo hiệu hơn, xưởng - với 10 công nhân 10 máy may ban đầu – sản xuất 200 áo sơ mi hay nhiều ngày tăng thêm vốn lao động.5 Các nhà kinh tế học thích gọi tính hiệu suất tổng yếu tố (hay TFP) (Thảo luận nhiều TFP, xem “Năng suất”) Năng suất Mặc dù suất tổng yếu tố khái niệm kinh tế vĩ mơ quan trọng, khơng phải tiêu biểu cho điều mà nhà kinh tế nhà phân tích khác có suy nghĩ họ đề cập cách đơn giản đến “năng suất” Thay vì, từ ngữ sử dụng thơng thường cách viết tắt suất lao động, định nghĩa sản lượng lao động (hay số trường hợp sản lượng lao động) Nếu bạn đọc tờ báo cho suất theo tăng 3% năm vừa rồi, điều có nghĩa GDP thực (sản lượng) chia cho tổng số làm việc toàn quốc 3% cao vào cuối năm so với mức vào cuối năm trước Một cách tổng quát, quốc gia có suất lao động cao tận hưởng tiền lương mức sống cao so với nước có suất lao động thấp Có nhiều lý giải thích suất lao động cao quốc gia so với quốc gia khác, hay tăng trưởng quốc gia cho trước từ năm đến năm Một cách cụ thể, sẵn có nhiều máy móc thiết bị vốn khác kèm cách đặc trưng với suất lao động cao Như nhà kinh tế học viết: “Trung bình, cơng nhân đường sắt di chuyển lần nhiều hàng hoá người xe đạp”a Những người công nhân đào tạo tốt có suất cao so với đồng nghiệp đào tạo họ, với cơng nhân có trình độ cao đẳng nhìn chung sản xuất nhiều sản lượng (và nhận tiền lương cao hơn) so lao động có trình độ trung học Các nhà phân tích kinh tế thường ý đến mối quan hệ suất tiền lương Khi tiền lương quốc gia tăng nhanh suất lao động quốc gia đó, nhà kinh tế học nói chi phí lao động theo đơn vị nước (như chi phí lao động cần thiết để sản xuất đơn vị sản lượng) tăng lên Ngược lại, tăng suất lao động nhanh gia tăng tiền lương, chi phí lao động theo đơn vị cho giảm Các quốc gia mà chi phí lao động đơn vị (như đo lường theo đơn vị tiền tệ thơng thường) tăng nhanh chi phí lao động đơn vị bạn hàng thương mại họ thường cho “mất khả cạnh tranh” thị trường toàn cầu a Forest Reinhardt, “Accounting for Productivity Growth,” (Hạch toán tăng trưởng suất) Case No 5 Một ví dụ kinh điển tính hiệu tăng lên thông qua việc tái tổ chức chun mơn hóa (10)794-051 (Boston: Harvard Business School, Sept 14, 1994): Khi suất lao động tăng nhiều mà kỳ vọng từ gia tăng riêng trữ lượng vốn, nhà kinh tế học quy chênh lệch đến từ suất tổng yếu tố (TFP) TFP đo lường cách phổ biến tính hiệu theo lao động vốn sử dụng Mặc dù ví dụ mơ tả bên liên quan đến xưởng sản xuất nhất, nguyên lý áp dụng cho toàn kinh tế Một kinh tế gia tăng GDP cách tăng tổng số cá nhân làm việc (lao động), tăng số nhà máy thiết bị sử dụng (vốn), hay cách tăng hiệu theo cách mà vốn lao động sử dụng (TFP) Các nhà kinh tế học phía cung tập trung ý họ vào cách thức làm để tăng trưởng tất ba yếu tố này, nhằm tăng tổng sản lượng tiềm – phía cung - kinh tế Một phương pháp ưa thích số “những nhà trọng cung” (supply-siders) Hoa Kỳ việc cắt giảm thuế suất Những nhà kinh tế phía cung lập luận suất thuế thấp cho phép người khu vực tư nhân giữ nhiều họ nhận được, việc giảm nhẹ thuế cung cấp cho công dân động mạnh để làm việc nhiều (vì làm tăng lao động), tiết kiệm đầu tư nhiều thu nhập họ (vì làm tăng vốn), dành ý nhiều vào cải tiến thứ (vì tăng tính hiệu quả, hay TFP) Vì tất lý này, nhà trọng cung Hoa Kỳ thường thích việc cắt giảm thuế suất cách tốt để tạo tăng trưởng GDP dài hạn Các nhà kinh tế học khác, kể nhiều người bên ngồi Hoa Kỳ, có lúc lập luận đối nghịch hoàn toàn - đầu tư dẫn dắt phủ (ví dụ vào sở hạ tầng công cộng, giáo dục, R&D) cách tốt để xây dựng trữ lượng vốn, tăng cường lực lượng lao động, thúc đẩy cải tiến cách tốt để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế dài hạn Mặc dù họ tập trung vào phía cung, họ có khái niệm khác việc sử dụng tối ưu sách cơng việc đẩy mạnh sản lượng tiềm (cung) Nguyên nhân suy giảm kinh tế (Suy thối Đình đốn) Câu hỏi quan trọng khác số nhà kinh tế học vĩ mô điều làm sản lượng suy giảm hay tăng lên cách chậm chạp Rõ ràng, làm giảm lao động, vốn, hay TFP tiềm tàng tạo sụt giảm sản lượng, hay giảm tốc độ tăng trưởng Ví dụ trận động đất dội làm giảm sản lượng tàn phá vốn vật chất bình diện rộng Tương tự, trận dịch bệnh chết người làm giảm sản lượng làm phần đáng kể lực lượng lao động Ngay số tượng dường kinh tế xung đột tơn giáo làm giảm sản lượng làm gia tăng căng thẳng người lao động có tín ngưỡng khác làm giảm tính hiệu tập thể họ tiếp đến giảm TFP (11)mạnh có hai năm trước đây.”6 Tương tự, phát biểu khai mạc vào đầu năm 1933, Tổng thống Franklin Roosevelt bảo vệ “tai hoạ đến từ thất bại vật chất Chúng ta bị công tai hoạ châu chấu…Sự sung túc cửa chúng ta, việc sử dụng hào phóng nguồn lực làm phai nhạt tầm nhìn phái cung”.7 Khi tất nhập lượng cần thiết (vốn lao động) đó, sản lượng lại sụt giảm mức vài năm ngắn ngủi? Nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes xác nhận có câu trả lời “Nếu nghèo khổ liên quan đến động đất hay nạn đói hay chiến tranh - Nếu thiếu phương tiện vật chất nguồn lực để sản xuất chúng”, ông viết vào năm 1933, “chúng ta kỳ vọng tìm thấy phương tiện đạt đến thịnh vượng ngoại trừ làm việc cần cù, cần kiệm, phát minh sáng kiến Thực tế, tình trạng khó khăn rõ ràng dạng khác Nó đến từ số thất bại phương sách phi vật chất suy nghĩ Khơng có cần phải có, khơng có có ích, ngoại trừ suy nghĩ rõ ràng chút.8 Cách nhìn sâu sắc Keynes, ngụ ý thơng qua cụm từ “các phương sách phi vật chất suy nghĩ” (immaterial devices of the mind), cho trục trặc số yếu tố kỳ vọng tâm lý Vì số lý do, người ta có yếu tố đầu từ mà kinh tế rơi vào trục trặc, từ niềm tin nhanh chóng trở nên tự đáp ứng (self-fulfilling) Các gia đình định họ tốt phải tiết kiệm nhiều để chuẩn bị cho tương lai Nhìn thấy sụt giảm tiêu dùng phạm vi hoạt động mình, doanh nghiệp định thu hẹp đầu tư sản xuất, dẫn đến sa thải việc làm từ làm giảm thu nhập người lao động làm trầm trọng thêm sụt giảm tiêu dùng Được dẫn dắt khơng phải thứ kỳ vọng, điều mà Keynes sau gọi “tâm lý bầy đàn” (animal spirits), kinh tế rơi vào vịng xoắn trơn ốc xuống Mặc dù sản lượng tiềm kinh tế trì lớn (khi mà tất nhà máy công nhân cũ sẵn sàng, được huy động đến), sản lượng thực tế sụp đổ thiếu hụt nghiêm trọng từ phía cầu Về nguyên lý, súp đổ khơng thể xảy giá có tính linh hoạt điều chỉnh tức thời để tái lập lại cân cung cầu Ví dụ, tiền lương giảm xuống đủ nhanh (và đủ nhiều) nhằm phản ánh cầu lao động giảm, tất công nhân chưa thuê mướn nhanh chóng tìm việc làm mới, dù hiểu rõ mức lương thấp mức mà họ nhận trước Vấn đề chỗ thay đổi bất ngờ theo kỳ vọng, nguồn lực khơng rơi vào tình trạng phí phạm – hay trì tình trạng khơng th mướn - chế giá hoạt động cách hoàn hảo Tuy nhiên, thực tế, thị trường đôi lúc dao động Vì lý mà chưa hiểu cách đầy đủ, giá cứng nhắc hay chậm thay đổi, nghĩa chúng không điều chỉnh nhanh hay điều chỉnh hoàn toàn chúng nên diễn Do đó, cú sốc tiêu cực – bao gồm Herbert Hoover, diễn văn trước Hiệp hội nhà quản lý ngân hàng Hoa Kỳ ngày 02 tháng 10 năm 1930 7 Franklin Roosevelt, diễn văn khai mạc, 04 tháng 03 năm 1933 * Các nhà kinh tế thường phân biệt xu hướng dài hạn (trường kỳ) biến động ngắn hạn (có tính chu kỳ) Suy thối, mà tượng có xu hướng đến đi, nhìn chung phù hợp với tượng có tính chu kỳ Dù cho khơng có định nghĩa chấp nhận cách rộng rãi suy thoái, quy tắc đầu tay cho suy thối liên quan đến hai quý liên tiếp có tăng trưởng GDP thực âm (12)xuống bất ngờ kỳ vọng - thực đưa kinh tế vào suy thoái mở rộng, làm giảm thu nhập thực nguồn lực vật chất nhân lực bị bỏ lại không thuê mướn Do vậy, khởi đầu thời kỳ Keynes, nhà kinh tế bắt đầu nhận có nhiều điều liên quan đến tăng trưởng kinh tế có phía cung Cầu trở thành vấn đề lớn, đặc biệt đơi lúc khơng đủ lớn Thực tế, trải qua gần 40 năm sau đó, cầu trở thành đề tài đáng tin cậy số nhà kinh tế học hàng đầu quan chức phủ mà xem trách nhiệm phủ nhằm “quản lý cầu” thơng qua sách tài khố tiền tệ, nhằm giảm thời gian tính khốc liệt suy thối kinh tế nhờ giúp ổn định hố chu kỳ kinh tế.* (hình 1-2 Sơ đồ chu kỳ kinh tế Hoa Kỳ) Hình 1-2 Chu kỳ kinh tế Hoa Kỳ, 1930-2005 Chúng ta trở lại đề tài cách chi tiết chương Nhưng đáng để ghi nhớ sản lượng thực tế thấp mức sản lượng tiềm cầu không đủ lớn Lao động, vốn TFP, tất quan trọng, kỳ vọng quan trọng không Nguồn: Thống kê lịch sử Hoa Kỳ, Earliest Times to Present: Millennial Edition, hiệu đính Susan B Carter, đồng tác giả khác (New York: Cambridge University Press, 2006); Thống kê lịch sử Hoa Kỳ: Colonial Times to 1970 (Washington, DC: GPO, 1975); Phòng Thống kê Lao động Hoa Kỳ; Phịng Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (13)Của cải không quan trọng nhiều Sản lượng? Với tất tập trung vào sản lượng, bạn đọc trung thành bắt đầu ni dưỡng số nghi ngờ Ví dụ, người quan ngại liệu cải không quan trọng nhiều sản lượng việc xác định phồn thịnh quốc gia Mặc dù câu hỏi hay, câu trả lời từ, “khơng” Khơng nghi ngờ gì, người ta cảm thấy giàu có họ nắm giữ nhiều tài sản tài chính, cổ phiếu trái phiếu Nhưng lý mà họ cảm thấy giàu cách gián tiếp tài sản cung cấp cho họ quyền có sản lượng tương lai Ví dụ họ nắm giữ cổ phiếu cơng ty họ ghi tên cổ phần phân chia lợi nhuận tương lai công ty mà lợi nhuận vào sản lượng công ty sản xuất bán Một cách khác để nhìn vào vấn đề người nắm giữ nhiều tài sản tài cảm thấy giàu họ tin họ ln ln bán tài sản để có tiền sử dụng thu nhập để mua hàng hoá dịch vụ mà họ mong muốn Cũng theo nghĩa này, cải đơn giản thể quyền có sản lượng tương lai.9 Rõ ràng việc sản xuất sản lượng sụp đổ có hàng hoá dịch vụ để mua (ví dụ trận đại dịch) hầu hết tài sản – bao gồm trái phiếu cổ phiếu - nhanh chóng nhiều giá trị chúng, số trở nên khơng cịn giá trị Quả thật, điều cho thấy tài sản tài thường giá trị thời kỳ đình đốn, sản lượng giảm Một cách cơ, hầu hết tài sản tài thể xác nhận tài sản sản xuất thực (như nhà máy hay thiết bị), mà theo chúng kỳ vọng tạo sản lượng tương lai Nhưng dĩ nhiên, tất loại tài sản sản xuất tự chúng sản lượng Một định quan trọng mà xã hội phải làm – cách ẩn ngầm – làm với sản lượng mà sản xuất Một lựa chọn đơn giản tiêu dùng tất chúng năm Vấn đề tập trung hồn tồn vào ngăn cản hội cho tương lai sáng sủa Thay tiêu dùng thứ hơm nay, chiến lược tốt có lẽ tiết kiệm cho ngày mai Thực tế, có lẽ hồn tồn sản xuất nhiều sản lượng tương lai phần nguồn lực hôm sử dụng để làm tài sản sản xuất (như máy may cần để làm quần áo) thứ tiêu dùng (như quần áo) Sản lượng hành dự kiến làm tăng sản lượng tương lai gọi đầu tư Một cách bản, đầu tư tài trợ theo hay hai cách - thông qua tiết kiệm nội địa (mà ngụ ý tiêu dùng bị giảm hôm nay) hay thơng qua vay từ bên ngồi (ngụ ý tiêu dùng bị giảm ngày mai) Ở Hoa Kỳ thời điểm tại, người Mỹ thực số hai cách (xem hình 1-3) 9 Một số loại cải – tồn kho bắp hay sản phẩm nông nghiệp khác – tiêu dùng cách trực (14)Hình 1-3 Chi tiêu nội địa, sản lượng nội địa, nguồn cho đầu tư Hoa Kỳ, 2005 Chi tiêu nội địa (sử dụng sản lượng) Tỷ phần GDP (%) Tiêu dùng tư nhân phủ Đầu tư tư nhân phủ Tổng 86 20 - 106 Nguồn đầu tư Tiết kiệm nội địa Vay rịng từ bên ngồi Sai số thống kê Tổng 13 6 - 20 Chi tiêu so với sản lượng Tổng chi tiêu nội địa Tổng sản lượng nội địa (GDP) Khoản chênh lệch (=vay rịng từ bên ngồi) 106 100 - 6 Nguồn: Phịng phân tích kinh tế, Bộ Thương mại Hoa Kỳ Ghi chú: Ở Hoa Kỳ năm 2005, chi tiêu nội địa (sử dụng sản lượng) vượt sản xuất sản lượng nội địa (GDP) 6% Tương tự, tổng đầu tư nội địa vượt tổng tiết kiệm nội địa - lần khoảng 6% (20% đầu tư trừ 13% tiết kiệm trừ 1% sai số thống kê) Trong hai trường hợp, khoản chênh lệch tạo nên 6% “vay” sản lượng từ bên (như thể thâm hụt tài khoản vãng lai) Trong kinh tế thị trường, đưa định tiết kiệm đầu tư phân quyền cách cao độ Căn vào sinh lợi kỳ vọng chi phí vay, tham chiếu mình, hộ gia đình định tiết kiệm bao nhiêu, hãng định đầu tư bao nhiêu, người nước định khoản cho vay nên Trong số trường hợp, phủ cố gắng gây ảnh hưởng đến kết - ví dụ thơng việc đưa ưu đãi thuế đầu tư hay động khuyến khích khác để khuyến khích chi tiêu kinh doanh thêm vào nhà máy thiết bị Tuy nhiên, hầu hết nơi, định quan trọng thực cách riêng lẻ thị trường ngày hộ gia đình, hãng nhà đầu tư nước Sau cùng, sản lượng mà thị trường phân bổ cho đầu tư (hơn cho tiêu dùng) cộng thêm vào trữ lượng vốn quốc gia Khơng nghi ngờ vốn quan trọng kinh tế tư chủ nghĩa Vì mà tên gọi quan trọng Nhưng quan trọng không để nhớ vốn có nguồn gốc từ sản lượng sau lại phương tiện đến mục đích - sản xuất (và để có tiếp cận với) nhiều sản lượng tương lai Thực vậy, quốc gia thông thường xếp vào loại giàu hay nghèo phụ thuộc vào mức sản lượng đầu người (GDP đầu người), với Hoa Kỳ gần nằm danh sách (42000 đôla GDP đầu người năm 2005) Burundi (107 đôla), Ethiopia (126 đôla) gần cuối danh sách.10 (Để tìm hiểu nhiều mối quan hệ tiết kiệm, đầu tư, sản lượng, xem “Tình lưỡng nan lương hưu độ tập trung sản lượng”) 10 Đơn vị Tình báo Kinh tế (Economist Intelligence Unit) (ước tính GDP đầu người USD theo tỷ giá thị trường) (15)Tình lưỡng nan lương hưu độ tập trung sản lượng Như biết đến nhiều, nhiều hệ thống lương hưu kiểu pay-as-you-go quốc gia kỳ vọng rơi vào trục trặc năm tới Một nước có tình trạng bùng nổ trẻ em bắt đầu đến tuổi hưu, người lao động hoạt động hay làm việc (active worker) chi trả vào hệ thống lương hưu quốc gia phải hỗ trợ số lượng lớn người hưu Mặc dù tranh luận cải cách lương hưu trở nên bất hoà cao độ (và nặng kỹ thuật) nhiều nước, vấn đề quan trọng thực hồn tồn đơn giản, hướng điểm nóng vào sản lượng Mỗi năm, có nhiều sản lượng quốc gia lòng vòng, cách hay cách khác phân chia cơng nhân hoạt động hay làm việc (những người sản xuất sản lượng) số lượng lớn người hưu (những người chủ yếu tiêu dùng nó) Về gốc rễ, công việc hệ thống quỹ lương hưu - để phân chia sản lượng quốc gia công nhân hoạt động người hưu Giữ điểm đơn giản suy nghĩ hữu ích việc suy nghĩ thách thức phía trước đánh đổi liên quan đến số đề xuất cải cách Một cải cách đề xuất hướng đến việc tạo tài khoản hưu trí cá nhân phủ tài trợ (new government-sponsored individual retirement accounts – IRAs) Trong mà hệ thống lương hưu theo kiểu pay-as-you-go đề nghị cho người hưu quyền thụ hưởng (claim) ngần ẩn lao động (khi khoản trợ cấp phúc lợi nói chung tài trợ thông qua khoản thuế quỹ lương từ lao động), hệ thống dựa vào IRAs đề nghị cho người hưu quyền (claim) vào vốn (vì thể trái phiếu cổ phiếu họ nắm giữ tài khoản họ) Nói cách khác, tiếp cận pay-as-you-go tiếp cận IRA đơn giản đưa hai cách khác để phân chia bánh Không may, số người đề xuất cách tiếp cận IRA đề nghị “bữa ăn trưa miễn phí” (free lunch) có được: Nếu người Mỹ sử dụng đóng góp An sinh Xã hội (Social Security) họ để mua cổ phiếu trái phiếu, để trả trợ cấp cho người hưu hành, họ tạo nên số tiền dự trữ tử tế hưu cách thuận lợi mà không rút nguồn lực từ Trong khoản trợ cấp hành tài trợ thông qua vay độ hồn tất Khơng ngạc nhiên gì, lập luận bữa ăn trưa miễn phí dựa vào số ảo tưởng Một lỗi việc xử lý danh mục cổ phiếu trái phiếu thể trữ lượng sản lượng thực tế mà người già tiêu dùng lâu dài Dù cho tất có thói quen suy nghĩ bán tài sản tài lấy tiền mặt lúc cần thiết sử dụng tiền để mua hàng hóa dịch vụ, điều rõ ràng không hoạt động người cố gắng thực lúc Nếu số lượng lớn người công dân lớn tuổi bán tài sản tài họ lúc để mua hàng hóa dịch vụ cần thiết, chẳng họ nhận khoản thu họ nhỏ nhiều so với mà họ kỳ vọng Đơn giản đưa cho người già nhiều miếng giấy – nhiều cổ phiếu trái phiếu – mà không bảo đảm có nhiều sản lượng cho họ tiêu dùng tương lai (16)phần đóng góp danh mục đầu tư tài người Mỹ, điều rõ ràng không làm tăng tiết kiệm quốc gia Như thấy, có cách để tăng tiết kiệm quốc gia thời điểm cắt giảm tiêu dùng quốc gia, đưa nhiều phần sản lượng quý giá quốc gia để đầu tư vào tài sản sản xuất nhằm gia tăng sản lượng tương lai IRAs đóng góp hay khơng vào tiết kiệm quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức chúng tài trợ Ví dụ, cá nhân hay phủ tài trợ khoản đóng góp vào IRAs thơng qua vay tổng tiết kiệm không đáp ứng gia tăng kết cách làm Để tăng tiết kiệm thông qua hệ thống lương hưu, người lao động hành phải để dành nhiều thu nhập họ năm, hay người hưu trí hành phải chấp nhận trợ cấp phúc lợi thấp Khơng may khơng có bữa ăn trưa miễn phí Do vậy, câu hỏi then chốt từ quan điểm kinh tế học vĩ mô liệu người công dân lớn tuổi ngày mai có IRAs hay trợ cấp phúc lợi theo An sinh Xã hội truyền thống, mà họ (hay người khác) cắt giảm tiêu dùng họ để chuẩn bị cho việc hưu sau họ chưa Trừ phi tiết kiệm gia tăng lên hôm nay, việc phân chia sản lượng người lao động làm việc người hưu khơng phiền hà ngày mai, mặc cho liệu có hệ thống lương hưu tài trợ cách đầy đủ dựa vào tài khoản cá nhân hay hệ thống theo kiểu pay-as-you-go truyền thống dựa vào thuế quỹ lương hay không Nếu điều làm bạn ngạc nhiên – hay làm bạn bối rối – đừng lo lắng Cuộc khủng khoảng lương hưu xảy trục trặc khó khăn mà nhà sách đối mặt khắp nơi toàn giới Nhưng trục trặc ẩn bên thật Số lượng sản lượng quốc gia sản xuất ràng buộc ngân sách tối đa nước đó, bất chấp cổ phiếu hay trái phiếu hay thẻ An sinh Xã hội trôi Trừ phi sản lượng tăng trưởng, nước cung cấp nhiều cho người hưu mà khơng cung cấp cho người làm việc quốc gia Điểm mấu chốt cần nhớ xã hội, sản lượng tạo yếu mà phải tin cậy vào cuối cùng, cải (và đặc biệt cải tài chính) (17)Chương C Cáácc NNgguuyyêênn ttcc ccơơ bbnn ccaa HHcchh ttooáánn GGDDPP Vì sản lượng nằm tâm điểm kinh tế học vĩ mô, nên ý đáng kể dành hết cho câu hỏi làm để đo lường sản lượng tốt Thực tế, nhà kinh tế học vĩ mô phát triển hệ thống hạch toán tổng thể có tính xác cho mục đích Mục tiêu hạch toán kinh tế quốc gia – biết đến hạch toán GDP – để đo lường giá trị toàn sản lượng mà quốc gia sản xuất giai đoạn thời gian cụ thể, thường năm Chương cung cấp khởi đầu cho hạch toán GDP thách thức quan trọng đánh đổi liên quan đến đo lường sản lượng quốc gia.11 Ba Tiếp cận Đo lường Như ghi chương 1, nhà kinh tế nghĩ ba tiếp cận khác nhằm xác định giá trị tổng sản lượng, tập trung vào giá trị gia tăng, thu nhập chi tiêu Giá trị gia tăng (value added) Với cách tiếp cận này, nhà kinh tế tính tốn sản lượng cách cộng giá trị gia tăng công đoạn sản xuất, nơi mà “giá trị gia tăng” định nghĩa đơn giản doanh số bán trừ chi phí nhập lượng khơng phải lao động (nhập lượng mua từ hãng khác) Tổng cộng tất giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ sản xuất phạm vi quốc gia với tổng sản lượng quốc gia đó, hay GDP Thu nhập (income) Vì giá trị gia tăng công đoạn sản xuất sau phải phân bổ cho thành viên khu vực công chúng dạng thu nhập, nên cách khác để tính tốn tổng sản lượng đo lường tổng thu nhập Cụ thể, khoản sinh lợi từ yếu tố sản xuất kinh tế - lao động vốn – tính đến bao gồm tổng cộng khoản tiền công tiền lương, lãi, cổ tức, thu nhập cho thuê, thu nhập quyền Sau số điều chỉnh (bao gồm thêm khấu hao thuế kinh doanh gián tiếp), tổng thu nhập xác tổng sản lượng, hay GDP Chi tiêu (Expenditure) Với cách tiếp cận thứ ba này, nhà kinh tế đo lường giá trị tổng sản lượng cách tính tốn chi tiêu cho hàng hóa dịch vụ sau quốc gia Một hàng hóa hay dịch vụ xem sau hay cuối khơng nhập lượng cho việc sản xuất hành hàng hóa dịch vụ khác Ví dụ, cá nhân mua hạt cà phê để xay pha chế nhà, chúng cấu thành sản phẩm sau Nhưng tiệm cà phê mua hạt, hạt cà phê xem hàng hóa trung gian khơng bao gồm GDP Việc bao gồm mua hạt cà phê tiệm cà phê doanh số bán cà phê pha 11 Chương rút (với số bổ sung) từ David Moss Sarah Brennan, “National Economic Accounting: (18)chế tiệm đến công chúng cấu thành hạch tốn trùng, giá tách cà phê bao gồm chi phí hạt cà phê Dù phương pháp mà bạn chọn – giá trị gia tăng, thu nhập hay chi tiêu – mục đích hạch tốn GDP nhằm ước tính giá trị sản lượng, hay sản phẩm Kết tất giao dịch không với việc sản xuất hàng hóa dịch vụ – tốn phúc lợi phủ, lãi lỗ vốn, doanh số bán hàng sử dụng – bị loại trừ.12 Những chi tiết Phương pháp Chi tiêu Dù tất ba phương pháp tính tốn GDP xác (và sau cho kết quả), tiếp cận chi tiêu – với tập trung vào doanh số sau giá trị gia tăng hay thu nhập – sử dụng rộng rãi ba phương pháp Phương pháp chiếm ưu hữu ích thừa nhận việc sách dự báo kinh tế học vĩ mơ Do đó, định nghĩa phổ biến GDP đơn giản giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ sau sản xuất phạm vi lãnh thổ quốc gia năm cho trước Như thấy, tiếp cận chi tiêu phân chia khoản chi mua sắm thành bốn loại bản, tổng tất chúng lại với xác với GDP Bốn loại bao gồm tiêu dùng hộ gia đình (C), đầu tư (I), chi tiêu phủ (G) xuất ròng (EX-IM) (xem bảng 5-1) Do vậy: GDP = C + I + G + (EX-IM) Với:  Tiêu dùng (Consumption) bao gồm tất khoản mua hàng hóa dịch vụ hộ gia đình cho tiêu dùng hành  Đầu tư (Investment) bao gồm chi tiêu nhằm tăng sản lượng hàng hóa dịch vụ cuối cùng tương lai Nó bao gồm việc mua sắm phục vụ kinh doanh nhà xưởng, máy móc thiết bị, phần mềm, tồn kho, chi phí mua nhà mới.13 Nhiều quốc gia bao gồm đầu tư phủ vào nhóm - chi tiêu vào cầu đường mới, nước khác khơng (bao gồm Hoa Kỳ) 12 Mặc dù hàng hóa qua sử dụng không bao gồm GDP; doanh số bán hàng hóa sử dụng thường gắn liền với việc sản xuất dịch vụ mới, mà dịch vụ tính vào GDP Ví dụ, hàng qua sử dụng bán eBay khơng tính phần GDP Tuy nhiên, tiền huê hồng trả cho eBay từ việc đấu giá mạng tính khoản dịch vụ kể GDP Cũng đáng để ghi nhận thành phần GDP phản ánh chuyển nhượng ròng hàng hóa qua sử dụng khu vực kinh tế Ví dụ, tiêu dùng bao gồm việc mua xe cho thuê qua sử dụng hộ gia đình (Phịng Phân tích Kinh tế, A Guide to the NIPAs, cập nhật ngày 31 tháng 08 năm 2001, http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.htm, M.8, M.9 13 Đầu tư bao gồm tiền công tiền lương mà đơn vị kinh doanh trả cho người thuê (19) Chi tiêu phủ (Government expenditure) bao gồm chi mua phủ cho hàng hóa dịch vụ, cấp phủ (liên bang, bang, địa phương) Nó bao gồm hay khơng bao gồm chi mua phủ cho trữ lượng vốn cố định, phụ thuộc vào cách thức phân loại đầu tư phủ (như khoản chi tiêu phủ hay khoản đầu tư) Tuy nhiên, khơng có định nghĩa mà chi tiêu phủ bao gồm khoản toán chuyển nhượng (transfer payments) – phúc lợi bảo hiểm xã hội – khoản chuyển nhượng không với sản xuất sản lượng  Xuất ròng (Net exports) đơn giản chênh lệch xuất nhập Xuất được cộng thêm vào chi tiêu nội địa chúng cấu thành sản phẩm nội địa, chúng mua người nước Ngược lại, nhập phải trừ từ chi tiêu nội địa chúng sản xuất từ nước thành phần sản lượng nội địa Bảng 5-1 Tiếp cận chi tiêu hạch toán GDP, Hoa Kỳ (2005) Các thành phần GDP (loại chi tiêu) Tỷ đôla %GDP Tiêu dùng cá nhân Hàng hóa Dịch vụ C 8742 3572 5170 70,2% 28,7 41,5 Đầu tư nội địa tư nhân gộp Đầu tư cố định Không phải cư dân Cư dân Thay đổi tồn kho tư nhân I 2057 2036 1266 770 21 16,5% 16,3 10,2 6,2 0,2 Tiêu dùng đầu tư gộp phủ Tiêu dùng phủ (GC) Liên bang Bang địa phương Đầu tư phủ gộp (GI) Liên bang Bang địa phương G 2373 1976 769 1207 397 110 287 19,0% 15,9 6,2 9,7 3,2 0,9 2,3 Xuất Hàng hóa Dịch vụ EX 1303 908 396 10,5% 7,3 3,2 Nhập Hàng hóa Dịch vụ IM 2020 1699 321 16,2% 13,6 2,6 Tổng sản phẩm nội địa = C + I + G + (EX-IM) GDP 12456 100,0% Nguồn: Số liệu trích từ Phịng Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (20)một khoản đầu tư nội địa khoản nhập khẩu, mà trừ khỏi chi tiêu nội địa Vì đầu tư (khoản cộng) nhập (khoản trừ) triệt tiêu lẫn nhau, máy pha cà phê nhập khơng có ảnh hưởng ròng đến GDP Hoa Kỳ, phù hợp khơng liên quan đến sản xuất nội địa Khấu hao Điều quan trọng cần nhớ tổng sản phẩm quốc nội loại trừ khoản khấu trừ khấu hao (bao gồm khoản khấu hao đó) Đơi lúc cịn gọi ”tiêu dùng vốn cố định”, khấu hao định nghĩa thức ”giá trị hao mịn sử dụng, lạc hậu, tổn thất cố, cũ kỹ theo thời gian” (Trở với ví dụ máy pha cà phê, máy pha cà phê tiệm cà phê giảm giá trị năm sử dụng cho việc pha chế cà phê Hao mịn sử dụng xem nhập lượng, giống hạt cà phê sử dụng để làm cà phê) Đo lường thức Bộ Thương mại Hoa Kỳ bao gồm phần giảm trữ lượng vốn có nguyên nhân từ thảm họa, bão lụt.14 Nếu khấu hao vốn lớn bình diện tồn kinh tế, mức đầu tư gộp lớn khơng đủ để hỗ trợ tăng trưởng nhanh dài hạn Đó lý mà sinh viên kinh tế phát triển thường ý nhiều vào sản phẩm quốc nội ròng (net domestic product – NDP), GDP trừ khấu hao NDP hay sản lượng ròng, đo lường quan trọng lượng sản lượng tiêu dùng, khơng đụng đến hay giữ nguyên trữ lượng vốn Trong thực tế, GDP sử dụng thường xuyên nhiều so NDP Như Bộ Thương mại giải thích từ năm 1947, sản phẩm rịng ”sự ưa thích mặt lý thuyết Tuy nhiên, gặp trở ngại nghiêm trọng khơng có định nghĩa vận hành thỏa đáng tiêu dùng vốn cố định”.15 Quyết định khó mà đo lường xác khấu hao, Bộ Thương mại chọn sản phẩm gộp sản phẩm ròng, thực điều từ (cũng hầu hết quốc gia khác thực hiện) GDP GNP Tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nước (GDP) đo lường giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ sau sản xuất phạm vi lãnh thổ quốc gia năm cho trước Ngược lại, tổng sản phẩm quốc dân (gross national product - GNP) đo lường sản lượng sản xuất cư dân (residents) quốc gia chúng sản xuất đâu Khi Toyota sản xuất xe nhà máy đặt Hoa Kỳ, giá trị sản lượng tính vào GDP Hoa Kỳ theo cách tương tự cách xác xe sản xuất General Motors Detroit Tuy nhiên, việc tính GNP Hoa Kỳ, lợi nhuận Toyota từ kết sản xuất Hoa Kỳ trừ khỏi sản lượng sau Ngược lại, sản xuất Toyota Hoa Kỳ không 14 Shelby B Herman, “Fixed Assets and Consumer Durable Goods,” (Tài sản cố định hàng hóa tiêu dùng lâu bền), Survey of Current Business (tháng 4, 2000): 18 15 Bộ Thương mại Hoa Kỳ, National Income, Supplement to the Survey of Current Business, tháng năm 1947 (21)tính vào GDP Nhật, lợi nhuận thu Hoa Kỳ Toyota bao gồm GNP Nhật Ở góc độ kỹ thuật, GDP loại trừ tốn thu nhập rịng từ nước ngồi (đơi lúc gọi tốn yếu tố quốc tế ròng), GNP bao gồm chúng Do vậy, ”xuất ròng” (EX-IM) định nghĩa khác GDP so với GNP.16 Nhiều nhà phân tích xem GDP biến số sách ngắn hạn hữu ích hơn, tiêu tương quan chặt chẽ với thất nghiệp, sản xuất, sản lượng công nghiệp, đầu tư cố định GNP Trong GNP, bổ ích cho việc phân tích nguồn thu nhập sử dụng thu nhập Trong năm gần đây, nhiều quan thống bắt đầu sử dụng thuật ngữ tổng thu nhập quốc dân (gross national income – GNI) GNP Trong số trường hợp, GNP quốc gia thấp đáng kể so với GDP (khi khoản sinh lợi yếu tố lớn trả cho vốn nước ngồi hay lao động khơng phải cư dân) Năm 2004, quốc gia với tỷ số GNP/GDP đặc biệt thấp bao gồm Nigeria (GNP 84% GDP), Ireland (85%), Luxembourg (88%) Mỗi quốc gia nhận khoản đầu tư nước lớn vào kinh tế họ trả khoản kiều hối (remittances) lớn bên ngoài, làm giảm GNP Dĩ nhiên, GNP cao GDP (do sinh lợi từ lao động vốn từ nước ngồi) Các quốc gia thường có tỷ số GNP/GDP cao năm 2004 bao gồm Kuwait (GNP 112%GDP), Thụy Sĩ (108%), Philippines (107%) Đối với hầu hết quốc gia, GNP GDP ngang Hoa Kỳ chuyển từ báo cáo GNP sang báo cáo GDP năm 1991, hai đo lường sản lượng gộp gần đồng nhau.17 So sánh lịch sử quốc gia Bởi GDP thơng thường tính tốn dựa sở giá hành mà thể theo đồng tiền nước nhà, điều chỉnh cần thiết nhằm tạo dễ dàng cho so sánh có tính lịch sử so sánh quốc gia Kiểm soát lạm phát Để bắt đầu với công việc này, cần phải kiểm soát thay đổi mức giá tổng quát (lạm phát) việc so sánh giá trị thị trường sản lượng theo thời gian Ví dụ, giả sử sản lượng thực quốc gia (ví dụ số xe sản xuất, số táo thu hoạch) trì xác năm sang năm giá trung bình sản phẩm tăng lên gấp đôi Trong trường này, GDP danh nghĩa (như giá trị thị trường sản lượng sau cùng) hiển nhiên tăng lên gấp đôi, số lượng sản lượng thực tế có sẵn cho tiêu dùng – mức sống quốc gia – không thay đổi Để nhấn mạnh đến vấn đề này, nhà kinh tế đưa số phương pháp khác cho phép họ kiểm soát thay đổi mức giá để ước tính sản 16 Theo định nghĩa GDP, “xuất ròng” cán cân hàng hóa dịch vụ (từ tài khoản cán cân toán) Theo định nghĩa GNP, ngược lại, “xuất ròng” xấp xỉ với cán cân hàng hóa dịch vụ cộng với khoản tốn thu nhập rịng (một lần nữa, từ tài khoản cán cân toán) 17 Cơ sở liệu World Development Indicators, http://devdata.worldbank.org.ezp2.harvard.edu/dataonline (tiếp cận (22)lượng thực (đã điều chỉnh lạm phát) Bộ Thương mại Hoa Kỳ lần xuất ước tính thức GNP thực vào năm 1951 Trong thời gian dài, quan chức Bộ Thương mại dựa vào phương pháp giá cố định để xây dựng GNP thực (và sau GDP thực) Họ chọn năm sở (như năm 1950) tính tốn giá trị hàng hóa dịch vụ sau sản năm khác sử dụng giá năm sở Theo cách này, GDP thực không tăng lên lạm phát, giá giữ khơng đổi (Đơn giản cách chia GDP danh nghĩa cho GDP thực, nhà kinh tế tìm số khử giá ngầm ẩn (an implicit price deflator), thước đo mức giá tổng quát cho phép họ tính lạm phát tổng quát – hay giảm phát – từ năm sang năm khác.18 ) Tuy nhiên, phương pháp giá cố định khơng phải khơng có trục trặc Arthur Burns, thành viên nhóm nguyên tác Bộ Thương mại giúp phát triển hạch toán GDP Hoa Kỳ (và vị chủ tịch tương lai Cục Dự trữ Liên bang), lưu ý từ đầu năm 1930 tiếp cận năm sở thất bại việc hạch tốn cho việc giới thiệu hàng hóa dịch vụ mới, biến hàng hóa dịch vụ cũ, cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ hữu Một trục trặc có liên quan giá năm sở tạo thước đo tăng trưởng GDP thực bị bóp méo mơ thức tiêu dùng tiến hóa theo thời gian, người tiêu dùng mua số lượng lớn hàng hóa dịch vụ mà giá tương đối chúng giảm xuống.19 Càng xa so với năm sở, trục trặc trở nên rõ ràng (được biết đến tác động thay thế) Như người quan sát giải thích: ”Lấy năm 1998 làm ví dụ: Tốc độ tăng trưởng GDP theo trọng số (giá) cố định năm 4,5% sử dụng 1995 làm năm sở; sử dụng giá năm 1990 tăng trưởng 6,5%; sử dụng giá 1980 tăng trưởng 18,8%, sử dụng giá năm 1970, tăng trưởng đáng kinh ngạc 37,4%!20 Bộ Thương mại cố gắng lưu ý đến trục trặc cách cập nhật năm sở thường xuyên và, đặc biệt vào năm 1980, thông qua giới thiệu loạt điều chỉnh thay đổi chất lượng sản phẩm, tốc độ máy vi tính cá nhân gia tăng.21 Xa cải cách lớn đến từ năm 1996, viên chức Bộ Thương mại tiếp nhận phương pháp theo chuỗi (a chained method) thay cho tiếp cận giá cố định truyền thống để tính tốn GDP thực.22 Với phương pháp theo chuỗi, năm trở thành năm sở, cho năm gần kề với Do vậy, viên chức tính tốn thay đổi GDP thực từ 1995 đến 1996, từ 1996 đến 1997, từ 1997 đến 1998, v.v sau liên kết tất thay đổi riêng lẻ thành chuỗi liên tục Vì năm sở cập nhật cách hữu hiệu năm, tiếp cận theo chuỗi làm công việc tốt nhiều để hạch toán thay đổi hỗn hợp hàng hóa dịch vụ bán thị trường Tuy nhiên, điều không may – xét theo sản phẩm thành phần 18 Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ tăng trưởng số khử giá GDP (GDP deflator) thường (nhưng luôn) tương tự độ lớn tỷ lệ tăng trưởng số giá tiêu dùng (CPI), mà CPI xây dựng từ việc tính tốn thay đổi giá bán rổ hàng hóa tiêu dùng cố định 19 Arthur F Burns, “The Measurement of the Physical Volume of Production” (Đo lường Khối lượng Sản xuất Vật chất), Quarterly Journal of Economics 44, no (tháng năm 1930), 242-262 20 Karl Whelan, “A Guide to the Use of Chain Aggregated NIPA Data,” Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang, Phòng Nghiên cứu Thống kê, tháng năm 2000, 4-5, www.federalreserve.gov/Pubs/feds/2000/200035/200035pap.pdf 21 J Steven Landefeld Bruce T Grimm, “A Note on the Impact of Hedonics and Computers on Real GDP,” Survey of Current Business (tháng 12 năm 2000): 17-22 22 J Steven Landefeld Robert P Parker, “BEA’s Chain Index, Time Series, and Measures of Long-term Economic (23)của GDP, sau khử lạm phát với số giá theo chuỗi (a chained price index), khơng cịn thiết cộng lại xác với GDP thực Kiểm soát khác biệt sức mua Các điều chỉnh cần thiết để làm dễ dàng cho so sánh GDP quốc gia Vì GDP quốc gia tính tốn theo nội tệ quốc gia đó, ước tính quốc gia sau phải chuyển đổi theo đơn vị tiền tệ chung (như đôla Mỹ) trước so sánh quốc tế thực Các tỷ giá hối đoái thị trường cung cấp phương tiện thuận lợi cho việc chuyển đổi này, chúng bị lệch lạc, tỷ giá phản ánh hàng hóa dịch vụ mà chúng thực trao đổi quốc tế Cụ thể nước phát triển, sản phẩm không trao đổi quốc tế (từ cắt tóc đến chăm sóc sức khỏe) cấu thành tỷ trọng lớn GDP Nếu sử dụng tỷ giá hối đoái thị trường, chi phí dịch vụ cắt tóc đôla Ấn Độ 50 đôla Pháp, việc sử dụng tỷ giá hối đối thị trường để chuyển đổi GDP theo đơn vị tiền tệ chung đánh giá thấp giá trị sản lượng Ấn Độ so với Pháp Giải pháp tiêu chuẩn cho trục trặc tạo số ngang sức mua (purchasing power parity – PPP), đo lường cách giá trị hàng hóa dịch vụ quốc gia sử dụng giá quốc gia chung, Hoa Kỳ Tiếp tục với ví dụ cắt tóc, giá trị dịch vụ cắt tóc chất lượng cao Ấn Độ Pháp dịch vụ đánh giá lại thông qua việc sử dụng giá cắt tóc chất lượng cao Hoa Kỳ (ví dụ 40 đơla) Từ cuối thập niên 1960, nhóm tổ chức quốc tế, phối hợp với Đại học Pennsylvania, sáng tác cách ước tính GDP điều chỉnh theo PPP cho số lớn quốc gia (xem bảng 5-2).23 Bảng 5-2 GDP đầu người, tỷ giá hối đoái so với ngang sức mua (Tập họp nhiều nhóm quốc gia, 2005) GDP đầu người, USD (US$) (tỷ giá thị trường - ER) GDP đầu người (ngang sức mua - $PPP) Tỷ số PPP/ER Argentina 4750 14550 3,1 Brazil 4320 8500 2,0 Burundi 107 703 6,6 Cambodia 440 2620 6,0 Canada 35071 34053 1,0 China 1731 6340 3,7 Egypt 1250 4180 3,3 Ethiopia 126 822 6,5 France 35040 31210 0,9 Germany 33820 29760 0,9 India 727 3510 4,8 Indonesia 1160 3500 3,0 Iraq 1060 2860 2,7 23 Ngân hàng Thế giới, “About the International Comparison Group,” có sẵn (24)Ireland 48107 38552 0,8 Israel 18735 22676 1,2 Japan 35777 30620 0,9 Malaysia 5000 10780 2,2 Mexico 7236 10040 1,4 Nigeria 655 1250 1,9 Norway 64153 43310 0,7 Philippines 1120 4730 4,2 Russia 5347 10895 2,0 Saudi Arabia 12590 12670 1,0 Singapore 26870 34220 1,3 South Africa 5630 12930 2,3 Turkey 4950 8100 1,6 United States 42024 42024 1,0 Nguồn: Đơn vị tình báo kinh tế (Economist Intelligence Unit - EIU) Dữ liệu quốc gia, bao gồm ước tính EIU Đầu tư, Tiết kiệm Vay nước ngồi Hạch tốn GDP hữu ích cho phép tính tốn giá trị sản lượng hành đo lường thay đổi sản lượng theo thời gian Nhiều nhà kinh tế tin hạch toán GDP cung cấp thông tin gợi mở quan trọng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững tăng trưởng tương lai Một cách tự nhiên, đầu tư tạo thành liên kết quan trọng sản lượng hành sản lượng tương lai Hạch tốn GDP khơng cho biết giá trị đầu tư hành cho phép xác định cách thức đầu tư tài trợ Như thấy: Sản phẩm gộp = C + I + G + (EX-IM) Thật lý thú, sản phẩm gộp thu nhập gộp, mà – điều chỉnh để bao gồm toán chuyển nhượng (transfer payments – Tr) – với tổng tiêu dùng (C), tiết kiệm tư nhân (S), thuế (T), tất thu nhập sau phải sử dụng theo ba cách Do đó, nói rằng: Sản phẩm gộp = C + I + G + (EX-IM) = C + S + T - Tr Một số biến đổi đơn giản tạo đồng thức thể nguồn cho đầu tư sau đây: I = S + (T – G – Tr) + (IM-EX) Với T – G – Tr (thặng dư ngân sách phủ) phản ánh tiết kiệm phủ, IM-EX (nhập rịng) phản ánh vay nước ngồi, vượt trội nhập so với xuất tài trợ thơng qua vay mượn từ nước ngồi (25)(thặng dư ngân sách phủ), vay từ nước ngồi (nhập rịng) Nếu quốc gia mong muốn tăng mức đầu tư nó, quốc gia phải giảm tiêu dùng tư nhân (để tăng tiết kiệm tư nhân), giảm chi tiêu phủ (để tăng tiết kiệm phủ), tăng vay nước ngồi, hay có lẽ kết hợp ba (xem bảng 5-3) Bảng 5-3 Đầu tư, tiết kiệm, vay nước (Hoa Kỳ, 2005) Tỷ đôla %GDP Đầu tư tư nhân (I) [= Tiết kiệm tư nhân + Tiết kiệm phủ + Vay nước ngồi rịng] 2057,4 16,5 Tiết kiệm tư nhân, gộp (Sp) Tiết kiệm cá nhân Lợi nhuận kinh doanh không phân phối (với giá trị tồn kho điều chỉnh tiêu dùng vốn) Tiêu dùng vốn cố định tư nhân (khấu hao) Tích lũy lương trừ khoản chi trả 1672 - 34,8 354,5 1352,6 0,0 13,4 - 0,3 2,8 10,9 0,0 Tiết kiệm phủ, gộp (Sg) [= Các khoản nhận – Chi tiêu = Thặng dư ngân sách] Tổng khoản nhận phủ (thuế), tất cấp phủa (T) Tổng khoản chi tiêu phủ, tất cấp phủ , bao gồm chuyển nhượng thu nhậpb (G + Tr) - 457,3 3586,3 4043,6 -3,7 28,8 32,5 Vay nước ngồi rịng (IM-EX) [= Nhập rịng = Nhập – Xuất khẩu]c 771,4 6,2 Sai số thống kê 71,0 0,6 Nguồn: Số liệu trích từ Phịng Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ a Trừ khoản nhận từ chuyển nhượng vốn b Trừ khoản tốn chuyển nhượng vốn mua tài sản khơng sản xuất ròng c Trừ khoản nhận thu nhập ròng, khoản chuyển nhượng vào ròng, tài khoản vốn vào rịng Mặc dù hạch tốn kinh tế quốc dân khơng nói đến liệu phương pháp phương pháp tài trợ cho đầu tư tốt hay xấu phương pháp kia, số sinh viên kinh tế phát triển đề nghị vay nước ngồi bấp bênh so với tiết kiệm nội địa nguồn tin cậy cho đầu tư Khi vay nợ nước quốc gia trở nên lớn, nữa, người trích thường cảnh báo quốc gia sống vượt phương tiện mà đất nước có, vay nước ngồi (IM-EX>0) ngụ ý chi tiêu nội địa quốc gia (C + I + G) vượt sản phẩm nội địa (GDP) Điều giải thích nhà phân tích đơi lúc xem tăng trưởng kinh tế tình trạng không bền vững liên hệ đến thâm hụt cán cân vãng lai lớn kéo dài – dựa q nhiều vào vay nợ nước ngồi.24 Ví dụ, Mexico vào đầu năm 1990, GDP thực tăng trưởng , tăng trưởng dược ni dưỡng (hay phần lớn) gia tăng vay mượn ngày nhiều từ nước ngồi Nhiều nhà phân tích quốc gia xem thâm hụt cán cân vãng lai lớn 5% GDP cờ đỏ cảnh báo Trong trường hợp Mexico, thâm hụt cán cân vãng lai nhảy từ 3% GDP 24 Ghi nhập ròng (IM - EX) tài khoản GDP xấp xỉ với thâm hụt tài khoản vãng lai (26)năm 1990 lên 7% năm 1994 Sự dịch chuyển thấy rõ tài khoản GDP, với nhập ròng (IM-EX) tăng lên từ 1,1 đến 4,8% GDP năm Vốn nước ngồi, nói cách khác, hàng hóa dịch vụ nước ngoài, đổ vào quốc gia http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.htm, http://devdata.worldbank.org.ezp2.harvard.edu/dataonline www.federalreserve.gov/Pubs/feds/2000/200035/200035pap.pdf www.worldbank.org/data/icp/abouticp.htm; “ http://pwt.econ.upenn.edu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP, Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Hình ảnh liên quan

Bảng 1-1 - Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Bảng 1.

1 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 1-1 - Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Bảng 1.

1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 1-2 - Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Bảng 1.

2 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 1-2 - Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Hình 1.

2 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1-3 - Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Hình 1.

3 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 5-1 - Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Bảng 5.

1 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 5-3 - Bài đọc 1. Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô: những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết. Chương 1: Sản lượng; Chương 5: Các nguyên tắc cơ bản của hoạch toán GDP

Bảng 5.

3 Xem tại trang 25 của tài liệu.