0

Bài giảng GDCD 7 bài 18 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

14 25 0
  • Bài giảng GDCD 7 bài 18 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:27

HĐND và UBND xã (ph.. a.[r] (1)Bài 18 (2)Ki m tra cũể : (3)Lo i cạ quan B máy nhà nộ ư c:ớ Qu c h iố ộ CƠ QUAN KI M SÁTỂ CƠ QUAN XÉT XỬ Cơ quan Quy n ề l cự Cơ quan Hành chính VKS Quân VKSND HUY N(QỆ U N,Ậ TH XÃ)Ị VKSND t nh(TP)ỉ VKSND t i cao ố TA QUÂN S Ự TAND Huy n(Qu nệ ậ , th xã).ị TAND t nh(TP)ỉ TAND t i caoố UBND xã(phư ng,ờ th tr n)ị ấ UBND huy n(Quệ ậ n, th xã,)ị UBND t nh(TP)ỉ Chính phủ HĐND xã(phư ng,th ị tr n)ấ HĐND t nh ỉ (TP) HĐND huy n (qu n,ệ ậ th xã).ị Xã(Phư ng, ờ Th tr n)ị ấ Huy n(Quệ n Th x ã) T nh ỉ (Thành ph )ố Trung ương. (4)H i gi i ả đáp pháp lu t SGK/ trang 60: 1 Đơn xin c p l i gi y khai ấ ạ ấ sinh 2 S h kh u.ổ ộ ẩ 4 Gi y phép lái xe.ấ 3 Ch ng minh thứ ư nhân dân. 5 Gi y t ch ng minh vi c ấ ờ ứ ệ đánh m t gi y khai ấ ấ sinh th tậ 6 Th b o hi m y t ẻ ả ể ế         (5)Th o lu n nhóm Nhóm 3: Nhi m v và quy n h n c a UBND xã (Phư ng, th tr n).ị ấ Nhóm 2: Nhi m v và quy n h n c a HĐND xã (phư ng, th tr n).ị ấ Nhóm1: HĐND xã UBNDxã b u ra? Gi ng khác (6)2 N i dung h c: a HĐND UBND xã (ph a HĐND UBND xã (phưưng, th tr n)ng, th tr n)ị ấị ấ là clà cơơ quan quy n nhà n quan quy n nhà n ưướ ấớ ấc c p cc c p cơơ s s b HĐND nhân dân tr c ti p b u ; ế UBND HĐND b u ra. 1 TÌNH HU NG THÔNG TIN: Bài 18 (7)Nhóm : * Nhi m vệ ụ : quy t ế đ nh ị nh ng ch trữ ủ ương bi n ệ pháp đ phát tri n ể ể đ a ị phương. * Quy n h nề ạ : + Giám sát ho t đ ng thộ ư ng ờ tr c HĐND UBND.ự + Giám sát th c hi n ngh ự quy t c a HĐND.ế ủ (8)2 N i dung h c : c HĐND xã (phư ng, th tr n) ch u trách nhi m trờ ị ấ ư c ớ nhân dân v phát tri n kinh t - xh, n ề ế ổ đ nh nâng cao ị đ i s ng ố nhân dân, qu c phòng an ninh.ố 1 TÌNH HU NG THƠNG TIN: Ti t 31ế – Bài 18 B MÁY NHÀ NỘ Ư C C P CỚ Ơ S (XÃ, PHỞ Ư NG, TH TR N)Ờ 1 TÌNH HU NG THƠNG TIN: Bài 18 (9)Nhi m v quy n ệ h n : ạ + Th c hi n qu n lý nhà ự nư c.ớ + Tuyên truy n, giáo d c ề pháp lu t.ậ + Đ m b o tr t t an ả ậ ự tồn xã h i.ộ + Phịng ch ng thiên tai ố Nhóm 3: (10)d UBND cơ quan ch p hành ngh quy t c a ế ủ HĐND, cơ quan hành ở đ a ph ương 2 N i dung h c : 1 TÌNH HU NG THƠNG TIN: Ti t 31ế – Bài 18 B MÁY NHÀ NỘ Ư C C P CỚ Ơ S (XÃ, PHỞ Ư NG, TH TR N)Ờ Bài 18 (11)e HĐND UBND nh ng c ơ quan nhà nư c c a dân, dân, dân Vì v y : ậ + Tôn tr ng b o v ọ ả ệ + Làm tròn trách nhi m nghĩa v ệ ụ + Ch p hành quy ấ đ nh c a pháp lu t c a quy n ị ủ ậ ủ ề đ a phị ương 2 N i dung h c : 1 TÌNH HU NG THÔNG TIN: Ti t 31ế – Bài 18 B MÁY NHÀ NỘ Ư C C P CỚ Ơ S (XÃ, PHỞ Ư NG, TH TR N)Ờ 1 TÌNH HU NG THƠNG TIN: Bài 18 (12)3 BÀI T P : Bài t p c trang 62 Em l a ch n m c c t A cho tự ọ ụ ộ ương ng v i m c c t B. ứ ớ ụ ộ A. Việc cần giải quyết  B. Cơ quan giải quyết ­ Đăng kí hộ khẩu ; ­ Khai báo tạm trú ; ­ Khai báo tạm vắng ; ­ Đăng kí kết hơn ; ­ Xin cấp giấy khai sinh ; ­ Sao giấy khai sinh ; ­ Xác nhận lý lịch ; ­ Xin sổ khám bệnh ; ­ Xác nhận bảng điểm học tập ­ Công an ; ­ Ủy ban nhân dân xã ; ­ Trường học ; (13)2 N i dung h c : 1 TÌNH HU NG THƠNG TIN: Bài 18 B MÁY NHÀ NỘ Ư C C P CỚ Ơ S (XÃ, PHỞ Ư NG, TH TR N)Ờ a HĐND UBND xã (ph a HĐND UBND xã (phưườờng, th tr n)ng, th tr n)ị ấị ấ clà cơơ quan quy n nhà n quan quy n nhà nềề ưướ ấớ ấc c p cc c p cơơ s s ởở b HĐND nhân dân tr c ti p b u ;ự ế UBND HĐND b u ra.ầ c HĐND xã (phư ng, th tr n) ch u trách nhi m trờ ị ấ ư c nhân dân v ớ phát tri n kinh t - xh, n ể ế ổ đ nh nâng cao ị đ i s ng nhân dân, ố qu c phòng an ninh.ố d UBND quan ch p hành ngh quy t c a HĐND, cấ ế ủ ơ quan hành đ a phị ương (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GDCD 7 bài 18 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện, Bài giảng GDCD 7 bài 18 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

­ Xác nhận bảng điểm học tập. - Bài giảng GDCD 7 bài 18 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

c.

nhận bảng điểm học tập Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan