0

Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

8 10 0
  • Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:26

[r] (1)(2)2 Gia đình Nam có m c s ng bình thứ ố ư ng Nam ờ đua đòi ăn di n, l ng, b h c.ệ ổ ỏ ọ +An s ng Gi n d , phù h p v i tác phong c a ngố ả ị ợ ớ ủ ư i hs.ờ +Nam đua địi, phơ trương, khơng phù h p ợ (3)I.Truy n ệ đ c : b.Tìm chi ti t th hi n cách ế ể ệ ăn m c thái ặ đ , tác phong, l i nói c a ộ ủ Bác H ?ồ - Bác ăn m c ặ đơn sơ - Thái đ chân thành c i m , khơng hình th c l nghiộ ở ứ ễ - L i nói d hi u, g n gũi thân thờ ễ ể ầ ương “Bác H ngày Tuyên ngôn ồ đ c l p”ộ ậ II.Tr l i câu h i g i ý : ả ờ ỏ ợ a.Em có nh n xét v cách ậ ề ăn m c thái ặ đ , tác phong, l i nói ộ c a Bác?ủ -Ăn m c, tác phong, l i nói:ặ + M c ặ đ Kaki, mũ v i, dép cao suồ ả + Cư i đôn h u, v y tay …ậ ẫ (4)- Bi u hi n c a l i s ng gi n d ?ể ệ ủ ố ố ả ị * Câu h i: - Không xa hoa lãng phí - Khơng c u kì ki u cáchầ ể - Không ch y theo nh ng nhu c u v t ch t hình th c bên ạ ữ ầ ậ ấ ứ ngoài (5)a S ng Gi n d làố ị s ng phù h p v i ố ợ u ki n, hoàn c nh c a ề ệ ả ủ b n thân, gia ả đình xã h i.ộ - Nghĩa không xa hoa, lãng phí khơng c u kì, ki u cách, khơng ầ ể hình th c.ứ III.N i dung h c: *Em cho bi t ý nghĩa c a s ng Gi n d cu c s ng ? ế ủ ố ả ị ộ ố I.Truy n ệ đ c : (6) BT1: B c tranh th hi n tính gi n d c a h c sinh ứ ể ệ ả ị ủ ọ đ n ế trư ngờ -BT 2: Bi u hi n th hi n tính gi n d :ể ệ ể ệ ả ị 1.Di n ễ đ t dài dịng, dùng nhi u t c u kỳ, bóng b y;ạ ề ầ ẩ + B c tranh 3.ứ + Vì: phù h p, tác phong nhanh nh n, thân m tợ ẹ ậ 2.L i nói ng n g n, d hi u;ờ ắ ọ ể ể 3.Nói c c l c, tr ng khơng;ộ ố ố 4.Làm vi c sệ sài, c u th ;ẩ ả 5.Đ i x v i m i ngố ọ i chân thành, c i m ;ờ ở 6.Thái đ khách sáo, ki u cách;ộ ể (7)BT3 H c sinh c n làm ọ ầ đ rèn luy n tính gi n d ?ể ệ ả ị + Ăn m c, tác phong phù h p l a tu i h c sinh, v i ặ ợ ứ ổ ọ ớ u ề ki n, hoàn c nh gia ệ ả đình. + Khơng đua địi, khơng ch y theo nhu c u v t ch t, hình ạ ầ ậ ấ th c b ngoài.ứ ề IV Bài t p : + L i nói ng n g n, d hi uờ ắ ọ ễ ể (8)-V nhà làm t p d, e (sgk trang 6)ề ậ -H c thu c - ọ ộ đ c m i – 2: Trung th cọ ớ ự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện, Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Thái đ chân thành m, không hình th cl nghi ễ - Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

h.

ái đ chân thành m, không hình th cl nghi ễ Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Không ch y theo nh ng nhu cu vt ch t và hình th c bên ứ ngoài - Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

h.

ông ch y theo nh ng nhu cu vt ch t và hình th c bên ứ ngoài Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình th c. ứ - Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

hình th.

c. ứ Xem tại trang 5 của tài liệu.
+ Không đua đòi, không ch y theo nhu cu vt ch t, hình ấ th c b  ngoài. ứề - Bộ bài giảng GDCD 7 cả năm của GVPTKChi | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

h.

ông đua đòi, không ch y theo nhu cu vt ch t, hình ấ th c b ngoài. ứề Xem tại trang 7 của tài liệu.