0

Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế

11 13 0
 • Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:21

Theo điều này thì tập đoàn kinh tế được hiểu là “nhóm các công ty có tư cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lạ[r] (1)Nghiên cứu tình M MƠƠ HHÌÌNNHH TTPP ĐĐOOÀÀNN KKIINNHH TT11 Tập đồn kinh tế giới2 Tập đoàn kinh tế tổ hợp công ty độc lập mặt pháp lý, hoạt động đa ngành (thường không liên quan trực tiếp với nhau), kết nối với mối liên kết pháp lý thức (ví dụ quan hệ vốn sở hữu) hay khơng thức (ví dụ quan hệ gia đình) Tập đồn kinh tế mơ hình phổ biến kinh tế (như Bra-xin, Chi-lê, Trung Quốc, Ấn-độ, In-đô-nê-xia, Hàn Quốc, Mê-hi-cô, Pa-kix-tan, Thái-lan, nhiều nước khác), chí số kinh tế phát triển (như Ý, Thụy Điển) Trong nước liệt kê Bảng 1, số cơng ty nằm tập đồn chiếm tỷ lệ cao, từ khoảng 1/5 Chi-lê gần 2/3 In-đô-nê-xia Bảng cho thấy trừ Thổ Nhĩ Kỳ quy mơ trung bình cơng ty tập đồn lớn nhiều so với cơng ty ngồi tập đồn Bảng 1: Các tập đoàn giới Quốc gia Thời gian Tỷ lệ công ty thuộc tập đoàn (%) Quy mơ cty trung vị tập đồn/Quy mơ cty trung vị ngồi tập đồn ROA cty trung vị trong tập đoàn ROA cty trung vị ngoài tập đoàn Độ lệch chuẩn ROA của cty trung vị tập đoàn Độ lệch chuẩn ROA của cty trung vị tập đoàn Ác-hen-ti-na 1990–97 44% 5,5 3,9 7,8** 3,7 4,9** Bra-xin 1990–97 47% 2,5 3,3 1,8** 4,1 5,1 Chi-lê 1989–96 22% 18,7 5,9 2,2* 4,4 4,1, Ấn-độ 1990–97 33% 4,4 11,7 9,6* 4,6 4,4* In-đô-nê-xia 1993–95 65% 2,8 7,3 7,8 1,9 2,5* I-xa-ra-en 1993–95 23% 5,0 6,3 3,9* 2,1 2,6 Hàn Quốc 1991–95 51% 3,9 4,8 5,1 1,9 2,6* Mê-hi-cơ 1988–97 35% 2,3 8,2 6,1 3,1 2,6 Phi-líp-pin 1992–97 25% 3,4 7,3 4,0 2,5 2,9 Đài Loan 1990–97 44% 2,0 5,1 6,2 1,7 2,3** Thái-lan 1992–97 62% 2,3 2,9 4,4* 4,3 4,9** Thổ-nhĩ-kỳ 1988–97 53% 1,0 24,6 26,3 6,2 9,1 Nhật Bản trước Thế chiến 1932–43 29% 6,8 5,5 6,4 4,4 7,1 Ghi chú: Các số liệu bảng xây dựng dựa vào năm số liệu đầy đủ quốc gia Số liệu Nhật Bản trước chiến tranh giới thứ dựa vào số lượng công ty thành viên tập đoàn (zaibatsu) lớn mà thơi Mức ý nghĩa phân tích so sánh ROA độ lệc chuẩn ROA công ty tập đoàn dựa vào phép thử Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank tests) Những cơng ty có mức lợi nhuận cao 100% thấp -100% bị loại khỏi mẫu * ** khác biệt hai nhóm với mức ý nghĩa 5% 10% cách tương ứng Xem Khanna Yafeh (2005) để biết thêm nguồn liệu định nghĩa biến số bảng Nguồn: Tarun Khanna Yishay Yafeh, “Tập đoàn kinh doanh thị trường nổi: Mẫu mực tuyệt vời hay ký sinh ăn bám?”(Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?), Journal of Economic Literature Số XLV (Tháng 6/ 2007), tr 331–372 1 Tình Vũ Thành Tự Anh soạn dựa nghiên cứu FETP nguồn thông tin công bố rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng Các nghiên cứu tình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sử dụng làm tài liệu thảo luận lớp học, khơng nhằm mục đích ủng hộ hay phê bình sách cụ thể 2 Về mặt thuật ngữ, “business group” nên dịch “tập đoàn kinh doanh” Tuy nhiên, để tránh bất tiện sử (2)Cấu trúc sở hữu quyền kiểm sốt tập đồn đa dạng Có tập đồn hồn tồn nhà nước sở hữu kiểm soát Việt Nam Trung Quốc Đồng thời, nước khác, nhiều tập đoàn toàn toàn chủ sở hữu tư nhân hay chí gia đình nắm giữ Một cách khác để xem xét vấn đề sở hữu kiểm sốt tập đồn xem cấu trúc sở hữu kiểm soát theo chiều dọc theo chiều ngang Từ góc độ này, thấy số tập đồn có cấu trúc kiểm sốt dọc (vertically controlled) hay cịn gọi cấu trúc kiểm sốt hình tháp (“pyramids”), nhiều tập đồn lại liên kết với theo chiều ngang, thông qua việc sở hữu chéo (cross shareholdings) Ở góc độ khác – góc độ quan hệ tập đồn với nhà nước – số tập đoàn có mối quan hệ gần gũi với nhà nước có quyền lực trị đáng kể đồng thời tồn số tập đồn khơng có liên kết chặt với nhà nước, chí cịn bị nhà nước kỳ thị (chẳng hạn lý trị đảng phái.) Bảng 2: Mức độ đa dạng hóa tích hợp dọc tập đoàn giới Quốc gia Mức độ đa dạng hóa Mức độ tích hợp dọc Tài sản tài (%) Bra-xin 1.4 0.04 N/A Chi-lê 5.1 0.06 0.24 Ấn-độ 4.2 0.04 0.05 In-đô-nê-xia 2.1 0.04 0.45 Hàn Quốc 1.7 0.04 N/A Mê-hi-cô 2.7 0.02 0.05 Phi-líp-pin 3.1 0.08 0.60 Đài Loan 1.6 0.02 0.01 Thái-lan 3.5 0.04 0.35 Ghi chú: Mức độ đa dạng hóa tập đồn đo số lượng ngành chữ số (theo phân loại ISIC) tập đồn có hoạt động Mức độ tích hợp dọc tập đồn đo hệ số nhập lượng - xuất lượng trung bình tất cặp cơng ty thành viên tập đồn Mức độ tham gia vào hoạt động tài sso tỷ trọng tài sản công ty tài tổng tài sản tồn tập đồn Xem Khanna Yafeh (2005) để biết thêm nguồn liệu định nghĩa biến số bảng Nguồn: Tarun Khanna Yishay Yafeh, “Tập đoàn kinh doanh thị trường nổi: Mẫu mực tuyệt vời hay ký sinh ăn bám?”(Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?), Journal of Economic Literature Số XLV (Tháng 6/ 2007), tr 331–372 Hình thức tổ chức phạm vi hoạt động tập đoàn giới đa dạng (Bảng 2) Một số tập đồn có mức độ tích hợp dọc cao, tập đồn khác lại có mức độ tích hợp dọc hạn chế Ví dụ tập đồn Phi-líp-pin có mức độ tích hợp dọc sâu nhiều so với tập đoàn Ấn-độ Tương tự vậy, nhiều tập đồn có hoạt động đa dạng (diversification), tập đoàn khác lại hoạt động tương đối tập trung Chẳng hạn tập đoàn Chi-lê có tính đa dạng hóa cao so với tập đồn Thái-lan, đến lượt mình, tập đồn Thái-lan lại đa dạng hóa hoạt động mạnh mẽ so với tập đồn Đài Loan hay Hàn Quốc Cuối cùng, số tập đồn lấn sâu vào hoạt động tài ngân hàng (ví dụ Phi-líp-pin) tập đoàn khác lại gần đứng lĩnh vực (Đài Loan Mê-hi-cơ.) Lý hình thành tập đoàn? (3)làm được, chẳng hạn thực cơng trình đầu tư đòi hỏi lượng vốn lớn thời gian dài, hay chuyển nguồn lực sang lĩnh vực kinh doanh để chớp hội Quy mô lớn cịn cho phép tập đồn đa dạng hóa hoạt động Trên thực tế, đa dạng hóa vừa khả năng, đồng thời yêu cầu quan trọng tập đoàn kinh tế Việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh mặt giúp tập đoàn phân tán rủi ro, mặt khác cho phép tập đồn sử dụng lực sẵn có vốn, cơng nghệ, kỹ quản lý vào hoạt động kinh doanh sinh lợi khác Tuy nhiên, có lập luận cho việc đa dạng hóa hàm chứa yếu tố tiêu cực Chẳng hạn lý thuyết quản lý truyền thống thường nhấn mạnh nguồn gốc lợi cạnh tranh doanh nghiệp nằm lực cốt lõi Một hệ lý thuyết doanh nghiệp cần đầu tư thích đáng để trì phát huy lực cốt lõi (và lợi cạnh tranh) doanh nghiệp trước mở rộng hoạt động sang địa hạt Lý thuyết người chủ - người thừa hành cho rằng, định mở rộng hoạt động ban giám đốc có khơng xuất phát từ nhu cầu mục đích nội tập đồn mà lại xuất phát từ động có tính cá nhân ban giám đốc - chẳng hạn vị tổng giám đốc điều hành muốn “xây dựng đế chế” cho riêng mình, vị sợ rủi ro nên phịng ngừa q mức việc đa dạng hóa Dưới góc độ quản trị, điều đến lượt gây nên vấn đề người thừa hành (agency problems) Dưới góc độ kinh tế trị, việc công ty lớn liên kết với thành tập đoàn cách nắm giữ cổ phiếu (sở hữu chéo) trở ngại cho trình cải cách kinh tế theo hướng tăng cường cạnh tranh, minh bạch, thượng tôn pháp luật Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy tập đoàn lớn với sức mạnh kinh tế sẵn có sử dụng sức mạnh để gây ảnh hưởng tới sách nhà nước theo hướng có lợi cho họ Trong nhiều trường hợp, tác động dẫn tới hành vi thao túng hay lũng đoạn nhà nước Ở trường hợp cực đoan, tập đoàn kinh tế hùng mạnh liên kết với qua quan hệ gia đình, huyết thống, lại hậu thuẫn lực trị cầm quyền trường hợp In-đô-nê-xia thời tổng thống Suharto dẫn tới hệ luỵ khôn lường hiệu - cơng kinh tế ổn định trị, xã hội Nhiều nghiên cứu thực nghiệm hoạt động đa dạng hóa cơng ty Mỹ hoạt động “tiêu huỷ giá trị cổ đơng” điều kiện khác nhau, giá trị cổ phiếu công ty đa dạng hóa nhiều ln thị trường định giá thấp so với công ty tương đương có mức độ đa dạng hóa thấp Điều hàm ý giá phải trả cho việc đa dạng hóa Mỹ cao lợi ích đa dạng hóa đem lại.3 Thế phổ biến phạm vi toàn giới, đặc biệt kinh tế nổi, tập đoàn kinh tế, số khơng ví dụ thành công tương phản lớn so với kinh nghiệm doanh nghiệp Mỹ Lược sử mơ hình tập đồn kinh tế nhà nước Việt Nam Ý tưởng thành lập tổng công ty lớn để từ phát triển thành tập đoàn kinh tế đánh dấu Quyết định 91/TTg ngày 7/3/1994 nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt Trên sở Quyết định này, 18 tổng công ty TCT - thường gọi TCT 91 - thành lập Gần 10 năm sau, Nghị Trung ương (khóa IX) Đảng xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước nêu rõ chủ trương “hình thành số tập đồn kinh tế 3 Cũng cần nói thêm rằng, công ty lớn Mỹ thường tổ chức hình thức “conglomerate” Sự khác (4)mạnh dựa sở tổng cơng ty nhà nước, có tham gia thành phần kinh tế.”4 Nghị Trung ương (khóa IX) sau lần khẳng định chủ trương “tích cực chuẩn bị để hình thành số tập đồn kinh tế mạnh tổng cơng ty nhà nước làm nịng cốt, có tham gia rộng rãi thành phần kinh tế nước đầu tư nước ngồi.” Từ đến có số tập đoàn nhà nước thành lập Tập đồn Bưu Viễn Thơng, Tập đồn Dầu khí, Tập đồn Than Khóang sản, đồng thời số tổng công ty 91cũng triển khai xây dựng đề án chuyển thành tập đoàn Sự phát triển mơ hình tập đồn kinh tế nhà nước trải qua số giai đoạn, đánh dấu số định Thủ tướng khung pháp lý Nhà nước Như nói, mơ hình tập đồn manh nha từ Quyết định 91/TTg ban hành năm 1994 Thế theo đánh giá nhóm nhà nghiên cứu Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) “văn xác lập tiêu chí tập đồn, chưa đề cập chất đặc thù mô hình, tổ chức quản lý hoạt động tập đoàn kinh tế, dẫn đến hoạt động tổng cơng ty chưa thể phát triển theo mơ hình tập đồn kinh tế.”5 Có lẽ lý nên năm 2003 - tức gần 10 năm sau ý tưởng mơ hình tập đồn cơng bố thức - kết hoạt động tổ chức tổng công ty chưa đủ mạnh để làm sở cho việc hình thành tập đoàn kinh tế nhà nước (xem phụ lục) Nhận thức hạn chế khuôn khổ pháp lý cho việc hình thành tập đồn kinh tế trước thực tế bất cập TCT, Nhà nước ban hành Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003 Nghị định 153/2004/NĐ-CP TCT nhà nước chuyển đổi TCT nhà nước theo mơ hình cơng ty mẹ - con.6 Thế khuôn khổ pháp lý coi tiền đề pháp lý ban đầu cho việc chuyển đổi TCT 91 thành tập đoàn kinh tế nhà nước nhiều nội dung quan trọng mơ hình tập đồn cịn chưa làm rõ, chẳng hạn địa vị pháp lý, chế độ tài chính, mơ hình quản trị nội tập đoàn mối quan hệ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ thành viên tập đoàn Mới phủ vừa ban hành Nghị định 139/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thực số điều Luật Doanh nghiệp 2005, điều 26 bổ sung thêm số hướng dẫn liên quan đến tập đoàn kinh tế Theo điều tập đồn kinh tế hiểu “nhóm cơng ty có tư cách pháp nhân độc lập, hình thành sở tập hợp, liên kết thơng qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hình thức liên kết khác; gắn bó lâu dài với lợi ích kinh tế, cơng nghệ, thị trường dịch vụ kinh doanh khác tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp doanh nghiệp trở lên hình thức cơng ty mẹ - cơng ty Tập đồn kinh tế khơng có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Việc tổ chức hoạt động tập đồn cơng ty lập thành tập đồn tự thỏa thuận định.” Như vậy, hạt nhân tập đồn kinh tế cơng ty mẹ, xoay quanh cơng ty thành viên (cơng ty cơng ty liên kết khác.) Thường cơng ty mẹ nắm quyền kiểm sốt chi phối sách, chiến lược hoạt động thành viên Lưu ý 4 Xem thêm Quyết định 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ 5 Trần Tiến Cường cộng (2005) “Tập đoàn kinh tế: Lý luận kinh nghiệp quốc tế ứng dụng vào Việt Nam.” Nhà xuất Giao thông Vận tải 6 Theo Luật Doanh nghiệp 2005 cơng ty coi cơng ty mẹ công ty khác thuộc (5)khi công ty thành viên công ty độc lập mặt pháp lý - tức có tư cách pháp nhân riêng - cơng ty mẹ lại khơng có tư cách pháp nhân.7 Hộp: Sơ lược mơ hình Tập đồn Bưu Viễn Thơng Việt Nam8 “Tập đồn Bưu Viễn thơng Quốc gia Việt Nam” tổ hợp doanh nghiệp, khơng có tư cách pháp nhân, bao gồm: Cơng ty mẹ Tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam đơn vị thành viên, hình thành sở tổ chức lại Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam đơn vị thành viên theo định Thủ tướng “Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam” (viết tắt VNPT) Công ty mẹ Tập đồn Bưu Viễn thơng Quốc gia Việt Nam VNPT cơng ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, thành lập theo định Thủ tướng VNPT có đơn vị trực thuộc đơn vị hạch tốn phụ thuộc VNPT cịn có cơng ty con, đơn vị hạch tốn độc lập, tổ chức hình thức công ty TNHH thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngồi, cơng ty nước ngồi, tổng cơng ty, cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty loại hình cơng ty khác theo quy định pháp luật Các cơng ty cịn gọi công ty bị chi phối Bên cạnh cơng ty đơn vị trực thuộc VNPT cịn có “cơng ty liên kết” “cơng ty tự nguyện tham gia liên kết” Công ty liên kết cơng ty mà VNPT có cổ phần hay vốn góp khơng mức chi phối lại chịu ràng buộc quyền lợi, nghĩa vụ với VNPT theo tỷ lệ vốn góp theo thoả thuận hợp đồng liên kết Công ty tự nguyện tham gia liên kết với VNPT doanh nghiệp mà VNPT cổ phần, vốn góp lại tự nguyện liên kết với VNPT theo hình thức chấp nhận chịu ràng buộc quyền lợi, nghĩa vụ với VNPT VNPT, công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết đơn vị nghiệp cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, y tế mà VNPT có đầu tư gọi “đơn vị thành viên” tập đoàn Trong số đơn vị thành viên có đơn vị đặc biệt, Tổng cơng ty Bưu Việt Nam, khơng phải VNPT thành lập mà Nhà nước trực tiếp thành lập giao vốn thơng qua Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Bản thân TCT Bưu Việt Nam phép thực kinh doanh đa ngành (trong bưu ngành kinh doanh chính), đồng thời thực nhiệm vụ cơng ích bưu Về ngành, nghề kinh doanh, bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch sách Nhà nước lĩnh vực truyền thống dịch vụ viễn thông đường trục, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, dịch vụ truyền thông, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông công nghệ thông tin v.v VNPT cịn phép trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào lĩnh vực khác dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng, dịch vụ quảng cáo, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng ngành nghề khác Về mặt sở hữu, Nhà nước chủ sở hữu VNPT Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực uỷ quyền cho Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ thực số quyền nghĩa vụ chủ sở hữu VNPT Quyền nhà nước với tư cách chủ sở hữu VNPT đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) HĐQT VNPT có khơng q thành viên Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm thay thế, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thơng Về mặt quản lý, Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật VNPT người điều hành hoạt động hàng ngày VNPT, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ VNPT nghị quyết, định Hội đồng quản trị 7 Xem thêm Nguyễn Ngọc Bích, “Cách định tập đồn”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 27/9/2007 8 Phần viết hoàn toàn dựa theo Quyết định 265/2006/QĐ-TTg ngày 17/11/2006 phê duyệt Điều lệ hoạt động (6)Tình lưỡng nan chủ trương phát triển tập đồn Có số điểm đáng lưu ý chủ trương phát triển tập đoàn kinh tế Đảng Nhà nước sách có liên quan Thứ nhất, q trình hình thành tập đoàn nhà nước (tức tập trung tích tụ sở hữu nhà nước) xảy đồng thời với q trình cổ phần hóa (tức phân tán xã hội hóa sở hữu nhà nước) diễn ngày sâu rộng Từ thời điểm bắt đầu chương trình cổ phần hóa (năm 1992), Việt Nam có khoảng 12.000 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gần 20 năm sau, đến cuối năm 2011, số khoảng 1.300 Hơn thế, diện doanh nghiệp nhà nước danh sách cổ phần hóa mở rộng, bao gồm số tổng công ty doanh nghiệp lớn ngành điện lực, luyện kim, khí, hóa chất, phân bón, xi măng, xây dựng, vận tải đường bộ, đường sông, hàng không, hàng hải, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm Mặc dù khơng có số liệu cập nhật tình trạng sử dụng nguồn lực DNNN, số liệu năm 2007 cho thấy DNNN chiếm “70% tổng tài sản cố định, 20% vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn đầu tư nhà nước, 60% tín dụng ngân hàng, 70% nguồn vốn ODA…, 80% tổng cơng ty lớn thành tập đồn nắm giữ.”9 Khơng thế, riêng TCT Bưu viễn thơng, Dầu khí, Điện lực, Xi măng chiếm 70% tổng tài sản toàn 18 TCT 91 Thứ hai, mặt nhà nước chủ trương “khẩn trương xóa bỏ đặc quyền độc quyền kinh doanh doanh nghiệp nhà nước phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế Nhà nước kiểm soát, điều tiết hoạt động doanh nghiệp có thị phần lớn, khống chế thị trường, trước hết thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu an sinh xã hội Sớm ban hành Luật cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh…”10 Thế nhà nước lại đồng thời tiếp tục cho phép tổng công ty tập đoàn kinh tế hưởng lợi độc quyền nhiều ngành quan trọng Kết nay, tổng cơng ty 91 tập đồn nhà nước chiếm vị độc quyền hoàn toàn gần hoàn toàn lĩnh vực vận tải đường sắt, sản xuất hóa chất bản, sản xuất than, sản xuất điện, vận tải hàng không v.v Thứ ba, phát triển đa dạng hóa theo chiều ngang đem lại cho khu vực kinh tế nhà nước diện mạo bề thế, xứng đáng với vai trò chủ đạo kinh tế Bên cạnh hoạt động truyền thống mình, tập đồn TCT 91 đầu tư mạnh mẽ sang lĩnh vực “nóng” tài chính, ngân hàng, chứng khóan, bất động sản, sở hạ tầng, trung tâm thương mại v.v.11 Thế nhưng, có quan điểm cho việc mở rộng “lợi bất cập hại” “sự bành trướng tập đoàn sang lĩnh vực kinh doanh khác vừa ngược chủ trương “Nhà nước DNNN tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu toàn kinh tế quốc dân”; vừa phân tán lực lượng sức cạnh tranh DNNN, vừa không giải phóng nguồn lực DNNN nắm giữ mà khơng sử dụng có hiệu quả, vừa thêm khó cho nhà nước việc kiểm sốt tập đoàn này.”12 Thứ tư, mặt nhà nước chủ trương tạo điều kiện để khu vực kinh tế dân doanh phát triển, mặt khác việc hình thành tập đồn lớn khơng tạo nên hiệu ứng “chèn lấn” (“crowding out” effect) việc sử dụng nguồn lực (đặc biệt nguồn vốn, tín dụng, lao động) mà cịn tạo nên vị cạnh tranh khơng cơng bằng, khn khổ pháp lý sách thiên lệch khu vực dân doanh 9 Võ Văn Kiệt “Thận trọng với việc thành lập tập đoàn kinh tế.” Thời báo kinh tế Sài Gòn 26-7-2007, tr 12-13 10 Đã có tranh luận gay gắt việc có nên đưa doanh nghiệp nhà nước trở thành đối tượng điều chỉnh luật cạnh tranh hay không 11 UNDP – Top 200 (7)Thứ năm, lộ trình hội nhập quốc tế thực cam kết WTO buộc nhà nước phải xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi vị độc quyền kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Đồng thời, tình trạng bao cấp hoạt động tài trợ vốn cho DNNN phải xố bỏ, thay vào khoản vay có tính thương mại Tuy nhiên, mở rộng nhanh chóng tập đồn phải dựa nhiều vào nguồn tài trợ đảm bảo vị độc quyền từ phía nhà nước cách trực tiếp hay gián tiếp Hãy khoan nói tính hiệu sử dụng đồng vốn tổn thất mặt phúc lợi tình trạng độc quyền đem lại, riêng việc nhà nước tiếp tục can thiệp sâu vào hoạt động thị trường rủi ro, đặc biệt thương mại quốc tế, kinh tế Việt Nam tiếp tục bị coi kinh tế phi thị trường Hệ doanh nghiệp xuất Việt Nam (cả DN dân doanh DNNN) phải chịu thiệt thịi bị đối xử khơng cơng thị trường quốc tế nạn nhân vụ kiện áp thuế chống bán phá giá tiếp diễn tương lai Phụ lục 1: Thị phần TCT 91 (năm 1999 2003) Ngành công nghiệp Thị phần TCT 91 (1999, %) Thị phần TCT 91 (2003, %) Điện 94% 92% Than 97% 98% Giấy 50% 70% Thuốc điếu 63% N/A Xi măng 59% 55% Thép 64% 52% Phân bón hóa học N/A 90% Cao su N/A 69% Dầu khí N/A 100% Hóa chất N/A 99% Xăng dầu N/A 50% Vận tải đường sắt N/A 100% Vận tải hàng khơng N/A 90% Tín dụng ngân hàng TM 70% N/A Kim ngạch xuất 30% 25,1% Ghi chú: N/A có nghĩa khơng có liệu Nguồn: Nguyễn Văn Đặng cộng (2005) “Tổng công ty nhà nước hướng tới hội nhập kinh (8)(9)(10)(11)Phụ lục 5: Hướng dẫn bổ sung tập đoàn kinh tế13 1 Tập đồn kinh tế bao gồm nhóm cơng ty có tư cách pháp nhân độc lập, hình thành sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hình thức liên kết khác; gắn bó lâu dài với lợi ích kinh tế, cơng nghệ, thị trường dịch vụ kinh doanh khác tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp doanh nghiệp trở lên hình thức cơng ty mẹ - cơng ty 2 Tập đồn kinh tế khơng có tư cách pháp nhân, khơng phải đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Việc tổ chức hoạt động tập đoàn cơng ty lập thành tập đồn tự thỏa thuận định 3 Công ty mẹ tổ chức hình thức cơng ty cổ phần cơng ty trách nhiệm hữu hạn, đáp ứng điều kiện nêu khoản 15 Điều Luật Doanh nghiệp Công ty tổ chức hình thức cơng ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp pháp luật liên quan Công ty mẹ, công ty công ty khác hợp thành tập đồn kinh tế có quyền, nghĩa vụ, cấu t ổ chức quản lý hoạt động phù hợp với hình thức tổ chức doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan Điều lệ công ty 4 Cụm từ "tập đồn" sử dụng thành tố phụ trợ cấu thành tên riêng công ty mẹ, phù hợp với quy định từ Điều 31 đến Điều 34 Luật Doanh nghiệp đặt tên doanh nghiệp 5 Bộ Tài hướng dẫn chế độ báo cáo tài hợp nhất, giám sát hoạt động tài tập đồn kinh tế, nhóm cơng ty mẹ - cơng ty thuộc tập đồn kinh tế Bộ Cơng thương hướng dẫn việc giám sát tập đồn kinh tế, nhóm cơng ty mẹ - cơng ty thuộc tập đồn kinh tế thực quy định hạn chế cạnh tranh, chống lạm dụng vị thống lĩnh thị trường lạm dụng vị trí độc quyền 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế, Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Các tập đoàn trên thế giới - Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế

Bảng 1.

Các tập đoàn trên thế giới Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tập đoàn kinh tế là một mô hình rất phổ biến ở các nền kinh tế mới nổi (như Bra-xin, Chi-lê, Trung Quốc, Ấn-độ, In-đô-nê-xia, Hàn Quốc, Mê-hi-cô, Pa-kix-tan, Thái-lan, và nhiều nước khác), và thậm chí ở cả một số nền kinh tế phát triển - Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế

p.

đoàn kinh tế là một mô hình rất phổ biến ở các nền kinh tế mới nổi (như Bra-xin, Chi-lê, Trung Quốc, Ấn-độ, In-đô-nê-xia, Hàn Quốc, Mê-hi-cô, Pa-kix-tan, Thái-lan, và nhiều nước khác), và thậm chí ở cả một số nền kinh tế phát triển Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng 2: Mức độ đa dạng hóa và tích hợp dọc của các tập đoàn trên thế giới - Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế

Bảng 2.

Mức độ đa dạng hóa và tích hợp dọc của các tập đoàn trên thế giới Xem tại trang 2 của tài liệu.
Phụ lục 3. Tình hình Sản xuất – Kinh doanh của các TCT 91 (2003) - Tình huống 2. Mô hình tập đoàn kinh tế

h.

ụ lục 3. Tình hình Sản xuất – Kinh doanh của các TCT 91 (2003) Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan