0

Bài tập vật lý 10 [DeThiMoi]Ngan_hang_cau_hoi_trac_nghiem_Vat_ly_10

56 13 0
 • Bài tập vật lý 10 [DeThiMoi]Ngan_hang_cau_hoi_trac_nghiem_Vat_ly_10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:17

Các công thức liên hệ giữa vận tốc dài với vận tốc góc, và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:.. A..[r] (1)NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤ LỤC Trang Tên môn học Mô tả tóm tắt mơn học Bảng hai chiều xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá Bảng hai chiều xác định số lượng câu hỏi Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 10 Chương Động học chất điểm 10 Chương Động lực học chất điểm 19 Chương Cân chuyển động vật rắn 27 Chương Các định luật bảo toàn 35 Chương Chất khí 41 Chương Cơ nhiệt động lực học 47 Chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể 50 Ma trận đề kiểm tra 57 Tên môn học: Vật lý 10 BT THPT Mã môn học: Số tiết: 64 Trình độ đào tạo: BT THPT Mơ tả tóm tắt mơn học: Chương trình vật lý lớp 10 gồm chương 40 Chương 1: Động học chất điểm Trang bị cho HS: khái niệm chuyển động, hệ quy chiếu Các chuyển động bản: chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi đều, tròn đại lượng vật lý có liên quan đến chuyển động (2)Trang bị cho HS: phép phân tích, tổng hợp lực Ba định luật Niutơn Nghiên cứu lực học: lực đàn hồi, lực hấp dẫn, lực ma sát, lực hướng tâm Chương 3: Cân chuyển động vật rắn Trang bị cho HS: Cân vật rắn chịu tác dụng lực Quy tắc tổng hợp lực, quy tắc mômen, ngẫu lực Chuyển động tịnh tiến chuyển động quay vật rắn Chương 4: Các định luật bảo toàn Trang bị cho HS: định luật bảo tồn: động lượng, Các đại lượng: cơng, công suất, động năng, Chương 5: Chất khí Trang bị cho HS: Thuyết động học phân tử Các q trình: đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp khí lý tưởng Phương trình trạng thái khí lý tưởng Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học Trang bị cho HS: Nội biến đổi nội Nguyên lý I, II nhiệt động lực học Chương 7: Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể Khảo sát chất rắn, chất lỏng mặt: cấu trúc, chuyển động nhiệt tính chất đặc trưng thể Khảo sát chuyển thể chất, định luật chuyển thể, tượng kèm chuyển thể Mô tả mục kiến thức: Chương I: Động học chất điểm (13tiết: LT, BT, 1TH, 1KT) Bài 1: Chuyển động Bài 2: Chuyển động thẳng Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi Bài 4: Sự rơi tự Bài 5: Chuyển động trịn Bài 6: Tính tương đối chuyển động Công thức cộng vận tốc (3)Bài 8: Tổng hợp phân tích lực Điều kiện cân chất điểm Bài 9: Ba định luật Niutơn Bài 10: Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn Bài 11: Lực ma sát Bài 12: Lực hướng tâm Bài 13: Bài toán chuyển động ném ngang Chương 3: Cân chuyển động vật rắn (10 tiêt: LT, BT, 1KTHK I) Bài 14: Cân vật chịu tác dụng hai lực ba lực không song song Bài 15: Cân vật có trục quay cố định Momen lực Bài 16: Quy tắc hợp lực song song chiều Bài 17: Các dạng cân Cân vật có mặt chân đế Bài 18: Chuyển động tịnh tiến vật rắn Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định Bài 19: Ngẫu lực Chương 4: Các định luật bảo toàn (11tiết: LT, BT) Bài 20: Động lượng Định luật bảo toàn động lượng Bài 21: Công công suất Bài 22: Động Bài 23: Thế Bài 24: Cơ Chương 5: Chất khí (6 tiết: LT, 1BT, KT) Bài 25: Cấu tạo chất Thuyết động học phân tử chất khí Bài 26: Q trình đẳng nhiệt Định luật Bơi – lơ - Mariốt Bài 27: Q trình đẳng tích Định luật Sác- lơ Bài 28: Phương trình trạng thái khí lí tưởng Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học (4 tiết: LT, BT) Bài 29: Nội biến thiên nội Bài 30: Các nguyên lý nhiệt động lực học Chương 7: Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể (9 tiết: LT, BT, TH, KTHK I) Bài 31: Chất rắn kết tinh Chất rắn vơ định hình (4)Bài 34: Các tượng bề mặt chất lỏng Bài 35: Sự chuyển thể chất Bài 36: Độ ẩm khơng khí Bài 37: Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt chất lỏng Ngày 24 tháng 08 năm 2007 Trưởng khoa Tổ chun mơn TM Nhóm biên soạn Hiệu trưởng Hội đồng khoa học TN Trần Thị Thu Hằng Hoàng Văn Bi BẢNG HAI CHIỀU XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Chương 1: Động học chất điểm: TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung 1 Nhớ Nhớ khái niệm: - Chuyển động, hệ quy chiếu, vận tốc, vận tốc tức thời, gia tốc - Chuyển động thẳng đều, chuyển động trịn đều, tính tương đối chuyển động -Các công thức chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi 2 Hiểu - Phân biệt chuyển động: thẳng đều, thẳng biến đổi (5)chuyển động thẳng nhanh dần thẳng chậm dần - Phân biệt độ dời, vận tốc tốc độ 3 Áp dụng - Áp dụng tuý công thức nhớ vào giải tập như: gia tốc, vận tốc, 4 Phân tích - Phân tích tốn thành nhiều tốn nhỏ: áp dụng cơng thức, tìm kết như: Thiết lập phương trình toạ độ, tính quãng đường chuyển động Chương 2: Động lực học chất điểm TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung 1 Nhớ Nhớ khái niệm về: lực, qui tắc tổng hợp lực, phân tích lực, điều kiện cân chất điểm tác dụng lực - Nhớ: quán tính, định luật I, II, III Niutơn, định luật Húc, định luật vạn vật hấp dẫn nhớ công thức định luật 2 Hiểu - Hiểu đặc trưng lực tham gia vào chuyển động vật - Tác dụng quán tính, trọng lượng, khối lượng, lực phản lực - Lực đàn hối điểm đặt hướng lực Áp dụng - Áp dụng công thức định luật II Niutơn, định luật Húc, định luật vạn vật hấp dẫn vào giải tập - Áp dụng công thức ném ngang giải toán thức tế Phân tích Sử dụng định luật II Nuitơn tổng quát, lực học nghiên cứu số tượng vật lý quan trọng như: tăng , giảm trọng lượng, tốn tính lực, qng đường chuyển động vật Chương 3: Cân chuyển động vật rắn TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung (6)bằng, chuyển động tịnh tiến chuyển động quay - Nhớ công thưc đại lượng 2 Hiểu - Trọng tâm vật rắn, điều kiện cân bền, mức vững vàng cân - Hiểu rõ khái niệm: mômen lực, ngẫu lực 3 Áp dụng - Áp dụng công thức mômen, qui tắc hợp lực song song chiều, qui tắc mômen vào giải tập Phân tích Phân tích tốn chuyển động tịnh tiến vật rắn thành toán nhỏ như: tìm gia tốc, tính lực tác dụng, qng đường vật rắn Chương 4: Các định luật bảo toàn TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung 1 Nhớ - Nhớ khái niệm: động lượng, công, công suất, năng, động năng, năng, - Các định luật bảo toàn động lượng, năng, biến thiên động năng, 2 Hiểu - Hiểu rõ định luật điều kiện để áp dụng định luật bảo toàn 3 Áp dụng - Vận dụng công thức: động lượng, công, công suất, động năng, năng, vào giải tập 4 Phân tích Phân tích tốn áp dụng định luật bảo tồn thành tốn để tính toán vận tốc vật, lực căng vị trí bất kỳ, độ cao vật Chương 5: Chất khí TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung 1 Nhớ - Nhớ: nội dụng thuyết động học phân tử, đẳng trình, định luật Bơilơ – Mariot, Sáclơ, phương trình trạng thái khí lý tưởng (7)- Lực tương tác phân tử, nguyên tử Áp dụng Áp dụng công thức định luật, phương trình trạng thái khí lý tưởng vào giải tập Phân tích Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng phân tích các đẳng trình, định luật tương ứng với qúa trình Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung 1 Nhớ - Nhớ nội vật, cách biến đổi nội năng, Các nguyên lý I, II nhiệt động lực học 2 Hiểu Nội gồm gì? Khi khối khí nhận nhiệt, nhận cơng, truyền nhiệt, thực công từ nguyên lý II Hiểu nội dụng nguyên lý II trường hợp cụ thể 3 Áp dụng Áp dụng biểu thức nguyên lý II nhiệt động lực học vào giải tập đơn giản 4 Phân tích Phân tích tốn nội để biết xem chất khí nhận, truyền nhiệt, nhận hay thực công Chương 7: Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung 1 Nhớ Nhớ: chất rắn kết tinh, chất rắn vơ định hình, biến dạng vật rắn, biểu thức nở dài, nở khối Nhớ công thức nhiệt hố hơi, nhiệt nóng chảy nhớ độ ẩm tỉ đối 2 Hiểu Phân biệt chất rắn kết tinh chất rắn vơ định hình Hiểu độ ẩm tỉ đối tác dụng lên đời sống sức khỏe người, tượng dính ướt, khơng dính ướt Áp dụng Áp dụng công thức nở dài nở khối, lực căng mặt ngoài, độ ẩm tỉ đối vào giải tập (8)các tốn đơn giản: tính nhiệt lượng cho q trình áp dụng vào tốn lớn BẢNG HAI CHIỀU XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÂU HỎI Mức độ nhận thức Nhớ Hiểu Áp dụng Phân tích Tổng số Chương ( 13 tiết) 18 14 14 51 Chương ( 11 tiết) 15 17 13 52 Chương ( 10 tiết) 14 15 41 Chương ( 11 tiết) 16 10 10 39 Chương ( tiết) 12 10 30 Chương ( tiết) 5 15 Chương ( tiết) 19 13 41 Tổng số ( 64 tiết ) 101 84 66 26 269 BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TNKQ CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Mức độ nhớ: Câu Trong phát biểu đây, phát biểu ? Chuyển động là: A.sự thay đổi hướng vật so với vật khác theo thời gian B thay đổi chiều vật so với vật khác theo thời gian C thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian D thay đổi phương vật so với vật khác theo thời gian Câu Hãy chọn câu A Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian B Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ C Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian đồng hồ (9)Câu Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát khoảng OA = x0 Phương trình chuyển động vật là: A 0 1 xxv tat B x = x0 +vt C 1 xv tat D 0 1 xxv tat Câu Chọn đáp án sai A.Trong chuyển động thẳng tốc độ trung bình quãng đường B Quãng đường chuyển động thẳng tính công thức:s =v.t C Trong chuyển động thẳng vận tốc xác định công thức: v v0 at D Phương trình chuy ển động chuyển động thẳng là: x = x0 +vt Câu Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều: A.Có phương, chiều độ lớn không đổi B.Tăng theo thời gian C.Bao lớn gia tốc chuyển động chậm dần D.Chỉ có độ lớn khơng đổi Câu Trong câu câu sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần thì: A Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc B Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc thời gian C Gia tốc đại lượng không đổi D Quãng đường tăng theo hàm số bậc hai thời gian Câu Công thức quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần là: A s = v0t + at2/2 (a v0 dấu) B s = v0t + at2/2 (a v0 trái dầu) C x= x0 + v0t + at2/2 ( a v0 dấu ) D x = x0 +v0t +at2/2 (a v0 trái dấu ) Câu Chuyển động chuyển động thẳng biến đổi đều? A Một viên bi lăn máng nghiêng (10)C Một ôtô chuyển động từ Hà nội tới thành phố Hồ chí minh D.Một đá ném lên cao theo phương thẳng đứng Câu Phương trình chuyển động chuyển động thẳng chậm dần là: A s = v0t + at2/2 (a v0 dấu ) B s = v0t + at2/2 ( a v0 trái dấu ) C x= x0 + v0t + at2/2 ( a v0 dấu ) D x = x0 +v0t +at2/2 (a v0 trái dấu ) Câu 10 Một vật rơi tự từ độ cao h xuống mặt đất Công thức tính vận tốc v vật rơi tự là: A v2gh B g h v C v 2gh D v  gh Câu 11 Chọn đáp án sai A Tại vị trí xác định Trái Đất gần mặt đất, vật rơi tự với gia tốc g B Trong chuyển động nhanh dần gia tốc dấu với vận tốc v0 C Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đại lượng không đổi D Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng chậm dần Câu 12 Hãy câu sai? Chuyển động tròn chuyển động có đặc điểm: A Quỹ đạo đường trịn B Tốc độ dài khơng đổi C Tốc độ góc khơng đổi D Vectơ gia tốc không đổi Câu 13 Trong câu câu sai? Véctơ gia tốc hướng tâm chuyển động trịn có đặc điểm: A Đặt vào vật chuyển động B Phương tiếp tuyến quỹ đạo C Chiều hướng vào tâm quỹ đạo D Độ lớn 2 v a rCâu 14 Các công thức liên hệ vận tốc dài với vận tốc góc, gia tốc hướng tâm với tốc độ dài chất điểm chuyển động tròn là: A v r aht v r 2 ;  (11)B r v a r v ht ;   C r v a r v ht ;   D r v a r v  ; htCâu 15 Các công thức liên hệ tốc độ góc  với chu kỳ T tốc độ góc  với tần số f chuyển động tròn là: A f T ; 2     B 2.T ;2.f C f T    2 ;  D f T     ;  Câu 16 Công thức cộng vận tốc: A v1,3 v1,2 v2,3      B v1,2 v1,3 v3,2      C v2,3 (v2,1 v3,2)       D v2,3 v2,3 v1,3      Câu 17 Trong chuyển động trịn vectơ vận tốc có: A.Phương khơng đổi ln vng góc với bán kính quỹ đạo B.Có độ lớn thay đổi có phương tiếp tuyến với quỹ đạo C.Có độ lớn khơng đổi có phương ln trùng với tiếp tuyến quỹ đạo điểm D Có độ lớn khơng đổi có phương ln trùng với bán kính quỹ đạo điểm Câu 18 Một vật chuyển động thẳng biến đổi với vận tốc ban đầu v0 Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát kho ảng OA = x0 Phương trình chuy ển động vật là: A x = x0 + v0t B x = x0 + v0t + at2/2 C x = vt + at2/2 D x = at2/2 (12)Câu 19 Trường hợp sau coi vật chất điểm? A Viên đạn chuyển động khơng khí B Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời C Viên bi rơi từ tầng thứ năm nhà xuống mặt đất D Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục Câu 20 Từ thực tế xem trường hợp đây, quỹ đạo chuyển động vật đường thẳng? A Một đá ném theo phương nằm ngang B Một ô tô chạy theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh C Một viên bi rơi tự từ độ cao 2m xuống mặt đất D Một rơi từ độ cao 3m xuống mặt đất Câu 21.Trường hợp sau coi máy bay chất điểm? A Chiếc máy bay chạy đường băng B Chiếc máy bay từ Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh C Chiếc máy bay vào nhà ga D Chiếc máy bay trình hạ cánh xuống sân bay Câu 22 Phương trình chuyển động chất điểm có dạng: x = 5+ 60t (x: km, t: h) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc bao nhiêu? A Từ điểm O, với vận tốc 5km/h B Từ điểm O, với vận tốc 60km/h C Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 5khm/h D Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 60km/h Câu 23: Công thức liên hệ gia tốc, vận tốc quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần v2 v02 2as, điều kiện đúng? A a > 0; v > v0 B a < 0; v <v0 C a > 0; v < v0 D a < 0; v > v0 Câu 24 Chỉ câu sai A Vận tốc tức thời chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn tăng giảm theo thời gian B.Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn khơng đổi C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi chiều ngược chiều với véctơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường khoảng thời gian (13)A Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống B Chuyển động nhanh dần C Tại vị trí xác định gần mặt đất, vật rơi tự D Công thức tính vận tốc v = g.t2 Câu 26 Chuyển động coi chuyển động rơi tự do? A Một viên đá nhỏ thả rơi từ cao xuống mặt đất B Một lông chim rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân không C Một rụng rơi từ xuống đất D Một viên bi chì rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân khơng Câu 27 Tại vị trí xác định mặt đất độ cao : A Hai vật rơi với vận tốc B Vận tốc vật nặng lớn vận tốc vật nhẹ C Vận tốc vật nặng nhỏ vận tốc vật nhẹ D Vận tốc hai vật không đổi Câu 28 Câu đúng? A Tốc độ dài chuyển động trịn phụ thuộc vào bánh kính quỹ đạo B Tốc độ góc chuyển động trịn phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo C Với v  cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo D Với v  cho trước, gia tốc hướng tâm không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo Câu 29 Chuyển động vật chuyển động tròn đều? A Chuyển động đầu van bánh xe đạp xe chuyển động thẳng chậm dần B Chuyển động quay Trái Đất quanh Mặt Trời C Chuyển động điểm đầu cánh quạt trần quay D Chuyển động điểm đầu cánh quạt vừa tắt điện Câu 30 Chọn câu A Trong chuyển động trịn có bán kính, chuyển động có chu kỳ quay lớn có vận tốc dài lớn B Trong chuyển động tròn đều, chuyển động có chu kỳ quay nhỏ có vận tốc góc nhỏ C Trong chuyển động trịn đều, chuyển động có tần số lớn có chu kỳ nhỏ D Trong chuyển động tròn đều, với chu kỳ, chuyển động có bán kính nhỏ có vận tốc góc nhỏ Câu 31 Tại trạng thái đứng yên hay chuyển động vật có tính tương đối? (14)B Vì trạng thái vật xác định người quan sát khác bên lề đường C Vì trạng thái vật không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động D Vì trạng thái vật quan sát hệ quy chiếu khác Câu 32 Hành khách đứng toa tàu a, nhìn qua cửa số toa sang hành khách toa bên cạnh b Hai toa tàu đỗ hai đường tàu song song với sân ga Bống thấy chuyển động phía sau Tình sau chắn không xảy ra? A Cả hai toa tàu chạy phía trước a chạy nhanh b B Cả hai toa tàu chạy phía trước b chạy nhanh a C Toa tàu a chạy phía trước toa b đứng yên D Toa tàu a đứng yên Toa tàu b chạy phía sau Mức độ áp dụng: Câu 33 Một xe máy chạy đầu với vận tốc 30 km/h, với vận tốc 40 km/h Vận tốc trung bình xe là: A.v = 34 km/h B v = 35 km/h C v = 30 km/h D v = 40 km/h Câu 34 Phương trình chuyển động thẳng chất điểm có dạng: x = 4t – 10 (x: km, t: h) Quãng đường chất điểm sau 2h là: A 4,5 km B km C km D km Câu 35 Phương trình chuyển động chất điểm có dạng: 4 10t t x  (x:m; t:s) Vận tốc tức thời chất điểm lúc t= 2s là: A 28 m/s B 18 m/s C. 26 m/s D 16 m/s Câu 36 Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn đường xe ô tô xuất phát từ địa điểm cách bến xe 3km Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động tơ làm chiều dương Phương trình chuyển động xe ô tô đoạn đường thẳng là: (15)B x = ( 80 -3 )t C x =3 – 80t D x = 80t Câu 37 Một ô tô chuyển động với vận tốc ban đầu 10 m/s đoạn đường thẳng, người lái xe hãm phanh,xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s2 Quãng đường mà ô tô sau thời gian giây là: A.s = 19 m; B s = 20m; C.s = 18 m; D s = 21m; Câu 38 Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,1 m/s2 Khoảng thời gian để xe đạt vận tốc 36km/h là: A t = 360s B t = 200s C t = 300s D t = 100s Câu 39 Một vật thả rơi tự từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất Bỏ qua lực cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 9,8 m/s2 Vận tốc vật chạm đất là: A v = 9,8 m/s B v9,9m/s C v = 1,0 m/s D v9,6m/s Câu 40 Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống mặt đất Sau vật chạm đất? Lấy g = 10 m/s2 A t = 1s B t = 2s C t = s D t = s Câu 41 Nếu lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 tốc độ trung bình vật trong chuyển động rơi tự từ độ cao 20m xuống tới đất : A.vtb = 15m/s B vtb = 8m/s C vtb =10m/s D vtb = 1m/s Câu 42 Bán kính vành ngồi bánh xe ôtô 25cm Xe chạy với vận tốc 10m/s Vận tốc góc điểm vành ngồi xe : (16)C 30 rad /s D 40 rad/s Câu 43 Tốc độ góc điểm Trái Đất trục Trái Đất bao nhiêu? Cho biết chu kỳ T = 24 A 7,27.104rad.s B 7,27.105rad.s C 6,20.106rad.s D 5,42.105rad.s Câu 44 Một đĩa trịn bán kính 30cm quay quanh trục Đĩa quay vịng hết 0,2 giây Tốc độ dài v điểm nằm mép đĩa bằng: A v = 62,8m/s B v = 3,14m/s C v = 628m/s D v = 6,28m/s Câu 45 Một thuyền buồm chạy ngược dịng sơng Sau 10 km.Tính vận tốc thuyền so với nước? Biết vận tốc dòng nước 2km/h A km/h B 10 km/h C 12km/h D 20 km/h Câu 46 Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần Sau 10s, vận tốc ô tô tăng từ 4m/s đến 6m/s Quãng đường s mà ôtô khoảng thời gian là: A s = 100m B s = 50 m C 25m D 500m Mức độ phân tích: Câu 47 Một thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h dòng nước Vận tốc chảy dòng nước bờ sông 1,5km/h Vận tốc v thuyền bờ sông là: A v = 8,0km/h B v = 5,0 km/h C v6,70km/h D 6,30km/h (17)A a = 0,7 m/s2; v = 38 m.s B a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s C a =0,2 m/s2 , v = 8m/s D a =1,4 m/s2, v = 66m/s Câu 49 Một ôtô chuyển động với vận tốc 54km/h người lái xe hãm phanh Ơtơ chuyển động thẳng chậm dần sau giây dừng lại Qng đường s mà ơtơ chạy thêm kể từ lúc hãm phanh : A s = 45m B s = 82,6m C s = 252m D s = 135m Câu 50.Một người lái đị chèo đị qua sơng rộng 400m Muốn cho đò theo đường AB vng góc với bờ sơng, người phải ln hướng đị theo hướng AC Đị sang sơng thời gian phút 20 giây, vận tốc dòng nước so với bờ sông 0,6 m/s Vận tốc đò so với dòng nước là: A m/s B m/s C 1,6 m/s D 0,2 m/s Câu 51 Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh tơ chuyển động chậm dần Cho tới dứng hẳn lại tơ chạy thêm 100m Gia tốc ô tô là: A a = - 0,5 m/s2 B a = 0,2 m/s2 C a = - 0,2 m/s2 D a = 0,5 m/s2 CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Mức độ nhớ: Câu 52 Định luật I Niutơn xác nhận rằng: A.Với lực tác dụng có phản lực trực đối B Vật giữ nguyên trạng thái đứng yên chuyển động thẳng khơng chịu tác dụng vật khác C.Khi hợp lực tác dụng lên vât khơng vật khơng thể chuyển động D Do quán tính nên vật chuyển động có xu hướng dừng lại Câu 53 Chọn đáp án Công thức định luật II Niutơn: (18)B.F ma C Fma D F ma Câu 54 Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên giảm gia tốc vật A tăng lên B giảm C không thay đổi D Câu 55 Một người thực động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên Hỏi sàn nhà đẩy người nào? A Khơng đẩy B Đẩy xuống C Đẩy lên D Đẩy sang bên C Chọn câu Câu 56 Khi vật chịu tác dụng vật khác sẽ: A Chỉ biến dạng mà không thay đổi vận tốc B Chuyển động thẳng mãi C Chuyển động thẳng nhanh dần D Bị biến dạng thay đổi vận tốc hướng lẫn độ lớn Câu 57 Cặp “lực phản lực” định luật III Niutơn: A Tác dụng vào vật B Tác dụng vào hai vật khác C Không cần phải độ lớn D Phải độ lớn không cần phải giá Câu 58 Hệ thức định luật vạn vật hấp dẫn là: A . 12 r m m G Fhd  B 122 r m m Fhd  C r m m G Fhd  . D r m m FhdCâu 59 Công thức định luật Húc là: A F ma B 12 r m m G (19)C Fkl D F N Câu 60 Kết luận sau không lực đàn hồi A.Xuất vật bị biến dạng B.Luôn lực kéo C.Tỉ lệ với độ biến dạng D.Ln ngược hướng với lực làm bị biến dạng Câu 61 Một vật lúc đầu nằm mặt phẳng nhám nằm ngang Sau truyền vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần có: A Lực tác dụng ban đầu B Phản lực C Lực ma sát D Qn tính Câu 62 Cơng thức lực ma sát trượt : A Fmst tN B Fmst tN C Fmst tN D Fmst tN Câu 63 Biểu thức tính độ lớn lực hướng tâm là: A Fhtkl B.Fhtmg C Fhtm2r D Fht mg Câu 64 Cơng thức tính thời gian chuyển động vật ném ngang là: A g h t B g h t  C t 2h D t 2g Câu 65 Cơng thức tính tầm ném xa vật ném ngang là: A g h v L 0 B (20)C Lv0 2h D Lv0 2g Câu 66 Chọn phát biểu Quỹ đạo chuyển động vật ném ngang A đường thẳng B đường tròn C đường gấp khúc D đường parapol Mức độ hiểu: Câu 67 Một viên bi chuyển động mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể) Nhận xét sau sai? A Gia tốc vật không B Hợp lực tác dụng lên vật không C Gia tốc vật khác không D Vận tốc trung bình có giá trị vận tốc tức thời thời điểm Câu 68 Gia tốc vật thay đổi độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần khối lượng vật giảm lần? A.Gia tốc vật tăng lên hai lần B Gia tốc vật giảm hai lần C Gia tốc vật tăng lên bốn lần D Gia tốc vật không đổi Câu 69 Khi ngựa kéo xe, lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước lực ? A Lực mà ngựa tác dụng vào xe B Lực mà xe tác dụng vào ngựa C Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất D Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Câu 70 Chọn đáp án Hành khách ngồi xe ô tô chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải Theo quán tính, hành khách : A nghiêng sang phải B nghiêng sang trái C ngả người phía sau D chúi người phía trước Câu 71 Chọn đáp án Khi xe buýt tăng tốc đột ngột hành khách A dừng lại (21)C chúi người phía trước D ngả người sang bên cạnh Câu 72 Một người có trọng lượng 500N đứng mặt đất Lực mà mặt đất tác dụng lên người có độ lớn : A 500N B bé 500N C lớn 500N D phụ thuộc vào gia tốc trọng trường g Câu 73 Gia tốc rơi tự trọng lượng vật lên cao giảm vì: A Gia tốc rơi tự tỷ lệ thuận với độ cao B Gia tốc rơi tự tỷ lệ nghịch với độ cao vật C Khối lượng vật giảm D Khối lượng vật tăng Câu 74 Chọn đáp án Trọng lượng vật trọng lực vật A lúc B vật chuyển động có gia tốc so với Trái đất C vât đứng yên chuyển động so với Trái Đất D không Câu 75 Chọn đáp án Trong giới hạn đàn hồi lò xo, lò xo biến dạng hướng lực đàn hồi đầu lò xo A hướng theo trục hướng vào B hướng theo trục hướng ngồi C hướng vng góc với trục lị xo D ln ngược với hướng ngoại lực gây biến dạng Câu 76 Chọn đáp án Giới hạn đàn hồi vật giới hạn vật A cịn giữ tính đàn hồi B khơng cịn giữ tính đàn hồi C bị tính đàn hồi D bị biến dạng dẻo Câu 77 Người ta dùng vòng bi bánh xe đạp với dụng ý: A Chuyển ma sát trượt ma sát lăn B Chuyển ma sát lăn ma sát trượt C Chuyển ma sát nghỉ ma sát lăn D Chuyển ma sát lăn ma sát nghỉ (22)A Tăng lên B Giảm C Không thay đổi D Không biết Câu 79 Quần áo lâu bẩn quần áo khơng A nên bụi bẩn khó bám vào B nên bụi bẩn khó bám vào C bề mặt vải phẳng, nhẵn bụi bẩn khó bám vào D.bề mặt vải sần sùi nên bụi bẩn khó bám vào Câu 80 Ở đoạn đường vòng, mặt đường nâng lên bên Việc làm nhằm mục đích: A tăng lực ma sát B giới hạn vận tốc xe C tạo lực hướng tâm nhờ phản lực đường D giảm lực ma sát Câu 81 Các vệ tinh nhân tạo chuyển động trịn xung quanh Trái Đất : A Lực hấp dẫn đóng vai trị lực hướng tâm B Lực đàn hồi đóng vai trị lực hướng tâm C Lực ma sát đóng vai trị lực hướng tâm D Lực điện đóng vai trò lực hướng tâm Câu 82 Chọn đáp án Trong chuyển động ném ngang, chuyển động chất điểm : A Chuyển động thẳng B Chuyển động thẳng biến đổi C Chuyển động rơi tự D Chuyển động thẳng theo chiều ngang, rơi tự theo phương thẳng đứng Câu 83 Hịn bi A có khối lượng lớn gấp đơi hịn bi B Cùng lúc từ độ cao h, bi A thả rơi bi B ném theo phương ngang Bỏ qua sức cản khơng khí Hãy cho biết câu đúng? A A chạm đất trước B A chạm đất sau C Cả hai chạm đất lúc D Chưa đủ thông tin để trả lời Mức độ áp dụng: Câu 84 Cho hai lực đồng quy có độ lớn 9N 12N Biết góc hai lực 900 Hợp lực có độ lớn (23)C 15 N D 25N Câu 85 Cho hai lực đồng quy có độ lớn 10N Góc hai lực bao nhiêu để hợp lực có độ lớn 10N? A 900 B 1200 C 600 D 00 Câu 86 Một vật có khối lượng 800g trượt xuống mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2 Lực gây gia tốc bao nhiêu? A 16N B 1,6N C 1600N D 160N Câu 87 Một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,chịu tác dụng lực 1,0N khoảng thời gian 2,0 giây Quãng đường mà vật khoảng thời gian là: A 0,5m B.2,0m C 1,0m D 4,0m Câu 88 Ở mặt đất vật có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R bán kính Trái Đất ) có trọng lượng bao nhiêu? A 1N B 2,5N C 5N D 10N Câu 89 Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 cách 1km.Lực hấp dẫn chúng là: A 0,166 10-9N B 0,166 10-3 N C 0,166N D 1,6N Câu 90 Một người có khối lượng 50kg hút Trái Đất với lực bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2 A 4,905N B 49,05N (24)D 500N Câu 91 Phải treo vật có trọng lượng vào lị xo có độ cứng k =100N/m để dãn 10 cm? A 1000N B 100N C 10N D 1N Câu 92 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm có độ cứng 40N/m Giữ cố định đầu tác dụng vào đầu lực 1N để nén lo xo Chiều dài lò xo bị nén là: A 2,5cm B 12.5cm C 7,5cm D 9,75cm Câu 93 Một thùng có khối lượng 50 kg chuyển động theo phương ngang tác dụng lực 150 N Gia tốc thùng bao nhiêu?Biết hệ số ma sát trượt thùng mặt sàn 0,2 Lấy g = 10 m/s2 A m/s2 B 1,01 m/s2 C 1,02m/s2 D 1,04 m/s2 Câu 94 Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất độ cao h = 6400km Tốc độ dài vệ tinh nhân tạo ? Cho bán kính Trái Đất R = 6400km.Lấy g = 10 m/s2 A.5 km/h B 5,5 km/h C 5,66 km/h D 6km/h Câu 95 Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2 A y = 10t + 5t2 B y = 10t + 10t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 96 Một máy bay ngang với tốc độ 150 m/s, độ cao 490m thả gói hàng xuống đất Lấy g = 9,8m/s2 Tấm bay xa gói hàng : A 1000m (25)D 7500m Mức độ phân tích Câu 97 Một lo xo có chiều dài tự nhiên 20 cm Khi bị kéo, lo xo dài 24cm lực đàn hồi 5N Khi lực đàn hồi lò xo 10N, chiều dài : A 28cm B 48cm C 40cm D 22 cm Câu 98 Một vật có khối lượng 5,0kg, chịu tác dụng lực không đổi làm vận tốc tăng từ 2,0m/s đến 8,0m/s thời gian 3,0 giây Lực tác dụng vào vật : A 15N B 10N C 1,0N D 5,0N Câu 99 Một vật ném ngang từ độ cao h = 80 m với vận tốc đầu v0 = 20 m/s Lấy g = 10 m/s2 Thời gian tầm bay xa vật là: A 1s 20m B 2s 40m C 3s 60m D 4s 80m Câu 100 Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động qua đoạn cầu vượt ( coi cung tròn) với tốc độ 36 km/h Hỏi áp lực ô tô vào mặt đường điểm cao bao nhiêu? Biết bán kính cong đoạn cầu vượt 50m Lấy g = 10 m/s2 A 11 760N B 11950N C 14400N D 9600N Câu 101 Một vận động viên môn hốc (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt bóng để truyền cho tốc độ đầu 10 m/s Hệ số ma sát trượt bóng với mặt băng 0,10 Lấy g = 9,8 m/s2 Quãng đường bóng là: A 51m B 39m C 57m D 45m (26)A 0,01 m/s B 2,5 m/s C 0,1 m/s D 10 m/s Câu 103 Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực 6N, 8N 10N Góc hai lực 6N 8N : A 300 B 450 C 600 D 900 CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Mức độ nhớ: Câu 104 Chọn đáp án A Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, ngược chiều có độ lớn B Hai lực cân hai lực giá, ngược chiều có độ lớn C Hai lực cân hai lực đặt vào vật, ngược chiều có độ lớn D Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, chiều có độ lớn Câu 105 Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực không song song là: Ba lực phải có giá đồng phẳng, đồng quy thoả mãn điều kiện A F1 F3 F2      ; B F1 F2 F3       ; C F1 F2 F3      ; D F1 F2 F3      Câu 106 Chọn đáp án Trọng tâm vật điểm đặt A trọng lực tác dụng vào vật B lực đàn hồi tác dụng vào vật C lực hướng tâm tác dụng vào vật D lực từ trường Trái Đất tác dụng vào vật Câu 107 Chọn đáp án (27)A tác dụng kéo lực B tác dụng làm quay lực C tác dụng uốn lực D tác dụng nén lực Câu 108 Điền từ cho sẵn vào chỗ trống “Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ A mômen lực B hợp lực C trọng lực D phản lực Câu 109 Biểu thức mômen lực trục quay A M Fd B d F M  C 2 1 d F d F  D F1d1F2d2 Câu 110 Hợp lực hai lực song song chiều là: A 1 1 2 F F F F d F d              B 2 F F F F d F d              C 1 2 F F F F d F d              D 2 F F F F d F d              Câu 111 Các dạng cân vật rắn là: A Cân bền, cân không bền B Cân không bền, cân phiếm định C Cân bền, cân phiếm định (28)Câu 112 Chọn đáp án Điều kiện cân vật có mặt chân đế giá trọng lực A phải xuyên qua mặt chân đế B không xuyên qua mặt chân đế C nằm mặt chân đế D trọng tâm mặt chân đế Câu 113 Chọn đáp án Mức vững vàng cân xác định A độ cao trọng tâm B diện tích mặt chân đế C giá trọng lực D độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế Câu 114 Chuyển động tính tiến vật rắn chuyển động đường nối hai điểm vật luôn : A song song với B ngược chiều với C chiều với D tịnh tiến với Câu 115 Mức qn tính vật quay quanh trục phụ thuộc vào A khối lượng phân bố khối lượng trục quay B hình dạng kích thước vật C tốc độ góc vật D vị trí trục quay Câu 116 Chọn đáp án A Ngẫu lực hệ hai lực song song, chiều, có độ lớn tác dụng vào vật B Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào vật C.Ngẫu lực hệ hai lực song song, có độ lớn tác dụng vào vật D Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào hai vật Câu 117 Mơmen ngẫu lực tính theo công thức A M = Fd B M = F.d/2 C M = F/2.d D M = F/d (29)Câu 118 Trong phát biểu sau, phát biểu sai ? Vị trí trọng tâm vật A phải điểm vật B trùng với tâm đối xứng vật C trục đối xứng vật D phụ thuộc phân bố khối lượng vật Câu 119 Nhận xét sau Quy tắc mômen lực: A Chỉ dùng cho vật rắn có trục cố định B Chỉ dùng cho vật rắn khơng có trục cố định C Khơng dùng cho vật D Dùng cho vật rắn có trục cố định khơng cố định Câu 120 Chọn đáp án Cánh tay đòn lực A khoảng cách từ trục quay đến giá lực B khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực C khoảng cách từ vật đến giá lực D khoảng cách từ trục quay đến vật Câu 121 Trong vật sau vật có trọng tâm khơng nằm vật A Mặt bàn học B Cái tivi C Chiếc nhẫn trơn D Viên gạch Câu 122 Dạng cân nghệ sĩ xiếc đứng dây : A Cân bền B Cân không bền C Cân phiến định D Không thuộc dạng cân Câu 123 Để tăng mức vững vàng trạng thái cân xe cần cẩu người ta chế tạo: A Xe có khối lượng lớn B Xe có mặt chân đế rộng C Xe có mặt chân đế rộng trọng tâm thấp D Xe có mặt chân đế rộng, khối lượng lớn Câu 124 Tại không lật đổ lật đật? A Vì chế tạo trạng thái cân bền (30)Câu 125 Chọn đáp án Ơtơ chở hàng nhiều, chất đầy hàng nặng xe dễ bị lật vì: A Vị trí trọng tâm xe cao so với mặt chân đế B Giá trọng lực tác dụng lên xe qua mặt chân đế C Mặt chân đế xe nhỏ D Xe chở nặng Câu 126 Trong chuyển động sau, chuyển động vật chuyển động tịnh tiến? A Đầu van xe đạp xe đạp chuyển động B Quả bóng lăn C Bè trôi sông D Chuyển động cánh cửa quanh lề Câu 127 Một vật quay quanh trục với tốc độ góc  = 6,28 rad/s( Bỏ qua ma sát) Nếu mơmen lực tác dụng lên thì: A vật dừng lại B vật đổi chiều quay C vật quay với tốc độ góc  = 6,28 rad/s D vật quay chậm dần dừng lại Câu 128 Chọn đáp án Chuyển động đinh vít vặn vào gỗ : A Chuyển động thẳng chuyển động xiên B Chuyển động tịnh tiến C Chuyển động quay D Chuyển động tịnh tiến chuyển động quay Câu 129 Chọn phát biểu Vật rắn khơng có trục quay cố định, chịu tác dụng mơmen ngẫu lực trọng tâm vật A đứng yên B chuyển động dọc trục C chuyển động quay D chuyển động lắc Câu 130 Chọn phát biểu Khi vật rắn khơng có trục quay cố định chịu tác dụng mơmen ngẫu lực vật quay quanh A.trục qua trọng tâm B trục nằm ngang qua điểm C trục thẳng đứng qua điểm D trục (31)Khi vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng mơmen ngẫu lực vật rắn quay quanh A trục qua trọng tâm B trục cố định C trục xiên qua điểm D trục Câu 132 Khi chế tạo phận bánh đà, bánh ôtô người ta phải cho trục quay qua trọng tâm A chắn, kiên cố B làm cho trục quay bị biến dạng C để làm cho chúng quay dễ dàng D để dừng chúng nhanh cần Mức độ áp dụng: Câu 133 Mômen lực lực trục quay độ lớn lực 5,5 N cánh tay đòn mét ? A 10 N B 10 Nm C 11N D.11Nm Câu 134 Để có mơmen vật có trục quay cố định 10 Nm cần phải tác dụng vào vật lực bao nhiêu? Biết khoảng cách từ giá lực đến tâm quay 20cm A 0.5 (N) B 50 (N) C 200 (N) D 20(N) Câu 135 Một chắn đường dài 7,8m, có trọng lượng 2100N có trọng tâm cách đầu trái 1,2m Thanh quay quanh trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,5m Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải lực để nằm ngang A 100N B.200N C 300N D.400N P1  PP2  (32)Câu 136 Một ván nặng 270N bắc qua mương Trọng tâm ván cách điểm tựa trái 0,80 m cách điểm tựa phải 1,60m Hỏi lực mà ván tác dụng lên điểm tựa bên trái là: A 180N B 90N C 160N D.80N Câu 137 Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực nằm ngang F = 200N Hệ số ma sát trượt vật sàn 25 ,  t  , cho / 10m s g  Gia tốc vật : A / 2m s a  B / , m s a  C / 3m s a  D / , m s a  Câu 138 Hai lực ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N Cánh tay đòn ngẫu lực d = 20 cm Mômen ngẫu lực là: A 100Nm B 2,0Nm C 0,5Nm D 1,0Nm Câu 139 Một ngẫu lực gồm hai lực F1  F2  có độ lớn F1F2 F, cánh tay địn d Mơmen ngẫu lực : A (F1 – F2)d B 2Fd C Fd D F.d/2 Mức độ phân tích Câu 140 Hai người dùng gậy để khiêng cỗ máy nặng 1000N Điểm treo cỗ máy cách vai người thứ 60cm cách vai người thứ hai 40cm Bỏ qua trọng lượng gậy Mỗi người chịu lực bằng: A Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N B Người thứ 600N, người thứ hai: 400N C Người thứ 500N, người thứ hai: 500N C Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N (33)A Cách thùng ngô 30cm, chịu lực 500N B Cách thùng ngô 40cm, chịu lực 500N C Cách thùng ngô 50 cm, chịu lực 500N D Cách thùng ngô 60 cm, chịu lực 500N Câu 142 Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên mặt phẳng nghiêng nhờ sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng Góc nghiêng  = 300 Bỏ qua ma sát vật mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s2 Xác định lực căng dây phản lực của mặt phẳng nghiêng A T = 25 (N), N = 43 (N) B T = 50 (N), N = 25 (N) C T = 43 (N), N = 43 (N) D T = 25 (N), N = 50 (N) Câu 143 Một cầu đồng chất có khối lượng 3kg treo vào tường nhờ sợi dây Dây làm với tường góc  = 200 (hình vẽ) Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc cầu với tường Lấy g = 10m/s2 Lực căng T dây : A 88N B 10N C 78N D 32N Câu 144 Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang góc 45   Trên hai mặt phẳng người ta đặt cầu đồng chất có khối lượng 2kg (hình vẽ) Bỏ qua ma sát lấy / 10m s g  Áp lực cầu lên mặt phẳng đỡ : A 20N B 14N C 28N D.1,4N CHƯƠNG : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Mức độ nhớ (34)A pm.v B pm.v C pm.a D pm.aCâu 146 Chọn phát biểu Động lượng hệ cô lập đại lượng A không xác định B bảo tồn C khơng bảo tồn D biến thiên Câu 147 Đơn vị động lượng là: A N/s B Kg.m/s C N.m D Nm/s Câu 148 Cơng thức tính cơng lực là: A A = F.s B A = mgh C A = F.s.cos D A = ½.mv2 Câu 149 Chọn phát biểu Đại lượng đặc trưng cho khả sinh công vật đơn vị thời gian gọi : A Công học B Công phát động C Công cản D Công suất Câu 150 Đơn vị sau đơn vị công suất? A J.s B W C N.m/s D HP Câu 151. Chọn đáp án Cơng biểu thị tích A lượng khoảng thời gian B lực, quãng đường khoảng thời gian (35)D lực vận tốc Câu 152 Động vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v : A Wd mv 2  B mv Wd  C 2mv Wd  D 2 mv WdCâu 153 Trong câu sau câu sai? Động vật không đổi vật A chuyển động thẳng B chuyển động với gia tốc khơng đổi C chuyển động trịn D chuyển động cong Câu 154 Khi vận tốc vật tăng gấp hai A gia tốc vật tăng gấp hai B động lượng vật tăng gấp hai C động vật tăng gấp hai D vật tăng gấp hai Câu 155 Một vật khối lượng m, đặt độ cao z so với mặt đất trọng trường Trái Đất trọng trường vật xác định theo công thức: A Wtmgz B Wt mgz 2  C Wtmg D Wtmg Câu 156 Một vật có khối lượng m gắn vào đầu lị xo đàn hồi có độ cứng k, đầu lo xo cố định Khi lò xo bị nén lại đoạn l (l < 0) đàn hồi bằng: A Wtk.l 2 B ) ( l k Wt   C ) ( l k Wt   D Wt  k.l 2 (36)A Wmvmgz 2 B Wmv2mgz 2 C 2 ) ( 2 l k mv W    D Wmvk.l 2 1 Câu 158 Khi vật chịu tác dụng lực đàn hồi (Bỏ qua ma sát) vật xác định theo công thức: A Wmvmgz 2 B Wmv2mgz 2 C 2 ) ( 2 l k mv W    D Wmvk.l 2 1 Câu 159 Chọn phát biểu Cơ đại lượng A luôn dương B luôn dương khơng C âm dương không D khác không Câu 160 Trong ôtô, xe máy chúng chuyển động thẳng đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động Công suất chúng đại lượng không đổi Khi cần chở nặng, tải trọng lớn người lái A giảm vận tốc số nhỏ B giảm vận tốc số lớn C tăng vận tốc số nhỏ D tăng vận tốc số lớn Mức độ hiểu: Câu 161 Một người chèo thuyền ngược dịng sơng Nước chảy xiết nên thuyền không tiến lên so với bờ Người có thực cơng khơng? sao? A có, thuyền chuyển động B khơng, qng đường dịch chuyển thuyền khơng (37)Câu 162 Chọn phát biểu Khi vận tốc vật tăng gấp hai, A gia tốc vật tăng gấp hai B động lượng vật tăng gấp bốn C động vật tăng gấp bốn D vật tăng gấp hai Câu 163 Chọn phát biểu Động lượng vật liên hệ chặt chẽ với A vận tốc B C quãng đường D công suất Câu 164 Q trình sau đây, động lượng ơtơ bảo tồn? A Ơtơ tăng tốc B Ơtơ chuyển động trịn C Ơtơ giảm tốc D Ơtơ chuyển động thẳng đường khơng có ma sát Câu 165 Nếu trọng lực lực đàn hồi, vật chịu tác dụng lực cản, lực ma sát hệ có bảo tồn khơng? Khi cơng lực cản, lực ma sát A không; độ biến thiên B có; độ biến thiên C có; số D khơng; số Câu 166 Chọn phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật giảm B vận tốc vật v = const C lực tác dụng lên vật sinh công dương D lực tác dụng lên vật không sinh công Câu 167 Trong câu sau, câu sai? Khi vật từ độ cao z, chuyển động với vận tốc đầu, bay xuống đất theo đường khác A độ lớn vận tốc chạm đất B thời gian rơi C công trọng lực D gia tốc rơi (38)A vận tốc B động lượng C động D Câu 169 Một vật chuyển động với vận tốc v tác dụng lực F không đổi Công suất lực F là: A P=Fvt B P=Fv C P=Ft D P=Fv2 Câu 170 Khi tên lửa chuyển động vận tốc khối lượng thay đổi Khi khối lượng giảm nửa, vận tốc tăng gấp hai động tên lửa: A khơng đổi B tăng gấp lần C tăng gấp lần D giảm lần Mức độ áp dụng: Câu 171 Một đá có khối lượng kg, bay với vận tốc 72 km/h Động lượng đá là: A p = 360 kgm/s B p = 360 N.s C p = 100 kg.m/s D p = 100 kg.km/h Câu 172 Một vật có khối lượng kg rơi tự xuống đất khoảng thời gian 0,5 giây ( Lấy g = 9,8 m/s2) Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian là: A 5,0 kg.m/s B 4,9 kg m/s C 10 kg.m/s D 0,5 kg.m/s Câu 173 Xe A có khối lượng 1000 kg , chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000kg , chuyển động với vận tốcvận tốc 30km/h Động lượng của: A xe A xe B (39)Câu 174 Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà dây có phương hợp với phương ngang góc 600 Lực tác dụng lên dây 150N Cơng lực đó thực hòm trượt 10 mét là: A A = 1275 J B A = 750 J C A = 1500 J D A = 6000 J Câu 175 Một gàu nước khối lượng 10 kg kéo cho chuyển động lên độ cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2) Cơng suất trung bình lực kéo là: A 0,5 W B 5W C 50W D 500 W Câu 176 Một vật trọng lượng 1,0 N có động 1,0 J (Lấy g = 10m/s2) Khi vận tốc vật bằng: A 0,45m/s B 1,0 m/s C 1.4 m/s D 4,4 m/s Câu 177 Một vận động viên có khối lượng 70kg chạy hết quãng đường 180m thời gian 45 giâyĐộng vận động viên là: A 560J B 315J C 875J D 140J Câu 178 Một vật khối lượng 1,0 kg 1,0 J mặt đất Lấy g = 9,8 m/s2 Khi đó, vật độ cao: A 0,102 m B 1,0 m C 9,8 m D 32 m Câu 179 Lị xo có độ cứng k = 200 N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ Khi lị xo bị giãn 2cm đàn hồi hệ bằng: (40)Câu 180 Một vật ném lên độ cao1m so với mặt đất với vận tốc đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg (Lấy g = 10m/s2) Cơ vật so với mặt đất bằng: A 4J B J C J D J Mức độ phân tích Câu 181 Một vật nhỏ khối lượng m = 100g gắn vào đầu mơt lị xo đàn hồi có độ cứng k = 200 N/m(khối lượng khơng đáng kể), đầu lị xo gắn cố định Hệ đặt mặt phẳng ngang không ma sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí là: A 25.10-2 J B 50.10-2J C 100.10-2J D 200.10-2J Câu 182 Ném vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới Khi chạm đất, vật nảy lên độ cao h h 2   Bỏ qua mát lượng chạm đất Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị: A 2 gh v  B 3 vgh C 3 gh v  D v0  gh Câu 183 Một xe có khối lượng m = 100 kg chuyển động lên dốc, dài 10 m nghiêng 30 so với đường ngang Lực ma sát Fms 10N Công lực kéo F (Theo phương song song với mặt phẳng nghiêng) xe lên hết dốc là: A 100 J B 860 J (41)CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ Mức độ nhớ Câu 184 Khi khoảng cách phân tử nhỏ, phân tử A có lực đẩy B có lực hút lực đẩy, lực đẩy lớn lực hút C lực hút D có lực hút lực đẩy, lực đẩy nhỏ lực hút Câu 185 Tính chất sau chuyển động phân tử vật chất thể khí? A Chuyển động hỗn loạn B Chuyển động hỗn loạn không ngừng C Chuyển động không ngừng D Chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân cố định Câu 186 Tính chất sau khơng phải phân tử thể khí? A chuyển động khơng ngừng B chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao C Giữa phân tử có khoảng cách D Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động Câu 187 Nhận xét sau khơng phù hợp với khí lí tưởng? A Thể tích phân tử bỏ qua B Các phân tử tương tác với va chạm C Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ cao D Khối lượng phân tử bỏ qua Câu 188 Quá trình biến đổi trạng thái nhiệt độ giữ khơng đổi gọi q trình A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 189 Trong đại lượng sau đây, đại lượng thông số trạng thái lượng khí? A Thể tích B Khối lượng C Nhiệt độ tuyệt đối D Áp suất Câu 190 Một lượng khí xác định, xác định ba thông số: A áp suất, thể tích, khối lượng (42)C thể tích, khối lượng, nhiệt độ D áp suất, nhiệt độ, khối lượng Câu 191 Hệ thức sau hệ thức định luật Bôilơ Mariốt? A p1V2  p2V1 B  V p hằng số C pV hằng số D  p V hằng số Câu 192 Quá trình biến đổi trạng thái thể tích giữ khơng đổi gọi q trình: A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 193 Trong hệ thức sau đây, hệ thức không phù hợp với định luật Sáclơ A p ~ T B p ~ t C  T p hằng số D 2 1 T p Tp  Câu 194 Quá trình biến đổi trạng thái áp suất giữ khơng đổi gọi q trình: A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 195 Phương trình trạng thái khí lí tưởng: A  T pV hằng số B pV~T C  V pT hằng số D T P= số Mức độ hiểu: (43)A Lực phân tử đáng kể phân tử gần B Lực hút phân tử lớn lực đẩy phân tử C Lực hút phân tử lớn lực đẩy phân tử D Lực hút phân tử lực đẩy phân tử Câu 197 Theo quan điểm chất khí khơng khí mà hít thở A lý tưởng B gần khí lý tưởng C khí thực D khí ơxi Câu 198 Khi làm nóng lượng khí tích khơng đổi thì: A Áp suất khí khơng đổi B Số phân tử đơn vị thể tích tăng tỉ lệ với nhiệt độ C Số phân tử đơn vị thể tích khơng đổi D Số phân tử đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Câu 199 Hệ thức sau phù hợp với định luật Bôilơ - Mariốt? A p1V1 p2V2 B 2 1 V p Vp  C 2 2 V V pp  D p ~ V Câu 200 Hệ thức sau phù hợp với định luật Sác – lơ A p ~ t B 1 p p TT C  t p hằng số D 1 2 T T pp  Câu 201 Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn sau đường đẳng tích? A Đường hypebol B Đường thẳng kéo dài qua gốc toạ độ C Đường thẳng kéo dài khơng qua gốc toạ độ D Đường thẳng cắt trục p điểm p = p0 Câu 202 Quá trình sau có liên quan tới định luật Saclơ A Qủa bóng bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên cũ B Thổi khơng khí vào bóng bay C Đun nóng khí xilanh hở (44)Câu 203 Hệ thức sau khơng phù hợp với q trình đẳng áp? A  T V hằng số B V ~ T 1 C V ~T D 2 1 T V T V  Câu 204 Phương trình trạng thái tổng qt khí lý tưởng là: A  T pV số B  V pT hằng số C  p VT hằng số D 2 1 T V p T V pCâu 205 Trường hợp sau khơng áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng A Nung nóng lượng khí bình đậy kín B Dùng tay bóp lõm bóng C Nung nóng lượng khí xilanh làm khí nóng lên, dãn nở đẩy pittơng dịch chuyển D Nung nóng lượng khí bình khơng đậy kín Mức độ áp dụng: Câu 206 Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ không đổi áp suất tăng lên 1,25 105 Pa thể tích lượng khí là: A V2 = lít B V2 = lít C V2 = lít D V2 = 10 lít Câu 207 Một xilanh chứa 100 cm3 khí áp suất 2.105 Pa Pit tông nén đẳng nhiệt khí xilanh xuống cịn 50 cm3 Áp suất khí xilanh lúc : A 105 Pa B 3.105 Pa C 105 Pa (45)Câu 208 Một lượng khí 00 C có áp suất 1,50.105 Pa thể tích khí khơng đổi áp suất 2730 C : A p2 = 105 Pa B.p2 = 2.105 Pa C p2 = 3.105 Pa D p2 = 4.105 Pa Câu 209 Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 270C áp suất 2.105 Pa Nếu áp suất tăng gấp đơi nhiệt độ khối khí : A.T = 300 0K B T = 540K C T = 13,5 0K D T = 6000K Câu 210 Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 270C áp suất 105Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 1770C áp suất bình là: A 1,5.105 Pa B 105 Pa C 2,5.105 Pa D 3.105 Pa Câu 211 Một bơm chứa 100cm3 khơng khí nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa Khi khơng khí bị nén xuống cịn 20cm3 nhiệt độ tăng lên tới 3270 C áp suất của khơng khí bơm là: A p2 7.105Pa B p2 8.105Pa C p2 9.105Pa D p2 10.105Pa Câu 212 Trong phịng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm3 khí ơxi áp suất 750 mmHg nhiệt độ 3000K Khi áp suất 1500 mmHg, nhiệt độ 1500K thể tích lượng khí : A 10 cm3 B 20 cm3 C 30 cm3 D 40 cm3 Câu 213 Một lượng khí đựng xilanh có pittơng chuyển động Các thơng số trạng thái lượng khí là: at, 15lít, 300K Khi pittơng nén khí, áp suất khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm cịn 12lít Nhiệt độ khí nén : A 400K (46)CHƯƠNG 6: CƠ NHIỆT ĐÔNG LỰC HỌC Mức độ nhớ Câu 214 Chọn đáp án Nội vật A tổng động vật B tổng động phân tử cấu tạo nên vật C tổng nhiệt lượng mà vật nhận trình truyền nhiệt thực công D nhiệt lượng vật nhận trình truyền nhiệt Câu 215 Cơng thức tính nhiệt lượng A Qmct B Qct C Qmt D Q mc Câu 216 Công thức sau công thức tổng quát nguyên lý nhiệt động lực học ? A UAQ B U Q C UA D AQ 0 Câu 217 Trong q trình chất khí nhận nhiệt sinh cơng A Q < A > B Q > A> C Q > A < D Q < A < Câu 218 Chọn câu A Cơ khơng thể tự chuyển hố thành nội B Quá trình truyền nhiệt trình thuận nghịch C Động nhiệt chuyển hố phần nhiệt lượng nhận thành cơng D Động nhiệt chuyển hố hồn tồn nhiệt lượng nhận thành cơng Mức độ hiểu (47)B Nội nhiệt lượng C Nội chuyển hoá thành dạng lượng khác D Nội vật tăng lên, giảm Câu 220 Câu sau nói nhiệt lượng không đúng? A Nhiệt lượng số đo độ tăng nội vật trình truyền nhiệt B Một vật lúc có nội năng, lúc có nhiệt lượng C Đơn vị nhiệt lượng đơn vị nội D Nhiệt lượng nội Câu 221 Trường hợp sau ứng với q trình đẳng tích nhiệt độ tăng? A U = Q với Q >0 B U = Q + A với A > C U = Q + A với A < D U = Q với Q < Mức độ áp dụng. Câu 222 Biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4,18.103 J/(kg.K) Nhiệt lượng cần cung cấp cho kg nước 200C sôi : A 8.104 J B 10 104 J C 33,44 104 J D 32.103J Câu 223 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước 00 C đến sơi bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K) A 2,09.105J B 3.105J C.4,18.105J D 5.105J Câu 224 Người ta cung cấp cho khí xilanh nằm ngang nhiệt lượng J Khí nở đẩy pit-tông đoạn 5cm với lực có độ lớn 20N Độ biến thiên nội khí : A 1J B 0,5J C 1,5J D 2J Câu 225 Người ta thực cơng 100J để nén khí xilanh Biết khí truyền mơi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội khí : (48)C 120J D 20J Câu 226 Người ta truyền cho khí xilanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực công 70J đẩy pittông lên Độ biến thiên nội khí : A 20J B 30J C 40J D 50J Mức độ phân tích Câu 227 Một bình nhơm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước nhiệt độ 200 C Người ta thả vào bình miếng sắt khối lượng 0,2 kg nung nóng tới 750C Bỏ qua truyền nhiệt mơi trường bên ngồi, nhiệt dụng riêng nhôm là 0,92.103 J/(kg.K); nước 4,18.103 J/(kg.K); sắt 0,46.103 J/(kg.K) Nhiệt độ nước bắt đầu cân là: A t = 10 0C B t = 150 C C t = 200 C D t = 250 C Câu 228 Truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí xilanh hình trụ, khí nở đẩy pittơng chuyển động làm thể tích khí tăng thêm 0,5m3 Biết áp suất khí là 8.106 N/m2 coi áp suất khơng đổi qúa trình khí thực cơng Độ biến thiên nội khí là: A 106 J B 2.106 J C 3.106 J D 4.106 J (49)Mức độ nhớ: Câu 229 Phân loại chất rắn theo cách đúng? A Chất rắn đơn tinh thể chất rắn vơ định hình B Chất rắn kết tinh chất rắn vơ định hình C Chất rắn đa tinh thể chất rắn vơ định hình D Chất rắn đơn tinh thể chất rắn đa tinh thể Câu 230 Đặc điểm tính chất không liên quan đến chất rắn kết tinh? A Có dạng hình học xác định B Có cấu trúc tinh thể C Có nhiệt độ nóng chảy khơng xác định D Có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 231 Đặc điểm tính chất liên quan đến chất rắn vơ định hình? A Có dạng hình học xác định B Có cấu trúc tinh thể C Có tính dị hướng D Khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 232 Câu nói đặc tính chất rắn kết tinh không đúng? A Có thể có tính dị hướng có tính đẳng hướng B Khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định C Có cấu trúc tinh thể D Có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 233 Chọn đáp án Đặc tính chất rắn vơ định hình A dị hướng nóng chảy nhiệt độ xác định B đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ khơng xác định C dị hướng nóng chảy nhiệt độ khơng xác định D đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định Câu 234 Chọn đáp án Đặc tính chất rắn đa tinh thể A đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ xác định B dị hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định C đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ khơng xác định D dị hướng nóng chảy nhiệt độ khơng xác định Câu 235 Chọn đáp án Mức độ biến dạng rắn (bị kéo nén) phụ thuộc vào A độ lớn lực tác dụng (50)C độ dài ban đầu D tiết diện ngang Câu 236 Hệ số đàn hồi thép biến dạng kéo nén phụ thuộc vào tiết diện ngang độ dài ban đầu rắn? A.Tỉ lệ thuận với tích số độ dài ban đầu tiết diện ngang B Tỉ lệ thuận với độ dài ban đầu tỉ lệ nghịch với tiết diện ngang C Tỉ lệ thuận với tiết diện ngang tỉ lệ nghịch với độ dài ban đầu D Tỉ lệ nghịch với tích số độ dài ban đầu tiết diện ngang Câu 237 Độ nở dài l vật rắn (hình trụ đồng chất) xác định theo cơng thức: A lll0 l0t B lll0 l0t C lll0 l0t D lll0 l0 Câu 238 Độ nở khối vật rắn đồng chất xác định theo công thức: A VVV0 V0t B VVV0 V0t C V V0 D VV0V Vt Câu 239 Chọn đáp án Mức chất lỏng ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ngồi ống phụ thuộc vào A đường kính ống, tính chất chất lỏng C tính chất chất lỏng thành ống B đường kính ống tính chất thành ống D đường kính ống, tính chất chất lỏng thành ống Câu 240 Lực căng mặt tác dụng lên đoạn đường nhỏ bề mặt chất lỏng ln có phương vng góc với đoạn đường tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng có độ lớn xác định theo hệ thức: A f .l B l f  C  l f  D f 2.l (51)Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi A nóng chảy B kết tinh C bay D ngưng tụ Câu 242 Chọn đáp Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể chất gọi A nóng chảy B kết tinh C hoá D ngưng tụ Câu 243 Nhiệt nóng chảy Q xác định theo công thức: A Q.m B m   Q C  m  Q D Q L.m Câu 244 Chọn đáp Tốc độ bay chất lỏng không phụ thuộc vào A nhiệt độ B diện tích bề mặt C áp suất bề mặt chất lỏng D khối lượng chất lỏng Câu 245 Câu không A Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bề mặt chất lỏng B Q trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng ngưng tụ Sự ngưng tụ bay xảy đồng thời C Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bên trên bề mặt chất lỏng D Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ Câu 246 Chọn đáp án Khối lượng nước tính gam chứa 1m3 khơng khí A độ ẩm cực đại B độ ẩm tuyệt đối C độ ẩm tỉ đối D độ ẩm tương đối (52)A .100% A a f  B A a f  C f a.A.100% D .100% a A f  Mức độ hiểu Câu 248 Chất rắn đây, thuộc loại chất rắn kết tinh? A Thuỷ tinh B Nhựa đường C Kim loại D Cao su Câu 249 Chất rắn thuộc loại chất rắn vơ định hình? A Băng phiến B Nhựa đường C Kim loại D Hợp kim Câu 250 Vật chịu biến dạng kéo? A Trụ cầu B Móng nhà C Dây cáp cần cẩu chuyển hàng D Cột nhà Câu 251 Vật chịu biến dạng nén? A Dây cáp cầu treo B Thanh nối toa xe lửa chạy C Chiếc xà beng bẩy tảng đá to D Trụ cầu Câu 252 Dụng cụ có nguyên tắc hoạt động khơng liên quan đến nở nhiệt là: A Rơ le nhiệt B Nhiệt kế kim loại C Đồng hồ bấm giây D Ampe kế nhiệt Câu 253 Khi đổ nước sôi vào cốc thuỷ tinh cốc thuỷ tinh hay bị nứt vỡ, cịn cốc thạch anh khơng bị nứt vỡ vì: A Cốc thạch anh có thành dày B Thạch anh cứng thuỷ tinh (53)D Cốc thạch anh có đáy dày Câu 254 Khi vật rắn kim loại bị nung nóng khối lượng riêng vật tăng hay giảm? Tại sao? A Tăng, thể tích vật khơng đổi khối lượng vật giảm B. Giảm, khối lượng vật khơng đổi tích vật tăng C Tăng thể tích vật tăng chậm cịn khối lượng vật tăng nhanh D Giảm, khối lương vật tăng châm vật tăng nhanh Câu 255 Nguyên nhân tượng dính ướt khơng dính ướt chất lỏng chất rắn là: A Lực tương tác phân tử chất lỏng chất rắn B Bề mặt tiếp xúc C Bề mặt khum lồi chất lỏng D Bề mặt khum lõm chất lỏng Câu 256 Chiếc kim khâu mặt nước đặt nằm ngang vì: A Chiếc kim khơng bị dính ướt nước B Khối lượng riêng kim nhỏ khối lượng nước C Trọng lượng kim đè lên mặt nước nằm ngang không thắng lực đẩy Ác si mét D Trọng lượng kim đè lên mặt nước nằm ngang không thắng lực căng bề mặt nước tác dụng lên Câu 257 Nước mưa không lọt qua lỗ nhỏ vải bạt A Vải bạt dính ướt nước B Vải bạt khơng bị dinh ướt nước C Lực căng bề mặt nước ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ nhỏ bạt D Hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ bạt Câu 258 Vào ngày mùa hè, nhiệt độ 350C miền bắc miền nam nước ta miền nóng hơn? Vì sao? A Miền bắc, độ ẩm miền bắc lớn B Miền nam, độ ẩm miền nam lớn C Miền bắc, độ ẩm miền bắc nhỏ D Miền nam, độ ẩm miền nam nhỏ Câu 259 Ở nhiêt độ 350 C độ ẩm tỷ đối 25% ta cảm thấy A nóng lực khó chịu B lạnh C mát D nóng ẩm (54)A Độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối không thay đổi B Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm C Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, độ ẩm cực đại tăng nhanh nên độ ẩm tỉ đối giảm D Độ ẩm tuyệt đối khơng thay đổi, cịn độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ đối tăng Mức độ áp dụng: Câu 261 Một kim loại, đồng chất tiết diện có hệ số đàn hồi 100N/m, đầu gắn cố định đầu treo vật nặng để bị biến dạng đàn hồi (Cho g =10 m/s2) Muốn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là: A m = 0,1 kg B m = 10 kg C m =100 kg D m = 1000 kg Câu 262 Một sợi dây thép đường kính 0,04m có độ dài ban đầu m (Biết E = 2.1011 Pa) Hệ số đàn hồi sợi dây thép là: A 1,5 107 B 1,6 107 C 1,7.107 D 1,8 107 Câu 263 Một thước thép 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài thép  = 11.10-6 K-1.Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép dài thêm là: A.2,4 mm B 3,2 mm C 4,2mm D 0,22 mm Câu 264 Một dầm cầu sắt có độ dài 10m nhiệt độ ngồi trời 100C Khi nhiệt độ trời 400C độ dài dầm cầu tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài sắt 12.10-6K A Tăng xấp xỉ 36 mm B Tăng xấp xỉ 1,3 mm C Tăng xấp xỉ 3,6 mm D Tăng xấp xỉ 4,8 mm Câu 265 Lực căng mặt tác dụng lên vịng kim loại có chu vi 50 mm nhúng vào nước xà phòng bao nhiêu? Biết hệ số căng bề mặt  = 0,040 N/m A f = 0,001 N (55)C f = 0,003 N D f = 0,004 N Câu 266 Vào ngày nhiệt độ 300C, 1m3 khơng khí khí quyển có chứa 20,6g nước Độ ẩm cực đại A = 30,3 g/m3 Độ ẩm tương đối của khơng khí là: A f = 68 % B f = 67 % C f = 66 % D f =65 % Mức độ phân tích: Câu 267 Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhơm có khối lượng 100g nhiệt độ 200C, để hố lỏng nhiệt độ 6580C bao nhiêu? Biết nhơm có nhiệt dung riêng 896J/(kg.K), nhiệt nóng chảy 3,9.105J/K A 96,16J B.95,16J C 97,16J D.98,16J Câu 268 Buổi sáng nhiệt độ không khí 23 0C độ ẩm tỉ đối 80% Buổi trưa, nhiệt độ khơng khí 30 0C độ ẩm tỉ đối 60% Hỏi vào buổi khơng khí chứa nhiều nước hơn? Biết khối lượng riêng nước 23 0C 20,60 g/m3 30 0C 30,29 g/m3 A Buổi sáng B Buổi trưa C Bằng D Không xác định Câu 269 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá 00C chuyển thành nước nhiệt độ bao nhiêu? biết nhiệt nóng chảy riêng nước  = 3,5 105 J/kg A 15 105 J B 16.105 J C 16,5.105J D 17.105J (56) MĐNT NDKT MĐ NHỚ MĐ HIỂU MĐ ÁP DỤNG MĐ PHÂN TÍCH TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Bài số (Chương 1) 30% câu 25% câu 15% câu 5% 1câu 25% 1câu Bài học kì I (Chương 1,2,3) 25% câu 30% câu 15% câu 5% câu 25% câu Bài số (Chương 4,5) 30% câu 20% câu 20% câu 5% câu 25% câu Bài học kì II (Chương 4,5,6,7) 25% câu 30% câu 15% câu 5% câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập vật lý 10 [DeThiMoi]Ngan_hang_cau_hoi_trac_nghiem_Vat_ly_10, Bài tập vật lý 10 [DeThiMoi]Ngan_hang_cau_hoi_trac_nghiem_Vat_ly_10

Hình ảnh liên quan

BẢNG HAI CHIỀU XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÂU HỎI           Mức độ nhận thức Nhớ Hiểu Áp - Bài tập vật lý 10 [DeThiMoi]Ngan_hang_cau_hoi_trac_nghiem_Vat_ly_10

c.

độ nhận thức Nhớ Hiểu Áp Xem tại trang 8 của tài liệu.