0

Cấu tạo ngoài của thân | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

25 11 0
  • Cấu tạo ngoài của thân | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:06

[r] (1)Bài 13: C U T O (2)N T H R H 2 1 3 4 1 2 3 4 S ng u ki n thi u khơng khí, r m c ngố ề ệ ế ễ ọ ược lên m t đ t.ặ ấ Đây lo i r nào?ạ ễ R thễ Mi n hút có t bào đ c bi t nào?ề ế ặ ệ Lông hút G Ú T L Ô Nước Đây ch t mà không th thi u đ i v i xanh.ấ ể ế ố B ph n r v n chuy n ch t h u c nuôi cây?ộ ậ ễ M ch râyậ ể ấ ữ Â N C H R M Y (3)1.C u t o ngồi c a thânấ ạ Quan sát hình 13.1: Hãy xác đ nh ị thân mang nh ng b ph n nào?ữ ộ ậ Ch i ng nồ Ch i náchồ (4)1.C u t o c a thânấ ạ TH O LU N NHÓM ( phút)Ả Ậ Ch i náchồ Ch i ng nồ Thân chính Cành Ch i náchồ Tìm nh ng m gi ng ữ ể ố khác gi a thân v i cành?ữ *Gi ng nhauố : Đ u có ch i ng n, ề ọ có lá, k có ch i nách.ẽ *Khác nhau: Thân Cành -Do ch i ng n ọ phát tri n thành.ể -Do ch i nách phát tri n thành.ể -Thường m c ọ đ ng.ứ (5)1.C u t o c a thânấ ạ Thân g m có:ồ Ch i ng nồ Thân chính Cành Ch i náchồ -Thân -Cành (6)1.C u t o c a thânấ ạ Ch i ng nồ Thân chính Cành Ch i náchồ 1.V trí c a ch i ng n ị ủ ồ ọ thân cành? 2.Ch i ng n phát tri n s ồ ọ ể ẽ làm thay đ i nh th ổ ư ế nào? 1 ng n thân đ u cành.Ở ọ ầ (7)1.C u t o c a thânấ ạ Thân g m có:ồ -Thân -Cành Có lá, k ẽ ch i nách.ồ (8)1.C u t o c a thânấ ạ Ch i ng nồ Thân chính Cành Ch i náchồ 1.V trí c a ch i nách?ị ủ ồ 2.Có m y lo i ch i nách?ấ ạ ồ 1 k ( nách lá).Ở ẽ (9)1.C u t o c a thânấ ạ (10)Tìm nh ng m gi ng khác ữ ể ố v c u t o gi a ch i ch i hoa?ề ấ ạ ữ ồ ồ phân sinh ng nọ M m ầ (11) phân sinh ng nọ M m ầ M m ầ hoa *Gi ng: đ u có m m bao b c.ố ề ầ ọ *Khác: Ch i láồ Ch i hoaồ Trong mô phân sinh ng n ọ cành mang (12)Ch i ồ s phát ẽ tri n ể thành b ph n ộ ậ nào c a ủ cây? (13)Ch i ồ hoa s ẽ phát tri n ể thành b ph n ộ ậ nào c a ủ cây? (14)1.C u t o c a thânấ ạ Thân g m có:ồ -Thân -Cành Có lá, k ẽ ch i nách.ồ -Ch i ng n: phát tri n giúp thân cành dài ọ ể -Ch i nách:ồ +Ch i lá: phát tri n thành cành mang lá.ồ ể (15)(16)Lo i thânạ Đ c mặ ể Ví dụ Thân đ ngứ Thân leo (17)Có nh ng d ng thân đ ng nào? Đ c m c a m i d ng. ỗ ạ Thân g : c ng, ỗ ứ cao, có cành. Thân c t: c ng, ộ cao, không cành. (18)Lo i thânạ Đ c mặ ể Ví dụ Thân đ ngứ Thân leo Thân bò Thân gỗ Thân c tộ Thân cỏ C ng, cao, có cành.ứ C ng, cao, khơng cành.ứ M m, y u, th p.ề ế ấ (19)Quan sát hình cho bi t thân leo ế có m y cách leo? Tua cu nố (20)Lo i thânạ Đ c mặ ể Ví dụ Thân đ ngứ Thân leo Thân bò Thân gỗ Thân c tộ Thân cỏ C ng, cao, có cành.ứ C ng, cao, không cành.ứ M m, y u, th p.ề ế ấ Xoài, vú s a…ữ D a, cau…ừ Lúa, b p…ắ Thân qu nấ Tua cu nố C thân qu n lên tr bám leo lênả ấ ụ T thân m c nh ng tua cu n ọ ữ ố vào tr bám đ leo lênụ ể (21)Quan sát hình cho bi t thân ế bị có đ c m gì? M m y u, bị lan sát ế (22)Lo i thânạ Đ c mặ ể Ví dụ Thân đ ngứ Thân leo Thân bò Thân gỗ Thân c tộ Thân cỏ C ng, cao, có cành.ứ C ng, cao, khơng cành.ứ M m, y u, th p.ề ế ấ Xoài, vú s a…ữ D a, cau…ừ Lúa, b p…ắ Thân qu nấ Tua cu nố C thân qu n lên tr bám leo lênả ấ ụ T thân m c nh ng tua cu n ọ ữ ố vào tr bám đ leo lênụ ể M ng t i…ồ Kh qua…ổ (23)s t t Tên Thân đ ngứ Thân leo Thân bò Thân g ỗ Thân c tộ Thân cỏ qu nThân ấ cu n Tua ố 1 Cây cau Cây tớ 3 Cây d a leoư Cây đ u veậ Cây khoai lang Cây iổ (24)Có lá, k ẽ ch i nách.ồ Có ng n thân đ u cành, ch i ng n ọ ầ ọ phát tri n giúp ể (4)……… Có nách lá, g m có (3)…… ch i hoa.THÂN Cành Thân chính Ch iồ ng nọ Ch iồ nách M c đ ng, ọ ứ (1)………… phát tri n thành.ể M c xiên, ọ (2)……… phát tri n thành.ể Ch i lá, thân cành dài ra, ch i ng n, ch i nách, nách lá.ồ ọ ch i láồ thân cành dài ch i ng nồ ọ (25)1.C u t o c a thânấ ạ Thân g m có:ồ -Thân -Cành Có lá, k ẽ ch i nách.ồ -Ch i ng n: phát tri n giúp thân ọ ể cành dài 2.Các lo i thânạ . N i dung b ng.ộ ả Bài 14: THÂN DÀI RA DO ĐÂU? 1.Đ c thí nghi m thân dài ọ ph n ng n.ầ 2.Xem l i 8, gi i thích ạ thân dài được? 3.Tìm hi u s dài c a thân ể các lo i khác có gi ng ạ khơng? 4.Gi i thích hi n tả ệ ượng th c t ự ế sao người ta thường b m ng n ấ ọ ở 1 s lo i cây?ố ạ 5.H c 13 làm t p trang ọ 45 sgk. -Ch i nách:ồ +Ch i lá: phát tri n thành cành ể mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo ngoài của thân | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Cấu tạo ngoài của thân | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

1.C to ngoài ca thân ạủ Quan sát hình 13.1: Hãy xác đ nh ị - Cấu tạo ngoài của thân | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

1..

C to ngoài ca thân ạủ Quan sát hình 13.1: Hãy xác đ nh ị Xem tại trang 3 của tài liệu.
Quan sát hình và cho bi t thân leo ế - Cấu tạo ngoài của thân | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

uan.

sát hình và cho bi t thân leo ế Xem tại trang 19 của tài liệu.
Quan sát hình và cho bi t thân ế - Cấu tạo ngoài của thân | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

uan.

sát hình và cho bi t thân ế Xem tại trang 21 của tài liệu.