0

Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

19 12 0
  • Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:05

[r] (1)Bài 26: SINH S N SINH DƯỠNG T NHIÊN (2)Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Cây rau má bò đ t mấ ẩ 1 S t o thành m i t ự ạ ớ ừ r , thân, m t s có ở ộ ố hoa - Cây rau má bò đ t m m i ấ ẩ ỗ m u thân có hi n tấ ệ ượng gì? - M i m u thân nh v y tách có ỗ ấ ư ậ th thành m t m i để ộ ớ ược khơng? Vì sao? M i m u thân đ u có r ỗ ấ ề ễ ph láụ M i m u nh v y có th phát ỗ ấ ư ậ ể tri n thành m i có đ ể ớ ủ (3)Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG C g ng đ n i mủ ừ ể ẩ 1 S t o thành m i t ự ạ ớ ừ r , thân, m t s có ở ộ ố hoa - C g ng đ n i m có th thành ủ ừ ể ẩ ể m t m i độ ớ ược khơng? Vì sao? C g ng có th phát tri n thành ủ ừ ể ể (4)Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG C khoai lang đ n i m ể ẩ - C khoai lang đ n i m có th ủ ể ẩ ể thành nh ng m i đữ ớ ược khơng? Vì sao? 1 S t o thành m i t ự ạ ớ ừ r , thân, m t s có ở ộ ố hoa C khoai lang đ n i m có ủ ể ẩ th phát tri n thành m i ể ể ớ đ n i m m t th i gian s n y ể ẩ ộ ờ ẽ ả (5)Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Cây thu c b ng r i xu ng m ơ 1 S t o thành m i t ự ạ ớ ừ r , thân, m t s có ở ộ ố hoa - Lá thu c b ng r i xu ng n i m ố ỏ ơ ố ở ẩ có th thành nh ng m i để ữ ớ ược khơng? Vì sao? Lá thu c b ng đ n i m có ố ỏ ể ẩ th phát tri n thành m i ể ể ớ đ n i m m t th i gian s m c ể ẩ ộ ờ ẽ ọ (6)Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , thân, m t s có ự ạ ớ ễ ở ộ ố hoa Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n c a cây? Ph n thu c lo i c quan ơ nào? Trong đi u ki n nào? Rau má G ng Khoai lang thu c b ng D a vào ph n l nh SGK hình v ự ầ ệ ẽ (7)Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , thân, m t s có hoaự ạ ớ ễ ở ộ ố Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG STT Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ph n ọ ừ nào c a cây? Ph n thu c lo i c quan nào? ạ ơ Trong u ki n nào? 1 Rau má 2 G ng 3 Khoai lang 4 Lá thu c b ng Thân bò Thân r R cể ủ C quan sinh dơ ưỡng Đ t mấ ẩ C quan sinh dơ ưỡng C quan sinh dơ ưỡng C quan sinh dơ ưỡng N i mơ ẩ N i mơ ẩ (8)Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố đ a ph ng em lo i đ i Ở ị ươ ạ ạ di n cịn có nh ng có ệ ữ th t o thành m i t r c , thân ể ạ ớ ễ ủ bò, thân r , lá?ễ Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ c a cây?ủ Ph n ầ thu c lo i c ộ ạ ơ quan nào? Trong đi u ề ki n nào?ệ Rau Thân bò C quan sinh ơdưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ thu c ố b ngỏ C quan sinh ơ (9)Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN C tranh C ch 1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố C dong ta C ri ngủ ề Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ c a cây?ủ Ph n ầ thu c lo i c ộ ạ ơ quan nào? Trong đi u ề ki n nào?ệ Rau Thân bò C quan sinh ơdưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ thu c ố b ngỏ C quan sinh ơ (10)Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố C su hào (Thân c ) Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ c a cây?ủ Ph n ầ thu c lo i c ộ ạ ơ quan nào? Trong đi u ề ki n nào?ệ Rau Thân bò C quan sinh ơdưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ thu c ố b ngỏ C quan sinh ơ (11)1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ c a cây?ủ Ph n ầ thu c lo i c ộ ạ ơ quan nào? Trong đi u ề ki n ệ nào? Rau Thân bò C quan sinh ơdưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ thu c ố b ngỏ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN ? D a vào b ng cho bi t s t o ự ả ế ự ạ thành m i có hoa m c ớ ở ọ t b ph n c a Cho ví ừ ộ ậ ủ d ụ -T thân bò: Rau má,…ừ -T thân r : G ng, ngh …ừ ễ ừ ệ -T r c : Khoai lang, cà r t,…ừ ễ ủ ố - T lá: Lá thu c b ng,…ừ ố ỏ ?Trong đ u ki n có đ đ m s ề ệ ủ ộ ẩ ự t o thành m i t c quan nào.ạ ớ ơ Trong u ki n có đ đ m s ề ệ ủ ộ ẩ ự t o đạ ược m i t c quan sinh ớ ơ (12)1 S t o thành m i t r , thân, ự ạ ớ ễ m t s có hoaộ ố 2 Sinh s n sinh d ưỡng t nhiên c a cây Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN Hãy ch n t thích h p s t ọ ừ sau đây: Sinh dưỡng, r c , đ m, thân ễ ủ ộ ẩ bò, lá, thân rễ n vào ch tr ng ỗ ố câu dưới đ có khái ni m đ n gi n ơ v sinh s n sinh d ưỡng t nhiên. Sinh s n sinh d ưỡng t nhiên gì? Là hi n tệ ượng hình thành cá th m i t m t ph n c a c ể ộ ầ ủ ơ quan sinh dưỡng ( r , thân, lá…)ễ Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ c a cây?ủ Ph n ầ thu c lo i c ộ ạ ơ quan nào? Trong đi u ề ki n ệ nào? Rau má Thân bò C quan sinh ơ dưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ Lá thu c ố (13)Câu Hãy k tên m t s khác ể ộ ố có kh sinh s n b ng thân ả ả ằ bò, sinh s n b ng lá?ả ằ Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố 2 Sinh s n sinh d ưỡng t nhiên c a cây Là hi n tệ ượng hình thành cá th m i t ể ừ m t ph n c a c quan sinh dộ ầ ủ ơ ưỡng ( r , ễ thân, lá…) - Cây sinh s n b ng thân bò: Rau ả ằ mu ng t nhiên,…ố ự - Cây sinh s n b ng lá: Lá s ng ả ằ ố đ i.ờ Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ c a cây?ủ Ph n ầ thu c lo i c ộ ạ ơ quan nào? Trong đi u ề ki n ệ nào? Rau má Thân bò C quan sinh ơ dưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R c ễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ Lá thu c ố b ngỏ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ (14)Câu K tên c d i có cách ể ỏ ạ sinh s n b ng thân r Mu n di t ả ằ ễ ố ệ c d i ngỏ ạ ười ta ph i làm th nào? ả ế Vì sao? Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố 2 Sinh s n sinh d ưỡng t nhiên c a cây Là hi n tệ ượng hình thành cá th m i t ể ừ m t ph n c a c quan sinh dộ ầ ủ ơ ưỡng ( r , ễ thân, lá…) - C tranh, c ch , c nỏ ỏ ỉ ỏ ước m n,…ặ - Ph i nh t b toàn b ph n thân ả ặ ỏ ộ ầ r , Vì thân r có th m c ch i ễ ễ ể ọ ồ phát tri n thành m i.ể ớ Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ c a cây?ủ Ph n ầ thu c lo i c ộ ạ ơ quan nào? Trong đi u ề ki n ệ nào? Rau má Thân bò C quan sinh ơ dưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ Lá thu c ố (15)Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố 2 Sinh s n sinh d ưỡng t nhiên c a cây Là hi n tệ ượng hình thành cá th m i t ể ừ m t ph n c a c quan sinh dộ ầ ủ ơ ưỡng ( r , ễ thân, lá…) Cây khoai tây sinh s n b ng gì?ả ằ Cây khoai tây sinh s n b ngả ằ thân c ủ Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ nào c a ủ cây? Ph n thu c ầ lo i c quan nào?ạ ơ Trong u ề ki n ệ nào? Rau Thân bò C quan sinh ơdưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh ơdưỡng N i mơ ẩ thu c ố b ngỏ C quan sinh ơ dưỡng N i mơ ẩ C khoai ủ (16)Chương V: SINH S N SINH D ƯỠNG Bài 26 SINH S N SINH D ƯỠNG T NHIÊN 1 S t o thành m i t r , ự ạ ớ ễ thân, m t s có hoaở ộ ố 2 Sinh s n sinh d ưỡng t nhiên c a cây Là hi n tệ ượng hình thành cá th m i ể ớ t m t ph n c a c quan sinh dừ ộ ầ ủ ơ ưỡng ( r , thân, lá…)ễ Tên cây S t o thành m iự ạ M c t ọ ừ ph n ầ nào c a ủ cây? Ph n ầ thu c lo i ộ c quan ơ nào? Trong đi u ề ki n ệ nào? Rau má Thân bò C quan ơ sinh dưỡ ng Đ t mấ ẩ G ngừ Thân rễ C quan ơ sinh dưỡng N i mơ ẩ Khoai lang R cễ ủ C quan sinh dơ ưỡng N i mơ ẩ thu c ố b ngỏ C quan ơ sinh dưỡng N i mơ ẩ Chon ý tr l i đung nhât ̣ ả ờ ́ ́ câu sau đây: Các hình th c sinh s n sinh d ưỡng t nhiên th ường g p có ặ ở hoa: a B ng thân r , thân c b B ng thân bò. c B ng thân bò, thân r , r c , ễ ễ ủ lá, d B ng lá, thân leo, thân c , lá. (17)(18) V nhà:ề - H c – tr l i ọ ả ờ câu h i 4* SGK - Tìm th c t đ a phự ế ị ương em nh ng khác ữ có kh sinh s n sinh dả ả ưỡng t nhiên.ự - Nghiên c u trứ ước 27 Bài 27 SINH S N SINH D ƯỠNG DO NGƯỜI - Chu n b m u v t: Cây khoai mì, thân ẩ ị ẫ ậ (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

D a vào ph nl nh SGK và hình ẽ - Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

a.

vào ph nl nh SGK và hình ẽ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Là hi tệ ượng hình thành cá th  m i t  m t ph n c a c   ể ớ ừ ộầủ ơ - Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

hi.

tệ ượng hình thành cá th m i t m t ph n c a c ể ớ ừ ộầủ ơ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Là hi tệ ượng hình thành cá th ừ m t ph n c a c  quan sinh d ộầủ ơưỡng ( r , ễ thân, lá…) - Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

hi.

tệ ượng hình thành cá th ừ m t ph n c a c quan sinh d ộầủ ơưỡng ( r , ễ thân, lá…) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Là hi tệ ượng hình thành cá th ừ m t ph n c a c  quan sinh d ộầủ ơưỡng ( r , ễ thân, lá…) - Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

hi.

tệ ượng hình thành cá th ừ m t ph n c a c quan sinh d ộầủ ơưỡng ( r , ễ thân, lá…) Xem tại trang 14 của tài liệu.
Là hi tệ ượng hình thành cá th ừ m t ph n c a c  quan sinh d ộầủ ơưỡng ( r , ễ thân, lá…) - Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

hi.

tệ ượng hình thành cá th ừ m t ph n c a c quan sinh d ộầủ ơưỡng ( r , ễ thân, lá…) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Là hi tệ ượng hình thành cá th m iể ớ t  m t ph n c a c  quan sinh d ừ ộầủ ơưỡng  ( r , thân, lá…) ễ - Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

hi.

tệ ượng hình thành cá th m iể ớ t m t ph n c a c quan sinh d ừ ộầủ ơưỡng ( r , thân, lá…) ễ Xem tại trang 16 của tài liệu.