0

Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

14 15 0
  • Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:01

[r] (1)BÀI 19: Đ C ĐI M BÊN NGOÀI C A LÁ (2)(3)1 2 3 Cu ng láố Phi n láế (4)CHƯƠNG IV: LÁ BÀI 19: Đ C ĐI M BÊN NGOÀI C A LÁ I/ Đ c ặ m bên c a lá:ể (5)Y/C quan sát có hình  nh n xét hình d ng, ậ kích thư c, màu s c c a phi n ớ ắ ủ ế th o lu n nhóm:ả - Tìm nh ng ữ đi m gi ng c a ph n phi n ể ế các lo i lá?ạ (6)CHƯƠNG IV: LÁ BÀI 19: Đ C ĐI M BÊN NGOÀI C A LÁ I/ Đ c ặ m bên c a lá:ể a) Phi n lá:ế Màu l c, d ng b n d t, ph n r ng ụ nh tấ (7)* L t m t d ặ i c a s nhìn rõ ớ ủ đư c gân lá (8)CHƯƠNG IV: LÁ BÀI 19: Đ C ĐI M BÊN NGOÀI C A LÁ I/ Đ c ặ m bên c a lá:ể a) Phi n lá:ế Màu l c, d ng b n d t, ph n r ng ụ nh tấ c a lá, giúp h ng ủ đư c nhi u ánh sáng.ợ b) Gân lá:Có ki u gân lá: gân hình m ng, gân hình ể song song hình cung. (9)o o (10)CHƯƠNG IV: LÁ BÀI 19: Đ C ĐI M BÊN NGOÀI C A LÁ I/ Đ c ặ m bên c a lá:ể a) Phi n lá:ế Màu l c, d ng b n d t, ph n r ng ụ nh tấ c a lá, giúp h ng ủ đư c nhi u ánh sáng.ợ b) Gân lá:Có ki u gân lá: gân hình m ng, gân hình ể song song hình cung. c) Lá đơn kép: - Lá đơn: có cu ng n m dố ư i ch i nách, m i ớ cu ng mang m t phi n ố ế - Lá kép: có cu ng cu ng , m i ố cu ng mang m t phi n, ch i nách phía ố ế cu ng chính.ố (11)1/ Có m y ki u x p thân, cành? Là nh ng ấ ế ki u nào?ể (12)CHƯƠNG IV: LÁ BÀI 19: Đ C ĐI M BÊN NGOÀI C A LÁ I/ Đ c ặ m bên c a lá:ể II/ Các ki u x p thân cành:ể ế  Lá x p thân theo ba ki u: m c cách, m c ế ọ đ i, ố m c vòng ọ  Lá m u thân x p so le giúp nh n ấ ế (13) C NG C BÀI: 1/ Lá có nh ng đ c ặ m bên cách s p x p nh ế ư th giúp nh n ế đư c nhi u ánh sáng? - Lá có hình b n d t ẹ , r ngộ , x p so le nhauế giúp nh n ậ đư c nhi u ánh sáng. 2/ Có m y lo i lá? Đ c ặ m c a m i lo i lá? - Lá đơn: m i cu ng mang phi n lá, ế cu ng n m d ư i ch i nách. (14)HƯ NG D N V NHÀ : - H C BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Y/C quan sát các lá có trong hình  nh n xét hình d ng, ạ - Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

quan.

sát các lá có trong hình  nh n xét hình d ng, ạ Xem tại trang 5 của tài liệu.
b) Gân lá:Có 3 ki u gân lá: gân hình m ng, gân hình ạ - Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

b.

Gân lá:Có 3 ki u gân lá: gân hình m ng, gân hình ạ Xem tại trang 8 của tài liệu.
b) Gân lá:Có 3 ki u gân lá: gân hình m ng, gân hình ạ - Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

b.

Gân lá:Có 3 ki u gân lá: gân hình m ng, gân hình ạ Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Lá có hình ,r ng xp so le nhau ế - Đặc điểm ngoài của lá | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

c.

ó hình ,r ng xp so le nhau ế Xem tại trang 13 của tài liệu.