0

TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

47 12 0
 • TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:32

Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tính vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất đối với tất cả các công cụ tài chính trên sổ kinh doanh (bao gồm cả trạng thái dương hoặc âm) mà giá t[r] (1)NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 41/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau gọi Ngân hàng Nhà nước) ban hành Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1 Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam 2 Đối tượng áp dụng gồm: a) Ngân hàng: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài; b) Chi nhánh ngân hàng nước ngồi 3 Thơng tư không áp dụng ngân hàng đặt vào kiểm soát đặc biệt Điều Giải thích từ ngữ Trong Thơng tư này, từ ngữ hiểu sau: 1 Tài sản tài loại tài sản sau: a) Tiền mặt; b) Công cụ vốn chủ sở hữu đơn vị khác; c) Quyền theo hợp đồng để: (2)(ii) Trao đổi tài sản tài nợ phải trả tài với đơn vị khác theo điều kiện có lợi cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; d) Hợp đồng tốn công cụ vốn chủ sở hữu ngân hàng 2 Nợ phải trả tài nghĩa vụ sau: a) Mang tính bắt buộc để: (i) Thanh tốn tiền mặt tài sản tài cho đơn vị khác; (ii) Trao đổi tài sản tài nợ phải trả tài với đơn vị khác theo điều kiện khơng có lợi cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Hợp đồng tốn cơng cụ vốn chủ sở hữu ngân hàng 3 Cơng cụ tài hợp đồng làm tăng tài sản tài bên nợ phải trả tài cơng cụ vốn chủ sở hữu bên khác 4 Công cụ vốn chủ sở hữu hợp đồng chứng tỏ lợi ích cịn lại tài sản đơn vị sau trừ toàn nghĩa vụ đơn vị Cơng cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ do ngân hàng phát hành gồm cổ phiếu ưu đãi cổ tức công cụ vốn chủ sở hữu khác đáp ứng điều kiện sau: a) Được mua lại theo quy định pháp luật đảm bảo sau thực tuân thủ giới hạn, tỷ lệ an toàn theo quy định; b) Có thể dùng để bù đắp khoản lỗ mà ngân hàng ngừng giao dịch tự doanh; c) Không phải trả cổ tức ưu đãi chuyển cổ tức ưu đãi sang năm trường hợp việc trả cổ tức ưu đãi dẫn đến kết kinh doanh ngân hàng bị lỗ 5 Nợ thứ cấp (subordinated debt) khoản nợ mà chủ nợ đồng ý thỏa thuận toán sau nghĩa vụ, chủ nợ có bảo đảm khơng bảo đảm khác đơn vị vay nợ bị phá sản, gi ải thể 6 Khách hàng cá nhân, pháp nhân (bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi) có quan hệ tín dụng, gửi tiền với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ đối tác quy định khoản Điều 7 Đối tác cá nhân, pháp nhân (bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi) có giao dịch quy định khoản Điều Thông tư với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 8 Khoản phải địi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi bao gồm: a) Các khoản cấp tín dụng, bao gồm khoản ủy thác cấp tín dụng khoản mua có bảo lưu quyền truy địi cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác, trừ khoản mua có kỳ hạn cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác; (3)c) Quyền theo hợp đồng để nhận tiền mặt tài sản tài khác từ đơn vị khác theo quy định pháp luật, trừ khoản quy định điểm a b khoản này; 9 Danh mục cấp tín dụng bán lẻ danh mục khoản cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân (không bao gồm khoản cho vay bảo đảm bất động sản quy định khoản 10 Điều này, khoản cho vay chấp nhà quy định khoản 11 Điều này, khoản cho vay để kinh doanh chứng khoán) mà số dư cấp tín dụng (đã giải ngân chưa giải ngân) khách hàng đảm bảo đồng thời: a) Không vượt tỷ đồng Việt Nam; b) Khơng vượt q 0,2% tổng số dư tồn danh mục cấp tín dụng bán lẻ (đã giải ngân chưa giải ngân) ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 10 Khoản cho vay bảo đảm bất động sản khoản cho vay cá nhân, pháp nhân để mua bất động sản, thực dự án bất động sản bảo đảm bất động sản, dự án bất động sản hình thành từ khoản cho vay theo quy định pháp luật giao dịch đảm bảo 11 Khoản cho vay chấp nhà khoản cho vay bảo đảm bất động sản cá nhân để mua nhà đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: a) Nguồn tiền trả nợ nguồn tiền cho thuê nhà hình thành từ khoản cho vay; b) Nhà hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà; c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có đầy đủ quyền hợp pháp để xử lý nhà chấp khách hàng không trả nợ theo quy định pháp luật giao dịch đảm bảo; d) Nhà hình thành từ khoản cho vay chấp phải định giá độc lập (được bên thứ ba định giá phận độc lập với phận phê duyệt tín dụng ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước định giá) với nguyên tắc thận trọng (giá trị không cao giá thị trường thời điểm xét duyệt cho vay) theo quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 12 Khoản cấp tín dụng chun biệt (Specialised lending) khoản cấp tín dụng để thực dự án, đầu tư máy móc thiết bị mua hàng hóa, đáp ứng tiêu chí sau: a) Khách hàng vay vốn pháp nhân thành lập để thực dự án, khai thác máy móc thiết bị, kinh doanh hàng hóa hình thành từ nguồn vốn cấp tín dụng, khơng có hoạt động kinh doanh khác; b) Được bảo đảm dự án, máy móc thiết bị, hàng hóa hình thành từ nguồn vốn cấp tín dụng tồn nguồn tiền trả nợ nguồn tiền hình thành từ việc kinh doanh, khai thác dự án, máy móc, thiết bị hàng hóa đó; (4)d) Được thực hình thức: (i) Cấp tín dụng tài trợ dự án (Project Finance) khoản cấp tín dụng chuyên biệt để thực dự án; (ii) Cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản (Income producing real estate) các khoản cấp tín dụng chuyên biệt để thực dự án kinh doanh bất động sản (văn phòng, trung tâm thương mại, khu thị, tịa nhà phức hợp, kho bãi, khách sạn, khu cơng nghiệp ); (iii) Cấp tín dụng tài trợ máy móc thiết bị (Object Finance) khoản cấp tín dụng chuyên biệt để đầu tư máy móc, thiết bị (tàu thủy, máy bay, vệ tinh, tàu hỏa ); (iv) Cấp tín dụng tài trợ hàng hóa (Commodities Finance) khoản cấp tín dụng chun biệt để mua hàng hóa (dầu thơ, kim loại, ngũ cốc, ) 13 Bất động sản kinh doanh bất động sản đầu tư, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi 14 Giao dịch Repo giao dịch bên bán chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài cho bên khác, đồng thời cam kết mua lại nhận lại quyền sở hữu tài sản tài sau thời gian xác định với mức giá xác định 15 Giao dịch Reverse Repo giao dịch bên mua nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài từ bên khác, đồng thời cam kết bán lại chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài sau thời gian xác định với mức giá xác định, bao gồm giao dịch mua có kỳ hạn tài sản tài theo quy định Ngân hàng Nhà nước hoạt động chiết khấu cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác 16 Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập bao gồm: a) Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s, Standard & Poor, Fitch Rating; b) Các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 17 Xếp hạng tín nhiệm tự nguyện việc doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập tự nguyện thực xếp hạng tín nhiệm, khơng có thỏa thuận với đối tượng xếp hạng tín nhiệm 18 Xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận việc doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập thực hiện xếp hạng tín nhiệm theo thỏa thuận doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập đối tượng xếp hạng tín nhiệm 19 OECD tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển (Organization for Economic Cooperation and Development) 20 Tổ chức tài quốc tế gồm: (5)Development Association-IDA), Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (The Multilateral Investment Guarantee Agency- MIGA); b) Ngân hàng Phát triển Châu Á (The Asian Development Bank - ADB); c) Ngân hàng Phát triển Châu Phi (The Africa Development Bank - AfDB); d) Ngân hàng tái thiết Phát triển Châu Âu (The European Bank for Reconstruction and Development - EBRD); đ) Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (The Inter-American Development Bank - IADB); e) Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (The European Investment Bank - EIB); g) Quỹ Đầu tư Châu Âu (The European Investment Fund - EIF); h) Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (The Nordic Investment Bank - NIB); i) Ngân hàng Phát triển Caribbean (The Caribbean Development Bank - CDB); k) Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (The Islamic Development Bank - IDB); l) Ngân hàng Phát triển cộng đồng Châu Âu (The Council of Europe Development Bank -CEDB); m) Tổ chức tài quốc tế khác có vốn điều lệ phủ nước đóng góp 21 Giảm thiểu rủi ro việc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước sử dụng biện pháp làm giảm phần tồn tổn thất xảy rủi ro hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 22 Sản phẩm phái sinh bao gồm: a) Sản phẩm phái sinh theo quy định khoản 23 Điều Luật tổ chức tín dụng, gồm: (i) Sản phẩm phái sinh tín dụng gồm hợp đồng bảo hiểm tín dụng, hợp đồng hốn đổi rủi ro tín dụng, hợp đồng đầu tư gắn với rủi ro tín dụng, hợp đồng phái sinh tín dụng khác theo quy định pháp luật; (ii) Sản phẩm phái sinh lãi suất gồm hợp đồng lãi suất kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi lãi suất một đồng tiền, hợp đồng hoán đổi lãi suất hai đồng tiền hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo, hợp đồng quyền chọn lãi suất, hợp đồng phái sinh lãi suất khác theo quy định pháp luật; (iii) Sản phẩm phái sinh ngoại tệ gồm giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ, giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ, giao dịch phái sinh ngoại tệ khác theo quy định pháp luật; (iv) Sản phẩm phái sinh giá hàng hóa gồm hợp đồng hốn đổi giá hàng hóa, hợp đồng tương lai giá hàng hóa, hợp đồng quyền chọn giá hàng hóa hợp đồng phái sinh giá hàng hóa khác theo quy định pháp luật (6)trường chứng khoán phái sinh; c) Sản phẩm phái sinh khác theo quy định pháp luật. 23 Tài sản sở tài sản tài gốc sử dụng làm sở để xác định giá trị sản phẩm phái sinh 24 Rủi ro tín dụng bao gồm: a) Rủi ro tín dụng rủi ro khách hàng khơng thực khơng có khả thực hiện phần toàn nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng thỏa thuận với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp quy định điểm b khoản này; b) Rủi ro tín dụng đối tác rủi ro đối tác không thực khơng có khả thực phần tồn nghĩa vụ tốn trước đến hạn giao dịch quy định khoản Điều Thông tư 25 Rủi ro thị trường rủi ro biến động bất lợi lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán giá hàng hóa thị trường Rủi ro thị trường bao gồm: a) Rủi ro lãi suất rủi ro biến động bất lợi lãi suất thị trường giá trị của giấy tờ có giá, cơng cụ tài có lãi suất, sản phẩm phái sinh lãi suất số kinh doanh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Rủi ro ngoại hối rủi ro biến động bất lợi tỷ giá thị trường ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có trạng thái ngoại tệ; c) Rủi ro giá cổ phiếu rủi ro biến động bất lợi giá cổ phiếu thị trường đối với giá trị cổ phiếu, giá trị chứng khoán phái sinh sổ kinh doanh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; d) Rủi ro giá hàng hóa rủi ro biến động bất lợi giá hàng hóa thị trường đối với giá trị sản phẩm phái sinh hàng hóa, giá trị sản phẩm giao dịch giao chịu rủi ro giá hàng hóa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 26 Rủi ro lãi suất sổ ngân hàng rủi ro biến động bất lợi lãi suất thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả giá trị cam kết ngoại bảng ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phát sinh do: a) Chênh lệch thời điểm ấn định mức lãi suất kỳ xác định lại lãi suất; b) Thay đổi mối quan hệ mức lãi suất cơng cụ tài khác có thời điểm đáo hạn; c) Thay đổi mối quan hệ mức lãi suất kỳ hạn khác nhau; (7)a) Rủi ro danh tiếng; b) Rủi ro chiến lược 28 Rủi ro danh tiếng rủi ro khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư công chúng có phản ứng tiêu cực uy tín ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 29 Rủi ro chiến lược rủi ro ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có khơng có chiến lược, sách ứng phó kịp thời trước thay đổi môi trường kinh doanh làm giảm khả đạt chiến lược kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 30 Giá trị chịu rủi ro (Exposures) phần giá trị tài sản, nợ phải trả, cam kết ngoại bảng ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước chịu tổn thất tài chính, tác động tiêu cực phi tài rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động rủi ro khác 31 Giao dịch tự doanh giao dịch mua, bán, trao đổi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, cơng ty ngân hàng thực theo quy định pháp luật với mục đích mua, bán, trao đổi thời hạn năm để thu lợi từ chênh lệch giá thị trường cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi cơng cụ tài chính, gồm: a) Các cơng cụ tài thị trường tiền tệ; b) Các loại tiền tệ (bao gồm vàng); c) Chứng khoán thị trường vốn; d) Các sản phẩm phái sinh; đ) Các công cụ tài khác giao dịch thị trường thức 32 Sổ kinh doanh danh mục ghi nhận trạng thái của: a) Giao dịch tự doanh (trừ giao dịch quy định điểm b khoản 33 Điều này); b) Giao dịch để thực nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cơng cụ tài chính; c) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro giao dịch tự doanh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; d) Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài để phục vụ nhu cầu khách hàng, đối tác giao dịch để đối ứng với giao dịch 33 Sổ ngân hàng danh mục ghi nhận trạng thái của: a) Giao dịch repo, reverse repo; (8)c) Giao dịch mua bán tài sản tài với mục đích dự trữ khả khoản; d) Các giao dịch cịn lại khơng thuộc sổ kinh doanh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Điều Cơ cấu tổ chức kiểm toán nội quản lý tỷ lệ an toàn vốn 1 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải có cấu tổ chức, chế phân cấp, ủy quyền chức năng, nhiệm vụ cá nhân, phận để quản lý tỷ lệ an toàn vốn, đảm bảo tuân thủ quy định Thông tư phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, mức độ rủi ro hoạt động, chu kỳ kinh doanh, khả thích ứng với rủi ro chiến lược kinh doanh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 2 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải thực kiểm tốn nội tỷ lệ an toàn vốn theo quy định Ngân hàng Nhà nước hệ thống kiểm sốt nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Điều Dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin 1 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải có liệu đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tính tỷ lệ an tồn vốn theo quy định Thông tư 2 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải tổ chức thu thập quản lý liệu đảm bảo yêu cầu tối thiểu sau đây: a) Có cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cá nhân, phận; quy trình; cơng cụ để quản lý liệu đảm bảo yêu cầu chất lượng tính đầy đủ liệu; b) Có quy trình thu thập, đối chiếu liệu (nội bên ngoài), lưu giữ, truy cập, bổ sung, dự phòng, lưu tiêu hủy liệu đảm bảo tính tỷ lệ an tồn vốn theo quy định Thơng tư này; c) Đáp ứng yêu cầu theo quy định nội ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước quy định Ngân hàng Nhà nước chế độ báo cáo, thống kê 3 Hệ thống công nghệ thông tin phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu sau đây: a) Kết nối, quản lý tập trung toàn hệ thống, đảm bảo bảo mật, an toàn hiệu tính tỷ lệ an tồn vốn theo quy định Thơng tư này; b) Có công cụ kết nối với hệ thống khác để tính tốn Vốn tự có, Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng, vốn yêu cầu cho loại rủi ro tỷ lệ an toàn vốn đảm bảo xác, kịp thời; c) Có quy trình rà sốt, kiểm tra, dự phịng, xử lý cố, bảo trì định kỳ, thường xuyên; d) Đáp ứng yêu cầu theo quy định nội ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước quy định Ngân hàng Nhà nước chế độ báo cáo, thống kê Điều Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập (9)nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập thành lập hoạt động theo quy định pháp luật dịch vụ xếp hạng tín nhiệm để tính tỷ lệ an tồn vốn theo quy định Thông tư doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập đáp ứng điều kiện sau đây: a) Tính khách quan: Việc xếp hạng tín nhiệm phải chặt chẽ, có hệ thống, đánh giá lại theo số liệu lịch sử đảm bảo xác năm; thực liên tục, kịp thời trước thay đổi tình hình tài chính; b) Tính độc lập: Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm khơng chịu sức ép trị, kinh tế làm ảnh hưởng đến kết xếp hạng tín nhiệm; c) Tính minh bạch: Việc xếp hạng tín nhiệm công bố rộng rãi cho bên (trong nước nước ngồi) có lợi ích đáng liên quan; d) Tính cơng khai: Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải cơng khai thơng tin phương pháp xếp hạng, khái niệm vỡ nợ, ý nghĩa thứ hạng tín nhiệm, tỷ lệ vỡ nợ thực t ế thứ hạng tín nhiệm chuyển đổi xếp hạng; đ) Năng lực: Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải có đủ nguồn lực để tiến hành xếp hạng đạt chất lượng tốt, thực phương pháp xếp hạng định tính kết hợp với định lượng tiếp xúc thường xuyên, liên tục với cấp đối tượng xếp hạng để tăng cường chất lượng giá trị xếp hạng tín nhiệm; e) Độ tin cậy: Việc xếp hạng tín nhiệm phải tổ chức (nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, đối tác thương mại) tin dùng Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải có quy trình nội để tránh sử dụng sai mục đích thơng tin mật liên quan đến đối tượng xếp hạng tín nhiệm 2 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải sử dụng thống thứ hạng tín nhiệm doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập cung cấp để quản lý rủi ro áp dụng hệ số rủi ro tín dụng theo quy định Thơng tư 3 Thang thứ hạng tín nhiệm doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xác định phân bố tương ứng theo mức độ rủi ro tính tỷ lệ an tồn vốn sau: a) Thứ hạng tín nhiệm Moody’s, Standard & Poor Fitch Rating phân bố: Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, (10)độc lập phải chuyển đổi thứ hạng tín nhiệm tương ứng, phù hợp với thang thứ hạng tín nhiệm Moody’s Standard & Poor Fitch Rating để xác định mức độ rủi ro khách hàng, đối tác, khoản phải đòi tính tỷ lệ an tồn vốn 4 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước sử dụng thứ hạng tín nhiệm doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập đảm bảo nguyên tắc sau đây: a) Chỉ sử dụng xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận, khơng sử dụng xếp hạng tín nhiệm tự nguyện doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập; b) Trường hợp khách hàng có từ hai thứ hạng tín nhiệm trở lên doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập khác ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải sử dụng thứ hạng tín nhiệm tương ứng hệ số rủi ro tín dụng cao để áp dụng khách hàng đó; c) Khơng sử dụng thứ hạng tín nhiệm tập đồn để áp dụng hệ số rủi ro tín dụng công ty con, công ty liên kết tập đồn đó; d) Chỉ sử dụng thứ hạng tín nhiệm để áp dụng hệ số rủi ro xếp hạng tín nhiệm loại đồng tiền; đ) Trường hợp khoản phải địi có thứ hạng tín nhiệm ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi sử dụng thứ hạng tín nhiệm để áp dụng hệ số rủi ro tín dụng cho khoản phải địi theo quy định Thơng tư này; e) Trường hợp khoản phải địi có từ hai thứ hạng tín nhiệm trở lên doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập khác ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải sử dụng thứ hạng tín nhiệm tương ứng hệ số rủi ro tín dụng cao để áp dụng khoản phải địi đó; g) Trường hợp khoản phải địi khơng có thứ hạng tín nhiệm ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước áp dụng theo thứ tự sau: (i) Nếu khách hàng, đối tác có khoản phải địi, nợ phải trả tài khác có thứ hạng tín nhiệm riêng ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước sử dụng thứ hạng tín nhiệm khoản phải địi, nợ phải trả tài khác để áp dụng hệ số rủi ro tín dụng cho khoản phải địi khơng có thứ hạng tín nhiệm khoản phải địi ưu tiên tốn trước khoản phải địi, nợ phải trả tài có thứ hạng tín nhiệm; (ii) Nếu khách hàng, đối tác có thứ hạng tín nhiệm ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi sử dụng thứ hạng tín nhiệm khách hàng, đối tác để áp dụng hệ số rủi ro cho khoản phải địi khơng có thứ hạng tín nhiệm mà khơng bảo đảm ưu tiên tốn trước khoản nợ thứ cấp khách hàng, đối tác đó; (11)ro tín dụng cho khoản phải địi khơng có thứ hạng tín nhiệm; (iv) Đối với trường hợp không quy định tiết (i), (ii), (iii) điểm g khoản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải coi khoản phải địi khơng có thứ hạng tín nhiệm Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục TỶ LỆ AN TỒN VỐN VÀ VỐN TỰ CĨ Điều Tỷ lệ an toàn vốn 1 Tỷ lệ an tồn vốn (CAR) tính theo đơn vị phần trăm (%) xác định công thức: CAR= C RWA+12,5 (KOR+KMR) ×100 % Trong đó: - C: Vốn tự có; - RWA: Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng; - KOR: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động; - KMR: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 2 Ngân hàng khơng có cơng ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải thường xun trì tỷ lệ an toàn vốn xác định sở báo cáo tài ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tối thiểu 8% 3 Ngân hàng có cơng ty phải trì: a) Tỷ lệ an tồn vốn xác định sở báo cáo tài ngân hàng tối thiểu 8%; b) Tỷ lệ an toàn vốn hợp xác định sở báo cáo tài hợp ngân hàng tối thiểu 8% Trường hợp ngân hàng có cơng ty cơng ty kinh doanh bảo hiểm tỷ lệ an toàn vốn hợp xác định sở báo cáo tài hợp ngân hàng không hợp công ty công ty kinh doanh bảo hiểm theo nguyên tắc hợp pháp luật kế tốn báo cáo tài tổ chức tín dụng 4 Đối với khoản mục ngoại tệ, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước quy đồng Việt Nam tính tỷ lệ an tồn vốn sau: a) Thực theo quy định hạch toán tài khoản ngoại tệ pháp luật hệ thống tài khoản kế toán; b) Đối với rủi ro ngoại hối thực sau: (12)(ii) Tỷ giá đồng Việt Nam ngoại tệ khác: tỷ giá bán giao chuyển khoản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước vào cuối ngày báo cáo 5 Căn kết giám sát, kiểm tra, tra Ngân hàng Nhà nước ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi trì tỷ lệ an toàn vốn cao so với mức quy định Thơng tư Điều Vốn tự có 1 Vốn tự có ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi sở để tính tốn tỷ lệ an tồn vốn theo quy định Thơng tư 2 Vốn tự có bao gồm tổng Vốn cấp Vốn cấp trừ khoản giảm trừ quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Mục TÀI SẢN TÍNH THEO RỦI RO TÍN DỤNG Điều Tài sản tính theo rủi ro tín dụng 1 Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng (RWA) bao gồm tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng (RWACR) tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác (RWACCR) tính theo cơng thức: RWA = RWACR + RWACCR Trong đó: - RWACR: Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng; - RWACCR: Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác. 2 Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng (RWACR) tổng tài sản Bảng cân đối kế tốn được tính theo công thức sau đây: RWACR = Ej x CRWj + Max {0, (Ei* - SPi)} x CRWi Trong đó: - Ej: Giá trị tài sản (khơng phải khoản phải đòi) thứ j; - CRWj: Hệ số rủi ro tín dụng tài sản thứ j theo quy định Điều Thông tư này; - Ei*: Giá trị số dư khoản phải đòi thứ i (Ei) xác định theo khoản Điều này, sau điều chỉnh giảm theo biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định Điều 12, Điều 13, Điều 14 Điều 15 Thơng tư này; - SPi: Dự phịng cụ thể khoản phải đòi thứ i; - CRWi: Hệ số rủi ro tín dụng khoản phải địi thứ i theo quy định Điều Thông tư này (13)chi nhánh ngân hàng nước ngồi tính theo cơng thức: Ei = Eoni + Eoffi x CCFi Trong đó: - Ei: Giá trị số dư xác định theo nguyên giá khoản phải đòi thứ i; - Eoni: Số dư phần nội bảng khoản phải đòi thứ i; - Eoffi: Số dư phần ngoại bảng khoản phải đòi thứ i; - CCFi: Hệ số chuyển đổi phần ngoại bảng khoản phải đòi thứ i theo quy định Điều 10 Thông tư 4 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác (RWACCR) tính đối với: a) Giao dịch tự doanh; b) Giao dịch repo giao dịch reverse repo; c) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; d) Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài với mục đích phục vụ nhu cầu khách hàng, đối tác quy định mục d khoản 32 Điều Thông tư 5 Các giao dịch tính rủi ro tín dụng đối tác khơng phải tính rủi ro tín dụng tính tỷ lệ an tồn vốn Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác (RWACCR) tính theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Điều Hệ số rủi ro tín dụng (CRW) 1 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước thực phân loại tài sản theo quy định Điều hướng dẫn Phụ lục để áp dụng hệ số rủi ro tín dụng Khi tính tỷ lệ an tồn vốn hợp nhất, ngân hàng áp dụng hệ số rủi ro theo quy định nước sở khoản phải địi cơng ty con, cơng ty liên kết, chi nhánh ngân hàng nước 2 Đối với tài sản tiền mặt, vàng khoản tương đương tiền mặt ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hệ số rủi ro tín dụng 0% 3 Đối với tài sản khoản phải địi Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngân hàng sách, hệ số rủi ro tín dụng 0% Đối với khoản phải địi Cơng ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC), hệ số rủi ro 20% (14)Thứ hạng tín nhiệm Từ AAA đến AA- Từ A+ đến A-Từ BBB+ đến BBB- Từ BB+ đến B-Dưới B- xếp hạng Hệ số rủi ro tín dụng 0% 20% 50% 100% 150% 6 Đối với tài sản khoản phải địi tổ chức cơng lập phủ (non-central government public sector entities (PSEs), quyền địa phương nước, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng theo hệ số rủi ro khoản phải địi phủ theo quy định khoản Điều 7 Đối với tài sản khoản phải địi tổ chức tài (bao gồm tổ chức tín dụng), hệ số rủi ro tín dụng áp dụng sau: a) Đối với tổ chức tài nước ngồi (bao gồm tổ chức tín dụng nước ngồi) khơng phải tổ chức tài quốc tế quy định khoản 20 Điều Thơng tư này, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng theo thứ hạng tín nhiệm sau: Thứ hạng tín nhiệm Từ AAA đến AA-Từ A+ đến BBB- Từ BB+ đến B-Dưới B- khơng có xếp hạng Hệ số rủi ro tín dụng 20% 50% 100% 150% b) Đối với chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam áp dụng hệ số rủi ro tín dụng theo thứ hạng tín nhiệm tổ chức tín dụng nước ngân hàng mẹ c) Đối với tài sản khoản phải địi tổ chức tín dụng nước, trừ khoản phải địi hình thức giao dịch reverse repo tính rủi ro tín dụng đối tác theo quy định khoản Điều Thơng tư này, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng sau: Thứ hạng tín nhiệm AAA đến AA-A+ đến BBB- BB+ đến B B+ đến B-Dưới B- Khơng có xếp hạng Khoản phải địi có thời hạn ban đầu từ tháng trở lên 20% 50% 80% 100% 150% Khoản phải địi có thời hạn ban đầu dưới tháng 10% 20% 40% 50% 70% 8 Đối với tài sản khoản mua, đầu tư nợ thứ cấp, chứng khoán nợ khác ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khác phát hành khơng bị trừ khỏi Vốn cấp quy định mục 19 Phần I, điểm A, mục 21 Phần II điểm A, mục 13 điểm B Phụ lục Thông tư này, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng theo quy định điểm b điểm c khoản Điều (15)a) Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ xác định theo quy định pháp luật trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, hệ số rủi ro 90%; b) Đối với doanh nghiệp khác, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải xác định tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bẩy, vốn chủ sở hữu xác định sở số liệu Báo cáo tài năm (Báo cáo tài hợp nhất) kiểm toán thời điểm gần doanh nghiệp phải kiểm toán độc lập; Báo cáo tài năm (được kiểm tốn, có) nộp cho quan thuế (có chứng nộp cho quan thuế) thời điểm gần doanh nghiệp khơng phải kiểm tốn độc lập theo quy định pháp luật sau: - Doanh thu lấy số liệu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Tỷ lệ đòn bẩy = Tổng Nợ vay/Tổng tài sản; Trong đó: Tổng Nợ vay (total debt) xác định tổng khoản mục vay nợ thuê tài ngắn hạn với khoản mục vay nợ thuê tài dài hạn theo quy định hành kế toán - Vốn chủ sở hữu lấy số liệu Bảng cân đối kế toán (i) Hệ số rủi ro tín dụng áp dụng theo tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bẩy, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp sau: Doanh thu 100 tỷ đồng Doanh thu từ 100 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng Doanh thu từ 400 tỷ đồng đến 1500 tỷ đồng Doanh thu 1500 tỷ đồng Tỷ lệ đòn bẩy 25% 100% 80% 60% 50% Tỷ lệ đòn bẩy từ 25% đến 50% 125% 110% 95% 80% Tỷ lệ đòn bẩy 50% 160% 150% 140% 120% Vốn chủ sở hữu âm hoặc 250% (ii) Hệ số rủi ro tín dụng 200% áp dụng doanh nghiệp khơng cung cấp Báo cáo tài cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước để tính tiêu doanh thu, tỷ lệ địn bẩy, vốn chủ sở hữu; (iii) Đối với doanh nghiệp thành lập (không bao gồm trường hợp thành lập tổ chức lại, chuyển đổi hình thức pháp lý, ), hoạt động chưa 01 năm, hệ số rủi ro tín dụng 150% (16)10 Đối với tài sản khoản cho vay bảo đảm bất động sản, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng sau: a) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải xác định Tỷ lệ bảo đảm (viết tắt LTV) khoản phải đòi đảm bảo bất động sản sau: (i) Tỷ lệ bảo đảm (LTV) = Tổng số dư khoản phải đòi/Giá trị tài sản bảo đảm Trong đó: - Tổng số dư khoản phải địi bao gồm tổng số dư (đã giải ngân số dư chưa giải ngân) khoản phải đòi số dư (đã giải ngân số dư chưa giải ngân) khoản phải đòi khác bảo đảm bất động sản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Giá trị tài sản bảo đảm giá trị bất động sản bảo đảm cho khoản phải địi xác định thời điểm xét duyệt cho vay (ii) Tỷ lệ bảo đảm (LTV) phải xác định lại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có thơng tin giá trị tài sản bảo đảm bị suy giảm 30% so với giá trị thời điểm xác định gần b) Hệ số rủi ro tín dụng áp dụng khoản phải địi bảo đảm bất động sản không kinh doanh theo tiêu Tỷ lệ bảo đảm (LTV) sau: LTV LTV 40% LTV từ 40% trở lên đến 60% LTV từ 60% trở lên đến 80% LTV từ 80% trở lên đến dưới 90% LTV từ 90% trở lên đến 100% LTV từ 100% trở lên Hệ số rủi ro 30% 40% 50% 70% 80% 100% c) Đối với khoản phải đòi đảm bảo bất động sản kinh doanh, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng theo tiêu Tỷ lệ bảo đảm (LTV) khoản phải đòi đảm bảo bất động sản kinh doanh sau: LTV 60% LTV từ 60% trở lên đến 75% LTV từ 75% trở lên Khoản phải đòi đảm bảo bằng bất động sản kinh doanh 75% 100% 120% d) Đối với khoản phải đòi đảm bảo bất động sản hỗn hợp bất động sản kinh doanh bất động sản khơng kinh doanh, hệ số rủi ro tín dụng xác định riêng cho bất động sản kinh doanh bất động sản không kinh doanh tương ứng theo tỷ lệ tổng diện tích mặt bất động sản; đ) Hệ số rủi ro tín dụng 150% áp dụng khoản phải đòi đảm bảo bất động sản mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng có thơng tin Tỷ lệ bảo đảm (LTV); e) Hệ số rủi ro tín dụng 200% áp dụng tài sản khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản (17)ngoài thực sau: a) Xác định Tỷ lệ bảo đảm (LTV) theo quy định khoản 10 Điều Tỷ lệ thu nhập (viết tắt DSC) khoản cho vay chấp nhà sau: (i) Tỷ lệ thu nhập (DSC) = Tổng số dư phải hoàn trả năm/Tổng thu nhập năm khách hàng Trong đó: - Tổng số dư phải hoàn trả năm bao gồm số dư nợ gốc số dư nợ lãi; - Tổng thu nhập năm khách hàng thu nhập năm tính DSC khách hàng sau trừ thuế thu nhập theo quy định không bao gồm thu nhập từ việc cho thuê nhà hình thành từ khoản cho vay Trường hợp, khách hàng cá nhân đại diện ủy quyền cho hộ gia đình tham gia quan hệ vay vốn tổng thu nhập năm khách hàng xác định theo tổng thu nhập thành viên đồng trả nợ hộ gia đình (ii) Tỷ lệ thu nhập (DSC) phải xác định lại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có thơng tin thay đổi tổng thu nhập khách hàng b) Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay chấp nhà theo Tỷ lệ bảo đảm (LTV) Tỷ lệ thu nhập (DSC) sau: Các khoản cho vay chấp nhà LTV 40% LTV từ 40% trở lên đến dưới 60% LTV từ 60% trở lên đến dưới 80% LTV từ 80% trở lên đến dưới 90% LTV từ 90% trở lên đến 100% LTV từ 100% trở lên DSC từ 35% trở xuống 25% 30% 40% 50% 60% 80% DSC 35% 30% 40% 50% 70% 80% 100% c) Hệ số rủi ro tín dụng 200% áp dụng khoản cho vay chấp nhà mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng có thơng tin Tỷ lệ bảo đảm (LTV) và/hoặc Tỷ lệ thu nhập (DSC) 12 Đối với tài sản danh mục cấp tín dụng bán lẻ, hệ số rủi ro tín dụng 75% 13 Đối với khoản nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng sau: a) Đối với khoản nợ xấu có dự phịng cụ thể nhỏ 20% giá trị khoản nợ xấu (trừ khoản nợ xấu khoản cho vay chấp nhà có dự phịng cụ thể nhỏ 20% giá trị khoản nợ xấu), hệ số rủi ro tín dụng 150%; b) Đối với khoản nợ xấu có dự phịng cụ thể từ 20% đến 50% giá trị khoản nợ xấu, khoản nợ xấu khoản cho vay chấp nhà có dự phịng cụ thể nhỏ 20% giá trị khoản nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng 100%; (18)14 Đối với tài sản khoản phải thu phát sinh từ việc bán nợ xấu (không bao gồm khoản phải thu phát sinh trình bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam), hệ số rủi ro tín dụng 200% 15 Đối với tài sản công cụ vốn chủ sở hữu, mua cổ phiếu doanh nghiệp (trừ khoản đầu tư trừ khỏi vốn tự có quy định Phụ lục kèm theo Thông tư này) khoản cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khốn, khoản cho vay giao dịch ký quỹ cơng ty chứng khốn, hệ số rủi ro tín dụng 150% 16 Đối với tài sản khoản cho thuê tài chính, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng hệ số cao hệ số rủi ro tín dụng 160% hệ số rủi ro tín dụng doanh nghiệp thuê tài theo quy định điểm b khoản Điều 17 Đối với tài sản khoản mua lại khoản phải thu có bảo lưu quyền truy địi cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài theo quy định, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng hệ số rủi ro khoản phải đòi bên bán khoản phải thu Đối với khoản mua lại khoản phải thu cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng hệ số rủi ro khoản phải đòi 18 Đối với tài sản khác bảng cân đối kế toán trừ tài sản quy định khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16 khoản 17 Điều này, hệ số rủi ro tín dụng 100% Điều 10 Hệ số chuyển đổi (CCF) 1 Hệ số chuyển đổi 10% áp dụng đối với: a) Cam kết ngoại bảng (bao gồm hạn mức tín dụng chưa sử dụng) mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có quyền hủy ngang tự động hủy ngang khách hàng vi phạm điều kiện hủy ngang suy giảm khả thực nghĩa vụ; b) Hạn mức tín dụng chưa sử dụng thẻ tín dụng 2 Hệ số chuyển đổi 20% áp dụng giao dịch phát hành xác nhận thư tín dụng thương mại dựa chứng từ vận tải, có thời hạn gốc từ năm trở xuống 3 Hệ số chuyển đổi 50% áp dụng đối với: a) Các giao dịch phát hành xác nhận thư tín dụng thương mại dựa chứng từ vận tải, có thời hạn gốc năm; b) Nợ tiềm tàng dựa hoạt động cụ thể (ví dụ: bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, thư tín dụng dự phịng cho hoạt động cụ thể); c) Bảo lãnh phát hành chứng khốn, giấy tờ có giá Hệ số chuyển đổi 100% áp dụng đối với: (19)ngang cam kết cho vay hủy bỏ thay đổi hình thức cam kết thiết lập, trừ trường hợp phải hủy bỏ thay đổi theo quy định pháp luật; khoản bảo lãnh, thư tín dụng dự phịng bảo đảm nghĩa vụ tài cho khoản nợ trái phiếu; hạn mức tín dụng chưa giải ngân không hủy ngang, ); b) Các khoản chấp nhận tốn (ví dụ: ký hậu chấp nhận tốn chứng từ, ); c) Nghĩa vụ toán ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước giao dịch bán giấy từ có giá có bảo lưu quyền truy địi bên phát hành khơng thực cam kết; d) Các hợp đồng kỳ hạn tài sản, tiền gửi chứng khoán trả trước phần mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước cam kết thực hiện; đ) Các cam kết ngoại bảng chưa quy định khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản Điều 5 Đối với cam kết ngoại bảng cam kết cung cấp cam kết ngoại bảng (ví dụ: cam kết cấp bảo lãnh, cam kết phát hành thư tín dụng, ), hệ số chuyển đổi hệ số thấp hệ số chuyển đổi cam kết cung cấp cam kết ngoại bảng hệ số chuyển đổi cam kết ngoại bảng cam kết cung cấp Điều 11 Giảm thiểu rủi ro tín dụng 1 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi, giao dịch theo biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định khoản Điều 2 Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định khoản Điều thực kết hợp biện pháp sau đây: a) Tài sản bảo đảm; b) Bù trừ số dư nội bảng; c) Bảo lãnh bên thứ ba; d) Sản phẩm phái sinh tín dụng 3 Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định khoản Điều phải đảm bảo nguyên tắc sau đây: a) Biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng phải thực theo quy định pháp luật liên quan Hồ sơ (giấy tờ, văn bản, ) sản phẩm phái sinh tín dụng bù trừ số dư nội bảng phải bên ký hợp lệ, phải nêu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bên tham gia, có hiệu lực pháp lý thường xuyên rà soát để đảm bảo yêu cầu tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ; (20)c) Giá trị điều chỉnh giảm biện pháp giảm thiểu rủi ro phải hiệu chỉnh thời hạn lại biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng thời hạn cịn lại khoản phải đòi, giao dịch (sau gọi độ lệch thời hạn); d) Trường hợp biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng khoản phải địi, giao dịch không loại tiền tệ (sau gọi độ lệch tiền tệ), giá trị điều chỉnh giảm biện pháp giảm thiểu rủi ro phải hiệu chỉnh theo độ lệch tiền tệ; đ) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải có chiến lược, sách, quy trình để quản lý rủi ro khác (rủi ro hoạt động, rủi ro khoản, rủi ro thị trường ) phát sinh từ việc giảm thiểu rủi ro tín dụng đảm bảo vốn yêu cầu tương ứng rủi ro theo quy định Thông tư này; e) Trường hợp kết hợp hai nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng khác cho khoản phải đòi, giao dịch ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải phân tách phần giao dịch, khoản phải đòi theo biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng để tính riêng giá trị số dư phần khoản phải địi, giao dịch theo quy định Thông tư Giá trị số dư khoản phải địi, giao dịch có giảm thiểu rủi ro tín dụng tính theo cơng thức sau: Ei* = max{0,[Ei - Cj*(1-Hcj-Hfxcj)]} + max{0,[Ei-Lk*(1-Hfxlk)]} + max{0,[Ei - Gl (1-CRWgtorl/CRWl)]} + max{0,[Ei-CDn*(1- Hfxcdn)]} Trong đó: - Ei*: Giá trị số dư khoản phải đòi, giao dịch thứ i điều chỉnh giảm theo biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng; - Ei: Giá trị số dư khoản phải đòi, giao dịch thứ i tính theo quy định Điều Thông tư này; - Cj*: Giá trị tài sản bảo đảm hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn; - Hcj: Hệ số hiệu chỉnh tài sản bảo đảm; - Lk*: Giá trị nợ phải trả nội bảng hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn; - Gl: Giá trị bảo lãnh bên thứ ba; - CRWgtorl: Hệ số rủi ro tín dụng bên bảo lãnh; - CRWl: Hệ số rủi ro tín dụng khách hàng; - CDn*: Giá trị sản phẩm phái sinh tín dụng hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn; - Hfxc, Hfxl, Hfxcd: hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ tương ứng khoản phải đòi, giao dịch biện pháp giảm thiểu rủi ro Hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ khơng (0) khoản phải địi, giao dịch biện pháp giảm thiểu rủi ro loại tiền tệ (21)1 Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng tài sản bảo đảm áp dụng tài sản bảo đảm sau đây: a) Tiền mặt, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phát hành; b) Vàng (vàng tiêu chuẩn, vàng vật chất, vàng trang sức với giá trị chuyển đổi giá trị sang vàng 99.99); c) Giấy tờ có giá Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước phát hành bảo lãnh tốn; d) Chứng khốn nợ phủ nước, tổ chức cơng lập phủ nước phát hành doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BB- trở lên; đ) Chứng khoán nợ doanh nghiệp phát hành doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BBB- trở lên; e) Cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh Hà Nội Tài sản bảo đảm quy định khoản Điều phải đảm bảo: a) Tuân thủ quy định pháp luật giao dịch đảm bảo; b) Giấy tờ có giá, chứng khốn nợ, cổ phiếu không khách hàng (hoặc) công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết khách hàng phát hành bảo lãnh toán 3 Hệ số hiệu chỉnh tài sản bảo đảm (Hc) tính theo tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng theo nguyên tắc sau đây: a) Đối với tài sản bảo đảm quy định điểm đ điểm e khoản Điều này, hệ số hiệu chỉnh tính theo giá thị trường tham chiếu hàng ngày (daily mark-to-market) có giao dịch khớp lệnh thời gian 10 ngày làm việc liền kề trước thời điểm tính tốn Trường hợp khơng có giao dịch khớp lệnh thời gian 10 ngày làm việc trước thời điểm tính toán, hệ số hiệu chỉnh 100%; b) Hệ số hiệu chỉnh tài sản bảo đảm xác định sau: (i) Tiền mặt, thẻ tiết kiệm giấy tờ có giá ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phát hành, giấy tờ có giá Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngân hàng sách phát hành bảo lãnh tốn có hệ số hiệu chỉnh 0; (ii) Thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, chứng khốn, vàng có hệ số điều chỉnh sau: Xếp hạng tín nhiệm của người phát hành giấy tờ có giá, chứng khốn Thời hạn cịn lại Chính phủ (bao gồm cả tổ chức áp dụng hệ số rủi ro tín dụng tương đương chính phủ) (%) Các tổ chức phát hành khác (%) (22)> năm, ≤ năm > năm - A+ đến BBB Thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác ≤ năm > năm, ≤ năm > năm 12 BB+ đến BB- trừ Thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khác Tất loại thời hạn 15 Cổ phiếu tính vào số chứng khốn VN30/HNX30 (bao gồm trái phiếu chuyển đổi loại cổ phiếu này) Vàng 15 Cổ phiếu khác niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 25 4 Giá trị tài sản bảo đảm hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn (C*) theo công thức sau: C* = C x (t - 0.25) / (T - 0.25) Trong đó: - C: giá trị tài sản bảo đảm; - T: xác định giá trị tối thiểu (5 năm, thời hạn lại giao dịch, khoản phải đòi tính theo năm); - t: xác định giá trị tối thiểu (T tính theo năm, thời hạn cịn lại tài sản bảo đảm tính theo năm) 5 Hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ khoản phải đòi, giao dịch tài sản bảo đảm (Hfxc) 8% Điều 13 Giảm thiểu rủi ro tín dụng bù trừ số dư nội bảng 1 Bù trừ số dư nội bảng việc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi theo số dư tiền gửi khách hàng ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước (23)a) Có đầy đủ hồ sơ pháp lý thỏa thuận bù trừ số dư tài sản nợ phải trả khách hàng, đối tác khách hàng, đối tác có khả tốn phá sản; b) Xác định số dư tài sản nợ phải trả khách hàng, đối tác theo thỏa thuận bù trừ số dư nội bảng thời điểm; c) Theo dõi kiểm soát rủi ro; d) Theo dõi kiểm soát trạng thái rủi ro bù trừ số dư nội bảng 3 Giá trị số dư tiền gửi khách hàng hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn (L*) theo công thức sau: L* = L x (t - 0.25) / (T - 0.25) Trong đó: - L: Số dư tiền gửi khách hàng; - T: xác định giá trị tối thiểu (5 năm, thời hạn cịn lại giao dịch, khoản phải địi tính theo năm); - t: xác định giá trị tối thiểu (T tính theo năm, thời hạn cịn lại nợ phải trả nội bảng tính theo năm) 4 Hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ khoản phải đòi, giao dịch số dư tiền gửi khách hàng (Hfxl) 8% Điều 14 Giảm thiểu rủi ro tín dụng bảo lãnh bên thứ ba 1 Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng bảo lãnh áp dụng bên bảo lãnh quy định khoản Điều phải đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều Bên bảo lãnh bao gồm: a) Chính phủ, ngân hàng trung ương, tổ chức cơng lập phủ, quyền địa phương; b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có xếp hạng tín nhiệm BBB- trở lên; c) Doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm A- trở lên 3 Việc giảm thiểu rủi ro bảo lãnh bên thứ ba phải đáp ứng điều kiện sau đây: a) Quyền đòi nợ trực tiếp, xác định rõ ràng bác bỏ bên bảo lãnh cho nghĩa vụ cụ thể khách hàng, đối tác; b) Cam kết bảo lãnh không hủy ngang; bên bảo lãnh không đơn phương chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh tăng phí bảo lãnh khả thực nghĩa vụ khách hàng, đối tác bị suy giảm; bên bảo lãnh phải thực kịp thời nghĩa vụ bảo lãnh khách hàng, đối tác không thực nghĩa vụ theo cam kết; (24)d) Bên bảo lãnh phải có hệ số rủi ro tín dụng thấp bên bảo lãnh (hoặc bên bảo lãnh có xếp hạng tín nhiệm tốt bên bảo lãnh); đ) Bên bảo lãnh công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết bên bảo lãnh 4 Trường hợp khoản phải đòi khơng bảo lãnh tồn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước điều chỉnh giảm cho phần số dư khoản phải đòi bảo lãnh Điều 15 Giảm thiểu rủi ro tín dụng sản phẩm phái sinh tín dụng 1 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi sản phẩm phái sinh tín dụng đáp ứng điều kiện sau đây: a) Các kiện tín dụng bên thỏa thuận phải tối thiểu gồm trường hợp sau: (i) Khách hàng không thực thời hạn nghĩa vụ cam kết sản phẩm phái sinh tín dụng có hiệu lực thời điểm xảy kiện (với thời gian ân hạn phù hợp với thời gian ân hạn nghĩa vụ sở); (ii) Khách hàng bị phá sản; khách hàng không chịu thực khơng có khả thực nghĩa vụ cam kết đến hạn trường hợp tương tự; (iii) Khách hàng phải cấu lại nghĩa vụ cam kết (bao gồm miễn, giảm lãi) khó khăn tài b) Khơng có khác nghĩa vụ sở khách hàng, đối tác nghĩa vụ tham chiếu sản phẩm phái sinh tín dụng; c) Sản phẩm phái sinh tín dụng khơng kết thúc trước thời gian ân hạn nghĩa vụ sở; d) Có quy định rõ ràng xác định kiện trách nhiệm xác định kiện bên Bên bảo vệ phải có quyền khả thông báo cho bên bảo vệ xảy kiện 2 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tính rủi ro tín dụng đối tác (RWACCR) theo quy định khoản Điều Thông tư bên phát hành sản phẩm phái sinh tín dụng cho phần giảm thiểu rủi ro tín dụng sản phẩm phái sinh tín dụng 3 Giá trị sản phẩm phái sinh tín dụng hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn (CD*) theo công thức sau: CD* = CD x (t - 0.25) / (T - 0.25) Trong đó: - CD: Giá trị sản phẩm phái sinh tín dụng; - T: xác định giá trị tối thiểu (5 năm, thời hạn lại giao dịch, khoản phải địi tính theo năm); (25)sinh tín dụng tính theo năm) 4 Hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ khoản phải địi, giao dịch sản phẩm phái sinh tín dụng (Hfxcd) 8% Mục VỐN YÊU CẦU CHO RỦI RO HOẠT ĐỘNG Điều 16 Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 1 Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động (KOR) xác định công thức: KOR = (BInăm thứ n + BInăm thứ n-1 + BInăm thứ n-2 x 15% Trong đó: - BInăm thứ n: Chỉ số kinh doanh xác định theo quý gần thời điểm tính tốn; - Blnăm thứ n-1, Blnăm thứ n-2: Chỉ số kinh doanh xác định theo quý tương ứng năm liền kề trước năm tính tốn 2 Chỉ số kinh doanh xác định theo công thức sau: BI = IC + SC + FC Trong đó: - IC: Giá trị tuyệt đối Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự trừ Chi phí lãi các khoản chi phí tương tự; - SC: Tổng giá trị Thu nhập từ hoạt động dịch vụ, Chi phí từ hoạt động dịch vụ, Thu nhập hoạt động khác, Chi phí hoạt động khác; - FC: Tổng giá trị tuyệt đối Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh mua bán chứng khoán đầu tư Chỉ số kinh doanh xác định theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Mục VỐN YÊU CẦU CHO RỦI RO THỊ TRƯỜNG Điều 17 Quy định, quy trình xác định trạng thái rủi ro để tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 1 Để xác định vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải có quy định văn điều kiện, tiêu chí xác định khoản mục thuộc phạm vi sổ kinh doanh để tính trạng thái rủi ro sổ kinh doanh, đảm bảo tách biệt với sổ ngân hàng Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải: (26)b) Xác định phận kinh doanh trực tiếp thực giao dịch; c) Giao dịch sổ kinh doanh sổ ngân hàng phải phản ánh hệ thống sổ sách kế toán phải đối chiếu với số liệu ghi nhận phận kinh doanh (nhật ký giao dịch hình thức ghi nhận khác); d) Bộ phận kiểm toán nội phải thường xuyên rà soát, đánh giá khoản mục sổ kinh doanh sổ ngân hàng 2 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phép phân loại lại chuyển khoản mục từ sổ kinh doanh sang sổ ngân hàng khoản mục khơng cịn đáp ứng điều kiện, tiêu chí theo quy định khoản Điều này, khơng chuyển cơng cụ tài từ sổ ngân hàng sang sổ kinh doanh 3 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải có sách, quy trình xác định trạng thái rủi ro để tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường Các sách, quy trình tối thiểu gồm: a) Chiến lược tự doanh loại tiền tệ, công cụ tài chính, sản phẩm phái sinh, đảm bảo khơng bị hạn chế mua, bán có khả phịng ngừa rủi ro; b) Các hạn mức rủi ro thị trường (mức cắt lỗ, mức thực hóa lãi, hạn mức tự doanh cho giao dịch viên, hạn mức đồng tiền, hạn mức tập trung, thời hạn nắm giữ tối đa ); hạn mức phải rà soát, đánh giá tối thiểu năm lần vào thời điểm có thay đổi lớn ảnh hưởng tới trạng thái rủi ro thị trường; c) Quy trình quản lý trạng thái rủi ro thị trường phải đảm bảo: (i) Các trạng thái rủi ro thị trường nhận diện, đo lường, theo dõi, quản lý giám sát chặt chẽ; (ii) Có phận riêng để thực giao dịch tự doanh, giao dịch viên có quyền tự chủ thực giao dịch phạm vi hạn mức chiến lược tự doanh; có phận quản lý, hạch toán theo dõi giao dịch tự doanh khoản mục sổ kinh doanh; (iii) Các trạng thái rủi ro kết đo lường rủi ro phải báo cáo cho cấp thẩm quyền theo quy định quản lý rủi ro ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iv) Tất trạng thái tài sổ kinh doanh phải đo lường định giá theo giá thị trường liệu thị trường thị trường thức ngày lần để xác định mức lỗ, lãi trạng thái rủi ro thị trường; (v) Các liệu thị trường đầu vào phải thu thập tối đa từ nguồn phù hợp với thị trường thường xun sốt xét lại tính phù hợp liệu thị trường đầu vào d) Các quy định điều kiện, tiêu chí ghi nhận khoản mục sổ kinh doanh chuyển khoản mục sổ kinh doanh sổ ngân hàng theo quy định pháp luật; (27)e) Quy trình giám sát trạng thái rủi ro việc tuân thủ hạn mức rủi ro thị trường theo chiến lược tự doanh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 4 Quy định, quy trình quy định khoản 1, khoản Điều phải cấp có thẩm quyền ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phê duyệt, ban hành, sửa đổi, bổ sung, định kỳ năm lần kiểm toán nội theo quy định Ngân hàng Nhà nước hệ thống kiểm sốt nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước gửi quy định khoản 1, khoản Điều cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát trước thực Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) có ý kiến văn gửi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước để sửa đổi, bổ sung quy định, quy trình Điều 18 Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 1 Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường (KMR) xác định theo công thức sau: KMR = KIRR + KER + KFXR + KCMR + KOPT Trong đó: - KIRR: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất, trừ giao dịch quyền chọn; - KER: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu, trừ giao dịch quyền chọn; - KFXR: Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (bao gồm vàng), trừ giao dịch quyền chọn; - KCMR: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa, trừ giao dịch quyền chọn; - KOPT: Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn 2 Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất (KIRR) xác định theo công thức sau: KIRR=KIRR SR +KIRRGR Trong đó: KIRRSR - : Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể phát sinh từ biến động lãi suất yếu tố liên quan đến nhà phát hành, tính theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; KIRRGR - : Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung phát sinh từ biến động lãi suất yếu tố lãi suất thị trường, tính theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất tính theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 3 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu (KER) xác định theo công thức sau: KER=KSRER+KGRER (28)KER SR - : Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu cụ thể phát sinh từ biến động giá cổ phiếu do yếu tố liên quan đến nhà phát hành, tính theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; KERGR - : Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu chung phát sinh từ biến động giá cổ phiếu yếu tố giá thị trường, tính theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu tính theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 4 Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (KFXR) áp dụng trường hợp tổng giá trị trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm vàng) ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước lớn 2% vốn tự có ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối tính theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 5 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa (KCMR) tính theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 6 Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) áp dụng tổng giá trị giao dịch quyền chọn lớn 2% vốn tự có ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) tính theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Mục CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Điều 19 Chế độ báo cáo Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước thực báo cáo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định Ngân hàng Nhà nước chế độ báo cáo thống kê tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Điều 20 Cơng bố thông tin 1 Định kỳ tháng lần theo năm tài chính, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn theo nội dung quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 2 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải xây dựng quy trình cơng bố thơng tin đảm bảo: a) Quy định cụ thể hình thức (như có ấn phẩm trang thơng tin điện tử ) địa điểm (như niêm yết trụ sở ) cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn đảm bảo tính cơng khai, minh bạch tiếp cận thuận tiện cho cá nhân, tổ chức có lợi ích liên quan; b) Các thông tin công bố (nhất thông tin định lượng) phải thống với số liệu Báo cáo tài thời điểm; c) Có quy trình phương pháp thu thập thơng tin (nội dung định tính nội dung định lượng) tỷ lệ an tồn vốn theo quy định Thơng tư này; (29)thông tin công bố theo quy định Thông tư này; đ) Quy định đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn phối hợp phận, cá nhân có liên quan việc thực công bố thông tin; e) Các quy trình cơng bố thơng tin phải phổ biến đến cá nhân, phận liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung định kỳ năm lần 3 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải gửi quy trình cơng bố thơng tin cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 21 Trách nhiệm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 1 Giám sát, kiểm tra, tra ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hướng dẫn, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi khơng có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thực kiểm tra, tra, giám sát ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước địa bàn việc chấp hành quy định Thơng tư 2 Chủ trì, phối hợp với Vụ, Cục liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao 8% theo quy định Điều Thông tư 3 Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê xây dựng biểu mẫu báo cáo tỷ lệ an toàn vốn ban hành theo quy định Ngân hàng Nhà nước chế độ báo cáo thống kê Điều 22 Trách nhiệm đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước 1 Vụ Dự báo, thống kê làm đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê tỷ lệ an toàn vốn quy định Thông tư 2 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi khơng có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thực kiểm tra, tra, giám sát ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước địa bàn việc chấp hành quy định Thông tư Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 23 Hiệu lực thi hành 1 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, trừ trường hợp quy định khoản Điều (30)quy định Thông tư trước thời điểm quy định khoản Điều này, gửi văn đăng ký áp dụng Thông tư cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) nêu rõ khả thực hiện, dự kiến thời điểm áp dụng Thời điểm áp dụng Thông tư ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có văn đăng ký theo thông báo văn Ngân hàng Nhà nước Điều 24 Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước chịu trách nhiệm tổ chức thực Thông tư Nơi nhận: - Như Điều 24; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH5 KT THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC (31)PHỤ LỤC 1 CẤU PHẦN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỂ TÍNH VỐN TỰ CĨ (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) A Cấu phần cách xác định để tính vốn tự có ngân hàng: I Vốn tự có: Mụ c Cấu phần Cách xác định VỐN CẤP (A) = A1 - A2 Cấu phần Vốn cấp (A1) = 1 ÷ 7 (1) Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp) Lấy số liệu khoản mục Vốn điều lệ Bảng cân đối kế toán. (2) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Lấy số liệu Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán (3) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán (4) Quỹ dự phịng tài Lấy số liệu Quỹ dự phịng tài chính khoản mục Quỹ tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán (5) Vốn đầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố định Lấy số liệu Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định Bảng cân đối kế toán (6) Lợi nhuận chưa phân phối Lấy số liệu Lợi nhuận chưa phân phối Bảng cân đối kế toán (7) Thặng dư vốn cổ phần Lấy số liệu Thặng dư vốn cổ phần Bảng cân đối kế toán. Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp (A2) = 8÷10 (8) Lợi thương mại Lấy số liệu chênh lệch lớn (32)hàng phải trả phát sinh từ giao dịch có tính chất mua lại ngân hàng thực (9) Lỗ lũy kế Lấy số liệu Lỗ lũy kế thời điểm tính tỷ lệ an toàn vốn (10)Cổ phiếu quỹ Lấy số liệu khoản mục Cổ phiếu quỹ Bảng cân đối kế toán VỐN CẤP (B) = B1 - B2 - 20 Giá trị vốn cấp tối đa vốn cấp Cấu phần vốn cấp (B1) = 11÷16 (11) Các quỹ khác trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành) Lấy số liệu Quỹ khác khoản mục Quỹ tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán (12)50% phần chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản cố định theo quy định pháp luật 50% tổng số dư có tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định (13)45% phần chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định pháp luật 45% tổng số dư có tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản khoản góp vốn đầu tư dài hạn (14) 80% dự phòng chung theo quy định Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Lấy tổng hai khoản mục: (i) Số dư Dự phòng chung khoản mục Dự phịng rủi ro cho vay tổ chức tín dụng khác Bảng cân đối kế toán; (ii) số dư Dự phòng chung khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng khác Bảng cân đối kế tốn (15)Cơng cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ ngân hàng phát hành Lấy giá trị công cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ ngân hàng phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định khoản Điều Thông tư (16)Nợ thứ cấp ngân hàng phát hành, ký kết đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: (i) Có kỳ hạn ban đầu từ năm (05) năm trở lên; (33)(ii) Không đảm bảo tài sản ngân hàng; (iii) Ngân hàng trả nợ trước thời gian đáo hạn với điều kiện sau thực đảm bảo tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát; (iv) Ngân hàng ngừng trả lãi chuyển lãi lũy kế sang năm việc trả lãi dẫn đến kết kinh doanh năm bị lỗ; (v) Trong trường hợp lý ngân hàng, người sở hữu khoản nợ thứ cấp toán sau ngân hàng toán cho tất chủ nợ khác; (vi) Lãi suất cố định cơng thức tính lãi suất xác định trước ghi rõ hợp đồng, tài liệu phát hành - Đối với lãi suất cố định, việc điều chỉnh tăng lãi suất thực sau năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng thay đổi lần suốt thời hạn nợ thứ cấp - Đối với lãi suất tính theo cơng thức, cơng thức khơng thay đổi thay đổi biên độ công thức (nếu có) lần sau năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng được tính vào vốn cấp - Bắt đầu từ năm thứ năm trước đến hạn toán, năm ngày năm (tính theo ngày phát hành), giá trị nợ thứ cấp tính vào vốn cấp phải khấu trừ 20% tổng mệnh giá Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp (B2) = (17) + (18) + (19) (17) Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (14) 1,25% “Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng” quy định Thơng tư (18)Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (16) 50% A (19)Mua, đầu tư nợ thứ cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện để tính vào vốn cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (không bao gồm nợ thứ cấp nhận làm tài sản bảo đảm, chiết khấu, tái chiết khấu khách hàng) (34)tính vào vốn cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khấu trừ 20% tổng giá mua Các khoản giảm trừ bổ sung (20)Phần giá trị chênh lệch dương (B1 - B2) A Các khoản mục giảm trừ tính Vốn tự có (21)Các khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác Lấy số dư khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác (22)Các khoản góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác Lấy số liệu khoản Góp vốn đầu tư dài hạn vào đối tượng tổ chức tín dụng khác thuộc khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế tốn. (23) Các khoản góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao tốn, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian tốn, thơng tin tín dụng Lấy số liệu khoản Góp vốn đầu tư dài hạn vào đối tượng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao tốn, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian tốn, thơng tin tín dụng thuộc khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế toán, trừ khoản tính mục (22) (24) Phần góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản phải trừ quy định mục (22) mục (23) vượt mức 10% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng Lấy phần chênh lệch dương giữa: (i) Số dư khoản góp vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp, quỹ đầu tư khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế toán sau trừ khoản mục (22) mục (23); 10% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng (25)Tổng khoản góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản từ mục (22) đến mục (24), vượt mức 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng (35)đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế toán, sau trừ khoản từ mục (22) đến mục (24); (ii) 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng (C)VỐN TỰ CÓ (C) = (A) + (B) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) II Vốn tự có hợp nhất 1 Nguyên tắc chung: a Vốn tự có hợp xác định theo cấu phần quy định điểm đây, lấy từ Bảng cân đối kế tốn hợp nhất, khơng hợp công ty doanh nghiệp hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật b Trường hợp Báo cáo tài hợp nêu điểm a khơng có khoản mục cụ thể để tính vốn cấp hợp vốn cấp hợp nhất, ngân hàng phải xây dựng số liệu thống kê từ bảng cân đối kế toán riêng lẻ đối tượng hợp để đảm bảo việc tính tốn đầy đủ, xác khoản mục vốn cấp vốn cấp 2 Cấu phần cách xác định vốn tự có hợp nhất: Mục Cấu phần Cách xác định VỐN CẤP HỢP NHẤT (A) = A1 - A2 Cấu phần Vốn cấp hợp (A1) = 1÷8 (1) Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp) Lấy số liệu khoản mục Vốn điều lệ Bảng cân đối kế toán hợp (2) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Lấy số liệu Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoản mục Quỹ tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán hợp (3) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế tốn hợp (4) Quỹ dự phịng tài Lấy số liệu Quỹ dự phịng tài chính khoản mục Quỹ tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán hợp (36)cân đối kế toán hợp (6) Lợi nhuận chưa phân phối Lấy số liệu Lợi nhuận chưa phân phối Bảng cân đối kế toán hợp (7) Thặng dư vốn cổ phần Lấy số liệu Thặng dư vốn cổ phần Bảng cân đối kế toán hợp (8) Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hợp báo cáo tài Lấy số liệu khoản mục Chênh lệch tỷ giá hối đoái Bảng cân đối kế toán hợp hợp Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp hợp (A2) =  9÷11 (9) Lợi thương mại Lấy số liệu chênh lệch lớn số tiền mua tài sản tài giá trị sổ sách kế tốn tài sản tài mà ngân hàng phải trả phát sinh từ giao dịch có tính chất mua lại ngân hàng thực (10) Lỗ lũy kế Lấy số liệu Lỗ lũy kế thời điểm tính tỷ lệ an toàn vốn (11) Cổ phiếu quỹ Lấy số liệu khoản mục Cổ phiếu quỹ Bảng cân đối kế toán hợp VỐN CẤP HỢP NHẤT (B) = B1 - B2 - 22 Giá trị vốn cấp hợp tối đa vốn cấp hợp Cấu phần Vốn cấp hợp (B1) = 12÷18 (12) Các quỹ khác trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành) Lấy số liệu Quỹ khác khoản mục Quỹ tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán hợp (13)50% phần chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản cố định theo quy định pháp luật 50% tổng số dư có tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định (14)45% phần chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định pháp luật (37)(15) 80% dự phòng chung theo quy định Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Lấy tổng hai khoản mục: (i) Số dư Dự phòng chung khoản mục Dự phịng rủi ro cho vay tổ chức tín dụng khác Bảng cân đối kế toán; (ii) số dư Dự phòng chung khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng khác Bảng cân đối kế tốn hợp (16)Cơng cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ ngân hàng, công ty ngân hàng phát hành Lấy giá trị cơng cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ ngân hàng phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định khoản Điều Thông tư (17) Nợ thứ cấp ngân hàng, công ty ngân hàng phát hành, ký kết đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: (i) Có kỳ hạn ban đầu từ năm (05) năm trở lên; (ii) Không đảm bảo tài sản ngân hàng, cơng ty ngân hàng; (iii) Ngân hàng, công ty ngân hàng trả nợ trước thời gian đáo hạn với điều kiện sau thực ngân hàng đảm bảo tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát; (iv) Ngân hàng ngừng trả lãi chuyển lãi lũy kế sang năm việc trả lãi dẫn đến kết kinh doanh năm bị lỗ; (v) Trong trường hợp lý ngân hàng người sở hữu khoản nợ thứ cấp toán sau ngân hàng toán cho tất chủ nợ khác; (vi) Lãi suất cố định cơng thức tính lãi suất trái phiếu công cụ nợ khác xác định trước ghi rõ hợp đồng, tài liệu phát hành - Đối với lãi suất cố định, việc điều chỉnh tăng lãi suất thực sau năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng thay đổi lần suốt thời hạn nợ thứ cấp - Đối với lãi suất tính theo cơng thức, cơng thức khơng thay đổi thay đổi biên độ công - Tại thời điểm xác định giá trị, thời hạn nợ thứ cấp năm, toàn giá trị trái phiếu chuyển đổi, công cụ nợ khác tính vào vốn cấp (38)thức (nếu có) lần sau năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng (18) Lợi ích cổ đơng thiểu số Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp hợp (B2) = (19) + (20) + (21) (19) Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (15) 1,25% “Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng” quy định Thông tư (20)Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (17) 50% A (21) Mua, đầu tư nợ thứ cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khác phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện để tính vào vốn cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (khơng bao gồm nợ thứ cấp nhận làm tài sản bảo đảm, chiết khấu, tái chiết khấu khách hàng) Bắt đầu từ năm thứ năm trước đến hạn tốn, năm ngày năm (tính theo ngày phát hành), khoản mua, đầu tư nợ thứ cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện để tính vào vốn cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khấu trừ 20% tổng giá mua Các khoản giảm trừ bổ sung (22) Phần giá trị chênh lệch dương (B1-B2) A Các khoản mục giảm trừ tính vốn tự có hợp nhất (23)Các khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác Lấy số dư khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác (24)Các khoản góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác Lấy số liệu khoản Góp vốn đầu tư dài hạn vào đối tượng tổ chức tín dụng khác thuộc khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế tốn hợp (25) Các khoản góp vốn, mua cổ phần công ty không thuộc đối tượng hợp công ty doanh nghiệp hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm (39)bảo hiểm, trừ khoản tính mục (24) thuộc khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế toán hợp (26) Phần góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản phải trừ quy định mục (24) mục (25) vượt mức 10% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng Lấy phần chênh lệch dương giữa: (i) Số dư khoản góp vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp, quỹ đầu tư khoản mục Góp vốn đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế toán hợp sau trừ khoản mục (24) mục (25); 10% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng (27) Tổng khoản góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản từ mục (24) đến mục (26), vượt mức 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng Lấy phần chênh lệch dương giữa: (i) Tổng khoản góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư khoản mục Góp vốn, đầu tư dài hạn Bảng cân đối kế toán hợp nhất, sau trừ khoản từ mục (24) đến mục (26); (ii) 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng (C) VỐN TỰ CÓ HỢP NHẤT (C) = (A) + (B) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) B Cấu phần cách xác định để tính vốn tự có chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Chi nhánh ngân hàng nước vào cấu phần quy định đây, quy định pháp luật chế độ tài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khoản mục tài sản để xác định vốn tự có cho phù hợp Mục CẤU PHẦN Cách xác định Vốn cấp (A) = (A1) - (A2) Cấu phần Vốn cấp (A1) = 1÷5 (1) Vốn cấp Lấy số liệu khoản mục Vốn điều lệ Bảng cân đối kế toán (2) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Lấy số liệu Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoản mục Quỹ tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán (40)nghiệp vụ khoản mục Quỹ của tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế tốn (4) Vốn đầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố định Lấy số liệu khoản mục Vốn đầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố định Bảng cân đối kế toán (5) Lợi nhuận chưa phân phối Lấy số liệu Lợi nhuận chưa phân phối Bảng cân đối kế toán Các khoản phải giảm trừ khỏi Vốn cấp (A2) = (6) + (7) (6) Lỗ lũy kế Lấy số liệu Lỗ lũy kế thời điểm tính tỷ lệ an toàn vốn (7) Các khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác Lấy số dư khoản cho vay để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác VỐN CẤP (B) = B1 - B2 - (13) Giá trị vốn cấp tối đa vốn cấp Cấu phần Vốn cấp (B1) = 8÷10 (8) Quỹ dự phịng tài Lấy số liệu Quỹ dự phịng tài chính khoản mục Quỹ tổ chức tín dụng Bảng cân đối kế toán (9) 80% dự phòng chung theo quy định Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phịng rủi ro sử dụng dự phịng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Lấy tổng hai khoản mục: (i) Số dư Dự phòng chung khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay tổ chức tín dụng khác Bảng cân đối kế tốn; (ii) số dư Dự phịng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng khác Bảng cân đối kế toán (10) Khoản vay, nợ thứ cấp chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký kết hợp đồng, phát hành thỏa mãn điều kiện sau đây: (i) Có kỳ hạn vay tối thiểu năm; (ii) Khơng đảm bảo tài sản chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Tại thời điểm xác định giá trị, thời hạn khoản vay, nợ thứ cấp năm, toàn giá trị khoản vay, nợ thứ cấp tính vào vốn cấp (41)(iii) Chi nhánh ngân hàng nước trả nợ trước thời gian đáo hạn với điều kiện sau thực đảm bảo tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát; (iv) Chi nhánh ngân hàng nước ngừng trả lãi chuyển lãi lũy kế sang năm việc trả lãi dẫn đến kết kinh doanh năm bị lỗ; (v) Trong trường hợp chi nhánh ngân hàng nước chấm dứt hoạt động, bên cho vay toán sau chi nhánh ngân hàng nước ngồi tốn cho tất chủ nợ khác; (vi) Lãi suất cố định cơng thức tính lãi suất khoản vay, nợ thứ cấp xác định trước ghi rõ hợp đồng, tài liệu phát hành - Đối với lãi suất cố định, việc điều chỉnh tăng lãi suất thực sau năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng thay đổi lần suốt thời hạn khoản vay, nợ thứ cấp - Đối với lãi suất tính theo cơng thức, cơng thức khơng thay đổi thay đổi biên độ cơng thức (nếu có) lần sau năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng tại ngày năm (tính theo ngày phát hành), giá trị khoản vay, nợ thứ cấp tính vào vốn cấp phải khấu trừ 20% tổng giá trị khoản vay, nợ thứ cấp Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp (B2) = (11) + (12) + (13) (11) Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (9) 1,25% “Tổng tài sản có rủi ro” quy định Thông tư (12)Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (10) 50% A (13) Mua, đầu tư nợ thứ cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khác phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện để tính vào vốn cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (khơng bao gồm nợ thứ cấp nhận làm tài sản bảo đảm, chiết khấu, tái chiết khấu khách hàng) (42)nước ngồi khấu trừ 20% tổng giá mua Các khoản giảm trừ bổ sung (43)PHỤ LỤC 2 TÀI SẢN TÍNH THEO RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) 1 Đối với giao dịch với Trung tâm toán tập trung (Central clearing house), Trung tâm lưu ký chứng khoán giao dịch ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi bán quyền chọn (short options), rủi ro tín dụng đối tác xác định 2 Đối với giao dịch có tiền ký quỹ, tài sản bảo đảm đáp ứng điều kiện quy định Điều 12 Thông tư này, giá trị giao dịch giảm trừ số tiền ký quỹ giảm thiểu rủi ro theo tài sản bảo đảm quy định Điều 12 Thông tư 3 Giá trị giao dịch, giá trị tài sản sở phải lấy theo giá trị thị trường (mark to market) Trường hợp giá trị thị trường, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tính tốn giá trị theo liệu thị trường (mark to model) phải chịu trách nhiệm tính xác, hợp lý phương pháp tính tốn, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trước thực Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước sửa đổi phương pháp tính tốn trường hợp cần thiết 4 Đối với giao dịch sản phẩm phái sinh: Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác giao dịch thứ j (RWAccrj) tính theo cơng thức: RWAccrj = [(RCj + PFEj) - Cj]x CRW Trong đó: a) RCj: Chi phí thay giao dịch thứ j xác định theo giá trị thị trường giao dịch thay tương ứng với giá trị tài sản sở, giá trị giao dịch gốc (chỉ lấy giá trị dương); b) PFEj: Giá trị tương lai trạng thái rủi ro giao dịch thứ j xác định sở tổng giá trị vốn danh nghĩa xác định theo quy định pháp luật hạch toán kế toán nhân với số tăng thêm (add-on factor) theo thời hạn lại sau: Lãi suất Ngoại hối (gồm Vàng tiêu chuẩn) Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền Kim loại quý (trừ vàng) Các hàng hóa khác Từ năm trở xuống 0,0% 1,0% 6,0% 7,0% 10,0% Trên năm đến năm 0,5% 5,0% 8,0% 7,0% 12,0% Trên năm 1,5% 7,5% 10,0% 8,0% 15,0% Trong đó: (44)thanh tốn cịn lại hợp đồng; (ii) Trường hợp giá trị vốn danh nghĩa khác theo thỏa thuận giao dịch, số tăng thêm phải tính theo giá trị vốn danh nghĩa thỏa thuận theo giao dịch; (iii) Đối với hợp đồng có ngày tốn hợp đồng cụ thể ngày cụ thể định lại giá trị thị trường hợp đồng thời hạn cịn lại xác định thời gian kỳ định lại giá trị Trường hợp hợp đồng lãi suất có thời hạn năm mà đáp ứng điều kiện trên, số tăng thêm 0,5%; (iv) “Các hàng hóa khác” bao gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn mua hợp đồng phái sinh tương tự mà khơng thuộc cột cịn lại; (v) Đối với sản phẩm hoán đổi lãi suất thả nổi/thả đồng tiền, tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác (RWAccr) tính theo giá trị thị trường giao dịch, khơng phải tính giá trị tương lai trạng thái rủi ro giao dịch (PFEj) (vi) Đối với giao dịch sản phẩm phái sinh tín dụng, số tăng thêm xác định sau: Giao dịch sản phẩm phái sinh tín dụng Chỉ số tăng thêm Hợp đồng hoán đổi lợi nhuận tổng: - Nghĩa vụ tham chiếu đủ tiêu chuẩn nghĩa vụ tổ chức tài cơng lập phủ, ngân hàng phát triển hợp đồng hốn đổi khác có xếp hạng tín nhiệm từ Baa trở lên Moody BBB trở lên Standard & Poor’s, Fitch Rating; 5% - Nghĩa vụ tham chiếu không đủ tiêu chuẩn nghĩa vụ không đáp ứng điều kiện nêu 10% 2 Hợp đồng hoán đổi vỡ nợ tín dụng: - Nghĩa vụ tham chiếu đủ tiêu chuẩn; 5% - Nghĩa vụ tham chiếu không đủ tiêu chuẩn 10% c) Cj: Giá trị tài sản đảm bảo Cj hiệu chỉnh theo hệ số hiệu chỉnh quy định Điều 12 Thông tư Cj = không đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều 12 Thông tư này; d) CRW: Hệ số rủi ro tín dụng đối tác theo quy định Điều Thông tư này. 5 Đối với giao dịch Repo Reverse Repo (trừ giao dịch mua có kỳ hạn tài sản tài quy định Mục Phụ lục này), tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác (RWAccrj) tính theo cơng thức sau: RWAccrj = {Max[(0, Ej - Cj x (1-Hc-Hfx))]} x CRW Trong đó: - Hc: Hệ số hiệu chỉnh tương ứng tài sản sở quy định Điều 12 Thông tư Cj không đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều 12 Thông tư này; (45)8%; - CRW: Hệ số rủi ro tín dụng đối tác theo quy định Điều Thông tư này. a) Đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi mua có kỳ hạn: (i) Ej: Giá trị mua lại theo thỏa thuận giao dịch thứ j theo quy định pháp luật; (ii) Cj: Giá trị tài sản sở thứ j b) Đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi bán có kỳ hạn: (i) Ej: Giá trị tài sản sở thứ j; (ii) Cj: Giá trị mua lại theo thỏa thuận giao dịch thứ j theo quy định pháp luật 6 Đối với giao dịch mua có kỳ hạn tài sản tài theo quy định Ngân hàng Nhà nước hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác, rủi ro tín dụng đối tác tính sau: RWAccr = Ej x CRW Trong đó: - Ej: Giá trị giao dịch thứ j; - CRW: Hệ số rủi ro tín dụng đối tác theo quy định Điều Thông tư này. 7 Đối với giao dịch có thỏa thuận tốn đồng thời mà đối tác khơng thực tốn thời gian cam kết, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải có quy trình theo dõi, giám sát chặt chẽ phải tính tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác (RWAccr) giao dịch khơng tốn sau ngày kể từ ngày toán cam kết theo công thức: RWAccr = 12,5 x GD x r Trong đó: - GD: Số dư giao dịch; - r: Hệ số rủi ro áp dụng theo số ngày chậm trả, xác định sau: Số ngày chậm toán Hệ số rủi ro Từ đến 15 ngày 8% Từ 16 đến 30 ngày 50% Từ 31 đến 45 ngày 75% Từ 46 ngày trở lên 100% (46)RWAccr = Ej x CRW Trong đó: - Ej: Giá trị giao dịch thứ j; - CRW: Hệ số rủi ro tín dụng đối tác theo quy định Điều Thông tư này. Sau ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận toán mà đối tác chưa thực nghĩa vụ, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải trừ giá trị giao dịch chi phí thay giao dịch, có vào vốn tự có đối tác thực nghĩa vụ 9 Việc bù trừ hai bên việc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước thay nghĩa vụ toán với đối tác cho đồng tiền định vào thời điểm định nghĩa vụ đồng tiền thời điểm Việc bù trừ hai bên thực đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có thỏa thuận, hợp đồng bù trừ hai bên tạo nghĩa vụ hợp pháp cho giao dịch mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước nhận phải thực toán theo số dư bù trừ giá trị thị trường giao dịch riêng lẻ đối tác không thực nghĩa vụ theo hợp đồng khơng có khả tốn, bị phá sản, bị lý trường hợp tương tự khác; khơng có điều khoản cho phép đối tác thực việc toán hạn chế khơng tốn đầy đủ từ tài sản bên khơng tốn kể bên tốn người nhận toán bù trừ; b) Pháp luật nước có liên quan cho phép việc bù trừ hai bên; c) Có quy trình đảm bảo yêu cầu pháp lý thỏa thuận, hợp đồng bù trừ hai bên rà soát phù hợp theo thay đổi pháp luật liên quan 10 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác (RWAccr) bù trừ hai bên xác định tổng giá trị chi phí thay bù trừ, (nếu dương) số tăng thêm theo giá trị vốn gốc danh nghĩa Chỉ số tăng thêm giao dịch bù trừ (ANet) xác định theo công thức: ANet = AGross (0,4 + 0,6 NGR) Trong đó: - AGross: Chỉ số tăng thêm tổng hợp xác định tổng giá trị tương lai trạng thái rủi ro của giao dịch giao dịch thành phần tính theo cơng thức quy định Mục Phụ lục - NGR: tỷ lệ chi phí thay bù trừ tỷ lệ thay tổng hợp giao dịch thỏa thuận/hợp đồng bù trừ hai bên Ví dụ minh họa giao dịch mua, bán có kỳ hạn: (47)lần lượt là: 50%; 70%. - Ngân hàng A (bên bán) phải xác định tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác cho giao dịch này sau: RWAccr = [Max(0, (99 - 98 x (1-0,12)]x 70% = 8,932 tỷ - Ngân hàng B (bên mua) phải xác định tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác cho giao dịch này sau: RWAccr = [Max(0, (98 - 99 x (1-0,12)]x 50% = 5,44 tỷ. PHỤ LỤC 3 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) 1 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng xác định giá trị Chỉ số kinh doanh sau: Cấu phần Cơng thức tính Khoản mục Báo cáo kết hoạt động kinh doanh IC |Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi chi phí tương tự| Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự Chi phí lãi chi phí tương tự SC Thu nhập từ hoạt động dịch vụ + Chi phí hoạt động dịch vụ + Thu nhập từ hoạt động khác + Chi phí từ hoạt động khác Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác FC |Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (bao gồm vàng tiêu chuẩn)| + |Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh| + |Lãi/lỗ từ mua bán, chứng khoán đầu tư| |Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (bao gồm vàng tiêu chuẩn)| |Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh| |Lãi/lỗ từ mua bán, chứng khoán đầu tư| 2 Các khoản mục sau khơng tính vào cấu phần Chỉ số kinh doanh: a) Chi bảo hiểm tái bảo hiểm tài sản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước (một phần Tài khoản 79 875); (48)c) Lãi/lỗ ngừng ghi nhận tài sản phi tài chính, nợ phải trả không đánh giá theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (một phần Tài khoản 79, Tài khoản 899); d) Giá trị âm lợi thương mại ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (một phần Tài khoản 79 lợi thương mại chuyển nhượng thực mua tài sản mà tính phần khơng tính đến lợi thương mại kèm) Ví dụ minh họa: Cấu phần Khoản mục Báo cáo KQHĐKD IC=|8.000 tỷ đồng - 3.500 tỷ đồng| = 4.500 tỷ đồng Thu nhập lãi khoản: 8.000 tỷ đồng Chi phí lãi chi phí tương tự: 3.500 tỷ đồng SC = 700 tỷ đồng + 400 tỷ đồng + 200 tỷ đồng + 110 tỷ đồng = 1.410 tỷ đồng Thu nhập từ hoạt động dịch vụ: 700 tỷ đồng Chi phí hoạt động dịch vụ: 400 tỷ đồng Thu nhập từ hoạt động khác: 200 tỷ đồng Chi phí hoạt động khác: 110 tỷ đồng FC = 450 tỷ đồng + |(100) tỷ đồng| + 50 tỷ = 600 tỷ đồng Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: 450 tỷ đồng Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh: (100) tỷ đồng Lãi/lỗ từ mua bán, chứng khoán đầu tư: 50 tỷ đồng PHỤ LỤC 4 VỐN YÊU CẦU CHO RỦI RO THỊ TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) A Nguyên tắc tính vốn cho rủi ro thị trường Giá trị giao dịch, giá trị tài sản sở phải lấy theo giá trị thị trường (mark to market) Trường hợp khơng có giá trị thị trường, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tính tốn giá trị theo liệu thị trường (mark to model) phải chịu trách nhiệm tính xác hợp lý phương pháp tính tốn, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trước thực Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước sửa đổi phương pháp tính tốn trường hợp cần thiết B Cách tính vốn cho rủi ro thị trường I Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất (49)Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tính vốn u cầu cho rủi ro lãi suất tất công cụ tài sổ kinh doanh (bao gồm trạng thái dương âm) mà giá trị thị trường cơng cụ tài bị ảnh hưởng có thay đổi lãi suất trừ: a) Trái phiếu chuyển đổi tính vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu quy định Mục II Phụ lục này; b) Công cụ vốn chủ sở hữu, cơng cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ đơn vị khác trừ khỏi vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tính Vốn tự có quy định Phụ lục Thơng tư này; c) Tài sản sở hợp đồng quyền chọn tính vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn; d) Các cơng cụ tài mua theo hợp đồng mua có kỳ hạn giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 2 Ngun tắc tính vốn u cầu cho rủi ro lãi suất: a) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tính vốn u cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể công cụ tài có trạng thái dương âm rủi ro lãi suất chung cho toàn danh mục đảm bảo: (i) Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể phát sinh từ yếu tố liên quan đến đơn vị phát hành cơng cụ tài chính; (ii) Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung phát sinh từ thay đổi lãi suất thị trường b) Sản phẩm phái sinh lãi suất phải quy đổi thành trạng thái danh nghĩa tương ứng tài sản sở dùng giá trị thị trường tài sản sở để tính vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất sau: (i) Tính vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung theo quy định điểm Mục này; (ii) Tính vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể theo quy định điểm Mục Các hợp đồng hoán đổi tiền tệ lãi suất; hợp đồng kỳ hạn lãi suất ngoại tệ; hợp đồng tương lai lãi suất; hợp đồng tương lai dựa số lãi suất; hợp đồng tương lai ngoại tệ cơng cụ tài khác khơng phải tính rủi ro lãi suất cụ thể c) Giao dịch mua (bán) hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai mà tài sản sở chứng khoán nợ phải chuyển đổi thành 02 trạng thái tương ứng chứng khoán nợ sau: (i) Trạng thái dương (âm) chứng khoán nợ; (ii) Trạng thái âm (dương) chứng khốn nợ có lãi suất (zero coupon) rủi ro lãi suất cụ thể (ví dụ tương đương trái phiếu Chính phủ có lãi suất 0) có thời hạn thời gian đến hạn hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai d) Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai mà tài sản sở danh mục chứng khoán nợ số chứng khoán nợ phải chuyển đổi thành hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai chứng khoán nợ sau: (50)chỉ số chứng khoán nợ tổng hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai loại chứng khốn danh mục/chỉ số có giá trị tỷ lệ tương ứng giá trị chứng khoán nợ với giá trị tổng danh mục/chỉ số; (ii) Các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai chứng khốn nợ tính trạng thái theo quy định điểm 4b Mục đ) Đối với hợp đồng lãi suất kỳ hạn, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước bán (mua) hợp đồng lãi suất kỳ hạn phải chuyển đổi thành 02 trạng thái tương ứng sau: (i) Trạng thái âm (dương) giá trị danh nghĩa chứng khoán nợ có lãi suất (zero coupon) rủi ro lãi suất cụ thể (ví dụ tương đương trái phiếu Chính phủ có lãi suất 0) có thời hạn tổng thời gian đến hạn hợp đồng kỳ hạn thời hạn tài sản sở; (ii) Trạng thái dương (âm) giá trị danh nghĩa chứng khốn nợ có lãi suất (zero coupon) rủi ro lãi suất cụ thể có thời hạn thời gian đến hạn hợp đồng kỳ hạn e) Đối với giao dịch hoán đổi ngoại tệ, hợp đồng hoán đổi lãi suất, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước tính theo hai trạng thái danh nghĩa sau: Trạng thái danh nghĩa Trạng thái danh nghĩa Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước nhận lãi suất cố định trả lãi suất thả Trạng thái âm chứng khoán nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất lãi suất thả nổi, có thời hạn thời hạn định lại lãi suất Trạng thái dương chứng khốn nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất, thời hạn tương ứng lãi suất cố định, thời hạn hợp đồng hoán đổi Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước nhận lãi suất thả trả lãi suất cố định Trạng thái âm chứng khốn nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất, thời hạn tương ứng lãi suất cố định, thời hạn hợp đồng hoán đổi Trạng thái dương chứng khốn nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất lãi suất thả nổi, có thời hạn thời hạn định lại lãi suất Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước nhận trả lãi suất thả Trạng thái âm chứng khốn nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất lãi suất thả nổi, có thời hạn thời hạn định lại lãi suất Trạng thái dương chứng khốn nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất lãi suất thả nổi, có thời hạn thời hạn định lại lãi suất Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước nhận trả lãi suất cố định Trạng thái âm chứng khốn nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất lãi suất cố định, có thời hạn thời hạn hợp đồng hoán đổi Trạng thái dương chứng khoán nợ có rủi ro lãi suất cụ thể 0, có lãi suất lãi suất cố định, có thời hạn thời hạn hợp đồng hoán đổi (51)tiền phát hành hai đồng tiền tương ứng giao dịch hoán đổi tiền tệ KIRRSR Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể () xác định theo công thức sau: KIRRSR =∑(ei*SRW) Trong đó: - ei: giá trị thị trường cơng cụ tài thứ i; - SRW: hệ số rủi ro lãi suất cụ thể cơng cụ tài chính. Hệ số rủi ro lãi suất cụ thể (SRW) xác định sau: a) Đối với công cụ tài Chính phủ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành bảo lãnh toán, hệ số rủi ro lãi suất cụ thể 0%; b) Đối với công cụ tài khác, hệ số rủi ro lãi suất cụ thể SRW xác định theo bảng đây: Cơng cụ tài Xếp hạng tín nhiệm độc lập SRW Nhóm Từ AA- đến AAA 0% Từ BBB- đến A+ 0,25% trường hợp thời hạn cịn lại đến ngày đáo hạn cơng cụ tài từ tháng trở xuống 1% trường hợp tháng < thời hạn lại đến ngày đáo hạn cơng cụ tài ≤ 24 tháng 1,6% trường hợp thời hạn lại đến ngày đáo hạn cơng cụ tài > 24 tháng Từ B- đến BB+ 8% Dưới mức B- 12% Khơng xếp hạng 12% Nhóm 0,25% trường hợp thời hạn lại đến ngày đáo hạn cơng cụ tài từ tháng trở xuống 1% trường hợp tháng < thời hạn cịn lại đến ngày đáo hạn cơng cụ tài ≤ 24 tháng 1,6% trường hợp thời hạn cịn lại đến ngày đáo hạn cơng cụ tài > 24 tháng Nhóm Từ BB- đến BB+ 8% Dưới mức BB- 12% Khơng xếp hạng 12% Trong đó: (52)- Nhóm 2: + Cơng cụ tài tổ chức tài quốc tế doanh nghiệp nhà nước phát hành; + Cơng cụ tài khác hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm xếp hạng BBB- tương đương trở lên - Nhóm 3: Cơng cụ tài cịn lại. KIRRGMR Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung (): a) Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung tổng giá trị tuyệt đối vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung tính riêng loại đồng tiền b) Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung xác định phương pháp thang kỳ hạn theo công thức sau: KIRR GMR =NWP+VD+HD Trong đó: - NWP: Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro lệch trạng thái sổ kinh doanh; - VD (vertical disallowance): Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái cùng thang kỳ hạn; - HD (horizontal disallowance): Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái trong (01) vùng vùng khác c) Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung thực theo bước sau: (i) Bước 1: Xác định Kỳ hạn theo thời hạn lại đến ngày đáo hạn thời hạn lại đến kỳ điều chỉnh lãi suất trạng thái cơng cụ tài (53)Thang kỳ hạn (Maturit y) (1 tháng 30 ngày; năm 360 ngày) Hệ số rủi ro (Weight ing) Trạng thái ròng (Net position) Trạng thái điều chỉnh theo hệ số rủi ro (Weighte d Position) Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (Matche d Weighte d Position) Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (Unmatc hed Weighte d Position ) Tổng trạng thái điều chỉnh theo hệ số rủi ro theo vùng (Sums of weighted positions by zone) Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro theo vùng (Matc hed Weigh ted Positio n by zone) Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro theo vùng (Unmatc hed Weighte d Position by zone) Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (Matc hed weight ed positio n betwee n zones) Vùn g (Zon e) Lãi suất ≥ 3% Lãi suất <3 % % Dươ ng (Lon g) Âm (Sho rt) Dươ ng (Lon g) Âm (Sho rt) +/-Dươ ng (Lon g) Âm (Sho rt) +/- 1/ 2/ 1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 (54)g ng 6-dướ i 12 thán g 6-dướ i 12 thá ng 0,70 (b) Vùn g 1-dướ i năm 1-dướ i 1,9 nă m 1,25 2-dướ i năm 1,9-dướ i 2,8 nă m 1,75 3-dướ i năm 2,8-dướ i 3,6 nă m 2,25 (c) Vùn g (55)năm 7,3 nă m 10-dướ i 15 năm 7,3-dướ i 9,3 nă m 4,50 15-dướ i 20 năm 9,3-dướ i 10, 6 nă m 5,25 từ 20 năm trở lên 10, 6-dướ i 12 nă m 6,00 12-dướ i 20 nă m 8,00 từ 20 nă m trở lên 12,50 (d) Tổn g (L) Tổn g (S)Tổng (a) (e ) (f ) (g ) NWP=| (L)-(S)| (56)- Bước 3: Xác định Trạng thái ròng dương (Long position) thang kỳ hạn tổng các trạng thái dương thang kỳ hạn Trạng thái ròng âm (Short position) tổng trạng thái âm thang kỳ hạn - Bước 4: Xác định Trạng thái dương/âm điều chỉnh theo hệ số rủi ro (weighted long/short position) thang kỳ hạn cách nhân trạng Thái ròng dương/âm (Long/Short position) với hệ số rủi ro lãi suất thang kỳ hạn - Bước 5: Tính NWP theo cơng thức: NWP = Giá trị tuyệt đối (Tổng Trạng thái dương điều chỉnh theo hệ số rủi ro các thang kỳ hạn (ký hiệu L bảng trên) - Tổng Trạng thái âm điều chỉnh theo hệ số rủi ro của thang kỳ hạn (ký hiệu S bảng trên)). - Bước 6: Tính VD: - Xác định thang kỳ hạn có Trạng thái dương (Long position) Trạng thái âm (Short position) để từ xác định Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (matched weighted position) thang kỳ hạn giá trị tuyệt đối nhỏ hai Trạng thái dương (Long position) Trạng thái âm (Short position) thang kỳ hạn đó; - Tính Tổng Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (matched weighted position) của thang kỳ hạn (ký hiệu (a) bảng trên); - Tính VD theo cơng thức sau: VD = 10% x (a). - Bước 7: - Xác định Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (unmatched weighted position) thang kỳ hạn hiệu số giá trị tuyệt đối Trạng thái dương điều chỉnh theo hệ số rủi ro (weighted long position) trừ giá trị tuyệt đối Trạng thái âm điều chỉnh theo hệ số rủi ro (weighted short position) thang kỳ hạn, có dấu dương (+)/ dấu âm (-); - Xác định Tổng trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (sums of unmatched weighted position by zone) tổng Trạng thái dương/âm không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (unmatched weighted long/short position) vùng; - Xác định Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (matched weighted position by zone) giá trị tuyệt đối nhỏ hai Trạng thái dương (Long position) Trạng thái âm (Short position) vùng (Zone) (ký hiệu Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (Zone) 1, (b), (c) (d) trong bảng trên) - Bước 8: (57)zone); - Xác định Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (matched weighted position between zones) theo cặp vùng sau: + Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng vùng (matched weighted position between zone and zone 2) giá trị tuyệt đối nhỏ hai Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (unmatched weighted position by zone 1) Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (unmatched weighted position by zone 2) hai trạng thái trái dấu (ký hiệu (e) bảng trên); + Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng vùng (matched weighted position between zone and zone 3) giá trị tuyệt đối nhỏ hai Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (unmatched weighted position by zone 1) Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (unmatched weighted position by zone 2) hai trạng thái trái dấu (ký hiệu (f) bảng trên); + Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng vùng (matched weighted position between zone and zone 3) giá trị tuyệt đối nhỏ hai Trạng thái khơng tương ứng cịn lại điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (residual unmatched weighted position by zone 1) Trạng thái khơng tương ứng cịn lại điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (residual unmatched weighted position by zone 3) hai trạng thái trái dấu (ký hiệu (g) bảng trên). - Bước 9: Tính HD theo cơng thức sau: HD = (b) x 40% + (c) x 30% + (d) x 30% + (e) x 40% + (f) x 40% + (g) x 100% Ví dụ: Cách tính vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung theo phương pháp thang kỳ hạn Giả sử ngân hàng nắm giữ tài sản tài sau đây: (a) Trái phiếu thuộc Nhóm 2, giá trị thị trường 15 tỷ đồng, thời hạn lại năm, lãi suất coupon 8%; (b) Trái phiếu Chính phủ, giá trị thị trường 75 tỷ đồng, thời hạn lại tháng, lãi suất coupon 7% (c) Hợp đồng hoán đổi lãi suất, giá trị thị trường tài sản sở danh nghĩa 150 tỷ đồng, theo đó, ngân hàng nhận lãi suất thả trả lãi suất cố định, thời hạn điều chỉnh lãi suất sau tháng, thời hạn lại hợp đồng hoán đổi năm; (58)Phân bổ trạng thái tài sản tài theo Thang kỳ hạn theo bảng đây: Thang kỳ hạn (Maturity ) (1 tháng 30 ngày; năm 360 ngày) Hệ số rủi ro (Weight ing) Trạng thái ròng (Net position) Trạng thái điều chỉnh theo hệ số rủi ro (Weighte d Position) Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (Matc hed Weigh ted Positio n) Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (Unmatc hed Weighte d Position) Tổng trạng thái điều chỉnh theo hệ số rủi ro theo vùng (Sums of weighted positions by zone) Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro theo vùng (Matc hed Weigh ted Positio n by zone) Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro theo vùng (Unmatc hed Weighte d Position by zone) Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (Matc hed weight ed positio n betwee n zones) Vùn g (Zon e) Lãi suất ≥ 3% Lãi suất < 3% % Dươ ng (Lon g) Âm (Sho rt) Dươ ng (Lon g) Âm (Sho rt) +/-Dươ ng (Lon g) Âm (Sho rt) +/- 1/ 2/ 1/ 1 Vùn g thán g trở xuốn g thán g 0,00 1-dưới thán g 1-dưới thán g (59) 3-dưới thán g 3-dưới thán g 0,40 50 tỷ đồng Hợp đồng tươn g lai 0,2 6-dưới 12 thán g 6-dưới 12 thán g 0,70 150 tỷ đồng Hợp đồng hoán đổi 1,05 (b) Vùn g 1-dưới năm 1-dưới 1,9 năm 1,25 2-dưới năm 1,9-dưới 2,8 năm 1,75 3-dưới năm 2,8-dưới 3,6 năm 2,25 50 tỷ đồng Hợp đồng tươn g lai 1,12 (c) Vùn g 4-dưới năm 3,6-dưới 4,3 năm 2,75 5-dưới năm 4,3-dưới 5,7 năm 3,25 7-dưới 10 năm 5,7-dưới 7,3 năm (60)u nhó m (61)- Tính Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro lệch trạng thái sổ kinh doanh (NWP): NWP = |(75 x 0,2%) - (50 x 0,4%) + (150 x 0,7%) + (50 x 2,25%) - (150 x 3,75%) + (14 x 3,75%)| = |(0,15 - 0,2 + 1,05 + 1,125 - 5,625 + 0,5)| = |(-3)| = tỷ - Tính Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái thang kỳ hạn (VD): Thang kỳ hạn đến 10 năm có trạng thái dương trạng thái âm phải tính trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (matched weighted position) thang kỳ hạn này 0,5 (giá trị tuyệt đối nhỏ trạng thái dương điều chỉnh theo hệ số rủi ro (0,5) và trạng thái âm điều chỉnh theo hệ số rủi ro (-5,625). VD = 0,5 x 10% = 0,05 tỷ đồng. Bước 7: - Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro (unmatched weighted position) của từng thang kỳ hạn: + Thang kỳ hạn từ đến 10 năm: |0,5| - |-5,625| = -5,125 - Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (matched weighted position by zone): + Do Vùng có nhiều trạng thái nên cần phải tính vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái vùng Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro của vùng giá trị tuyệt đối nhỏ hai trạng thái dương trạng thái âm vùng 1 và 0,2. Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái vùng 0,2 x 40% = 0,08 tỷ đồng. Bước 8: - Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (unmatched weighted position by zone 1) hiệu số giá trị tuyệt đối trạng thái dương điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (weighted long position by zone 1) trừ giá trị tuyệt đối trạng thái âm điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (weighted short position by zone 1) |0,15 + 1,05| - |-0,2| = 1; Tương tự, trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (unmatched weighted position by zone 2) |1,125| = 1,125; Trạng thái không tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng (unmatched weighted position by zone 3) |0| - |-5,125| = -5,125. (62)+ Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng vùng (matched weighted position between zone and zone 3) 1,125 (f); Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái vùng vùng 1,125 x 40% = 0,45 tỷ đồng; + Trạng thái tương ứng điều chỉnh theo hệ số rủi ro vùng vùng (matched weighted position between zone and zone 3) (g); Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái vùng vùng x 100% = 1 tỷ đồng. Tổng cộng: - Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro lệch trạng thái sổ kinh doanh (NWP): tỷ đồng; - Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái thang kỳ hạn (VD): 0,05 tỷ đồng; - Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái vùng 1: 0,08 tỷ đồng; - Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái vùng vùng 3: 0,45 tỷ đồng; - Vốn yêu cầu để bù đắp cho rủi ro khớp trạng thái vùng vùng 3: tỷ đồng; Tổng mức vốn yêu cầu: 4,58 tỷ đồng. II Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu 1 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu áp dụng trạng thái cổ phiếu sổ kinh doanh Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải tính vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu cụ thể rủi ro giá cổ phiếu chung đối với: cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi chứng khốn phái sinh có tài sản sở cổ phiếu (trừ hợp đồng quyền chọn) sổ kinh doanh, trừ cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi trừ khỏi vốn tự có ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tính vốn tự có quy định Phụ lục Thơng tư 2 Trạng thái cổ phiếu (trạng thái dương, trạng thái âm) xác định cho công cụ tài quy định điểm Mục theo nguyên tắc sau: a) Trạng thái dương (âm) loại cổ phiếu, cơng cụ tài có tính chất cổ phiếu tổ chức phát hành bù trừ; b) Đối với chứng khoán phái sinh cổ phiếu, trạng thái cổ phiếu xác định theo trạng thái cổ phiếu danh nghĩa sau: (i) Hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn có tài sản sở cổ phiếu phải lấy theo giá trị thị trường; (ii) Hợp đồng kỳ hạn có yếu tố sở số chứng khốn phải xác định theo giá trị thị trường danh mục chứng khoán số chứng khoán; (63)phiếu âm): Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước đồng thời phải ghi nhận hai trạng thái theo nghĩa vụ cam kết hợp đồng Ví dụ, hợp đồng hốn đổi, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ghi nhận trạng thái dương nhận khoản dựa thay đổi giá trị cổ phiếu số chứng khoán ghi nhận trạng thái âm phải trả số chứng khoán khác Nếu hai trạng thái mà gắn với việc nhận trả lãi suất cố định lãi suất thả ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tính trạng thái rủi ro lãi suất phát sinh theo quy định Mục I Phụ lục KERSR Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu cụ thể () xác định theo công thức sau: KERSR = (LP + SP)x 8% Trong đó: - LP: Trạng thái cổ phiếu dương (long position); - SP: Trạng thái cổ phiếu âm (short position). KER GR 4 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu chung () xác định theo công thức sau: KER GR = |LP - SP| x ERW Trong đó: - LP: Trạng thái cổ phiếu dương (long position); - SP: Trạng thái cổ phiếu âm (short position); - ERW: Hệ số rủi ro chung giá cổ phiếu áp dụng sau: a) Cổ phiếu, cơng cụ tài có tính chất cổ phiếu (ví dụ trái phiếu chuyển đổi) chứng khốn phái sinh có tài sản sở cổ phiếu áp dụng hệ số rủi ro 8%; b) Hợp đồng phái sinh có tài sản sở số chứng khoán áp dụng hệ số rủi ro 10% III Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa 1 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa áp dụng trạng thái hàng hóa sổ kinh doanh Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tính vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa cho trạng thái sản phẩm phái sinh giá hàng hóa sổ kinh doanh 2 Trạng thái sản phẩm phái sinh hàng hóa (trạng thái dương, trạng thái âm) xác định cho loại hàng hóa (trừ vàng tiêu chuẩn tính rủi ro tỷ giá) theo nguyên tắc sau: a) Trạng thái sản phẩm phái sinh hàng hóa xác định cho loại hàng hóa Sản phẩm phái sinh hàng hóa loại bù trừ xác định trạng thái; b) Trạng thái sản phẩm phái sinh hàng hóa xác định theo giá trị đồng Việt Nam cách chuyển đổi đơn vị đo lường tiêu chuẩn theo giá giao hàng hóa thời điểm tính tốn (64)Trong đó: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa trực tiếp phát sinh thay đổi giá giao hàng hóa đó; Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa khác phát sinh thay đổi giá kỳ hạn chênh lệch kỳ hạn hàng hóa thay đổi mối quan hệ giá hai loại hàng hóa tương tự (nhưng khơng hồn tồn giống nhau) 4 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa trực tiếp () xác định theo cơng thức sau: Trong đó: NP: Trạng thái ròng (net position) loại sản phẩm phái sinh hàng hóa. 5 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa khác () xác định theo cơng thức sau: Trong đó: - LP: Trạng thái dương (long position) loại sản phẩm phái sinh hàng hóa; - SP: Trạng thái âm (short position) loại sản phẩm phái sinh hàng hóa. 6 Các trạng thái rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối phát sinh từ việc nắm giữ trạng thái hàng hóa phải tính tương ứng vào trạng thái rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối theo quy định Mục I, Mục IV Phụ lục IV Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối 1 Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (KFXR) xác định theo công thức sau: KFXR = (Max (SP, LP) + GoldP) x 8% Trong đó: - SP: Tổng trạng thái âm ngoại tệ danh mục ngoại tệ; - LP: Tổng trạng thái dương ngoại tệ danh mục ngoại tệ; - GoldP: Trạng thái vàng. 2 Trạng thái ngoại tệ (trạng thái dương, trạng thái âm) xác định cho loại ngoại tệ (bao gồm vàng tiêu chuẩn) theo nguyên tắc sau: a) Trạng thái nguyên tệ tổng cộng: (65)dự thu chi phí trả lãi dự kiến) loại ngoại tệ; (ii) Trạng thái kỳ hạn ròng chênh lệch tổng khoản nhận tổng khoản phải trả loại ngoại tệ giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, bao gồm giao dịch ngoại tệ tương lai khoản vốn giao dịch hốn đổi mà khơng tính vào trạng thái giao ngay; (iii) Các bảo lãnh (hoặc nghĩa vụ tương tự) hủy ngang bên bảo lãnh khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết; (iv) Các thu nhập/chi phí tương lai rịng chưa dự thu phòng ngừa rủi ro; (v) Các khoản lãi/lỗ ngoại tệ từ hoạt động kinh doanh nước ngồi theo quy định hạch tốn kế tốn nước sở b) Trạng thái ngoại tệ trạng thái nguyên tệ ngoại tệ (xác định theo quy định pháp luật trạng thái ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái V Vốn yêu cầu cho hợp đồng quyền chọn 1 Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tính vốn u cầu cho hợp đồng quyền chọn mà tài sản sở cơng cụ tài có rủi ro lãi suất, rủi ro giá cổ phiếu, rủi ro ngoại hối rủi ro giá hàng hóa 2 Vốn yêu cầu cho hợp đồng quyền chọn xác định sau: a) Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước mua quyền chọn (long option), vốn yêu cầu cho hợp đồng quyền chọn xác định sau: (i) Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có trạng thái tài sản sở dương (Long cash) mua quyền chọn bán (Long put) có trạng thái tài sản sở âm (Short Cash) mua quyền chọn mua (Long call), Vốn yêu cầu cho hợp đồng quyền chọn tính theo cơng thức sau: KOPT = Max(0, {MVunderlying x (SRW + GRW) - Max(0,VOPT)}) Trong đó: - MVunderlying: Giá trị thị trường tài sản sở hợp đồng quyền chọn; - SRW: Hệ số rủi ro quyền chọn cụ thể, GRW: Hệ số rủi ro quyền chọn chung xác định sau: + Đối với hợp đồng quyền chọn lãi suất:  Hệ số rủi ro quyền chọn cụ thể Hệ số rủi ro lãi suất cụ thể quy định Mục I Phụ lục này;  Hệ số rủi ro quyền chọn chung Hệ số rủi ro quy định Bảng tính theo Phương pháp kỳ hạn quy định Mục I Phụ lục (66) Hệ số rủi ro quyền chọn cụ thể Hệ số rủi ro giá cổ phiếu cụ thể quy định Mục II Phụ lục này;  Hệ số rủi ro quyền chọn chung 8% + Đối với hợp đồng quyền chọn ngoại hối: Hệ số rủi ro quyền chọn chung 8% + Đối với hợp đồng quyền chọn giá hàng hóa: Tổng Hệ số rủi ro quyền chọn cụ thể Hệ số rủi ro quyền chọn chung 15% - VOPT: Giá trị tiền quyền chọn (nếu có) 0. Ví dụ 1: Ngân hàng A có trạng thái ngoại tệ dương triệu đôla Mỹ với tỷ giá là 22.000 VND/USD, nhằm phòng ngừa rủi ro Ngân hàng A mua quyền chọn bán với giá chọn bán 21.000VND/USD Vốn yêu cầu cho rủi ro quyền chọn xác định thực hiện quyền chọn sau: - Giá trị tiền quyền chọn: VOPT = Max (0; (21.000 - 22.000) x triệu (đôla Mỹ)) = 0 - Vốn yêu cầu cho rủi ro quyền chọn: KOPT = Max (0; triệu (đôla Mỹ) x 22.000 x 8% - 0) = 1,76 (tỷ đồng) Ví dụ 2: Ngân hàng A có trạng thái ngoại tệ dương triệu đôla Mỹ với tỷ giá là 22.000VND/USD, nhằm phòng ngừa rủi ro Ngân hàng A mua quyền chọn bán với giá chọn bán 23.000VND/USD Vốn yêu cầu cho rủi ro quyền chọn xác định thực hiện quyền chọn sau: - Giá trị tiền quyền chọn: VOPT = (23.000 - 22.000) x triệu (đôla Mỹ) = tỷ đồng - Vốn yêu cầu cho rủi ro quyền chọn: KOPT = Max (0; triệu (đôla Mỹ) x 22.000 x 8% - tỷ đồng) = 0,76 tỷ đồng. (ii) Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước mua quyền chọn mua (Long call) mua quyền chọn bán (Long put), vốn yêu cầu cho hợp đồng quyền chọn tính theo cơng thức sau: KOPT = Min [(MVunderlying x (SRW + GRW)), MVOPT] Trong đó: - MVunderlying: Giá trị thị trường tài sản sở quyền chọn thực - SRW: Hệ số rủi ro quyền chọn cụ thể, GRW: Hệ số rủi ro quyền chọn chung xác định điểm 2a Mục - MVOPT: Giá trị thị trường giao dịch quyền chọn (67)từng giao dịch sở sau: Ví dụ: Ngân hàng A mua quyền chọn bán với mục đích kinh doanh với tài sản sở triệu đôla Mỹ, giá quyền chọn 12.000 đôla Mỹ Vốn yêu cầu cho rủi ro quyền chọn xác định thực quyền chọn sau: MVunderlying x (SRW + GRW) = triệu (đôla Mỹ) x 8% = 8.000 đôla Mỹ. KOPT = Min [(MVunderlying x (SRW + GRW)), MVOPT] = Min (8.000; 12.000)= 8.000 (đôla Mỹ). b) Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước bán quyền chọn (short option), vốn yêu cầu cho hợp đồng quyền chọn xác định theo phương pháp Delta-plus Vốn yêu cầu theo phương pháp Delta-plus tổng cấu phần sau đây: 1 Vốn yêu cầu cho yếu tố rủi ro Delta (KDWP) xác định theo công thức sau: KDWP = MVunderlying x DOPT x (SRW + GRW) Trong đó: - MVunderlying: Giá trị thị trường tài sản sở quyền chọn thực hiện; - DOPT: Giá trị Delta giao dịch quyền chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước xác định theo hướng dẫn Ủy ban Basel sử dụng giá trị DOPT thị trường (nếu có); - SRW: Hệ số rủi ro quyền chọn cụ thể, GRW: Hệ số rủi ro quyền chọn chung xác định điểm 2a Mục này; 2 Yếu tố rủi ro Gamma (KGamma) xác định theo công thức sau: Mỗi hợp đồng quyền chọn có tài sản sở giống có tác động gamma dương âm Các tác động gamma riêng lẻ cộng lại để tính tác động gamma ròng (giá trị dương âm) cho tài sản sở Vốn yêu cầu cho yếu tố rủi ro gamma tổng giá trị tuyệt đối tác động gamma ròng âm Tác động gamma (GI) xác định theo công thức sau: GI = 0,5 x Gamma x (VU)2 Trong đó: - Gamma: Giá trị Gamma giao dịch quyền chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước xác định theo hướng dẫn Ủy ban Basel sử dụng giá trị Gamma thị trường (nếu có); - VU: mức biến động tài sản sở giao dịch quyền chọn xác định sau: (i) Đối với hợp đồng quyền chọn có tài sản sở cơng cụ tài có rủi ro lãi suất: VU = MVunderlying x RW (68)- MVunderlying: Giá trị tài sản sở quyền chọn thực hiện; - RW: hệ số rủi ro định Bảng phân bổ trạng thái công cụ tài theo Thang kỳ hạn, Mục I Phụ lục (ii) Đối với hợp đồng quyền chọn có tài sản sở cổ phiếu, công cụ tài có tính chất cổ phiếu chứng khốn phái sinh có tài sản sở cổ phiếu, số chứng khoán, ngoại tệ (bao gồm vàng tiêu chuẩn): VU = MVunderlying x 8% Trong đó: MVunderlying: Giá trị tài sản sở quyền chọn thực (iii) Đối với hợp đồng quyền chọn có tài sản sở hàng hóa: VU = MVunderlying x 15% Trong đó: - MVunderlying: Giá trị tài sản sở quyền chọn thực 3 Yếu tố Vega (KVR) tính tổng giá trị tuyệt đối Vốn yêu cầu cho tác động Vega của tài sản sở Vốn yêu cầu cho tác động Vega tài sản sở xác định theo công thức sau: KVR = 25% x tỷ lệ thay đổi giá trị tài sản sở x |tổng giá trị Vega hợp đồng quyền chọn tài sản sở|. Trong đó: - Tỷ lệ thay đổi giá trị tài sản sở ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước xác định theo hướng dẫn Ủy ban Basel sử dụng tỷ lệ thay đổi giá trị tài sản sở thị trường (nếu có); - Giá trị Vega hợp đồng quyền chọn tài sản sở ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước xác định theo hướng dẫn Ủy ban Basel sử dụng giá trị Vega hợp đồng quyền chọn tài sản sở thị trường (nếu có) Ví dụ trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước bán quyền chọn (short option), vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn xác định theo phương pháp Delta-plus như sau: Ngân hàng A thực bán quyền chọn mua (short call option) hàng hóa: - Giá thực quyền chọn (exercise price): X= $490; - Giá thị trường hàng hóa (underlying asset) có thời hạn cịn lại đến ngày thực 12 tháng: MV = $500; - Tỷ lệ lãi suất khơng có rủi ro (risk free): 8%/năm; (69)- Giá trị hợp đồng quyền chọn: S0 = $65,48. Sử dụng Mơ hình Black-Scholes Model Greeks, xác định yếu tố delta, gamma sau: Delta DOPT = -0,721 (giá hợp đồng quyền chọn thay đổi 0,721 giá tài sản cơ sở biến động đơn vị). Gamma = -0,0034 (yếu tố delta thay đổi 0,0034 đơn vị (từ -0,721 xuống -0,7244) giá của tài sản sở thay đổi đơn vị). (i) Vốn yêu cầu cho yếu tố rủi ro Delta (KDWP) xác định sau: Tổng hệ số rủi ro quyền chọn cụ thể hệ số rủi ro quyền chọn chung hợp đồng quyền chọn giá hàng hóa: SRW + GRW = 15% KDWP = MVunderlying x DOPT x (SRW + GRW) = $500 x (0,721) x 15% = $54,075 (ii) Vốn yêu cầu cho yếu tố rủi ro Gamma (KGamma) xác định sau: (iii) Vốn yêu cầu cho yếu tố Vega (KVR) xác định sau: Sử dụng mơ hình Black-Scholes Model, tổng giá trị Vega hợp đồng bán quyền chọn là 168. KVR = 25% x tỷ lệ thay đổi giá trị tài sản sở x |tổng giá trị Vega hợp đồng quyền chọn tài sản sở|. = 25% x 20% x 168 = 8,4 Như vậy, vốn yêu cầu cho yếu tố Vega $8,4. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường giao dịch bán quyền chọn mua theo ví dụ nêu trên là: $54,075 + $9,5625 + $8,4 = $72,0375 PHỤ LỤC 5 NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) (70)a) Nội dung định tính: Danh sách cơng ty con, công ty liên kết, công ty loại trừ tính tỷ lệ an tồn vốn hợp (ví dụ cơng ty doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm), nêu rõ đơn vị hợp nhất, hợp cộng, không hợp theo quy định báo cáo tài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi b) Nội dung định lượng: Giá trị khoản đầu tư vào công ty doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khơng hợp vào vốn tính tỷ lệ an toàn vốn hợp 2 Cơ cấu vốn tự có: a) Nội dung định tính: Thơng tin tóm tắt thời hạn điều kiện công cụ vốn chủ sở hữu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước b) Nội dung định lượng: - Giá trị vốn cấp 1, vốn cấp hợp nhất; - Giá trị Vốn cấp 2, vốn cấp hợp nhất; - Giá trị khoản mục giảm trừ tính vốn tự có, vốn tự có hợp 3 Tỷ lệ an tồn vốn: a) Nội dung định tính: Thơng tin quy trình tính tốn tỷ lệ an tồn vốn kế hoạch vốn để đảm bảo trì tỷ lệ an tồn vốn theo quy định Thơng tư b) Nội dung định lượng: - Tỷ lệ an toàn vốn: Tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ an tồn vốn hợp (nếu có), tỷ lệ an toàn vốn cấp 1, tỷ lệ an toàn vốn cấp hợp (nếu có); - Tài sản tính theo rủi ro tín dụng (gồm rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng đối tác); - Vốn yêu cầu rủi ro thị trường; - Vốn yêu cầu rủi ro hoạt động 4 Rủi ro tín dụng: a) Nội dung định tính: - Trình bày tóm tắt Chính sách quản lý rủi ro tín dụng; - Danh sách doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập sử dụng tính tỷ lệ an tồn vốn (nếu có); (71)phái sinh tín dụng đủ điều kiện để ghi nhận giảm thiểu rủi ro tín dụng; b) Nội dung định lượng: - Các khoản phải đòi, hệ số rủi ro tương ứng theo thứ hạng tín nhiệm tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng theo doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập lựa chọn; - Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng theo rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng đối tác, chia theo đối tượng có hệ số rủi ro theo quy định Điều Thông tư này; - Tài sản tính theo rủi ro tín dụng theo ngành; - Tài sản tính theo rủi ro tín dụng (bao gồm nội bảng ngoại bảng) giảm thiểu rủi ro tín dụng (giá trị trước sau giảm thiểu) theo biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định Điều 11 Thông tư 5 Rủi ro hoạt động: a) Nội dung định tính: - Trình bày tóm tắt Chính sách quản lý rủi ro hoạt động; - Trình bày tóm tắt Kế hoạch trì hoạt động liên tục (nếu có) b) Nội dung định lượng: - Chỉ số kinh doanh cấu phần số kinh doanh: IC, SC FC theo quy định Điều 16 Thông tư này; - Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 6 Rủi ro thị trường: a) Nội dung định tính: - Trình bày tóm tắt Chính sách quản lý rủi ro thị trường; - Trình bày tóm tắt Chiến lược tự doanh; - Danh mục thuộc sổ kinh doanh b) Nội dung định lượng: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo: rủi ro lãi suất, rủi ro giá cổ phiếu, rủi ro giá hàng hóa, rủi ro ngoại hối, giao dịch quyền chọn PHỤ LỤC 6 (72)(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hình ảnh liên quan

trước thay đồi về tình hình tài chính; - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

tr.

ước thay đồi về tình hình tài chính; Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Vơn chủ sở hữu lây sơ liệu trên Bảng cân đơi kê tốn. - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

n.

chủ sở hữu lây sơ liệu trên Bảng cân đơi kê tốn Xem tại trang 15 của tài liệu.
Điều 13. Giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng bù trừ số dư nội bảng - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

i.

ều 13. Giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng bù trừ số dư nội bảng Xem tại trang 22 của tài liệu.
của tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế tốn. - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

c.

ủa tổ chức tín dụng trên Bảng cân đối kế tốn. Xem tại trang 31 của tài liệu.
phiêu quỹ trên Bảng cân đơi kê - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

phi.

êu quỹ trên Bảng cân đơi kê Xem tại trang 32 của tài liệu.
đầu tư dài hạn trên Bảng cân đối - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

u.

tư dài hạn trên Bảng cân đối Xem tại trang 35 của tài liệu.
phân phối trên Bảng cân đối kế tốn hợp nhất. - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

ph.

ân phối trên Bảng cân đối kế tốn hợp nhất. Xem tại trang 36 của tài liệu.
(26) định tại mục (24) và mục (25) vượt mức 10% vốn điều Bảng cân đối kế tốn hợp nhất lệ và quỹ dự trữ bồ sung vốn điều lệ của ngân hàng — sau khi trừ đi các khoản mục (24) - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

26.

định tại mục (24) và mục (25) vượt mức 10% vốn điều Bảng cân đối kế tốn hợp nhất lệ và quỹ dự trữ bồ sung vốn điều lệ của ngân hàng — sau khi trừ đi các khoản mục (24) Xem tại trang 39 của tài liệu.
điêu lệ trên Bảng cân đơi kê tốn - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

i.

êu lệ trên Bảng cân đơi kê tốn Xem tại trang 39 của tài liệu.
phân phối trên Bảng cân đối kế - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

ph.

ân phối trên Bảng cân đối kế Xem tại trang 40 của tài liệu.
bảng dưới đây: - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

bảng d.

ưới đây: Xem tại trang 51 của tài liệu.
Phân bồ các trạng thải tài sản tài chính theo Thang kỳ hạn theo bảng dưới đây:                              Trạng thái Trạng - TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

h.

ân bồ các trạng thải tài sản tài chính theo Thang kỳ hạn theo bảng dưới đây: Trạng thái Trạng Xem tại trang 58 của tài liệu.