0

bài Tập đọc - Những hạt thóc giống | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

18 8 0
  • bài Tập đọc - Những hạt thóc giống | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:15

[r] (1)BÀI GI NG TI NG VI T 4 BÀI GI NG TI NG VI T 4 T P Đ C (2)T P Đ C T P Đ C Ki m tra cũ : Hình nh c a tre g i lên nh ng ph m ch t c a ả con người Vi t Nam?ệ (3)(4)Bài chia làm đo nạ Luy n ệ đ cọ : Đo n 1: Ngày xạ ưa …….tr ng ph t.ừ Đo n 2: Ti p theo …….n y m m ế ả ầ đư c.ợ (5)- Luy n ệ đ cọ : - Tìm hi u bài : (6)LUY N Đ C NHĨM ĐƠIỆ Ọ (7)- Luy n ệ đ cọ : Toàn bài đ c v i gi ng k ch m rãi, c m h ng ọ ớ ọ ể ậ ả ứ ca ng i ợ đ c tính trung th c c a bé m côi.ứ ự ủ ồ (8)- Tìm hi u bài : Câu h i 1: Nhà vua ch n ngọ ư i nhờ ư th ế đ truy n ể ề ngơi? (9)- Tìm hi u bài : Câu h i 2:ỏ Nhà vua làm cách đ tìm ngể i trung th c?ờ ự  Nhà vua phát cho m i ngỗ i dân m t thúng thóc gi ng ộ ố lu c ộ (10)- Tìm hi u bài : Câu h i 3:ỏ Hành đ ng c a bé Chộ ủ ơm cĩ khác m i ngọ ười? (11)- Tìm hi u bài : Câu h i 4:ỏ Theo em người trung th c ngự ười (12)- Luy n ệ đ cọ : - Tìm hi u bài : - nơ n - s ng sữ - dõng d c.ạ (13)(14) Đ n v thu h ach, m i ngĐ n v thu h ach, m i ngếế ụụ ọọ ọọ ưườời nơ n c ch thóc v kinh i nơ n c ch thóc v kinh ứứ ởở ềề thành n p cho nhà vua Chôm ộ thành n p cho nhà vua Chôm ộ lo l nglo l ngắắ đđếến trn trưướớc vua, quỳ c vua, quỳ tâutâu:: - Tâu B h ! Con - Tâu B h ! Con ệ ạệ khơng làm saokhơng cho thóc cho thóc n y m mn y m mảả ầầ đưđượợc.c M i ngM i ngọọ ưườời i đđềều u s ng ss ng sữữ ờờ l i thú t i c a Chơm Nh l i thú t i c a Chôm Nhờờ ộ ủộ ủ ưng ưng nhà vua nhà vua đđã ã đđỡỡ bé bé đđứứng d y Ngài h i ng d y Ngài h i ậậ ỏỏ đđểể ch t thóc ch t thóc ếế gi ng không Không tr l i Lúc y, nhà vua m i ố ả ấ gi ng không Không tr l i Lúc y, nhà vua m i ố ả ấ ơn t nơn t nồồ nói: nói: - Tr- Trưướớc phát thóc gi ng, ta c phát thóc gi ng, ta ốố đđã cho ã cho lu c kĩlu c kĩộộ r i L r i L ồồ ẽẽ thóc y cịn m c ấ ọ thóc y m c ấ ọ đưđượợc? Nh ng xe thóc c? Nh ng xe thóc ữữ đđầ ắầ ắy p y p đđâu ph i âu ph i ảả thu thu đưđượ ừợ ừc t thóc gi ng c a ta!c t thóc gi ng c a ta!ốố ủủ (15)(16)(17)VỀ NHÀ : VỀ NHÀ : ­ Đọc lại bài (18)Xin chân thành
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Tập đọc - Những hạt thóc giống | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện, bài Tập đọc - Những hạt thóc giống | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình nh ca cây tre gi lên nh ng ph m ch t gì ca ủ - bài Tập đọc - Những hạt thóc giống | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

Hình nh.

ca cây tre gi lên nh ng ph m ch t gì ca ủ Xem tại trang 2 của tài liệu.