0

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 sgk địa lý 9

2 16 0
  • Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 sgk địa lý 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:08

Đây là xu hướng thay đổi tích cực, phù hợp với quá trình công nghiệp - hóa hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta..[r] (1)TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 20 SGK ĐỊA LÝ 9 Đề bài: Dựa vào hình 6.1, phân tích xu hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Xu hướng này thể rõ khu vực nào? Trả lời:  Nhận xét: - Cơ cấu ngành kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông –lâm-ngư nghiệp; tăng tỉ trọng ngành công nghiệp –xây dựng; khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao xu hướng biến động (2)+/ Công nghiệp –xây dựng tăng nhanh từ 22,7% (1990) lên 38,5% (2002), tăng 15,8% +/ Dịch vụ đạt tỉ trọng cao cấu (trừ năm 1991) có biến động: giai đoạn đầu (1990 -1995) nhanh từ 38,6% lên 44%; giai đoạn sau lại giảm liên tục xuống 38,5% (năm 2002)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 sgk địa lý 9, Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 sgk địa lý 9

Hình ảnh liên quan

Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào? - Trả lời câu hỏi thảo luận trang 20 sgk địa lý 9

a.

vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào? Xem tại trang 1 của tài liệu.