0

Giáo án Âm nhạc 3 bài 6 Ôn tập hát Đếm sao | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

3 12 0
  • Giáo án Âm nhạc 3 bài 6 Ôn tập hát Đếm sao | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:03

[r] (1)Ngày so n: Ngày gi ng: Bài 6 ÔN T P BÀI HÁT: Ậ Đ M SAO TRÒ CH I ÂM NH CƠ I/ M c tiêu:ụ - Giúp HS hát chu n xác h n ẩ Đ m sao.ế - HS có th hát k t h p k gõ đ m theo nh p, phách, ti t t u l iể ế ợ ỹ ệ ị ế ấ ca - Giáo d c em tình c m u thiên nhiên u thích môn h c.ụ ả ọ II/ Chu n b :ẩ GV: - Đàn, đài đĩa nh c.ạ - Đàn hát t t ố Đ m Sao.ế - Chu n b m t vài đ ng tác ph h a đ n gi n cho hát.ẩ ị ộ ộ ụ ọ ả - Nh c c gõ cho em ch i trò ch i.ạ ụ ơ HS : - V ghi, SGKở - Nh c c gõ.ạ ụ III/ Các ho t đ ng day h c:ạ ộ 1 n đ nh:Ổ - Ki m tra sĩ s : ể ố 2 Ki m tra:ể - G i đ n em hát ọ ế Đ m ế - GV nh n xét đánh giá.ậ 3 Bài m i:ớ * Ph n m đ u: ở ầ (2)* Ph n ho t đ ng: ạ ộ N i dungộ Ho t đ ng Th yạ ộ Ho t đ ng Tròạ ộ + Ho tạ đ ng1ộ Ôn hát Đ m sao.ế - M đĩa cho HS nghe hát.ở - Cho l p kh i đ ng gi ng.ớ ộ ọ - Cho l p hát ôn l i hát.ớ - Hát k t h p gõ đ m theo phách.ế ợ ệ - GV nh n xét, s a sai cho HS (n u có).ậ ế - Cho HS hát k t h p gõ đ m theo nh p.ế ợ ệ ị - Cho t ng nhóm đ ng t i ch trình bày.ừ ứ ỗ - Gv nh n xét.ậ - Hát k t h p v n đ ng nh GV đãế ợ ậ ộ chu n b ẩ ị - M i HS đ n em trình bày trờ ế ướ ớc l p - GV nh n xét.ậ - Bi u di n hát theo vài hình th c.ể ễ ứ - GV cho HS bi u di n thi gi a t ,ể ễ ữ ổ GV ch m m.ấ ể - GV nh n xét đánh giá.ậ - GV hướng d n em ch i trò ch i âmẫ ơ nh cạ - Đ m sao: Nói theo ti t t u t đ n 10ế ế ấ ế ông - HS nghe - HS kh i đ ngở ộ gi ng theo m u âmọ ẫ A - HS hát vài l n.ầ - HS hát k t h p gõế ợ đ m theo phách.ệ - HS th c hi n theoự ệ hướng d n c a giáoẫ ủ viên - HS th c hi n.ự ệ - HS th c hi n theoự ệ hướng d n c a GV.ẫ ủ - HS trình bày - HS bi u di n.ể ễ - HS tham gia (3)+ Ho t đ ngạ ộ 2: Trò ch iơ âm nh c.ạ M t ông sángộ Hai ông sáng Ba ông sáng B n ông sáng saoố Năm ông sáng Sáu ông sáng B y ông sángả Tám ơng sáng Chín ông sáng Mười ông sáng - Hát b ng 10 nguyên âm thay cho ằ l i ca.ờ Ví d :ụ T 1: Hát câu b ng âm Aổ ằ T 2: Hát câu b ng âm Uổ ằ T 3: Hát câu b ng âm ổ ằ Ư T 4: Hát câu b ng âm I… vvổ ằ - GV nh n xét ậ - HS th c hi n.ự ệ - HS hát theo nguyên âm * Ph n k t thúc:ầ ế C ng c :ủ ố - GV đàn cho HS hát l i hát.ạ - GV nh n xét gi h c.ậ ọ 5 D n dò:ặ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 3 bài 6 Ôn tập hát Đếm sao | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện, Giáo án Âm nhạc 3 bài 6 Ôn tập hát Đếm sao | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Bi u di n bài hát theo 1 vài hình th c. ứ - Giáo án Âm nhạc 3 bài 6 Ôn tập hát Đếm sao | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

i.

u di n bài hát theo 1 vài hình th c. ứ Xem tại trang 2 của tài liệu.