0

Giáo án Âm nhạc 3 bài 23 Giới thiệu về một số hình nốt nhạc | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

3 23 0
  • Giáo án Âm nhạc 3 bài 23 Giới thiệu về một số hình nốt nhạc | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:56

[r] (1)Ngày so n: Ngày gi ng: Bài 23 GI I THI U M T S HÌNH N T NH C NGHE K CHUY N ÂM NH C I/ M c tiêu:ụ - C ng c vi c nh tên n t nh c bủ ố ệ ố ước đ u nh n bi t hình n t,ầ ậ ế ố tr ng, đen, n t móc đ n, móc kép.ắ ố - T p vi t hình n t nh c khng nh c.ậ ế ố ạ II/ Chu n b :ẩ GV: - Tranh v n t nh c khuông nh c.ẽ ố ạ HS : - V ghi.ở III/ Các ho t đ ng day h c:ạ ộ 1 n đ nh:Ổ 2 Ki m tra:ể - đ n em hát ế Cùng múa hát dứơi trăng. - GV nh n xét đánh giá.3 Bài m i:ớ * Ph n m đ u: ở ầ - Hôm cô s gi i thi u v i em m t vài n t nh c đ ngân dài c aẽ ệ ộ ố ộ ủ n t nh c.ố * Ph n ho t đ ng: ạ ộ N i dungộ Ho t đ ng Th yạ ộ Ho t đ ng Tròạ ộ + Ho t đ ngạ ộ 1: Gi i thi u 1ớ ệ s hình n tố ố nh c.ạ - GV treo tranh v n t nh c trênề ố khuông nh c thuy t trình.ạ ế - GV gi i thích s khác gi aả ự ữ n t nh c.ố + N t tr ng: Thân n t hình b u vàố ắ ố ầ - HS nghe (2)+ Ho t đ ngạ ộ 2: T p vi tậ ế hình n tố nh c.ạ + Ho t đ ngạ ộ 3: Nghe kể chuy n.ệ đuôi n tố d + N t đen: Gi ng nh n t tr ng vàố ố ố ắ tơ đen + N t móc đ n: Gi ng nh n t đ nố ố ố nh ng có thêm d u móc hình vịngư ấ cung + N t móc kép: Gi ng nh n t mócố ố ố kép nh ng có d u móc hình vịngư ấ cung - Cho HS vi t lo i hình n t.ế ố - Gv gi i thích t ng lo i hình n tả ố quy đ nh n t tr ng.ị ố ắ N t nh cố ? Hình n t có móc hình vịngố cung? ? Hình n t có thân n t đố ố ể tr ng.ắ ? Hình n t có móc vịng cung?ố ? Hình n t tr ng khác n t đen ố ắ ố m nào?ể BÁ NHA - T KỲỬ - GV k chuyên cho HS nghe đ tể ặ m t vài câu h i.ộ ỏ ? Trong người người bi tế ch i đàn?ơ ? Vì ngườ ếi l i k t thành đôi b n thân?ạ - HS t p vi t.ậ ế - N t móc kép.ố - N t tr ng.ố ắ - N t móc đ n.ố - HS tr l i.ả - Bá Nha - C đ u am hi u âmả ề ể nh c (1 ngạ ười ch i đànơ hay, người thưở ng th c gi i)ứ ỏ (3)? Vì Bá Nha th không ch i đànề n a?ữ - GV nh n xét nêu tính giáo d cậ ụ c a câu chuy n nh h c âm nh củ ệ ọ đ hi u bi t nh ng nét đ p c aể ể ế ữ ẹ ủ môn h c ngh thu t N uọ ệ ậ ế khơng thích ca sĩ, nh c công cũngạ bi t đế ược hay c a hát, b nủ ả nh c.ạ m t, ơng th y khơngấ ấ bi t ưởng th ti ng đàn c a mìnhế ủ * Ph n k t thúc:ầ ế C ng c :ủ ố - GV nh n xét gi h c.ậ ọ D n dò:ặ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 3 bài 23 Giới thiệu về một số hình nốt nhạc | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện, Giáo án Âm nhạc 3 bài 23 Giới thiệu về một số hình nốt nhạc | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

G II THI TS HÌNH NT NH Ạ - Giáo án Âm nhạc 3 bài 23 Giới thiệu về một số hình nốt nhạc | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện
G II THI TS HÌNH NT NH Ạ Xem tại trang 1 của tài liệu.
- V nhà tp vi t nhi ln các hình n t. ố - Giáo án Âm nhạc 3 bài 23 Giới thiệu về một số hình nốt nhạc | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

nh.

à tp vi t nhi ln các hình n t. ố Xem tại trang 3 của tài liệu.