0

Giáo án Âm nhạc 2 bài 12 Ôn tập hát Cộc cách tùng cheng | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

2 17 0
 • Giáo án Âm nhạc 2 bài 12 Ôn tập hát Cộc cách tùng cheng | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:38

[r] (1)Bài 12 ÔN BÀI HÁT: C C CÁC TÙNG CHENG GI I THI U M T S NH C C GÕ DÂN T C I M c tiêuụ : - Hát đ u gi ng, thu c l i, cao đ , trề ọ ộ ộ ường đ ộ - Bi t tên, hình dáng s nh c c gõ dân t c.ế ố ụ ộ - Bi t bi u di n theo nhóm nh c c đế ể ễ ụ ược phân công II Chu n bẩ ị: GV: - Đàn, đài, đĩa nh c.ạ - Hình nh s nh c c gõ dân t c.ả ố ụ ộ HS: - SGK, v ghi.ở III Các ho t đ ng d y h cạ ộ ọ : n đ nhỔ ị : - Ki m tra sĩ s : ể ố Ki m traể : - Xen k gi ẽ Bài m iớ : * Ph n m đ uầ ở ầ : Hôm ôn l i hát: C c tùng cheng làm quen v i sạ ộ ố nh c c dân t c.ạ ụ ộ * Ph n ho t đ ngầ ạ ộ N i dungộ Ho t đ ng th yạ ộ ầ Ho t đ ng tròạ ộ +Ho t đ ng 1ạ ộ Ôn hát - GV đàn câu hát đ h c sinh nh l i tên bàiể ọ hát - Cho h c sinh kh i đ ng gi ng theo đàn:ọ ộ ọ - GV m đĩa cho h c sinh nghe l i hát.ở ọ ? Bài hát em v a nghe có tên gì?ừ ? Ai tác gi c a hát?ả ủ - Giáo viên đàn hát cho h c sinh nghe l i giaiọ u hát.ệ - HS nghe - H c sinh kh i đ ngọ ộ theo m u âm A.ẫ (2)+Ho t đ ng ộ Gi i thi u m tớ ệ ộ s nh c cố ụ dân t cộ - Hướng d n h c sinh ôn hát.ẫ ọ - Cho em hát gi ng rõ l i, nh p.ọ ị - GV nh n xét.ậ - Hướng d n hát k t h p gõ đ m theo phách.ẫ ế ợ ệ - Cho h c sinh hát k t h p trò ch i (nh ti tọ ế ợ ế trước) - GV treo tranh s nh c c dân t c.ố ụ ộ - GV gi i thi u tên t ng nh c c ệ ụ - GV ch vào tranh.ỉ - GV nh n xét.ậ - GV đàn cho h c sinh hát ôn l i hát.ọ - G i vài em lên hát.ọ - GV nh n xét.ậ - Cho l p hát gõ đ m theo ti t t u l i ca.ớ ệ ế ấ - Cho l p ơn theo t , nhóm cá nhân.ớ ổ - GV nh n xét.ậ - HS th c hi n theoự ệ hướng d n ẫ - Hát đ ng thanh,nhóm,ồ cá nhân - HS th c hi n.ự ệ - HS th c hi n.ự ệ - HS quan sát - HS nghe nh tên cácớ nh c c ụ - HS nói tên t ng nh cừ c ụ - HS hát vài l n.ầ - HS th c hi n.ự ệ - HS th c hi n.ự ệ - HS th c hi n.ự ệ * Ph n k t thúcầ ế : 4 C ng củ ố: - Giáo viên đàn cho h c sinh hát k t h p v n đ ngọ ế ợ ậ ộ - Giáo viên nh n xét gi h c.ậ ọ 5 D n dòặ :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 2 bài 12 Ôn tập hát Cộc cách tùng cheng | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện, Giáo án Âm nhạc 2 bài 12 Ôn tập hát Cộc cách tùng cheng | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Hình nh 1s nh cc gõ dân t c. ộ            HS:- SGK, v ghi.ở - Giáo án Âm nhạc 2 bài 12 Ôn tập hát Cộc cách tùng cheng | Âm nhạc, Lớp 2 - Ôn Luyện

Hình nh.

1s nh cc gõ dân t c. ộ HS:- SGK, v ghi.ở Xem tại trang 1 của tài liệu.