0

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 sgk sinh học 9

2 19 0
  • Trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 sgk sinh học 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:23

Ví dụ 1 :Ở cây rau dừa nước : khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc , lá nhỏ ; khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn ; khúc thân mọc trên nước thì thân có đưuòng kính lớ[r] (1)TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 72 SGK SINH HỌC 9 Đề bài: Quan sát hình 25 tìm hiểu ví dụ Ví dụ :Ở rau dừa nước : khúc thân mọc bờ có đường kính nhỏ , nhỏ ; khúc thân mọc ven bờ có thân lớn ; khúc thân mọc nước thân có đưng kính lớn hai khúc đốt , phần rễ biến dạng thành phao, to Ví dụ : Cùng giống su hào chủng , trồng luốn tưới nước, phịng trừ sâu bệnh quy trình kĩ thuật có củ to củ trồng luống khơng làm quy trình kĩ thuật Từ quan sát từ tư liệu trên, trả lời câu hỏi sau: - Sự biểu ngồi kiểu hình một kiểu gen phụ thuộc vào yếu tố nào? Trong yếu tố ấy, yếu tố xem không biến đổi? - Thường biến gì? Trả lời: (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 sgk sinh học 9, Trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 sgk sinh học 9

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây - Trả lời câu hỏi thảo luận trang 72 sgk sinh học 9

uan.

sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan