0

Đáp án câu hỏi thảo luận trang 42 sgk sinh học 9

2 17 0
  • Đáp án câu hỏi thảo luận trang 42 sgk sinh học 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:19

sắc thân và hình dạng cánh cùng nằm trên NST(liên kết gen) vì ruồi cái thân đen, cánh cụt chỉ cho một loại giao tử (bv)còn ruồi đực F1 phải cho 2 loại giao tử, do đó các gen quy định m[r] (1)ĐÁP ÁN CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 42 SGK SINH HỌC 9 Đề bài: Quan sát hình 13 SGK trả lời câu hỏi sau: -Tại phép lai ruồi đực F1 với ruồi thân đen, cánh cụt gọi phép lai phân tích? - Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích ? - Giải thích dựa vào tỉ lệ KH 1:1, Moocgan lại cho gen quy định màu sắc thân hình dạng cánh nằm NST (liên kết gen) ? - Hiện tượng di truyền liên kết ? Trả lời: (2)2 Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen ruồi đực F1 3 Kết lai phân tích cho tỷ lệ kiểu hình 1:1, Moocgan cho gen quy định màu sắc thân hình dạng cánh nằm NST(liên kết gen) ruồi thân đen, cánh cụt cho loại giao tử (bv)còn ruồi đực F1 phải cho loại giao tử, gen quy định màu sắc thân hình dạng cánh phải nằm NST, nghĩa chúng liên kết với 4 Di truyền liên kết tượng nhóm tính trạng di truyền nhau,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án câu hỏi thảo luận trang 42 sgk sinh học 9, Đáp án câu hỏi thảo luận trang 42 sgk sinh học 9

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau: - Đáp án câu hỏi thảo luận trang 42 sgk sinh học 9

uan.

sát hình 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan