0

Toán 12 trắc nghiệm 12so phuc

12 14 0
  • Toán 12  trắc nghiệm 12so phuc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:12

Phần thực và phần ảo của số phức z lần lượt làA. Tìm số phức z có mô đun bé nhất..[r] (1)CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC – ĐỀ C©u : Cho số phức z, thỏa mãn điều kiện (3 2i)z (2 i)+ + − = +4 i Phần ảo số phức w= +(1 z)z là: A B C -1 D - C©u : Cho số phức z = −12+5i Mô đun số phức z A B 17 C 119 D 13 C©u : Cho hai số phức z1= +1 2i; z2 = −2 3i Tổng hai số phức A – 5i B – i C + i D + 5i C©u : Cho số phức z thỏa (1 2i) z+ + = −z 4i 20 Môđun số z là:: A B C 10 D C©u : Tìm mơ đun số phức z thỏa mãn: (1 )(− i z+ +i) (i i− = −1) 21i A z =5 B z =2 C z =9 D z =3 C©u : Gọi z z1, 2 hai nghiệm phức phương trình 2z +4z+ =3 Giá trị biểu thức 1 z + z A B C D C©u : Phương trình 2 (2+i z) +az+ =b 0;( ,a b∈£)có nghiệm i+ 2i− Khi a= ? A − − 9 2i B 15 5i+ C 9+ 2i D 15 5iC©u : D-2012 Cho số phức z thỏa mãn 2(1 2i) (2 i)z 8i 1 i + + + = + + Môđun số phức w= + +z i A B C D C©u : (2)A z = + i B z = - - i C z = - + i D z = – i C©u 10 : Tìm tất nghiệm 4 14 36 45 zz + zz+ = biết z=2+ilà nghiệm A z= +2 i z; =3 ;i z= −3i B z= +2 i z; = −2 ;i z=3 ;i z= −3i C z= +2 i z; = −2 i z; =3 ;i z= −3i D z= +2 i z; = −2 i z; =3 i C©u 11 : Số phức liên hợp số phức 15 (1 ) z= +i là: A z= −128 128− i B z= −i C z=128 128+ i D z=128 128− i C©u 12 : Cho số phức z= +(1 i)n , biết nN thỏa mãnlog (4 n− +3) log (4 n+ =9) Tìm phần thực số phức z A a=7 B a=0 C a=8 D a= −8 C©u 13 : Trong kết luận sau, kết luận sai? A z+z số thực B zz số ảo C z z số thực D 2 z +z số ảo C©u 14 : Tìm số phức z thỏa mãn |z− +(2 i) |= 10 z z =25 A z = + 4i; z = -5 B z = + 4i; z = C z = - 4i; z = D z = -3 + 4i; z = C©u 15 : Gọi A, B, C điểm biểu diễn cho số phức Chọn kết luận nhất: A Tam giác ABC cân B Tam giác ABC vuông cân C Tam giác ABC vuông D Tam giác ABC C©u 16 : Cho số phức z thỏa mãn phương (1 ).+ i z= −1 i Phần ảo số phức ω =2iz+ −(1 ).i zlà: A 5 B 4 5 C 2 5 D (3)C©u 17 : Cho số phức z thỏa mãn 2 6 13 zz+ = Tính z z i + + A 17 B 17 C Đáp án khác D 17 C©u 18 : Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thoả điều kiện: z+ − = + −1 i z 2i là: A Đường thẳng B Elip C Đoạn thẳng D Đường trịn C©u 19 : Môđun số phức z – 2i bao nhiêu? Biết z thỏa mãn phương trình (z−2i)(z−2i)+4iz=0 A B 2 C D C©u 20 : Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z− −(3 )i =2trong mặt phẳng Oxy là: A Đường thẳng 2x+ + =y B Đường tròn (x−3)2+ +(y 4)2 =4 C B C D Đường tròn 2 6 21 x + yx+ y+ = C©u 21 : Giải phương trình sau tập hợp số phức: 4 2 z i z i z i − + = − − A z= +1 2i z= − i B z= −1 2i z= + i C z= −1 2i z= − i D z= +1 2i z= + i C©u 22 : Bộ số thực (a b c; ; ) để phương trình 0 z +az +bz+ =c nhận z= +1 iz=2 làm nghiệm A (−4; 6; 4− ) B (4; 6; 4− ) C (− − −4; 6; 4) D (4; 6; 4) C©u 23 : Phần thực số phức ( )30 1 i+ bằng: A B C 15 2 D −215 C©u 24 : Tìm số thực , x y thỏa mãn đẳng thức: x(3 5+ i) (+y 2− i)3 = − +35 23i A (x; y) = (- 3; - 4) B (x; y) = (- 3; 4) C (x; y) = (3; - 4) D (x; y) = (3; 4) (4)A ± +(2 11i) B ± −(2 11i) C ± +(7 4i) D ± −(7 4i) C©u 26 : Gọi , z z nghiệm phương trình z2−2iz− =4 Khi mơđun số phức 1 ( 2)( 2) w= zzA B C D C©u 27 : Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa z+ −3 2i =4 A Đường tròn tâm I(-3;2), bán kính R = B Đường trịn tâm I(3;-2), bán kính R = 16 C Đường trịn tâm I(3;-2), bán kính R = D Đường trịn tâm I(-3;2), bán kính R = 16 C©u 28 : Nghiệm phương trình 4 z i z i +   =  −    là: A z=0;z=1 B z=0;z= −1 C z=0;z= ±1 D Đáp án khác C©u 29 : Cho hai số phức z1= +1 2i; z2 = −2 3i Xác định phần ảo số phức 3z1−2z2 A 11 B 12 C 10 D 13 C©u 30 : Tìm bậc hai số phức sau: + 5i A z1 = - 5i z2 = -3 - 5i B Đáp án khác C Z1 = -3 + 5i z2 = + 5i D Z1 = + 5i z2 = -3 - 5i C©u 31 : Cho số phức z thỏa mãn z z 1 2i− + = Phần thực số phức w = z 2 – z là: A B C D C©u 32 : Tìm số phức z thoả mãn: A B C D C©u 33 (5) là: A B C D C©u 34 : CĐ 2009 Cho số phức z thỏa ( )2 ( ) 1 i+ (2 i)z− = + + +8 i 2i z.Phần thực số phức z là: A B C D C©u 35 : Tìm phần phần ảo số phức sau: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 20 1+ + + +1 i i + +1 i + + + i A 10 − − B 10 2 − C 10 2 − + D 10 2 + C©u 36 : Tìm số phức liên hợp của: 1 (1 )(3 ) 3 z i i i = + − + + A 53 10 10 z i − = − − B 53 10 10 z i − = + C 53 10 10 z i − = − + D 53 10 10 z= − i C©u 37 : Cho số phức 2017 1 i z i +   =  −  Khi z z z 15 = A i B C i D 1C©u 38 : Cho số phức z = −4 3i Phần thực phần ảo số phức z A -4 -3 B -4 C -3 D C©u 39 : Cho số phức z thỏa 5( ) z i i z + = − + Tính mơđun số phức w = + z + z2 A B C 13 D C©u 40 : Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn z− = −3 4i là: A Đường tròn B Đường thẳng C Đoạn thẳng D Một điểm C©u 41 : Trong số phức z thỏa mãn điều kiện z− −2 4i = −z 2i Tìm số phức z có mơ đun bé A z= +2 i B z= +3 i C z= +2 2i D z= +1 3i C©u 42 : D-2013 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 i)(z i)+ − +2z=2i Môdun số phức 2 z 2z w z − + (6)A B 2 C 10 D C©u 43 : Cho phương trình Modul số phức là? A B C D C©u 44 : Tính mơ đun số phức z biết rằng: ( )( ) ( )( ) 2z−1 1+ +i z+1 1− = − i 2i A 3 B Đáp án khác C 5 3 D 2 C©u 45 : Cho số phức z1 = +1 i z, 2 = −3 ,i z3 = −1 i Xét phát biểu sau (I) Mô đun số phức z1 (II) Số phức z3 có phần ảo (III) Mô đun số phức z2 (IV) Môđun số phức z1 môđun số phức z3 (V) Trong mặt phẳng Oxy, số phức z3 biểu diễn điểm M(1;1) (VI) 3z1+ z2 − z3 số thực Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D C©u 46 : Cho hai số phức z w thoả mãn z = w =1 1+z w ≠0 Số phức 1 . z w z w + + : A Số thực B Số âm C Số ảo D Số dương C©u 47 : Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z+(2−i z) =13−3i Phần ảo số phức z A B C D −1 C©u 48 : Số nghiệm phức z phương trình 2 0 z + =z là: A B C D (7): Khi đó: 3 xxy− = y A -3 B C -2 D -1 C©u 50 : Giải phương trình 8z −4z 1+ =0 tập số phức A z 1i hay z 1i 4 4 = − + = − B z 1i hay z 1i 4 4 = + = − − C z 1i hay z 1i 4 4 = + = − D z 1i hay z 1i 4 4 = − = − C©u 51 : Cho số phức z= +a bi a b;( , ∈ ¡ ) Trong khẳng định sau , khẳng định sai ? (1): “z2+( )z =2(a2−b2)” (2):”z z. =a2+b2” (3):” Phần ảo z a3+3a b2 ” (4):”Phần thực z 3a b b2 − 3” A (3) B (4) C (1) D (2) C©u 52 : Gọi nghiệm phức phương trình Khi số phức có mơđun là: A B C D C©u 53 : A-2010 Phần ảo số phức z biết z=( 2+i) (1− 2i) là: A B C D -1 C©u 54 : Tập hợp điểm biễu diễn số phức z thoả đường tròn tâm I Tất giá trị m thoả khoảng cách từ I đến d: 3x + 4y – m =0 là? A B C D C©u 55 : Trong mặt phẳng phức , cho điểm A,B,C biểu diễn cho số phức 2 1 ; (1 ) ; ;( ) z = +i z = +i z = −a i a∈ ¡ Để tam giác ABC vng B a= ? (8)C©u 56 : Cho số phức 1 i z i − = + Phần thực phần ảo 2010 z là: A a=1,b=0 B a=0,b=1 C a= −1,b=0 D a=0,b= −1 C©u 57 : Cho số phức z = +2 i Phần thực phần ảo số phức z A B -1 C -2 D C©u 58 : Trong kết luận sau, kết luận sai? A Mô đun số phức z số thực âm B Mô đun số phức z số phức C Mô đun số phức z số thực D Mô đun số phức z số thực dương C©u 59 : Tập hợp điểm M biểu diễn cho số phức z thoả mãn là: A Đường tròn B Đường elip C Đường thẳng D Đường parabol C©u 60 : Giả sử M(z) điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z Tìm tập hợp điểm M(z) thỏa mãn điều kiện: z− +1 i =2 A Đáp án khác B (x+1)2 + (y + 1)2 = C (x-1)2 + (y - 1)2 = D (x-1)2 + (y + 1)2 = C©u 61 : Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z2+2z+10=0 Tính giá trị biểu thức 2 1 A= z + z A 10 B 10 C 10 D 10 C©u 62 : Gọi M, N, P điểm biểu diễn cho số phức M, N, P đỉnh tam giác có tính chất: A Vuông B Vuông cân C Cân D Đều C©u 63 : Gọi z số phức thoả mãn Mơđun z là: (9)C©u 64 : Cho số phức z thỏa (1+i z)( − +i) 2z=2i Môđun số phức 2 1 z z w z + + = − A B 10 C 13 D C©u 65 : Tìm số phức z thoả mãn số thực môđun z nhỏ nhất? A z=2i B C D C©u 66 : Cho số phức z thỏa mãn: (3 )+ i z+ −(2 i) = +4 i Hiệu phần thực phần ảo số phức z là: A B C D C©u 67 : Mơđun số phức z thỏa mãn phương trình(2z 1)(1 i) (z 1)(1 i)− + + + − = −2 2ilà: A z 2 = B z 3 = C z = D z 3 = C©u 68 : Phương trình: 2 24 72 x + xx+ = tập số phức có nghiệm là: A i − ±2 2i B ii C i − ±2 2i D i − ±2 i C©u 69 : Cho số phức z thỏa mãn: (1 )(+ i z− −i) 3z+ =3i Môđun số phức 2 w z z i z + + = 106 26 m Giá trị m là: A B C D C©u 70 : Cho mệnh đề i = − , i12 =1, i112=1, i1122 =1 Số mệnh đề là: A B C D C©u 71 : Gọi nghiệm phức phương trình Khi A có giá trị là: A B 23 C 13 D C©u 72 : (10)A x y =   = −  B x y = −   =  C x y =   =  D x y =   =  C©u 73 : Xét số phức 1 ( ) 1 ( ) m z m R m m i − = ∈ − − Tìm m để 1 2 z z= A m=0,m=1 B m= −1 C m= ±1 D m=1 C©u 74 : Hai số phức 4 i+ 2 3i− nghiệm phương trình: A x2− −(6 2i x) + −11 10i=0 B x2+(11 10− i x) + − =6 2i C x2+ −(6 2i x) + −11 10i=0 D x2−(11 10− i x) + − =6 2i C©u 75 : A-2010 Cho số phức z thỏa mãn 3 (1 3i) z i − = − Môđun số phức w =z+iz A B C D 16 C©u 76 : Cho số phức z thỏa mãn (3+4 )i z+(1−3 )i =12−5i Phần thực số phức z2 A B -4 C D -3 C©u 77 : Gọi A, B, C, D điểm biểu diễn cho số phức Chọn kết luận nhất: A ABCD hình bình hành B ABCD hình vng C ABCD hình chữ nhật D ABCD hình thoi C©u 78 : Số nghiệm phương trình với ẩn số phức z: 2 4z +8z − =3 0là: A B C D C©u 79 : Mơ đun số phức (1 )(2 ) i i z i + − = + là: A | | 26 z = B | | 26 5 z = C | | 26 5 z = D | |z = 26 C©u 80 : Cho số phức z thỏa 1 z+ − = −i z i Giá trị nhỏ z A 2 B C D (11)C©u 81 : Trong mặt phẳng Oxy,gọi A B C D, , , bốn điểm biểu diễn số phức 1 , , 3 , z = −i z = − i z = − i z = − − i Trong khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? A Tam giác ABC vuông A B Điểm M(1;2) trung điểm đoạn thẳng CD C Tam giác ABC cân B D Bốn điểm , , , A B C D nội tiếp (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 trắc nghiệm 12so phuc, Toán 12 trắc nghiệm 12so phuc

Hình ảnh liên quan

A. ABCD là hình bình hành. B. ABCD là hình vuông. - Toán 12  trắc nghiệm 12so phuc

l.

à hình bình hành. B. ABCD là hình vuông Xem tại trang 10 của tài liệu.