0

Ma trận lí 10 học kì I

4 13 0
  • Ma trận lí 10 học kì I

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:02

Vận dụng định luật Huc để giải các bài tập về lò xo(TN và TL)5. 2 5..[r] (1)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP 10 (theo chương trình chuẩn) Bảng trọng số Nội dung Tổng số tiết Tiết LT Chỉ số Trọng số LT VD LT VD Chương 2: Động Lực học chất điểm 12 5,4 6,6 27 33 Chương 3: Cân chuyển động vật rắn 4,2 3,8 21 19 Tổng 20 16 9,8 10,4 48 52 Bảng tính điểm số lượng câu tương ứng Hình thức: trắc nghiệm(TN) Tự luận(TL) Nội dung Trọng số Số câu TN TL Điểm Số câu TN TL Chương 2: Động Lực học chất điểm(LT) 27 5 5 0 1,67 Chương 3: Cân và chuyển động vật (2)rắn(LT) Chương 2: Động Lực học chất điểm(VD) 33 6 4(1,33đ) 2(3,5đ) 4,83 Chương 3: Cân và chuyển động vật rắn(VD) 19 3 2(0,67đ) 1(1,5đ) 2,17 Tổng 100 18 15 câu(5đ) 3 câu(5đ) 10 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 10 NĂM 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ (Thời gian: 45 phút) Hình thức kiểm tra: 50% Tự luận 50% Trắc nghiệm Tên Chủ đề (Cấp độ 1)Nhận biết Thông hiểu(Cấp độ 2) Vận dụng Số Câu Cấp độ thấp (Cấp độ 3) Cấp độ cao (Cấp độ 4) Chủ đề 1: động lực học chất điểm 1.tổng hợp phân tích lực Nắm đượcphương pháp tổng hợp phân tích lực Biết qui tắc hình bình hành điều kiện cân chất điểm(TN) 2 ba định lụât newton Nắm nội dung củaba định luật,quán tính gí? Nêu đặc điểm của lực phản lực(TN) Vận dụng định luật II Newton để giải tâp động lực học (TN TL) 3 (3)biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn(TN) hấp dẫn để giải tập(TN TL) 2 4 lực đàn hồi Vận dụng định luật Huc để giải tập lò xo(TN và TL) 2 5 lực ma sát Vận dụng công thức lực ma sát để giải tập liên quan đến chuyển động trượt vật(TN TL) 1 6.lực hướng tâm Nắm định nghĩa công thức lực hương tâm Giải thích lực hướng tâm giữ vật chuyển động tròn (TN) 1 7.chuyển động ném ngang Nắm công thức chuyển động ném ngang Tính tốn tầm xa thời gian vận tốc chuyển động (TN) Tên Chủ đề (Cấp độ 1)Nhận biết Thông hiểu(Cấp độ 2) Vận dụng Cấp độ thấp (Cấp độ 3) Cấp độ cao (Cấp độ 4) Chủ đề 2: Cân chuyển động vật Rắn 1 cân vật rắn chịu tác dụng hai lực-ba lực không song song Nắm qui tắc hợp lực hai lực có giá động qui ba lực khôngsong song(TN) 1 2.momen lực-ngẫu lực Biết momen lực gì?Nắm qui tắc momen lực (TN) ứng dụng qui tắc momen lực để giải tập cân vật rắn có trục quay cố định(TN TL) 2 3 qui tắc hợp lực song song chiều Nắm quy tắc hợp lực song song cùng chiều (TN) ứng dụng qui tắc hợp lực song song chiều để giải (4)(TN TL) 4 dạng cân bằng Phân biệt dạng cân vật rắn Biết điều kiện cân vật rắn có mặt chân đế(TN) 5 chuyển động tịnh tiến Nêu định nghĩa chuyển động tịnh tiến (TN)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận lí 10 học kì I, Ma trận lí 10 học kì I

Hình ảnh liên quan

Bảng trọng số - Ma trận lí 10 học kì I

Bảng tr.

ọng số Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình thức kiểm tra: 50% Tự luận và 50% Trắc nghiệm - Ma trận lí 10 học kì I

Hình th.

ức kiểm tra: 50% Tự luận và 50% Trắc nghiệm Xem tại trang 2 của tài liệu.
Biết qui tắc hình bình   hành   và   điều kiện   cân   bằng   của chất điểm(TN) - Ma trận lí 10 học kì I

i.

ết qui tắc hình bình hành và điều kiện cân bằng của chất điểm(TN) Xem tại trang 2 của tài liệu.