0

Đề kiểm tra vật lí 7 THCS Điền Hòa

4 10 0
  • Đề kiểm tra vật lí 7 THCS Điền Hòa

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:55

[r] (1)THCS ĐI N HÒAỀ Đ KI M TRA-Ề V T LÝ 7:Ậ Th i gian: 45 phútờ Câu 1: ( m) ể a.Phát bi u đ nh lu t ph n x ánh sángể ị ậ ả ? b.Xác đ nh góc ph n x v tia ph n x IR tia t i SI h p v i m t ph ngị ả ẽ ả ợ ặ ẳ ngang m t góc 45ộ 0? Câu 2: (2 m)ể a Ô nhi m ti ng n gì?ễ ế b Hãy ch trỉ ường h p gây ô nhi m ti ng n g n n i em sinh s ng đ raợ ễ ế ầ ố ề bi n pháp ch ng nhi m ti ng n đó?ệ ố ễ ế Câu 3: (2 m)ể V nh c a v t AB qua gẽ ả ủ ậ ương ph ng sau: ẳ A B Câu 4: ( m)ể Th ngu n sáng,v t sáng? Cho ví d ế ậ ụ ?Câu 5:Khi v t phát âmậ tr m , âm b ng, âm to,âm nh ?ầ ổ ỏ (2)THCS ĐI N HÒAỀ ĐÁP ÁN Đ KI M TRAỀ Câu Đáp án Đi mể 1a 1b Đ nh lu t ph n x ánh sáng:ị ậ ả -Tia ph n x n m m t ph ng ch a tia t i phápả ằ ặ ẳ ứ n c a gế ủ ương m t iở ể -Góc ph n x b ng góc t iả ằ b ta có: SIM =450 Mà �SIM +�SIN =90 Nên góc t i SIN=900- SIM =900- 450 =450 Theo đinh lu t ph n x ánh sáng ta có:ậ ả �SIN =�NIR Góc ph n xa ả NIR=450 * S I R i i ' N 0,50 đ 0,50 đ 1,00 đ 0,50 đ 0,50 đ 2a(1đ) 2b(1đ) Ô nhi m ti ng n: ti ng n x y to, kéo dài gây nhễ ế ế ả ả hưởng x u t i s c kh e va ho t đ ng bình thấ ứ ỏ ộ ường c aủ người Tùy thu c ví d bi n pháp c a h c sinh ộ ụ ệ ủ ọ 1,00 đ 1,00 đ (3)THCS ĐI N HÒAỀ 3(2 đ) H c sinh v hình đọ ẽ ược đ m b o đo n th ngả ả ẳ b ng có kí hi u hình:ằ ệ A B A ' B ' 2 đ 4(1 đ) Ngu n sáng: v t t phát ánh sángồ ậ ự V t sáng: g m ngu n sáng nh ng v t h t l i ánh sángậ ồ ữ ậ ắ chi u vào nóế Ví du: tuỳ vào h c sinh ọ 0,25 0,25 0,50 5(1 đ) V t phát âm tr m t n s dao đ ng c a v t nhậ ầ ầ ố ộ ủ ậ ỏ V t phát âm b ng t n s dao đ ng c a v t l nậ ổ ầ ố ộ ủ ậ V t phát âm to biên đ dao đ ng c a v t l nậ ộ ộ ủ ậ V t phát âm nh biên đ dao đ ng c a v t béậ ỏ ộ ộ ủ ậ 0,25 0,25 0,25 0,25 MA TR N Ậ Ch đủ ề Nh n bi tậ ế Thông hi uể V n d ngậ ụ c p đ th pấ ộ ấ V n d ngậ ụ c p đấ ộ cao T ngổ Quang h cọ câu 1a (1 đ) câu 1b (2 đ) 1 mể (4)THCS ĐI N HÒAỀ câu (1 đ) câu (2 đ) 1 mể 2 mể 2 mể Âm h c ọ câu 2a (1 đ) câu 2b (1 đ) câu (2 đ) 1 mể 1 mể 2 mể
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra vật lí 7 THCS Điền Hòa, Đề kiểm tra vật lí 7 THCS Điền Hòa

Hình ảnh liên quan

3(2 đ) Hc sinh v hình ọẽ ược và bo các đ on th ng ẳ - Đề kiểm tra vật lí 7 THCS Điền Hòa

3.

(2 đ) Hc sinh v hình ọẽ ược và bo các đ on th ng ẳ Xem tại trang 3 của tài liệu.
b ng nhau có kí hi u trên hình: ệ - Đề kiểm tra vật lí 7 THCS Điền Hòa

b.

ng nhau có kí hi u trên hình: ệ Xem tại trang 3 của tài liệu.