0

Vật lý 12 dai cuong ve song phan xa-song dung va bai tap van dung.docx

11 24 0
  • Vật lý 12 dai cuong ve song phan xa-song dung va bai tap van dung.docx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:49

Mặt khác: 2 điểm đối xứng nhau qua nút thì dao động ngược pha, 2 điểm đối xứng nhau qua điểm bụng dao động cùng pha. Nếu trừ điểm M đi thì trên dây còn 5 điểm thoả mãn. Một dây đàn hồi [r] (1)III SÓNG DỪNG - Định Nghĩa: Sóng dừng sóng có nút(điểm ln đứng n) bụng (biên độ dao động cực đại) cố định khơng gian - Ngun nhân: Sóng dừng kết giao thoa sóng tới sóng phản xạ, sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương 1 Một số ý * Đầu cố định đầu dao động nhỏ nút sóng Đầu tự bụng sóng * Hai điểm đối xứng với qua nút sóng ln dao động ngược pha * Hai điểm đối xứng với qua bụng sóng ln dao động pha * Các điểm dây dao động với biên độ không đổi  lượng không truyền * Bề rông bụng 4A, A biên độ sóng tới sóng phản xạ * Khoảng thời gian hai lần sợi dây căng ngang (các phần tử qua VTCB) nửa chu kỳ 2 Điều kiện để có sóng dừng sợi dây dài l: * Hai đầu nút sóng: * ( ) 2 l k  k N� Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = k + Một đầu nút sóng cịn đầu bụng sóng: l (2k 1) (4 k N)    � Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1 3 Đặc điểm sóng dừng: -Khoảng cách nút bụng liền kề  -Khoảng cách nút bụng liền kề  -Khoảng cách hai nút (bụng, múi) sóng : k.2  -Tốc độ truyền sóng: v = f = T4 Phương trình sóng dừng sợi dây (đầu P cố định dao động nhỏ nút sóng) * Đầu Q cố định (nút sóng): Phương trình sóng tới sóng phản xạ Q: uBAcos2ft và 'B os2 os(2 ) u  AcftAcft Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách Q khoảng d là: os(2 ) M d u Acft     'M os(2 ) d u Acft       Phương trình sóng dừng M: uMuMu'M k Q P k (2)2 os(2 ) os(2 ) sin(2 ) os(2 ) 2 2 M d d u Ac   cftAcft         Biên độ dao động phần tử M: 2 os(2 ) sin(2 ) 2 M d d A A c   A       * Đầu Q tự (bụng sóng): Phương trình sóng tới sóng phản xạ Q: uBu'BAcos2ft Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách Q khoảng d là: os(2 ) M d u Acft     'M os(2 ) d u Acft     Phương trình sóng dừng M: uMuMu'M; M os(2 ) os(2 ) d u Accft   Biên độ dao động phần tử M: 2 cos(2 ) M d A A    Lưu ý: * Với x khoảng cách từ M đến đầu nút sóng biên độ: 2 sin(2 ) M x A A    * Với x khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng biên độ: 2 cos(2 ) M x A A    Dạng 5: sóng dừng: 1 –Kiến thức cần nhớ : a Điều kiện để có sóng dừng sợi dây dài l: * Hai đầu nút sóng: * ( ) 2 l k  k N� Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = k + Một đầu nút sóng cịn đầu bụng sóng: l (2k 1) (4 k N)    � Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1 b Đặc điểm sóng dừng: -Khoảng cách nút bụng liền kề  -Khoảng cách nút bụng liền kề  -Khoảng cách hai nút sóng ( hai bụng sóng) là: k  -Tốc độ truyền sóng: v = f = T2 –Bài tập bản: Bài 1: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20m/s Kể A B, dây có (3) Giải :  = 50cm; l = k/2  k =  Chọn A Bài 2: Một nam điện có dịng điện xoay chiều tần số 50Hz qua Đặt nam châm điện phía dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm Ta thấy dây có sóng dừng với bó sóng Tính vận tốc sóng truyền dây? A.60m/s B 60cm/s C.6m/s D 6cm/s Giải : Vì nam châm có dịng điện xoay chiều chạy qua lên tác dụng lên dây lực tuần hoàn làm dây dao động cưỡng bức.Trong T(s) dòng điện đổi chiều lần nên hút dây lần Vì tần số dao động dây = lần tần số dòng điện Tần số sóng dây là: f’ = 2.f =2.50 =100Hz Vì dây có sóng dừng với bó sóng nên: AB = L =2 L 60cm  �   Ta có: v = .f 60.100 6000 cm s/ 60 /m s  Chọn A Bài 3: Một dây dàn dài 60cm phát âm có tần số 100Hz Quan sát dây đàn ta thấy có 3 bụng sóng Tính vận tốc truyền sóng dây A 4000cm/s B.4m/s C 4cm/s D.40cm/s Giải : Vì hai đầu sợi dây cố định: Vận tốc truyền sóng dây: = 4000(cm/s) Chọn A Bài Một dây cao su đầu cố định, đầu gắn âm thoa dao động với tần số f Dây dài 2m vận tốc sóng truyền dây 20m/s Muốn dây rung thành bó sóng f có giá trị A 5Hz B.20Hz C.100Hz D.25Hz Giải: Chọn A HD: Dây rung thành bó sóng Bài 5: Một ống khí có đầu bịt kín, đàu hở tạo âm có tần số 112Hz Biết tốc độ truyền âm khơng khí 336m/s Bước sóng dài họa âm mà ống tạo bằng: A 1m B 0,8 m C 0,2 m D 2m Giải: Điều kiện để có sóng dừng ống: l=(2 k +1) λ 4 ⇒ λ= 4 l 2 k+1 (*) (l chiều dài cột khí ống, đầu kín nút đầu hở bụng sóng dừng ống khí)f = v λ=(2 k+1) v 4 l=(2 k +1 ) f0 ( f0= v 4 l : tần số âm bản)   l n Với n=3 bụng sóng 2l 2.60 = 40 cm,s n        3 v v f 40.100 4.10 cm / s f   �     1 2m 4m 2    � �   c 20 f 5 Hz 4    (4)Ta có: f0=112 Hz ⇒ v 4 l=112 ⇒ l= v 4 112=0,75 m Âm ứng với k =0 Từ (*) ta thấy hoạ âm có λmax (2 k+1)min=3 (với k=1 ) Vậy: λmax=4 l 3 =1 (m) Chọn A. Bài 6: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng trên dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A 100Hz B 125Hz C 75Hz D 50Hz Chọn D Giải: Chọn D HD:     min K v K Kv Kv v Kv l f f f f 50 Hz 2 2f 2l 2l 2l 2l     �  �       Bài 7: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định , đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây : A v=15 m/s B v= 28 m/s C v= 25 m/s D v=20 m/s Giải:Trên dây có bụng     3 60 cm 40 cm 2    � � �v  .f 40.50 20 cm / s   20 m / s  Chọn D Bài Hai sóng hình sin bước sóng λ , biên độ a truyền ngược chiều sợi dây vận tốc 20 cm/s tạo sóng dừng Biết thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5s Giá trị bước sóng λ : A 20 cm B 10cm C 5cm D 15,5cm Giải: + Khoảng thời gian sơi dây duỗi thẳng lần T/2 Vật T = 1s + Bước sóng : λ = v.T = 20cm/s Chọn A Bài 9: Trên sợi dây đàn hồi AB dài 25cm có sóng dừng, người ta thấy có điểm nút kể hai đầu A B Hỏi có điểm dây dao động biên độ, pha với điểm M cách A 1cm? A 10 điểm B 9 C điểm D điểm GIẢI: Dễ thấy dây có bó sóng mà độ dài bó sóng ½ bước sóng =5 cm. Trong bó sóng ln có điểm biên độ, điểm đối xứng qua điểm bụng Do dây có 10 điểm biên độ với M(kể M) Mặt khác: điểm đối xứng qua nút dao động ngược pha, điểm đối xứng qua điểm bụng dao động pha Từ suy số điểm dao động biên độ, pha với M (kể M)là Nếu trừ điểm M dây cịn điểm thoả mãn Chọn D (5)động lệch pha so với A góc  = (k + 0,5) với k số nguyên Tính tần số, biết tần số f có giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5Hz B 10Hz C 12Hz D 12,5Hz Giải 1: + Độ lệch pha M A là: Δϕ=2 πd λ = 2 π df v2 π df v =(k +0,5 )π ⇒ f =(k +0,5) v 2 d=5(k +0,5)Hz + Do : 8 Hz≤f ≤13 Hzư ⇒8≤(k+0,5) 5≤13 ⇒ 1,1≤k≤2,1 ⇒ k=2 ⇒ f =12 ,5 Hz Chọn D Giải 2: Dùng MODE máy tính Fx570ES với hàm f= 5(X +0,5) Bài 11 : Một sóng dừng sợi dây có dạng u=40sin(2,5 x)cos( t) (mm), u li độ thời điểm t điểm M sợi dây mà vị trí cân cách gốc tọa độ O đoạn x(x tính mét, t đo s) Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp để chất điểm bụng sóng có độ lớn li độ biên độ điểm N cách nút sóng 10cm 0,125s.Tốc độ truyền sóng sợi dây là: A.320cm/s B.160cm/s C.80cm/s D.100cm/s 0,8 40; 20 0,125 0,5; 1,6 4 0,5 bung N T A A T v T    �  �     3 –Trắc nghiêm bản: Câu 1: Một sợi dây mảnh dài 25cm, đầu B tự đầu A dao động với tần số f.Tốc độ truyền sóng dây 40cm/s.Điều kiện tần số để xảy tượng sóng dừng dây là: A f=1,6(k+1/2) B f= 0,8(k+1/2) C f=0,8k D f=1,6k Câu 2: Một ống saó hở hai đầu tạo sóng dừng cho âm với nút Khoảng cách nút liên tiếp 20cm Chiều dài ống sáo là: A 80cm B 60cm C 120cm D 30cm Câu3: Một sợi dây đàn hồi dài 0,7m có đầu tự , đầu nối với nhánh âm thoa rung với tần số 80Hz Vận tốc truyền sóng dây 32m/s dây có sóng dừng.Tính số bó sóng ngun hình thành dây: A B.3 C.5 D.4 Câu 4: Một sợi dây đàn hồi OM=90cm có hai đầu cố định Biên độ bụng sóng 3cm,tại N gần có biện độ dao động 1,5cm ON có giá trị là: A 5cm B 7,5cm C 10cm D 2,5cm Câu 5: Một sợi dây có dài l=68 cm , dây có sóng dừng Biết khoảng cách bụng sóng liên tiếp 16cm, đầu dây cố định, đầu lại tự Số bụng sóng nút sóng có dây là: A.9 B.9 C.8 D.9 10 4 –Trắc nghiêm NÂNG CAO! Câu 6: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1s Tốc độ truyền sóng dây là: (6)Giải 1: + A nút; B điểm bụng gần A nhất ⇒ Khoảng cách AB = λ 4 = 18cm, ⇒ λ = 4.18 = 72cm ⇒ M cách B λ 6 + Trong 1T (2 π ) ứng với bước sóng λ Góc quét α = λ 6 ⇒α = π 3 Biên độ sóng B va M: AB= 2a; AM = 2acos π 3 = a Vận tốc cực đại M: vMmax= a + Trong 1T vận tốc B nhỏ vận tốc cực đại M biểu diễn đường trịn ⇒ Góc quét 2 π 3 ⇒ 2 π 3 = 2 π T 0,1⇒ T =0,3( s)⇒ v= λ T= 72 0,3=240cm/s=2,4 m/s : Chọn D Giải 2: -Bước sóng: λ 4=16 → λ=72 cm - AM = AB−BM =6 cm= λ 12= v T 12 → AM v = T 12=t (xét trường hợp M nằm AB)(lấy A nút làm gốc) - Trong T 12 vật dao động điều hòa từ vị trí cân đến vị trí có li độ x= A 2 →AM=AB vB<vmax M=ωAM=vMaxB 2 →|xB|> AB√3 2 →tT≤4 T 12=0 →T =0 3( s)→v= 72 0 3=240 cm/s Hoặc: Biên độ sóng dừng điểm M cách nút (đầu cố định)1 khoảng d: AM=AB|cos(2πd λ + π 2| AB biên độ dao động bụng sóng →AM=AB|cos(2 πd λ + π 2)|= AB 2 Sau tính trên Giải 3: AB 4AB 72cm    �   M cách A: d = 6cm 30 cm d A (7)Phương trình sóng M: 2 2 sin sin sin os M M d d u a  t v a  ct    �  .Do max 2 2 sin M d v a  a    Phương trình sóng B: uB 2 sinatvB 2a c ost Vẽ đường tròn suy thời gian vB < vMmax T/3 Do T = 0,3 s Từ tính tốc độ truyền sóng: 72 240 / 0,3 v cm s T     Chọn D Câu Dây AB=90cm có đầu A cố định, đầu B tự Khi tần số dây 10Hz dây có nút sóng dừng a) Tính khoảng cách từ A đến nút thứ A 0,72m B 0,84m C 1,68m D 0,80m b) Nếu B cố định tốc độ truyền sóng khơng đổi mà muốn có sóng dừng dây phải thay đổi tần số f lượng nhỏ băng bao nhiêu? A 1/3 Hz B 2/3 Hz C 10,67Hz D 10,33Hz Giải :a.Ta có đk có sóng dừng: 1 ( ) 2 AB k  ; dây có nút sóng  k=7  λ = 24cm Nút thứ D: AD = k'2  ; từ A đến D có nút k’=6  AD = 0,72m Chọn A b.Khi B cố định điều kiện có sóng dừng: ' '' '' 2 ' v AB k k f    (1) Khi B tự do: 1 ( ) (7 ) 2 2 v AB k f      (2) Từ (1) (2), ta có: 15 '' '' ' 2 ' 15 v v k f k f ff �  Độ thay đổi tần số: 2 '' ' (1 ) 15 k f f f f      ; để Δfmin k’’max =7,=>Δfmin= 2/3 Hz Đáp án B Câu 8: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách gần hai điểm dao động pha có biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB A B 8. C 6. D 10. Giải: Trước hết hiểu độ rộng bụng sóng hai lần độ lớn biên độ bụng sóng :=> KH = 4a Ap dụng công thức biên độ sóng dừng điểm M với OM = x khoảng cách tọa độ M đến nút gọi O 2a K O M1 2a Hình vẽ H (8)AM = 2a  sin 2 πx λ  với đề cho AM = a =>  sin 2 πx λ  = 1 (*) Đề cho hai điểm gần dao động pha nên , hai điểm M1 M2 phải bó sóng => OM1 = x1 OM2 = x2 ; x = x2 – x1 Từ (*) suy : x1 = λ 12 x2 = 5 λ 12 => Δx= 5 λ 12 − λ 12= λ 3=20 => λ=60 cm Chiều dài dây L = 2 => n= 2 L λ = 2 120 60 =4 => Chọn A Câu 9: Một dây đàn hồi AB đầu A rung nhờ dụng cụ để tạo thành sóng dừng dây, biết Phương trình dao động đầu A uA= acos100t Quan sát sóng dừng sợi dây ta thấy dây có điểm khơng phải điểm bụng dao động với biên độ b (b �0) cách cách khoảng 1m Giá trị b tốc truyền sóng sợi dây là: A a ; v = 200m/s. B a ; v =150m/s. C a; v = 300m/s. D a ; v =100m/s Giải: Từ hình vẽ => 4MN4m và MO = 0,5 m =  => b = a v = 200m/s Câu 10 M,N,P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng có cung biên độ 4mm,dao động N ngược pha với dao động M MN=NP/2 = 1cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn 0,04s sợi day có dạng đoạn thẳng.Tốc độ dao động phần tử vật chất điểm bụng qua vị trí cân ( lấy π=3,14) A.375mm/s B.363mm/s C.314mm/s D.628mm/s Giải: Phân tích: Đề hỏi tốc độ dao động điểm bụng qua VTCB tức hỏi vmax điểm bụng vmax bung.Abung .2A ( với A biên độ dao động nguồn sóng ) Như cần tìm : -  nguồn thông qua chu kỳ; - Biên độ A nguồn * Tìm : Khoảng thời gian lần liên tiếp dây duỗi thẳng khoảng thời gian lần liên tiếp qua VTCB = T/2 = 0,04s  T=0,08s  25 =78,5 (rad/s) * Tìm điểm M,N,P thỏa mãn qua lập luận sau : - Các điểm dây có biên độ 4mm có vị trí biên giao điểm trục ∆ với dây - Mà M, N ngược pha  M,N phía nút - Vì M,N,P điểm liên tiếp nên ta có M,N,P hình vẽ * Qua hình tìm bước sóng : Chiều dài bó sóng OO'=2  mà OO'= NP+OP+O'N =NP+2.OP= 3cm 6 cm M N P 4 mm 1 cm cm O d m M N O (9)t -qo M M2 M1 u(cm) N 5 2,5 -2,5 -5 * Tìm A: Một cơng thức quan trọng cần nhớ cơng thức tính biên độ dao động phần tử cách nút sóng đoạn d (ví dụ điểm P hình) P | sin(2 ) | d A A    thay số 4 | sin(2 ) | 60 mm mm A mm    1 4 2 mmA  A=4mm Vậy: vmax bung.Abung .2A = 78,5 = 628 mm Chọn D - Ngoài từ P | sin(2 ) | d A A    dùng đường trịn để giải Câu 11 Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng 5cm Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách x = 20cm điểm dao động với biên độ nhỏ 2,5cm Bước sóng là. A 60 cm B 12 cm C cm D 120 cm Giải :+ Độ lệch pha M, N xác định theo công thức: Δϕ=2 πx λ + Do điểm M, N có biên độ nhỏ biên độ dao động M, N nênchúng hai điểm gần đối xứng qua nút sóng + Độ lệch pha M N dễ dàng tính : Δϕ=π 3⇒ 2 πx λ = π 3⇒λ=6 x=120 cm Câu 12 Hai sóng hình sin bước sóng λ , biên độ a truyền ngược chiều sợi dây vận tốc 20 cm/s tạo sóng dừng Biết thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5s Giá trị bước sóng λ : A 20 cm B 10cm C 5cm D 15,5cm Giải :+ Khoảng thời gian sơi dây duỗi thẳng lần T/2 Vật T = 1s + Bướ sóng : λ = v.T = 20cm/s Câu 13 Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 80cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây khơng đổi A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s Giải 1:Điều kiện để có sóng dừng dây hai đầu cố định: l = k λ 2 với k số bó sóng.  = v f => l = k λ 2 = k v (10) Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng 1: k2 – k1 = k1 v = 1,6f1; k2v = 1,6f2 => (k2 – k1)v = 1,6(f2 – f1) =>v = 1,6(f2 – f1) => v = 1,6.14 = 22,4 m/s.Chọn B Giải 1:Ta có l=k 1 λ 2=k 2 λ 2=k 1 v 2 f 1=k 2 v 2f 2 suy k1 f 1= k 2 f 2k 1 70 = k 2 84 chọn k1=5 k2=6 từ công thức l=k 1 v 2 f 1 thay k1=5 vào ta có V=22.4m/s Chọn B Câu 14 Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dây để tự Người ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để có sóng dừng dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2 Tỉ số f2/f1 là: A 1,5 B C 2,5 D 3. Giải: Sợi dây đầu cố định, đầu tự nên v (2k 1) f (2k 1) 4 l l    �   1 v k f 4l  �  2 2 1 f v k f 3f 4l f  �   �  Chú ý: Tần số tối thiểu k k f f 2   DẠNG 4: SĨNG DỪNG - TÌM NÚT SĨNG , BỤNG SÓNG VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG Câu Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định Tại đầu A thực dao động điều hồ có tần số f = 40Hz Vận tốc truyền sóng dây v = 20m/s Số điểm nút, số điểm bụng dây bao nhiêu? A nút, bụng B nút, bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu Sóng dừng dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f = 80Hz Vận tốc truyển sóng là 40m/s Cho điểm M1, M2,M3, M4 dây cách vật cản cố định 20 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm A M1 M2 dao động pha B M2 M3 dao động pha C.M2 M4 dao động ngược pha D M3 M4 dao động pha Câu Một sợi dây mảnh AB dài 1,2m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với f = 100Hz xem nút, tốc độ truyền sóng dây 40m/s, biên độ dao động 1,5cm Số bụng bề rộng bụng sóng dây : A bụng, 6cm B bụng, 3cm C bụng, 1,5cm D bụng, 6cm Câu Sợi dây OB = 10cm, đầu B cố định Đầu O nối với rung có tần số 20Hz Ta thấy sóng dừng dây có bó biên độ dao động 1cm Tính biên độ dao động điểm M cách O 60 cm A 1cm B 2/2cm C D 3/2cm Câu Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz người ta thấy đầu dây cố định cịn có điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây là: (11)Câu Một dây AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào bản rung tần số 100Hz Khi rung hoạt động, người ta thấy dây có sóng dừng gồm bó sóng, với A xem nút Tính bước sóng vận tốc truyền sóng dây AB A λ = 0,30m; v = 30m/s B λ = 0,30m; v = 60m/s C λ = 0,60m; v = 60m/s D λ = 1,20m; v = 120m/s Câu Một sợi dây có đầu bị kẹp chặt, đầu buộc vào nhánh âm thoa có tần số 600Hz Âm thoa dao động tạo sóng có bụng Có tốc độ sóng dây 400 m/s Chiều dài dây là: A 4/3 m B m C 1,5 m D giá trị khác Câu Một sợi dây có đầu bị kẹp chặt, đầu buộc vào nhánh âm thoa có tần số 400Hz Âm thoa dao động tạo sóng có bụng Chiều dài dây 40 cm Tốc độ sóng dây : A 80 m/s B 80 cm/s C 40 m/s D Giá trị khác Câu Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 100Hz. Vận tốc truyền sóng 4m/s Cắt bớt để dây cịn 21cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút A 11 11 B 11 12 C 12 11 D Đáp án khác Câu 10 Một dây AB dài 20cm, Điểm B cố định Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 20Hz Vận tốc truyền sóng 1m/s Định số bụng số nút quan sát có tượng sóng dừng A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D nút, bụng Câu 11 Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào nhánh âm thoa có tần số f = 100Hz.Cho biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ (kể từ B) 5cm Tính bước sóng ? A.5cm B 4cm C 2,5cm D 3cm Câu 12 Sợi dây AB = 21cm với đầu B tự Gây A dao động ngang có tần số f Vận tốc truyền sóng 4m/s, muốn có bụng sóng tần số dao động phải ? A 71,4Hz B 7,14Hz C 714Hz D 74,1Hz Câu 13 Sợi dây AB = 10cm, đầu A cố định Đầu B nối với nguồn dao động, vận tốc truyền sóng 1m/s Ta thấy sóng dừng dây có bó biên độ dao động 1cm Vận tốc dao động cực đại bụng là: A.0,01m/s B 1,26m/s C 12,6m/s D 125,6m/s Câu 14 Một sợi dây đàn hồi OM = 90cm có hai đầu cố định Khi kích thích dây có sóng dừng với bó sóng Biện độ bụng sóng 3cm Tại điểm N dây gần O có biên độ dao động 1,5cm ON có giá trị : A 10cm B 5cm C 2cm D 7,5cm Câu 15 Một dây AB = 90cm đàn hồi căng thẳng nằm ngang Hai đầu cố định Được kích thích dao động, dây hình thành bó sóng Biên độ bụng sóng 3cm.Tại C gần A có biên độ dao động 1,5cm Tính khoảng cách C A
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12 dai cuong ve song phan xa-song dung va bai tap van dung.docx, Vật lý 12 dai cuong ve song phan xa-song dung va bai tap van dung.docx

Hình ảnh liên quan

Hình vẽ H - Vật lý 12 dai cuong ve song phan xa-song dung va bai tap van dung.docx

Hình v.

ẽ H Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 12. Hai sĩng hình sin cùng bước sĩng λ, cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sĩng dừng  - Vật lý 12 dai cuong ve song phan xa-song dung va bai tap van dung.docx

u.

12. Hai sĩng hình sin cùng bước sĩng λ, cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sĩng dừng Xem tại trang 9 của tài liệu.