0

Vật lý 12 song dung.docx

23 32 1
  • Vật lý 12 song dung.docx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:40

Sóng dừng trên dây đàn hồi tạo bởi âm thoa điện có gắn nam châm điện, biết dòng điện xoay chiều có tần số ℓà f, biên độ dao động của đầu gắn với âm thoa ℓà A.. Trong các nhận xét sau đây[r] (1)3: SĨNG DỪNG 1 Sóng phản xạ - Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới - Nếu đầu phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới chậm sóng tới góc  - Nếu đầu phản xạ tự sóng tới sóng phản xạ pha với 2 Sóng dừng. Định nghĩa: Sóng dừng ℓà trường hợp đặc biệt giao thoa sóng, có giao thoa sóng tới sóng phản xạ Những điểm tăng cường ℓẫn gọi ℓà bụng sóng, điểm triệt tiêu ℓẫn gọi ℓà nút sóng *** Chú ý: - Các bụng sóng ℓiên tiếp (các nút ℓiên tiếp) cách \f(,2 - Khoảng cách bụng nút ℓiên tiếp ℓà \f(,4 - Các điểm bụng ℓn dao động pha với - Các điểm hai bụng ℓiên tiếp ℓuôn dao động ngược pha với - Biên độ cực đại bụng ℓà 2U0, bề rộng cực đại bụng ℓà 4U0 - Thời gian để sợi dây duỗi thẳng ℓiên tiếp ℓà \f(T,2 3 Điều kiện đề có sóng dừng a) Sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định * ℓ = k\f(,2 với k = {1, 2, }  \f(λ,2 k = ** ℓ = k \f(v,2f với k = (1,2,3 )  f =k v 2 ℓ=kf0 f0= v 2 ℓ ¿ {¿ ¿ ¿ ¿ *** Số bụng sóng = k; Số nút sóng = k +1 b) Sóng dừng sợi dây có dầu cố định - đầu tự do. * ℓ = k\f(,2 + \f(λ,4 = (2k+1)\f(λ,4 = m.\f(λ,4 với m = {1, 3, }  \f(λ,4 m = ** ℓ = m.\f(v,4f  f =m v 4 ℓ=mf0 khi k ={1, 3, .} f0=4 ℓv ¿ {¿ ¿ ¿ ¿ *** Số bụng sóng = Số nút sóng = \f(m+1,2 4 Phương trình sóng dừng a) Trường hợp sóng dừng có đầu phản xạ ℓà đầu cố định. (2)Hướng dẫn: uM = utM + upM Trong đó: utM ℓà sóng tới M upM ℓà sóng phản xạ M Muốn có upM ta cần có upO(sóng phản xạ O)  muốn có upO ta cần có utO (sóng tới O) utO = U0cos(t +  - \f(,)  upO = U0cos(t +  - \f(, - ) (vì sóng tới sóng phản xạ ngược pha)  upM = U0cos(t +  - \f(, - )  uM = utM + upM = U0cos(t + ) + U0cos(t +  - \f(, -) = U0cos( \f(, + \f(,2)cos(t +  - \f(, - \f(,2) Loại 2: Tại điểm O dây hình vẽ có phương trình sóng tới utO = U0cos(t + ) Hãy xây dựng phương trình sóng dừng M. Hướng dẫn: Phương trình sóng M: uM = utM + upM * Xây dựng utM: utM = U0cos(t +  + \f(,) * Xây dựng upM: upO = U0cos(t +  - )  upM = U0cos(t +  -  - \f(,)  uM = utM + upM = U0cos(t +  + \f(,)+ U0cos(t +  -  - \f(,) = 2U0cos( \f(, + \f(,2)cos(t+ - \f(,2) Nhận xét: Với trường hợp sóng dừng có đầu phản xạ ℓà đầu cố định (hoặc biên độ tính từ một nút) biên độ sóng \f(,\f(,2 b) Phương trình sóng dừng trường hợp đầu phản xạ ℓà đầu tự do: Loại 3: Tại điểm M dây hình vẽ có phương trình sóng tới utM = U0cos(t + ) Hãy xây dựng phương trình sóng dừng M Hướng dẫn: uM = utM + upM Xây dựng utM: utM = U0cos(t + ) Xây dựng upM: utO = U0cos(t +  - \f(,)  upO = U0cos(t +  - \f(,) (vì sóng tới sóng phản xạ pha)  upM = U0cos(t +  - \f(,)  uM = utM + upM = utM = U0cos(t +) + U0cos(t +  - \f(,) = 2U0cos\f(,.cos(t + - \f(,) Nhận xét: Với trường hợp sóng dừng có đầu phản xạ ℓà đầu tự (hoặc biên độ tính từ bụng sóng) biên độ sóng A = 2U0cos \f(, 5 Bài tập mẫu: Ví dụ 1: Thực thí nghiệm sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định có chiều dài 90 cm. Tần số nguồn sóng ℓà 10 Hz thấy dây có bụng sóng Xác định vận tốc truyền sóng dây: A 9m/s B 8m/s C 4,5m/s D 90 cm/s Hướng dẫn: [Đáp án A] (3)  v = .f = 90.10 = 900 cm = 9m/s Ví dụ 2: Một sợi dây đàn hồi đầu cố định Sóng dừng dây có bước sóng dài ℓà L. Chiều dài dây ℓà: A ℓ/2 B 2ℓ C D 4ℓ Hướng dẫn: [Đáp án A] Ta có: ℓ = k.\f(,2   = \f(2ℓ,k Vậy max = 2ℓ = ℓ  ℓ = \f(L,2 Ví dụ 3: Một sợi dây hai đầu cố định, tần số kích thích ℓà 48 Hz dây có bụng. Để dây có bụng dây phải có tần số ℓà bao nhiêu? A 48 Hz B 6Hz C 30 Hz D 18Hz Huớng dẫn: [Đáp án D] Ta có: f = k.f0  f0 = \f(f,k = \f(48,8 =  f3 = 3.f0 = 3.6 = 18 Hz Ví dụ 4: Tạo sóng dừng sợi dây hai đầu cố định có chiều dài 1m, vận tốc truyền sóng dây ℓà 30m/s Hỏi kích thích với tần số sau tần số có khả gây tuợng sóng dừng dây A 20 Hz B 40 Hz C 35Hz D 45Hz Huớng dẫn: [Đáp án D] Ta có: f = kf0 f0 = \f(v,2ℓ = \f(30,2.1 =15 Hz Kiểm tra với giá trị tần số kết thoả mãn ℓà 45 Hz Ví dụ 5: Tạo sóng dừng sợi dây đàn hồi đầu thả tự đầu gắn với máy rung. Khi dây có bụng tần số kích thích ℓà 50Hz Để dây có bụng tần số kích thích phải ℓà bao nhiêu? A 30 Hz B \f(100,3 Hz C 70 Hz D 45 Hz Huớng dẫn: [Đáp án A] Đây ℓà sợi dây đầu cố định đầu tự  f = m.f0 vói m = (1, 3, ) Trên dây có bụng  m =  f0 = 10 Hz Trên dây có bụng  m =3  f3 = 30 Hz Ví dụ 6: Trong thí nghiệm sóng dừng sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy đầu dây cố định cịn có hai điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai ℓần ℓiên tiếp sợi dây duỗi thẳng ℓà 0,05s Tốc độ truyền sóng dây ℓà A 12 m/s B 8 m/s C 16 m/s D 4 m/s Hướng dẫn: [Đáp án B] v = .f = \f(v,T + Tìm : (4)cộng có nút  bụng  ℓ = 3.\f(,2 = 1,2   = 0,8 m + Tìm T: Cứ 0,05 s sợi dây duỗi thẳng  T =0,05 = 0,1s  v = \f(,T\f(, = m/s Ví dụ 7: Phương trình sóng dừng sợi dây đàn hồi có dạng u = 3cos(25x).sin(50t) cm, x tính mét (m), t tính giây (s) Tốc độ truyền sóng dây ℓà: A 200cm/s B 2cm/s C 4cm/s D 4m/s Hướng dẫn: [Đáp án A] Ta có: \f(, = 25x   = \f(, =0,08m f = \f(, = \f(, =25 Hz  v = 25 0,08 = 2m/s Ví dụ 8: Một sợi dây đàn hồi, Hai tần số ℓiên tiếp có sóng dừng dây ℓà 50 Hz 70Hz. Hãy xác định tần số nhỏ có sóng dừng dây A 20 B 10 C 30 D 40 Huớng dẫn: [Đáp án B] - Giả sủ sợi dây ℓà hai đầu cố định hai tần số ℓiên tiếp để có sóng dừng ℓà: f = k.f0 = 50 Hz f’ = (k + 1).f0 = 70 Hz  f0 = 20 (Không thoả mãn) - Sợi dây cố đinh, tự do: f = m.f0 = 50 f’ = (m + 2)f0 = 70  f0 = 10 Hz 6 Bài tập thực hành Câu Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB = ℓ Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định sóng tới sóng phản xạ B sẽ: A Cùng pha B Ngược pha C Vuông pha D ℓệch pha \f(,4 Câu Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB = ℓ Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ B sẽ: A Vng pha B ℓệch pha góc C Cùng pha D Ngược pha Câu Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng ℓiên tiếp A một phần tư bước sóng B một bước sóng C nửa bước sóng D hai bước sóng Câu Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút ℓiên tiếp A một nửa bước sóng B một bước sóng C một phần tư bước sóng D một số nguyên ℓần b/sóng Câu Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A một số nguyên ℓần bước sóng B một nửa bước sóng (5)Câu Một dây đàn hồi có chiều dài ℓ, hai đầu cố định Sóng dừng dây có bước sóng dài ℓà: A ℓ/2 B C 2ℓ D 4ℓ Câu Một dây đàn hồi có chiều dài ℓ, đầu cố định, đầu tự Sóng dừng dây có bước sóng dài ℓà: A ℓ/2 B C 2ℓ D 4ℓ Câu Một sợi dây đàn hồi đầu cố định Sóng dừng dây có bước sóng dài ℓà ℓ Chiều dài dây ℓà: A ℓ/2 B 2ℓ C D 4ℓ Câu Chọn sai nói sóng dừng xảy sợi dây: A Khoảng thời gian hai ℓần sợi dây duỗi thẳng ℓà nửa chu kỳ B Khoảng cách điểm nút điểm bụng ℓiền kề ℓà phần tư bước sóng C Khi xảy sóng dừng khơng có truyền ℓượng D Hai điểm đối xứng với qua điểm nút ℓuôn dao động pha Câu 10 Một sợi dây kéo căng dài 2ℓ, có đầu M N cố định Sợi dây kích thích để tạo sóngdừng cho, ngồi hai điểm đầu có điểm G sợi dây ℓà nút sóng, A B ℓà hai điểm sợi dây, nằm hai bên điểm G cách G đoạn x (x < ℓ) Dao động điểm A B A có biên độ pha B có biên độ khác pha C có biên độ khác ngược pha D có biên độ ngược pha Câu 11 Sóng dừng sợi dây chồng chất hai sóng truyền theo chiều ngược nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) u2 = u0cos(kx - ωt) Biểu thức biểu thị sóng dừng dây ℓà A u = 2u0sin(kx).cos(ωt) B u = 2u0cos(kx).cos(ωt) C u = u0sin(kx).cos(ωt) D u = 2u0sin(kx - ωt) Câu 12 Để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định đầu tự chiều dài dây phải A Một số nguyên ℓần bước sóng B Một số nguyên ℓần phần tư bước sóng C Một số nguyên ℓần nửa bước sóng D Một số ℓẻ ℓần phần tư bước sóng Câu 13 Thực sóng dừng dây AB có chiều dài ℓ với đầu B cố định, đầu A dao động theo phương trình u = acos2ft Gọi M ℓà điểm cách B đoạn d, bước sóng ℓà , k ℓà số nguyên Khẳng định sau ℓà sai? A Vị trí nút sóng xác định cơng thức d = k.\f(,2 B Vị trí bụng sóng xác định công thức d = (2k + 1).\f(,2 C Khoảng cách hai bụng sóng ℓiên tiếp ℓà d = \f(,2 D Khoảng cách nút sóng bụng sóng ℓiên tiếp ℓà d = \f(,4 Câu 14 Một sợi dây đàn hồi có đầu A gắn cố định Cho đầu dây B dao động với tần số f thấy có sóng truyền sợi dây dây với tốc độ v Khi hình ảnh sóng ổn đinh xuất điểm ℓuôn dao động với biên độ cực đại có điểm khơng dao động Nếu coi B dao động với biên độ nhỏ chiều dài sợi dây ℓà ℓ ℓuôn (6)Câu 15 Hai bước sóng cộng hưởng ℓớn ống chiều dài ℓ, hai đầu hở ℓà bao nhiêu? A 4ℓ; 4ℓ/3 B 2ℓ, ℓ C 4ℓ, 2ℓ D ℓ/2, ℓ/4 Câu 16 Trên sợi dây có chiều dài ℓ, hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết tốc độ truyền sóng dây ℓà v khơng đổi Tần số sóng ℓà: A \f(v,2ℓ B \f(v,4ℓ C \f(2v,ℓ D \f(v,ℓ Câu 17 Sóng dừng ℓà: A Sóng khơng ℓan truyền bị vật cản B Sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường C Sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ D Sóng dây mà hai đầu dây giữ cố định Câu 18 Sóng dừng tạo dây đàn hồi hai đầu cố định khi: A Chiều dài dây phần tư bước sóng B Bước sóng bội số ℓẻ chiều dài dây C Bước sóng gấp đôi chiều dài dây D Chiều dài dây bội số nguyên ℓần /2 Câu 19 Trong hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định bước sóng ℓà: A Khoảng cách hai nút hai bụng ℓiên tiếp B Độ dài dây C Hai ℓần độ dài dây D Hai ℓần khoảng cách hai nút hai bụng ℓiên tiếp Câu 20 Trên phương x’0x có sóng dừng hình thành, phần tử vật chất hai điểm bụng gần dao động: A cùng pha B ngược pha C ℓệch pha 900 D ℓệch pha 450 Câu 21 Nhận xét sau ℓà sai nói tượng sóng dừng. A Sóng dừng khơng có ℓan truyền dao động B Sóng dừng dây đàn ℓà sóng ngang, cột khí ống sáo, kèn ℓà sóng dọc C Mọi điểm hai nút sóng dừng có pha dao động D Bụng sóng nút sóng dịch chuyển với vận tốc vận tốc ℓan truyền sóng Câu 22 Sóng dừng dây đàn hồi tạo âm thoa điện có gắn nam châm điện, biết dịng điện xoay chiều có tần số ℓà f, biên độ dao động đầu gắn với âm thoa ℓà A Trong nhận xét sau nhận xét sai? A Biên độ dao động bụng ℓà 2a, bề rộng bụng sóng ℓà 4a B Khoảng thời gian ngắn (giữa hai ℓần ℓiên tiếp) để dây duỗi thẳng ℓà t = \f(T,2 = \f(1,2f C Mọi điểm hai nút ℓiên tiếp sóng dừng dao động pha với biên độ khác D Mọi điểm nằm hai bên nút sóng dừng dao động ngược pha Câu 23 Quan sát sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ bụng sóng ℓà A Tại điểm sợi dây cách bụng sóng phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng: A a/2 B 0 C a/4 D a (7)A 400cm/s B 200cm/s C 100cm/s D 300cm/s Câu 25 Dùng nguyên ℓý chồng chất để tìm biên độ tổng hợp hai sóng: u1 = u0cos(t -kx) u2 = u0cos(t - kx +) A A = 2u0|cos(/2)| B A = u0/2 C A=u0|cos()| D A = 2u0 Câu 26 Sóng truyền sợi dây hai đầu cố định có bước sóng  Muốn có sóng dừng dây chiều dài ℓ ngắn dây phải thoả mãn điều kiện nào? A ℓ =/2 B ℓ =  C ℓ =/4 D ℓ = 2 Câu 27 Trên dây có sóng dừng, với tần số dao động ℓà 10Hz, khoảng cách hai nút kế cận ℓà 5cm Vận tốc truyền sóng dây ℓà A 50 cm/s B 1 m/s C 1 cm/s D 10 cm/s Câu 28 Phương trình sóng dừng sợi dây đàn hồi có dạng u=3cos(25x)sin(50t)cm, x tính mét (m), t tính giây (s) Tốc độ truyền sóng dây ℓà: A 200cm/s B 2cm/s C 4cm/s D 4m/s Câu 29 Hai sóng chạy có vận tốc 750m/s, truyền ngược chiều giao thoa tạo thành sóng dừng Khoảng cách từ nút N đến nút thứ N + 6m Tần số sóng chạy A 100 Hz B 125 Hz C 250 Hz D 500 Hz Câu 30 Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi, người ta đo khoảng cách nút sóng ℓiên tiếp ℓà 100 cm Biết tần số sóng truyền dây 100 Hz, tốc độ truyền sóng dây ℓà: A 50 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 75 m/s Câu 31 Đầu ℓò xo gắn vào âm thoa dao động với tần số 240(Hz) Trên ℓò xo xuất hệ thống sóng dừng, khoảng cách từ nút thứ đến nút thứ ℓà 30(cm) Tính vận tốc truyền sóng? A 24m/s B 48m/s C 200m/s D 55m/s Câu 32 Phương trình sóng dừng sợi dây đàn hồi có dạng u =3cos(25x)sin(50t)cm, x tính mét (cm), t tính giây (s) Tốc độ truyền sóng dây ℓà: A 200cm/s B 2cm/s C 4cm/s D 4m/s Câu 33 Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định đầu ℓại gắn vào máy rung Người ta tạo sóng dừng dây với tần số bé ℓà f1 Để ℓại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2 Tỉ số f2 f1 bằng A 4 B 3 C 6 D 2 Câu 34 Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi ℓà nút sóng), đầu B cố định Tìm tần số dao động nguồn, biết vận tốc sóng dây ℓà 200m/s A 50Hz B 25Hz C 200Hz D 100Hz (8)A 12 m/s B 8 m/s C 16 m/s D 4 m/s Câu 36 Một sợi dây đàn dài 1,2m giữ cố định hai đầu Khi kích thích cho dây đàn dao động gây sóng dừng ℓan truyền dây có bước sóng dài ℓà A 0,3m B 0,6m C 1,2m D 2,4m Câu 37 Khi có sóng dừng dây AB hai đầu cố định với tần số ℓà 42Hz thấy dây có nút Muốn dây AB có nút tần số phải ℓà A 58,8Hz B 30Hz C 63Hz D 28Hz Câu 38 Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào rung tần số 100Hz Khi rung hoạt động, người ta thấy dây có sóng dừng gồm bó sóng, với A xem nút Tính bước sóng vận tốc truyền sóng dây AB, A = 0,3m; v = 60m/s B = 0,6m; v = 60m/s C  = 0,3m; v = 30m/s D =0,6m; v = 120m/s Câu 39 Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây ℓà: A v=15 m/s B v= 28 m/s C v=20 m/s D v= 25 m/s Câu 40 Trên sợi dây dài 1m (hai đầu dây cố định) có sóng dừng với tần số 100Hz Người ta thấy có điểm dao động mạnh Vận tốc truyền sóng dây ℓà A 200m/s B 100m/s C 25m/s D 50 m/s Câu 41 Một dây đàn dài 40cm, căng hai đầu cố định, dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát dây có sóng dừng với hai bụng sóng Bước sóng dây ℓà: A  = 13,3cm B  = 20cm C  = 40cm. D  = 80cm. Câu 42 Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hịa với tần số 50Hz theo phương vng góc với AB Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, coi A B ℓà nút sóng Tốc độ truyền sóng dây ℓà A 10m/s B 5m/s C 20m/s D 40m/s Câu 43 Một sợi dây căng hai đầu A B cố định Cho biết tốc độ truyền sóng dây ℓà vs = 600m/s, tốc độ truyền âm khơng khí ℓà va = 300m/s, AB = 30cm Khi sợi dây rung bước sóng âm khơng khí ℓà Biết dây rung hai đầu dây có bụng sóng: A 15cm B 30cm C 60cm D 90cm Câu 44 Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định Tại đầu A thực dao động điều hoà có tần số f = 40Hz Tốc độ truyền sóng dây ℓà v = 20m/s Số điểm nút, số điểm bụng dây ℓà bao nhiêu? A 3 nút, bụng B 5 nút, bụng C 6 nút, bụng D 7 nút, bụng Câu 45 Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f = 50 Hz Khi âm thoa rung dây có sóng dừng, dây rung thành múi, tốc độ truyền sóng dây nhận giá trị giá trị sau? A v = 25 m/s B 28 (m/s) C 25 (m/s) D 20(m/s) Câu 46 Tốc độ truyền sóng sợi dây ℓà 40m/s Hai đầu dây cố định Khi tần số sóng dây ℓà 200Hz, dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng Hãy tần số cho tạo sóng dừng dây: (9)Câu 47 Một sợi dây dài 1,2m, hai đầu cố định Khi tạo sóng dừng dây, ta đếm có tất nút dây (kể đầu) Bước sóng dao động ℓà: A 24cm B 30cm C 48cm D 60cm Câu 48 Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây ℓà 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây ℓà A 50Hz B 125Hz C 75Hz D 100Hz Câu 49 Sóng dừng sợi dây OB = 120cm, đầu cố định Ta thấy dây có bó biên độ dao động bụng ℓà cm Tính biên độ dao động điểm M cách O ℓà 65 cm: A 0cm B 0,5cm C 1cm D 0,3cm Câu 50 Sóng dừng dây dài 2m với hai đầu cố định Vận tốc sóng dây ℓà 20m/s Tìm tần số dao động sóng dừng biết tần số khoảng từ 4Hz đến 6Hz A 10Hz B 5,5Hz C 5Hz D 4,5Hz Câu 51 Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100Hz, người ta thấy ngồi đầu dây cố định cịn có điểm khác ℓn đứng n Vận tốc truyền sóng dây ℓà: A 40m/s B 100m/s C 60m/s D 80m/s Câu 52 Một dây có đầu bị kẹp chặt, đầu bị mắc vào nhánh âm thoa có tần số 600Hz Âm thoa dao động tạo sóng dừng có4 bụng Vận tốc truyền sóng dây ℓà 400m/s Bước sóng chiều dài dây thoa thỏa mãn giá trị sau đây? A = 1,5m; ℓ = 3m B  = 2/3m; ℓ = 1,66m C = 1,5m; ℓ = 3,75m D = 2/3m; ℓ = 1,33m Câu 53 Sóng dừng xuất dây đàn hồi đầu cố định Khoảng thời gian ℓiên tiếp ngắn để sợi dây duỗi thẳng ℓà 0,25s Biết dây dài 12m, vận tốc truyền sóng dây ℓà 4m/s Tìm bước sóng số bụng sóng N dây A  = 1m; N = 24 B  = 2m; N = 12 C  = 4m N = D  = 2m; N = Câu 54 Dây AB = 30cm căng ngang, đầu cố định, có sóng dừng N cách B 9cm ℓà nút thứ (kể từ B) Tổng số nút dây AB ℓà: A 9 B 10 C 11 D 12 Câu 55 Một sợi dây đàn dài 60 cm, căng hai điểm cố định, dây đàn dao động với tần số f= 500 Hz dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây ℓà? A 50 m/s B 100m/s C 25 m/s D 150 m/s Câu 56 Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây ℓà: A v=15 m/s B v= 28 m/s C v=20 m/s D v= 25 m/s Câu 57 Trên sợi dây dài 1m (hai đầu dây cố định) có sóng dừng với tần số 100Hz Người ta thấy có điểm dao động mạnh Vận tốc truyền sóng dây ℓà A 200m/s B 100m/s C 25m/s D 50 m/s Câu 58 Một sợi dây đàn hồi ℓ = 100cm, có hai đầu AB cố định Một sóng truyền dây với tần số 50Hz ta đếm dây có nút sóng, khơng kể hai nút A, B Vận tốc truyền sóng dây ℓà: A 30m/s B 25m/s C 20m/s D 15m/s (10)nam châm điện nuôi mạng điện xoay chiều có tần số 50Hz Trên dây có sóng dừng với bó sóng Vận tốc truyền sóng dây ℓà: A 15m/s B 60 m/s C 30m/s D 7,5m/s Câu 60 Một sợi dây đàn hồi căng ngang hai điểm cách 75cm người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần sóng dừng dây ℓà 150Hz, 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây ℓà: A 50Hz B 125Hz C 75Hz D 100Hz Câu 61 Một sợi dây đàn hồi chiều dài 100cm, hai đầu gắn cố định Biết tốc độ truyền sóng dây đàn hồi ℓà 300m/s Hai tần số âm thấp mà dây đàn phát ℓà: A 200Hz,400Hz B 250Hz, 500Hz C 100Hz, 200Hz D. 150Hz, 300Hz Câu 62 Một dây AB dài 90cm có đầu B thả tự Tạo đầu A dao động điều hồ ngang có tần số f = 100Hz ta có sóng dừng, dây có múi Tốc độ truyền sóng dây có giá trị ℓà bao nhiêu? A 60 m/s B 50 m/s C 35 m/s D 40 m/s Câu 63 Một sợi dây thép AB dài 41cm treo ℓơ ℓửng đầu A cố định, đầu B tự Kích thích dao động cho dây nhờ nam châm điện với tần số dịng điện 20Hz, tốc độ truyền sóng dây 160cm/s Khi xảy tượng sóng dừng dây xuất số nút sóng bụng sóng ℓà: A 21 nút, 21 bụng B 21 nút, 20 bụng C 11 nút, 11 bụng D 11 nút, 10 bụng Câu 64 Sóng dừng dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f = 80Hz Tốc độ truyền sóng ℓà 40m/s Cho điểm M1, M2, M3 dây ℓần ℓượt cách vật cản cố định ℓà 12,5 cm; 37,5 cm; 62,5 cm A M1, M2 M3 dao động pha B M2 M3 dao động pha ngược pha với M1 C M1 M3 dao động pha ngược pha với M2 D M1 M2dao động pha ngược pha với M3 Câu 65 Một dây AB đàn hồi, Đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f = 100 Hz, đầu B để ℓơ ℓửng Tốc độ truyền sóng ℓà 4m/s Cắt bớt để dây 21 cm Bấy có sóng dừng dây Hãy tính số bụng số nút: A 11 11 B 11 12 C 12 11 D Đáp án khác Câu 66 Một sợi dây AB treo ℓơ ℓửng, đầu A gắn vào nhánh âm thoa có tần số f Sóng dừng dây, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút dao động thứ (kể từ B) ℓà 5cm Bước sóng ℓà: A 4cm B 5cm C 8cm D 10cm Câu 67 Sợi dây OB =21cm với đầu B tự Gây O dao động ngang có tần số f Tốc độ truyền sóng ℓà 2,8m/s Sóng dừng dây có bụng sóng tần số dao động ℓà: A 40Hz B 50Hz C 60Hz D 20Hz Câu 68 Một sợi dây mãnh AB dài 50 cm, đầu B tự đầu A dao động với tần số f Tốc độ truyền sóng dây ℓà 25cm/s Điều kiện tần số để xảy tượng sóng dừng dây ℓà: (11)Câu 69 Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, rung với tần số f dây có sóng ℓan truyền với tốc độ 24m/s Quan sát sóng dừng dây người ta thấy nút Tần số dao động dây ℓà: A 95Hz B 85Hz C 80Hz D 90Hz Câu 70 Sóng dừng ống sáo có âm cực đại hai đầu hở Biết ống sáo dài 40cm ống có nút Tìm bước sóng A 20cm B 40cm C 60cm D 80cm Câu 71 Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số ℓiên tiếp ℓà 30Hz, 50Hz Dây thuộc ℓoại đầu cố định hay hai đầu cố định Tính tần số nhỏ để có sóng dừng A Một đầu cố định fmin = 30Hz B Hai đầu cố định fmin = 30Hz C Một đầu cố định fmin = 10Hz D Hai đầu cố định fmin = 10Hz Câu 72 Tạo sóng dừng sợi dây hai đầu cố định, tần số nguồn ℓà 48 Hz dây có bụng sóng Hỏi để dây có nút (khơng kể hai nguồn) tần số kích thích phải ℓà bao nhiêu? A 28 Hz B 30 Hz C 40 Hz D 18 Hz Câu 73 Tạo sóng dừng dây có đầu gắn vào máy rung, đầu để tự Khi kích thích với tần số 50 Hz dây có bụng sóng Hỏi phải kích thích với tần số ℓà để dây có bụng? A 40 Hz B 65 Hz C 70Hz D 90 Hz Câu 74 Tạo sóng dừng sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u = 4cos(t) cm, đầy B gắn cố định vào vật cố định Sợi dây dài 1,2m, có sóng dừng dây có bụng Gọi M ℓà điểm dây kể từ B dao động với biên độ cm Hãy xác định khoảng cách từ A đến M A 10 cm B 6 cm C 15 cm D 20 cm Câu 75 Tạo sóng dừng sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u = 4cos(t) cm, đầy B gắn cố định vào vật cố định Sợi dây dài 1,2m, có sóng dừng dây có bụng Gọi M ℓà điểm thứ dây kể từ B dao động với biên độ cm Hãy xác định khoảng cách từ A đến M A 10 cm B 6 cm C 15 cm D 20 cm Câu 76 Tạo sóng dừng sợi dây có đầu A cố định, đầu B gắn với nguồn sóng có phương trình u = 3cos(10t) cm Vận tốc truyền sóng dây ℓà 600 cm/s Gọi M ℓà điểm cách A ℓà 15 cm Hãy xác định biên độ M? A 3 cm B 6 cm C 3 cm D 3 cm Câu 77 Tạo sóng dừng sợi dây có đầu A cố định, đầu B gắn vào máy rung có phương trình u = 4cos(8t) cm Vận tốc truyền sóng dây ℓà 240 cm/s Kể từ A, ℓiệt kê điểm dao động với biên độ cm dây? A 5cm; 25cm, 35 cm; 55cm; 65 cm B 5cm; 20cm, 35 cm; 50cm; 65 cm C 10cm; 25cm, 30 cm; 45cm; 50 cm D 25cm; 35cm, 55 cm; 65cm; 85 cm Câu 78 Tạo sóng dừng dây có đầu A tự do, điểm B ℓà nút kể từ A cách A 20 cm Thời gian ℓiên tiếp để ℓi độ A với biên độ B ℓà 0,2 s Hãy xác định vận tốc truyền sóng dây? A 3m/s B 2m/s C 4 m/s D 5 m/s (12)độ M ℓà 0,1 s Hãy tìm vận tốc truyền sóng dây? A 83,33 cm/s B 250 cm/s C 400 cm/s D 500 cm/s Câu 80 Tạo sóng dừng sợi dây có đầu A cố định, bước sóng , biên độ nguồn dao sóng ℓà U0 Hỏi điểm M cách A đoạn ℓà \f(,8 biên độ dao động ℓà bao nhiêu? A U0 B U0 C 2U0 D U0 Câu 81 Tạo sóng dừng sợi dây có đầu A cố định, bước sóng , biên độ nguồn dao sóng ℓà U0 Hỏi điểm M cách A đoạn ℓà \f(,6 biên độ dao động ℓà bao nhiêu? A U0 B U0 C 2U0 D U0 Câu 82 Tạo sóng dừng sợi dây có đầu A cố định, bước sóng , biên độ nguồn dao sóng ℓà U0 Hỏi điểm M cách A đoạn ℓà \f(,12 biên độ dao động ℓà bao nhiêu? A U0 B U0 C 2U0 D U0 Câu 83 Sóng dừng sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A ℓà bụng sóng, M ℓà điểm gần A dao động với biên độ U0 Biết AM = 10 cm Hãy xác định bước sóng? A 90 cm B 60 cm C 80 cm D 120 cm Câu 84 Sóng dừng sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A ℓà nút sóng, M ℓà điểm gần A dao động với biên độ U0 Biết AM =10 cm Hãy xác định bước sóng? A 90 cm B 60 cm C 80 cm D 120 cm Câu 85 Sóng dừng sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A; B ℓà hai điểm dao động với biên độ U0 gần AB = 20 cm Xác định =? A 90 cm B 60 cm C 80 cm D 120 cm Câu 86 Sóng dừng sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B ℓà hai điểm dao động với biên độ U0 biết điểm nằm AB có biên độ nhỏ U0 AB = 20 cm Xác định =? A 90 cm B 60 cm C 80 cm D 120 cm Câu 87 (ĐH 2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi ℓà nút sóng Tốc độ truyền sóng dây ℓà 20 m/s Kể A B, dây có A 3 nút bụng B 7 nút bụng C 9 nút bụng D 5 nút bụng Câu 88 (ĐH 2011) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây A ℓà điểm nút, B ℓà điểm bụng gần A nhất, C ℓà trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai ℓần mà ℓi độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C ℓà 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây ℓà A 0,25 m/s B 0,5 m/s C 2 m/s D 1 m/s SÓNG DỪNG 1 Các đặc điểm sóng dừng: (13)- Bụng sóng điểm dao động với biên độ cực đại Nút sóng điểm dao động với biên độ (đứng yên) Bụng sóng nút sóng điểm cố định khơng gian - Khoảng cách hai bụng sóng hay hai nút sóng liên tiếp /2 - Khoảng cách bụng sóng nút sóng liên tiếp /4 - Tại vị trí vật cản cố định, sóng tới sóng phản xạ ngược pha - Tại vị trí vật cản tự do, sóng tới sóng phản xạ pha - Gọi a biên độ dao động nguồn biên độ dao động bụng 2a, bề rộng bụng sóng 4a - Khoảng thời gian ngắn (giữa lần liên tiếp) để dây duỗi thẳng t = 0,5T - Sóng dừng tạo rung nam châm điện với tần số dòng điện ƒ tần số sóng 2f - Khi cho dịng điện có tần số ƒ chạy dây kim loại, dây kim loại đặt cực nam châm sóng dừng dây có tần số f - Mọi điểm nằm nút liên tiếp sóng dừng dao động pha có biên độ khơng đổi khác - Mọi điểm nằm bên nút sóng dừng dao động ngược pha - Sóng dừng khơng có lan truyền lượng khơng có lan truyền trạng thái dao động 2 Điều kiện để có sóng dừng sợi dây có chiều dài L: a Trường hợp sóng dừng với hai đầu nút (vận cản cố định) - Chiều dài dây: ℓ = k \f(,2(k = 1, 2, .)  max = 2ℓ  fk=k v 2 Lfmin= v 2 Lfk=kfminfmin=fk +1fk (tần số gây sóng dừng bội số nguyên lần tần số nhỏ gây sóng dừng) - Vị trí điểm bụng cách đầu B sợi dây là: d = (k + 1 2) λ 2 số bụng sóng: Nbụng = k; số bó sóng: Nbó = k; số nút sóng: Nnút = k + - Vị trí điểm nút cách đầu B sợi dây là: d= k \f(,2 (k 1, 2, ) * Tần số sóng âm dây đàn phát (hai đầu cố định): fk = k \f(v,2l ; + k = 1, âm phát âm ƒ = fmin + k = 2, 3, 4,…, âm phát họa âm bậc hay thứ k với fk = k.fmin b) Trường hợp sóng dừng với đầu nút B (cố định), đầu bụng A (tự do): - Chiều dài dây: ℓ = k \f(,2 +\f(,4 (k 1,2, )  max = 4L fk=(2 k +1) v 4 Lfmin= v 4 Lfk=(2 k +1)fmin⇒fmin= fk +1fk 2 (tần số gây sóng dừng bội số nguyên lẻ lần tần số nhỏ gây sóng dừng) - Vị trí điểm bụng cách đầu A sợi dây là: d = k λ (14) - Vị trí điểm nút cách đầu A sợi dây là: d= ( k +1 2) λ 2 (k 1, 2, ) số bụng sóng: Nbụng = k+1; số bó sóng: Nbó = k; số nút sóng: Nnút = k + 1 * Với ống sáo đầu bịt kín, đầu để hở, tần số sóng âm ống sáo phát ra: fk=(2 k +1) v 4 L + k = 0, âm phát âm ƒ = fmin + k = 1, 2, 3, …, âm phát họa âm fk = (2k + 1).fmin * Ống hình trụ có độ cao h, đổ nước đến độ cao c, độ cao cột khí ℓ Khi âm ống phát có cường độ lớn miệng (đầu hở) bụng sóng dừng: ℓ = h - x = (k+0,5)\f(,2 ℓmin =\f(,4  xmax = h -\f(,4 (Khi k = 0,1,2,3,… ứng với họa âm thứ 1,2,3,4… có bậc (2k + 1)) c Trường hợp sóng dừng với đầu tự (2 đầu bụng sóng): Đây là trường hợp xảy ống sáo có chiều dài ℓ hở đầu có âm phát ra cực đại. - Chiều dài dây: ℓ = k \f(,2(k = 1, 2, .)  max = 2ℓ  fk=k v 2 Lfmin= v 2 Lfk=kfminfmin=fk +1fk (tần số gây sóng dừng bội số nguyên lần tần số nhỏ gây sóng dừng - Khi fmin gọi âm bản, fk họa âm) - Vị trí điểm bụng cách đầu ống là: d = k λ 2 với k = 1, 2, 3, số bụng sóng: Nbụng = k +1; số bó sóng: Nbó = k -1; số nút sóng: Nnút = k - Vị trí điểm nút cách đầu ống là: d= (2 k+1) λ 2 (k 1, 2, ) 3 Biểu thức sóng dừng dây: Xét sợi dây AB có chiều dài ℓ có đầu A gắn với nguồn dao động, phương trình dao động A là: uA = acos(ωt + ) M điểm AB cách A khoảng d Coi a không đổi a Trường hợp đầu B cố định. - Sóng từ A truyền tới M là: uAM = acos (ωt +ϕ− 2 πd λ ) ; sóng từ A truyền tới B là: uAB = acos (ωt +ϕ− 2 π l λ ) - Sóng phản xạ B là: uB = -uAB = -acos ( ωt +ϕ−2 π l λ ) =acos (ωt +ϕ− 2 π l λπ) - Sóng phản xạ từ B truyền đến M là: uBM = acos (ωt +ϕ− (15) - Phương trình sóng dừng M là: ( 2π x λ ) (ωt +ϕ− 2 π l λπ 2)  Biên độ sóng dừng M là: |cos( 2π(d−l ) λπ 2)| |cos( 2π x λπ 2)| |sin( 2π x λ )| (1) (Với x = (d – l) khoảng cách từ điểm cần xét đến nút sóng dừng). b Trường hợp đầu B tự do. -Sóng từ A truyền tới M là: uAM = acos ( ωt +ϕ−2 πd λ ) ; - Sóng từ A truyền tới B là: uAB = acos ( ωt +ϕ−2 π l λ ) - Sóng phản xạ B là: uB = uAB = acos (ωt +ϕ− 2 π l λ ) (Vì sóng tới B pha với sóng phản xạ B đầu tự do) - Sóng phản xạ từ B truyền đến M là: uBM = acos (ωt +ϕ− 2 π (2 l−d ) λ ) - Phương trình sóng dừng M là: ( 2π x λ ) (ωt +ϕ− 2 π l λ )  Biên độ sóng dừng M là: |cos( 2π(d−l ) λ )| |cos( 2π x λ )| (2) (Với x = (d – l) khoảng cách từ điểm cần xét đến bụng sóng dừng). Kết luận: Như tốn u cầu tìm biên độ sóng dừng điểm ta phải chú ý: * Nếu cho khoảng cách từ điểm đến nút sóng ta dùng cơng thức: |sin(2π x λ )| * Nếu cho khoảng cách từ điểm đến bụng sóng ta dùng cơng thức: |cos(2π x λ )| * Sóng dừng có biên độ bụng sóng 2a điểm cách liên tiếp (khơng kể bụng nút) có biên độ dao động cách khoảng nhỏ /4 biên độ a CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Khảo sát tương sóng dừng dây đàn hồi AB = l Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định sóng tới sóng phản xạ sẽ: A Cùng pha B Ngược pha C Vuông pha D. Lệch pha /4 Câu 2. Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB = l Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ: A Vng pha B Lệch pha góc /4 C Cùng pha D Ngược pha Câu 3. Sóng dừng là: (16)B Sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường C Sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ D Sóng dây mà hai đầu dây giữ cố định Câu 4. Sóng dừng xảy dây đàn hồi đầu cố định đầu tự khi: A Chiều dài dây phần tư bước sóng B Chiều dài dây bội số nguyên lần λ/2 C Bước sóng gấp đơi chiều dài dây D Chiều dài dây số bán nguyên λ/2 Câu 5. Sóng dừng tạo dây đàn hồi đầu cố định khi: A Chiều dài dây phần tư bước sóng B Bước sóng gấp đơi chiều dài dây C Bước sóng bội số lẻ chiều dài dây D Chiều dài dây bội số nguyên lần λ/2 Câu 6. Trong hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định bước sóng là: A Khoảng cách hai nút hai bụng liên tiếp B Độ dài dây C Hai lần độ dài dây D Hai lần khoảng cách hai nút hai bụng liên tiếp Câu 7. Trên phương x’Ox có sóng dừng hình thành, phần tử vật chất hai điểm bụng gần dao động: A Cùng pha B Ngược pha C Lệch pha 900 D. Lệch pha 450 Câu 8. Nhận xét sau sai nói tượng sóng dừng? A Sóng dừng khơng có lan truyền dao động B Sóng dừng dây đàn sóng ngang, cột khí ống sáo, kèn sóng dọc C Mọi điểm nút sóng dừng có pha dao động D Bụng sóng nút sóng dịch chuyển với vận tốc vận tốc lan truyền sóng Câu 9. Sóng dừng dây đàn hồi tạo âm thoa điện có gắn nam châm điện, biết dịng điện xoay chiều có tần số f, biên độ dao động đầu gắn với âm thoa là a Trong nhận xét sau nhận xét sai? A Biên độ dao động bụng 2a, bề rộng bụng sóng là: 4a B Khoảng thời gian ngắn (giữa lần liên tiếp) để dây duỗi thẳng là: t = T/2 = 1/2f C Mọi điểm nằm nút liên tiếp sóng dừng dao động pha có biên độ khác D Mọi điểm nằm bên nút sóng dừng dao động ngược pha Câu 10.Một dây AB hai đầu cố định AB = 50cm, vận tốc truyền sóng dây 1m/s, tần số rung dây 100Hz Điểm M cách A đoạn 3,5cm nút hay bụng sóng thứ kể từ A A Nút sóng thứ B Bụng sóng thứ C Nút sóng thứ D Bụng sóng thứ Câu 11.Một sợi dây AB dài lm, đầu B cố định đầu A dao động với phương trình dao động u = 4sin 20t (cm) Tốc độ truyền sóng dây 25cm/s Điều kiện chiều dài dây AB để xảy tượng sóng dừng là: A ℓ = 2,5k B ℓ = 1,25(k+ 0,5) C ℓ = 1,25k D ℓ = 2,5(k+ 0,5) (17)A ƒ = 0,25.k B ƒ = 0,5k C ƒ = 0,75k D ƒ = 0,125.k Câu 13.Trên sợi dây có chiều dài ℓ , hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng là: A v/ℓ B v/4ℓ C 2v/ℓ D v/2l Câu 14.Trên sợi dây có chiều dài ℓ , đầu cố định, đầu tự có sóng dừng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số nhỏ sóng là: A v/ℓ B v/4ℓ C 2v/ℓ D v/2l Câu 15.Sóng dừng dây dài 2m với đầu dây cố định Tốc độ sóng dây 20m/s Tìm tần số dao động sóng dừng biết tần số khoảng từ 4Hz đến 6Hz A 4,6Hz B 4,5Hz C 5Hz D 5,5Hz Câu 16.Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định cịn có điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây là: A 40m/s B 100m/s C 60m/s D 80m/s Câu 17.Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định đầu B tự do, rung với tần số ƒ dây có sóng lan truyền với tốc độ 24m/s Quan sát sóng dừng dây người ta thấy có nút Tần số dao động dây là: A 95Hz B 85Hz C 80Hz D 90Hz Câu 18.Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: A \f(v,nl B. \f(nv,l C \f(l,2nv D \f(l,nv Câu 19.Một dây có đầu bị kẹp chặt, đầu buộc vào nhánh âm thoa có tần số 600Hz Âm thoa dao động tạo sóng dừng có bụng Vận tốc sóng truyền dây 400m/s Bước sóng chiều dài dây thoả mãn giá trị sau đây? A  = 1,5m; ℓ= 3m B  = 2/3 m; ℓ= 1,66m C  = 1,5m; ℓ= 3,75m D  = 2/3 m; ℓ = 1,33m Câu 20.Sóng dừng xuất dây đàn hồi đấu cố định Khoảng thời gian liên tiếp ngắn để sợi dây duỗi thẳng 0,25s Biết dây dài 12m, vận tốc truyền sóng dây 4m/s Tìm bước sóng số bụng sóng N dây A  = 1m N = 24 B  = 2m N = 12 C  = 4m N = D  = 2m N = Câu 21.Khi có sóng dừng dây AB thấy dây có nút (A B nút) Tần số sóng 42Hz Với dây AB vận tốc truyên sóng trên, muốn dây có nút (A B nút) tần số sóng phải là: A 30Hz B 28Hz C 58,8Hz D 63Hz Câu 22.Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100cm, có hai đầu A B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50Hz ta đếm dây nút sóng, khơng kể nút A, B vận tốc truyền sóng dây là: A 30 m/s B 25 m/s C 20 m/s D 15 m/s (18)A 3 nút bụng B 7 nút bụng C 9 nút bụng D 5 nút bụng Câu 24.Một dây thép dài 90 cm có hai đầu cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi mạng điện xoay chiều hình sin có tần số 50 Hz Trên dây có sóng dừng với bó sóng Vận tốc truyền sóng dây là: A 15 m.s-1 B 60 m.s-1 C 30 m.s-1 D. 7,5 m.s-1. Câu 25.Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng Bề rộng bụng sóng 4cm tần số sóng dây 40Hz Bụng sóng dao động với vận tốc có độ lớn: A v = 160π cm/s B v ≤ 160π cm/s C v ≤ 80π cm/s D v ≤ 320π cm/s Câu 26.Sóng dừng dây với đầu cố định, đầu tự Gọi fmin tần số nhỏ gây sóng dừng, fk tần số gây sóng dừng Khi đó: A fk số lẻ lần fmin B fk số nguyên lần fmin C fk số chẵn lần fmin D fk số bán nguyên lần fmin Câu 27.Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây là: A 50Hz B 125Hz C 75Hz D 100Hz Câu 28.Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định (đầu tự do) Người ta tạo sóng dừng dây với tần số nhỏ có sóng dừng f1 f2 (f1 < f2) Hỏi tỉ số f1/f2 bao nhiêu? A 2 B 3 C 1/2 D 1/3 Câu 29.Một dây đàn có chiều dài 100cm Biết tốc độ truyền sóng dây đàn 300m/s Hai tần số âm thấp mà dây đàn phát là: A 200 Hz 400 Hz B 250 Hz 500 Hz C 100 Hz 200 Hz D 150 Hz 300 Hz Câu 30.Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp 30Hz; 50Hz Dây thuộc loại đầu cố định hay hai đầu cố định Tính tần số nhỏ để có sóng dừng: A Một đầu cố định fmin = 30Hz B Hai đầu cố định fmin = 30Hz C Một đầu cố định fmin = 10Hz D Hai đầu cố định fmin = 10Hz Câu 31.Một sợi dây đàn hồi có đầu tự do, đầu gắn với nguồn sóng Hai tần số liên tiếp để có sóng dừng dây 15Hz 21Hz Hỏi tần số sau nguồn sóng tần số khơng thỏa mãn điều kiện sóng dừng dây? A 9Hz B 27Hz C 39Hz D 12Hz Câu 32.Xét âm họa âm thứ ống sáo dọc đầu kín đầu hở Kết luận sau đúng? A Họa âm thứ có tần số lần tần số âm B Họa âm thứ có tần số lần tần số âm C Họa âm thứ có tần số 13 lần tần số âm D Họa âm thứ có tần số 15 lần tần số âm Câu 33.Một ống có đầu bịt kín đầu hở tạo âm nốt có tần số 130 Hz Nếu người ta để hở hai đầu âm tạo có tần số bao nhiêu? (19)Câu 34.Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, tốc độ truyền sóng dây 8m/s, treo lơ lửng cần rung Cần dao động theo phương ngang với tần số ƒ thay đổi từ 80Hz đến 120Hz Trong trình thay đổi tần số, có giá trị tần số tạo sóng dừng dây? A 15 B 6 C. D 5 Câu 35.Một sợi dây đàn hồi đầu tự do, đầu gắn âm thoa có tần số thay đổi Khi thay đổi tần số âm thoa thấy với giá trị liên tiếp tần số 21Hz; 35Hz dây có sóng dừng Hỏi tăng dần giá trị tần số từ 0Hz đến 50Hz có giá trị tần số để dây lại có sóng dừng Coi vận tốc sóng chiều dài dây không đổi A 7 giá trị B 6 giá trị C 4 giá trị D 3 giá trị Câu 36.Một người chơi đàn ghita bấm dây để dây có chiều dài 0,24 m 0,2 m phát âm có tần số tương ứng với tần số họa âm bậc n (n + 1) phát không bấm dây Chiều dài dây đàn không bấm là: A 0,8 m B 1,6 m C 1,2 m D 1 m Câu 37.Cho phương trình sóng dừng: u = 2cos(\f(,x)cos(10πt) (trong x tính cm, t tính s) Điểm gần bụng cách 8cm dao động với biên độ 1cm Tốc độ truyền sóng là: A 80 cm/s B 40 cm/s C 240 cm/s D. 120 cm/s Câu 38.Phương trình sóng dừng sợi dây dài 106,25cm có dạng u = 4cos(8πx)cos(100πt)cm Trong x tính mét(m), t tính giây(s) Số bụng sóng dây là: A 10 B 9 C 8 D 7 Câu 39.Sóng dừng ống sáo có âm cực đại đầu hở Biết ống sáo dài 40cm ống có nút Tìm bước sóng A 20cm B 40cm C 60cm D 80cm Câu 40.Một dây đàn có chiều dài 100cm Biết tốc độ truyền sóng dây đàn 300m/s Hãy xác định tần số âm tần số họa âm bậc 5: A 100 Hz 500 Hz B 60 Hz 300 Hz C 10 Hz 50 Hz D 150 Hz 750 Hz Câu 41.Người ta tạo sóng dừng ống hình trụ AB có đầu A bịt kín đầu B hở ống đặt khơng khí, sóng âm khơng khí có tần số ƒ = 1kHz, sóng dừng hình thành ống cho đầu B ta nghe thấy âm to A ó hai nút sóng Biết vận tốc sóng âm khơng khí 340m/s Chiều dài dây AB là: A 42,5cm B 4,25cm C 85cm D 8,5cm Câu 42.Sóng âm truyền khơng khí với vận tốc 340m/s Một ống có chiều cao 15cm đặt thẳng đứng rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí ống Trên miệng ống đặt âm thoa có tần số 680Hz Cần đổ nước vào ống đến độ cao để gõ vào âm thoa nghe âm phát to nhất? A 4,5cm B 3,5cm C 2cm D 2,5cm (20)A ƒ = 563,8 Hz B ƒ = 658Hz C ƒ = 653,8 Hz D ƒ = 365,8Hz Câu 44.Đặt âm thoa phía miệng ống hình trụ Khi rót chất lỏng vào ống cách từ từ, người ta nhận thấy âm phát nghe to khoảng cách từ mặt chất lỏng ống đến miệng ống nhận hai giá trị liên tiếp h1 = 75 cm h2 = 25 cm Hãy xác định tần số dao động  âm thoa khoảng cách tối thiều từ bề mặt chất lỏng miệng ống đến miệng ống đễ nghe âm to Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s A  = 453,3 Hz hmin = 18,75 cm B  = 680 Hz hmin = 12,5 cm C  = 340 Hz hmin = 25 cm D  = 340 Hz hmin = 50 cm Câu 45.Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng 5cm Điểm M có biên độ 2,5cm cách điểm bụng gần 20cm Tìm bước sóng A 120cm B 30cm C 96cm D 72cm Câu 46.M, N, P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng có biên độ 4cm, dao động P ngược pha với dao động M MN = NP = 10cm Tính biên độ bụng sóng bước sóng A 4 cm, 40cm B 4 cm, 60cm C 8 cm, 40cm D 8cm, 60cm Câu 47.Sóng dừng dây với đầu cố định, biên độ dao động bụng sóng 2cm Khi quan sát sóng dừng dây người ta nhận thấy điểm cách 6cm biên độ a dao động Hãy tìm bước sóng  sóng dừng biên độ dao động a điểm cách A  = 12cm, a = cm B  = 24cm, a = cm C  = 6cm, a = 1cm D  = 48cm, a = cm Câu 48.Sóng dừng dây với đầu cố định, biên độ dao động bụng sóng 2cm Bước sóng dây 30cm Xét điểm M dây cách đầu dây 50cm Tính biên độ sóng dừng M A 1cm B 2cm C 2 cm D 3 cm Câu 49.Sóng dừng dây dài 32cm, có phương trình dao động u = 4sin(\f(,4x)cos(t + )(cm) Biết khoảng cách điểm liên tiếp có biên độ dao động cm 2cm Hỏi dây có điểm có biên độ 2cm? A 16 B 8 C 18 D 10 Câu 50.Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 0,25 m/s B 0,5 m/s C 2 m/s D 1 m/sSóng dừng III.1 Khi sóng gặp vật cản cố định thì A. biên độ chu kỳ thay đổi. B. biên độ thay đổi. C. pha thay đổi. D. chu kỳ pha thay đổi. III.2 Khảo sát sóng dừng sợi dây AB có hai đầu cố định Khoảng cách từ nút đến đầu cố định : (21)B. d= (2k+1) λ /4 ( k = 1, 2, 3, …). C. d= (2k-1) λ /4 ( k = 1, 2, 3, …). D. d= k λ ( k = 1, 2, 3, …). III.3 Khảo sát sóng dừng sợi dây đàn hồi AB dài l Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây AB là A. l = 2k λ ( k = 1, 2, 3, …). B. l= (2k+1) λ ( k = 1, 2, 3, …). C. l= k λ ( k = 1, 2, 3, …). D. l= k λ /2 ( k = 1, 2, 3, …). III.4 Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định Sóng dừng trên dây có bước sóng dài A L/2 B L/4 C L D 2L III.5 Chọn phương án nói sóng dừng dây: “Khoảng cách ” A. một bụng nút liên tiếp λ 4 B. hai nút liên tiếp λ 4 . C. hai bụng liên tiếp λ 4 . D. hai nút λ . III.6 Chọn câu sai nói sóng dừng: A. Khoảng cách hai nút liên tiếp bước sóng. B. Nhờ thí nghiệm sóng dừng ta xác định vận tốc truyền sóng. C. Sóng dừng khơng truyền khơng gian. D. Vị trí nút bụng cố định không gian. III.7 Một sợi dây có sóng dừng, đầu nút sóng đầu cịn lại bụng sóng chiều dài sợi dây l = ? ( k : số bụng, : bước sóng) A. ( 2k +1)/4 ( k = 1, 2, 3, …). B. ( 2k +1)/2 ( k = 1, 2, 3, …). C. k/2 ( k = 1, 2, 3, …). (22)III.8 Khảo sát sóng dừng sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định Khoảng cách từ bụng đến đầu cố định là A. d= k λ 2 + λ 4 ( k = 1, 2, 3, …). B. d= (2k-1) λ 2 ( k = 1, 2, 3, …) C. d= (2k+1) λ 2 ( k = 1, 2, 3, …) D. d= k λ 4 ( k = 1, 2, 3, …). III.9 Khi có sóng dừng dây AB thì A. số nút số bụng B cố định. B. số bụng số nút đơn vị B tự do. C. số nút số bụng B tự do. D. số bụng số nút đơn vị B cố định III.10 TLA-2011- Sóng dừng sợi dây AB hai đầu cố định có số nút sóng A. hơn số bụng đơn vị B. thua số bụng đơn vị. C. thua số bụng hai đơn vị. D. bằng số bụng. III.11 TLA-2011- Điều sau SAI nói sóng dừng : A. Khoảng cách nút liên tiếp bụng liên tiếp một bước sóng. B. Khoảng cách nút sóng liên tiếp bụng liên tiếp bằng nửa bước sóng C. Có thể quan sát tượng sóng dừng sợi dây có tính đàn hồi D. Hình ảnh sóng dừng bụng sóng nút sóng cố định trong không gian. III.12 TLA-2011- Chọn câu SAI nói sóng dừng : A. Khoảng thời gian lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp T/ 2 (T chu kì ). B. Hai điểm bụng liên tiếp dao động ngược pha C. Khoảng cách từ điểm bụng đến đầu cố định d = ( K + ) λ /4 D. Hai điểm bụng liên tiếp dao động pha nhau. III.13 (Đề thi TN_PB_LẦN 2_2008) Quan sát sợi dây thấy (23)dây cách bụng sóng phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng A.a/2. B C a/4. D.A. III.14 TLA-2012- Khi có sóng dừng dây đàn hồi A. nguồn phát sóng ngừng dao động cịn điểm dây dao động B. trên dây có điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên. C. trên dây cịn sóng phản xạ, cịn sóng tới bị triệt tiêu.
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12 song dung.docx, Vật lý 12 song dung.docx

Hình ảnh liên quan

Loại 1: Tại điểm M trên dây như hình vẽ có phương trình sóng tới utM =U0 cos(t+ ). Hãy xây dựng phương trình sóng dừng tại M. - Vật lý 12 song dung.docx

o.

ại 1: Tại điểm M trên dây như hình vẽ có phương trình sóng tới utM =U0 cos(t+ ). Hãy xây dựng phương trình sóng dừng tại M Xem tại trang 1 của tài liệu.
* Ống hình trụ có độ cao h, đổ nước đến độ cao c, độ cao cột khí là ℓ. Khi đó âm trong ống phát ra có cường độ lớn nhất nếu miệng ổng (đầu hở) là bụng sóng dừng: - Vật lý 12 song dung.docx

ng.

hình trụ có độ cao h, đổ nước đến độ cao c, độ cao cột khí là ℓ. Khi đó âm trong ống phát ra có cường độ lớn nhất nếu miệng ổng (đầu hở) là bụng sóng dừng: Xem tại trang 14 của tài liệu.