0

20 câu hỏi và DẠNG bài cực sát đề môn SINH học IN LIVE

6 16 0
  • 20 câu hỏi và DẠNG bài cực sát đề   môn SINH học IN LIVE

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:29

20 CÂU HỎI CỰC SÁT ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 – MÔN SINH HỌC => Share tƣờng Sau buổi livestream thầy ẩn video CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH VÍ DỤ: Hoc24h.vn |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! CÂU HỎI ĐẾM MỆNH ĐỀ ĐỀU CĨ MỆNH ĐỀ Ví dụ: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: I Một số loài tảo nước nở hoa sống mơi trường với lồi cá tôm II Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng III Loài cá ép sống bám loài cá lớn IV Dây tơ hồng sống tán rừng Có mối quan hệ mà có lồi có lợi? A B C D DẠNG BÀI TỶ LỆ GIAO TỬ AB DdEe giảm phân hình thành giao tử, không ab xảy đột biến khơng có trao đổi chéo Theo lí thuyết, tỷ lệ loại giao tử tạo I 1:1 II 3:3:1:1 III 1:1:1:1 IV 1:1:1:1:1:1:1:1 Số phương án A B C D CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ĐẾM MỆNH ĐỀ ĐA SỐ LÀ BÀI TẬP Ví dụ: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Ví dụ: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A gen B 20 cM II Ở F1, kiểu hình thấp, có kiểu gen quy định III Lấy ngẫu nhiên thân cao, chua F1, xác suất thu chủng 1/9 IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, F1, xác suất thu chủng 8/33 A B C D CÂU SINH THÁI HỌC Ở MỨC VẬN DỤNG DẠNG SƠ ĐỒ LƢỚI THỨC ĂN Ví dụ: Cho sơ đồ lưới thức ăn nước hệ sinh thái sau: Có nhận xét sau ? I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Giả sử môi trường bị ô nhiễm, mức độ nhiễm độc cao loài B1 III Loài A3 tham gia vào chuỗi thức ăn khác nhau, có chuỗi lồi A3 đóng vai trị sinh vật tiêu thụ bậc 3, chuỗi lồi A3 đóng vai trị sinh vật tiêu thụ bậc IV Lồi B1 tham gia nhiều chuỗi thức ăn loài A2 A B C D Hoc24h.vn |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! CÂU CĨ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ Theo cấu trúc: câu phả hệ, câu lớp 11, câu lớp 11, câu sinh thái, câu di truyền biến dị Ví dụ: Biểu đồ ghi lại biến động hàm lượng glucôzơ máu người khỏe mạnh bình thường vịng giờ: Từ biểu đồ trên, cho biết có phát biểu sau đúng? I Cơ thể cố gắng trì hàm lượng glucôzơ xấp xỉ mg/ml II Glucagôn giải phóng thời điểm A C III Người ăn cơm vào thời điểm D IV Insulin giải phóng vào thời điểm B E A B C D CÂU HỎI RA THEO BẢN CHẤT SINH HỌC, KHƠNG NẶNG NỀ TÍNH TỐN Ví dụ: Người ta chuyển số phân tử ADN vi khuẩn Ecôli chứa N15 sang môi trường có N14 Tất ADN nói thực tái lần liên tiếp tạo 512 phân tử ADN Số phân tử ADN chứa N15 A 10 B C 16 D 32 PHẦN SINH HỌC 11: CÓ CÂU TRONG ĐỀ (Chỉ vào kiến thức chƣơng I: Chuyển hóa vật chất lƣợng) (2 câu mức nhận biết, câu mức thông hiểu, câu mức vận dụng, câu vận dụng cao) PHẦN SINH THÁI HỌC: CÓ CÂU TRONG ĐỀ (2 câu mức nhận biết, câu mức thông hiểu, câu mức vận dụng, câu vận dụng cao) Hoc24h.vn |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! 10 ĐỀ THI CÓ CÂU VẬN DỤNG CAO (2 câu phần chế di truyền biến dị, câu phần quy luật di truyền câu di truyền học quần thể, câu di truyền học ngƣời) DẠNG CÂU HỎI: VỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ Câu Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc A làm cho prơtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điều hịa R làm cho gen khơng phiên mã gen câu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêôtit gen điều hịa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã trường khơng có lactơzơ A B C D DẠNG CÂU HỎI: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO Câu Một lồi thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở loài có tối đa 42 loại kiểu gen II Ở lồi này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen III Ở lồi này, thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen A B C D DẠNG CÂU HỎI: KẾT HỢP GIỮA BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO VÀ CẤP PHÂN TỬ Câu Có lồi thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn khơng chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự cơđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P ln có hại cho thể đột biến IV Nếu xảy đột biến điểm gen S khơng làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D Hoc24h.vn |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! DẠNG CÂU HỎI: QUY LUẬT PHÂN LI CỦA MENĐEN, NHƢNG GEN CÓ NHIỀU ALEN Câu Một lồi động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở loài này, kiểu hình mắt đỏ quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D DẠNG CÂU HỎI: KẾT HỢP GIỮA PHÂN LI ĐỘC LẬP VÀ HOÁN VỊ GEN Câu Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trịn trội hồn tồn so với alen b quy định dài; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) giao phấn, thu F1 có kiểu hình có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có tối đa phép lai phù hợp với kết II Nếu xảy hoán vị gen với tần số 20% (P) có kiểu gen khác III Ở F1 kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 40,5% IV Kiểu hình mang tính trạng trội ln chiếm tỉ lệ bé kiểu hình mang tính trạng trội A B C D DẠNG CÂU HỎI: KẾT HỢP GIỮA TƢƠNG TÁC GEN VÀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Câu Ở lồi động vật có vú, cho lai cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, đời F1 thu tồn lơng Cho F1 ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 37,5% đực lơng : 18,75% lông : 12,5% đực lông trắng : 31,25% lông trắng Tiếp tục chọn lông đời F2 cho ngẫu phối thu F3 Biết khơng có đột biến phát sinh Về mặt lý thuyết, có phát biểu sau F3? I Tỷ lệ lông thu 7/9 II Tỉ lệ đực lông 8/9 III Tỉ lệ đực lông trắng mang alen lặn IV Tỉ lệ lông chủng 2/9 A B C D Hoc24h.vn |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! DẠNG CÂU HỎI: TƢƠNG TÁC GEN KẾT HỢP VỚI HỐN VỊ GEN Câu Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định Kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng Alen D quy định dạng hoa kép trội hoàn toàn so với alen d quy định dạng hoa đơn Cho dị hợp tử cặp gen P lai với chưa biết kiểu gen, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 5% hoa đỏ, dạng hoa kép : 20% hoa đỏ, dạng hoa đơn : 45% hoa trắng, dạng hoa kép : 30% hoa trắng, dạng hoa đơn Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng màu hoa gen quy định tính trạng dạng hoa di truyền phân li độc lập II Tần số hoán vị gen P 20% III Cây P dị hợp tử cặp gen Bb Aa IV Đời có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm 5% A B C D DẠNG CÂU HỎI: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ KẾT HỢP VỚI DI TRUYỀN HỌC NGƢỜI Câu Ở người, alen A quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định da bạch tạng Quần thể có cáu trúc di truyền: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa; quần thể có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Một cặp vợ chồng có da bình thường, người chồng thuộc quần thể 1, người vợ thuộc quần thể Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa gái dị hợp 11/48 II Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có đứa bình thường đứa bị bệnh 3/16 III Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có kiểu gen dị hợp 11/48 IV Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có kiểu gen đồng hợp 5/16 A B C D DẠNG CÂU HỎI: PHÉP LAI CÓ NHIỀU CẶP GEN CÙNG NẰM TRÊN CẶP NHIỄM SẮC THỂ AB MNpQ AB MNpQ GG  GG , thu F1 Biết không xảy đột biến Câu Cho phép lai P: ab mnpq ab mnpq Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 32 kiểu gen đồng hợp II F1 có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen III F1 có tối đa 16 kiểu gen dị hợp cặp gen IV F1 có tối đa 36 loại kiểu gen A B C D Hoc24h.vn |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! ... PHẦN SINH HỌC 11: CÓ CÂU TRONG ĐỀ (Chỉ vào kiến thức chƣơng I: Chuyển hóa vật chất lƣợng) (2 câu mức nhận biết, câu mức thông hiểu, câu mức vận dụng, câu vận dụng cao) PHẦN SINH THÁI HỌC: CÓ CÂU... |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! CÂU CĨ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ Theo cấu trúc: câu phả hệ, câu lớp 11, câu lớp 11, câu sinh thái, câu di truyền biến dị Ví dụ: Biểu đồ ghi... TRONG ĐỀ (2 câu mức nhận biết, câu mức thông hiểu, câu mức vận dụng, câu vận dụng cao) Hoc24h.vn |Thầy Thịnh Nam chúc em BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! 10 ĐỀ THI CÓ CÂU VẬN DỤNG CAO (2 câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 câu hỏi và DẠNG bài cực sát đề môn SINH học IN LIVE , 20 câu hỏi và DẠNG bài cực sát đề môn SINH học IN LIVE

Hình ảnh liên quan

6. CÂU CÓ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ - 20 câu hỏi và DẠNG bài cực sát đề   môn SINH học IN LIVE

6..

CÂU CÓ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ Xem tại trang 3 của tài liệu.