0

ĐỀ 12 PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về GIẢM PHÂN LIVE

5 40 1
  • ĐỀ 12 PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về GIẢM PHÂN LIVE

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:29

Thầy THỊNH NAM – Giáo viên năm liền có học sinh theo học đạt thủ khoa toàn quốc THẦY THỊNH NAM KHÓA LIVE-C: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MÔN: SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Nội dung: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ GIẢM PHÂN DẠNG 1: XÁC ĐỊNH SỐ GIAO TỬ TẠO RA Câu 1: Có tế bào sinh tinh tham gia giảm phân số tinh trùng tạo thành là: A B C 12 D Câu 2: Từ tế bào sinh trứng trải qua trình phát sinh giao tử tạo số tế bào trứng A B C D 12 Câu 3: Có 20 tế bào phát sinh giao tử đực tham gia giảm phân Số tinh trùng tạo A 20 B 10 C 40 D 80 Câu 4: Quan sát nhóm tế bào sinh tinh thể ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = 8, giảm phân bình thường; người ta đếm tất tế bào có tổng số 128 nhiễm sắc thể kép phân li hai cực tế bào Số giao tử tạo sau trình giảm phân kết thúc A B 16 C 32 D 64 Câu 5: Có tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp lần sau tất tế bào tạo chuyển sang vùng chín lồi giảm phân Số tế bào tạo sau giảm phân A 20 B 128 C 160 D 640 Câu 6: Một tế bào sinh dục đực loài động vật (2n = 24) nguyên phân đợt vùng sinh sản chuyển qua vùng sinh trưởng chuyển qua vùng chín tạo tinh trùng Số lượng tinh trùng bằng: A 132 B 64 C 32 D 16 Câu 7: Một tế bào sinh dục của loài động vật (2n = 24) nguyên phân đợt vùng sinh sản chuyển qua vùng sinh trưởng chuyển qua vùng chín tạo trứng Số lượng trứng bằng: A 32 B 64 C 124 D 16 DẠNG 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẬT CHẤT DI TRUYỀN TRONG TẾ BÀO Câu 8: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh loài động vật 6,6 pg Trong trường hợp phân bào bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân II A 3,3pg B 26,4 pg C 13,2 pg D 6,6pg Câu 9: Một lồi có nhiễm sắc thể 2n = 20, Có 30 tế bào lồi tham gia giảm phân hình thành giao tử đực kì sau giảm phân II thống kê tổng số tế bào có NST trạng thái đơn A 1200 B 600 C 2400 D 1000 DẠNG 3: SỐ LOẠI GIAO TỬ TẠO RA TRONG GIẢM PHÂN Câu 10: Xét tế bào sinh dục loài động vật có kiểu gen AaBb Tế bào tạo số loại trứng A loại B loại C loại D loại Câu 11: Xét tế bào sinh dục đực loài động vật có kiểu gen AaBbDd Tế bào tạo số loại tinh trùng A loại B loại C loại D loại Dh dH Câu 12: Hai tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb X X giảm phân bình thường xảy trao đổi chéo (hoán vị gen) hai tế bào, giao tử tạo có sức sống, theo lý thuyết, số loại giao tử tối thiểu tạo là: A B C D Để học tập hiệu thầy Thịnh Nam khuyên em nên học theo lộ trình khóa học! Thầy THỊNH NAM – Giáo viên năm liền có học sinh theo học đạt thủ khoa toàn quốc Câu 13: Ở cá thể ruồi giấm cái, xét tế bào sinh dục có kiểu gen là: Tế bào thứ AB dd; tế bào ab AB Dd Khi hai tế bào giảm phân bình thường, thực tế aB A số loại trứng tế bào thứ sinh nhiều so với số loại trứng tế bào thứ hai sinh B số loại trứng tối đa tạo từ tế bào thứ tế bào thứ hai loại C số loại trứng tế bào thứ hai sinh nhiều so với số loại trứng tế bào thứ sinh D số loại trứng tế bào thứ sinh với số loại trứng tế bào thứ hai sinh Câu 14: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Biết giảm phân không xảy trao đổi chéo đột biến Số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu 15: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực giảm phân, biết q trình giảm phân hồn tồn bình thường, khơng có đột biến xảy Số loại giao tử nhiều A 16 B C D 16 Câu 16: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbDdeeHh tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo A B 16 C D 10 Bd D Câu 17: Ở ruồi giấm, cho tế bào Aa X Y Quá trình tạo giao tử diễn bình thường, số loại giao tử bD nhiều A B 12 C D Câu 18: Ở ngơ 2n = 20 NST, q trình giảm phân có cặp NST tương đồng, cặp xảy trao đổi chéo chỗ số loại giao tử tạo là: A 210 B 215 C 212 D 213 Câu 19: Bộ NST ruồi giấm 2n = NST, NST cặp tương đồng khác cấu trúc Nếu trình giảm phân có cặp NST tương đồng mà cặp NST xảy trao đổi chéo chỗ số loại giao tử tạo là: A 24 B 27 C 25 D 28 Câu 20: Ở lồi khơng có trao đổi chéo đột biến tạo tối đa 4096 loại giao tử khác nguồn gốc nhiễm sắc thể Số nhiễm đơn nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A B 24 C 12 D 48 Câu 21: Ở lồi lưỡng bội, khơng có trao đổi chéo đột biến tạo tối đa 4096 loại giao tử khác nguồn gốc nhiễm sắc thể Số nhiễm đơn có tế bào, tế bào kỳ sau nguyên phân A 24 B C 12 D 48 Câu 22: Ở thể loài có nhiễm sắc thể 2n = 24, có cặp nhiễm sắc thể đồng dạng có cấu trúc giống nhau, giảm phân hình thành giao tử có trao đổi chéo đơn xảy cặp nhiễm sắc thể Số loại giao tử tối đa tạo A 256 B 1024 C 4096 D 512 Câu 23: Ở lồi trùng, có cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính XX (2n = 32), đực có cặp NST giới tính XO (2n =31) Khi trùng đực giảm phân có khả tạo tối đa loại tinh trùng trường hợp không xảy đột biến trao đổi chéo, cặp NST tương đồng mang cặp gen dị hợp? A 215 loại B 215 + loại C 216 + loại D 216 loại thứ hai Để học tập hiệu thầy Thịnh Nam khuyên em nên học theo lộ trình khóa học! Thầy THỊNH NAM – Giáo viên năm liền có học sinh theo học đạt thủ khoa toàn quốc DẠNG 4: TỶ LỆ CÁC LOẠI GIAO TỬ CÓ THỂ TẠO RA Câu 24: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo giao tử Biết khơng xảy đột biến khơng có trao đổi chéo, tế bào giảm phân tạo số loại giao tử tối đa Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo A : l : l : l : l : l B : : : C : : : D : : : : : : : Câu 25: Có tế bào sinh tinh cá thể đực có kiểu gen AaBb trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Biết không xảy đột biến trao đổi chéo Có dãy tỉ lệ sau với loại giao tử này: I : II : : : III : : : IV : : : V : : : VI : A B C D Ab Câu 26: Ba tế bào sinh giao tử có kiểu gen Dd thực trình giảm phân tạo giao tử Biết aB q trình giảm phân khơng xảy đột biến khơng xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử có tối đa tỉ lệ giao tử tạo từ trình giảm phân ba tế bào trên? I 1: II : : 1: III : : : : 1: IV : : : V : : : VI : : : A B C D DẠNG 5: DẠNG BÀI QUAN SÁT HÌNH ẢNH Câu 27: Một học sinh quan sát trình phân bào tế bào thể lưỡng bội kính hiểm vi vẽ sơ đồ mô tả giai đoạn khác hình ảnh bên Bạn giúp học sinh xếp lại trật tự hình ảnh theo trật tự tương ứng với kì: đầu → → sau → cuối A a → b → c → d B d → a → c → b C c → d → b → a D b → d → a → c Câu 28: Một sinh vật lưỡng bội có kiểu gen AABb Hai gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau, tế bào sinh vật (được minh họa hình đây) Tế bào trải qua giai đoạn chu kỳ tế bào (kí tự + cực tế bào)? Để học tập hiệu thầy Thịnh Nam khuyên em nên học theo lộ trình khóa học! Thầy THỊNH NAM – Giáo viên năm liền có học sinh theo học đạt thủ khoa tồn quốc A giảm phân I B nguyên phân giảm phân C nguyên phân D giảm phân II Câu 29: Hình vẽ sau mô tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào Biết không xảy đột biến; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Khi kết thúc trình phân bào hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội B Bộ nhiễm sắc thể tế bào 2n = 4, nhiễm sắc thể tế bào 2n = C Hai tế bào kì sau nguyên phân D Tế bào kì sau giảm phân II, tế bào kì sau ngun phân Câu 30: Hình vẽ sau mơ tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào: Biết không xảy đột biến; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho nhiễm sắc thể Xét phát biểu sau: I Tế bào kì sau nguyên phân với NST 2n = II Tế bào kì sau giảm phân với NST 2n = III Cơ thể mang tế bào có kiểu gen AaBb IV Tế bào tế bào kì sau trình nguyên phân với NST 2n = Số phát biểu là: A B C D DẠNG: DẠNG BÀI TỔNG HỢP Câu 31: Ở loài người ta thấy thể sản sinh loại giao tử có ký hiệu AB DE h X Lồi có số nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) A B C 12 D 10 Câu 32: Một lồi có NST 2n=36 Một tế bào sinh dục tiến hành giảm phân bình thường Nếu cặp NST phân li bình thường kì sau giảm phân I, tế bào có NST? A 38 B 37 C 35 D 36 Câu 33: Phát biểu sau khơng nói nhiễm sắc thể trình phân bào? A Kì đầu giảm phân I giảm phân II, nhiễm sắc thể trạng thái kép B Kì giảm phân II, nhiễm sắc thể kép xếp hàng mặt phẳng xích đạo tế bào Để học tập hiệu thầy Thịnh Nam khuyên em nên học theo lộ trình khóa học! Thầy THỊNH NAM – Giáo viên năm liền có học sinh theo học đạt thủ khoa tồn quốc C Kì cuối giảm phân II, nhiễm sắc thể đơn tương đương với crơmatit kì D KÌ sau giảm phân II, hai crômatit nhiễm sắc thể kép tách tâm động Câu 34: Trong giảm phân, hai cromatit nhiễm sắc thể kép tách thành hai nhiễm sắc thể đơn xảy A kì đầu giảm phân I B kì sau giảm phân I C kì sau nguyên phân D kì sau giảm phân II Câu 35: Một tế bào sinh dục sơ khai lồi có cặp NST giới tính XY, thực nguyên phân liên tiếp số đợt tạo tế bào Các tế bào sinh từ đợt nguyên phân cuối giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai A B C D Câu 36: Có số tế bào sinh tinh lồi thú giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST giới tính Y Các tế bào sinh tinh nói có số lượng bằng: A 16 B 32 C 64 D 128 Câu 37: Có 120 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân Biết khơng có đột biến xảy ra, hiệu suất thụ tinh trứng 50% Số hợp tử tạo thành là: A 480 B 120 C 240 D 60 Câu 38: Ở người (2n = 46), vào kỳ sau nguyên phân, tế bào sinh dưỡng có A 46 crômatit B 92 nhiễm sắc thể kép C 92 tâm động D 46 nhiễm sắc thể đơn Câu 39: Có tế bào sinh trứng cá thể có kiểu gen AabbDd XEXe tiến hành giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân diễn bình thường, khơng xảy hốn vị gen khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể Tính theo lý thuyết số loại trứng tối đa tạo A 64 B C 16 D Câu 40: Ở loài động vật bậc cao, tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng Có tế bào sinh tinh thể lồi có kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử Khơng có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết tế bào giảm phân tạo loại giao tử tỷ lệ loại giao tử A 1/8 : 1/8 : 3/8 : 3/8 B 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 C 1/6 : 1/6 : 1/3 : 1/3 D 1/5 : 1/5 : 1/5 : 2/5 Đăng kí luyện thi THPT QG môn Sinh học thầy THỊNH NAM Liên hệ tại: Link 1: https://mclass.vn/thinh-van-nam/ Link 2: https://tinyurl.com/y5t4694w Để học tập hiệu thầy Thịnh Nam khuyên em nên học theo lộ trình khóa học! ... nhiễm sắc thể trình phân bào? A Kì đầu giảm phân I giảm phân II, nhiễm sắc thể trạng thái kép B Kì giảm phân II, nhiễm sắc thể kép xếp hàng mặt phẳng xích đạo tế bào Để học tập hiệu thầy Thịnh... thể đơn xảy A kì đầu giảm phân I B kì sau giảm phân I C kì sau nguyên phân D kì sau giảm phân II Câu 35: Một tế bào sinh dục sơ khai lồi có cặp NST giới tính XY, thực nguyên phân liên tiếp số đợt... nguyên phân cuối giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai A B C D Câu 36: Có số tế bào sinh tinh lồi thú giảm phân bình thường tạo 128 tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 12 PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về GIẢM PHÂN LIVE , ĐỀ 12 PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về GIẢM PHÂN LIVE

Hình ảnh liên quan

DẠNG 5: DẠNG BÀI QUAN SÁT HÌNH ẢNH - ĐỀ 12 PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về GIẢM PHÂN LIVE

5.

DẠNG BÀI QUAN SÁT HÌNH ẢNH Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 29: Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào. - ĐỀ 12 PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về GIẢM PHÂN LIVE

u.

29: Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào Xem tại trang 4 của tài liệu.