0

[Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

20 11 0
 • [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:24

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau CA. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.[r] (1)TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 2 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 521 Họ, tên thí sinh: Câu 1: Số nghiệm âm phương trình log x  0 A 2 B 4 C 1 D 3 Câu 2: Tất học sinh lớp 10A1 học giỏi hai mơn Tốn Tiếng Anh. Lớp có 30 bạn giỏi Tốn, 25 bạn giỏi Tiếng Anh, 16 bạn giỏi hai môn Toán Tiếng Anh Số học sinh lớp 10A1 A 46 B 39 C 55 D 41 Câu 3: Một vật rơi tự theo phương trình 2 ,  s gt g9,8 /m s gia tốc trọng trường Giá2 trị gần vận tốc tức thời chuyển động thời điểm t 4sA 39, /m s B 9,8 /m s C 19, /m s D 29, /m s Câu 4: Một ôtô chạy với vận tốc 9m s/  người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v t  3t9m s/ , t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, tơ cịn di chuyển mét? A 13,5m B 12,5m C 11,5m D 10,5m Câu 5: Cho hàm số yf x  có đạo hàm ¡ có bảng biến thiên hình bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm x3 B Hàm số đạt cực tiểu điểm x1 C Hàm số đạt giá trị lớn 3 D Hàm số đạt cực tiểu điểm x Câu 6: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz qua điểm I1; 2;3có phương trình là A 2x y 0 B z 0 C x 1 D y 0 Câu 7: Hàm số hàm số sau có đồ thị phù hợp với hình bên? A 1    x y x B 1    x y x C 1    x y x D 1    x y x Câu 8: Giới hạn   2 1 lim n n n n         A  B 1 C 0 D (2)Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình 2 81 3 16         x A   ; 2  2; B   ; 2 C 2; D 2; 2 Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có tam giác SAC cạnh a Thể tích khối chóp S.ABCD là A 3 a B 3 12 a C 3 6 a D 3 3 a Câu 11: Cho hàm số yf x  có đồ thị hình bên đạo hàm f x'  liên tục ¡ Giá trị biểu thức   1 ' f x dx A 2 B 4 C 1 D 0 Câu 12: Hàm số sau có tập xác định ¡ ? A yln x B 1  x y e C 1  y x D 1 2x y  Câu 13: Nếu cấp số nhân un có cơng bội q 1 , 2 uu  thì A q 2 B 1 q  C q 2 D q   2; 2 Câu 14: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD có A1;0;1 , B1;2;1 , C0; 1;2   Tọa độ điểm D A 0;3; 1  B 0; 3;1  C 2; 3; 2  D 2;3;0 Câu 15: Cho hàm số   2 1           x khi x f x mx mx khi x với m tham số thực Tập hợp giá trị m để hàm số liên tục x1 là A  1 B  0 C  D 0;1 Câu 16: Cho hàm số yf x  liên tục R có đồ thị hình bên Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số   1   y f x A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 17: Tập hợp số thực m để phương trình   ln xmx 2019 lnx có nghiệm A  B  1 C  0 D Câu 18: Tập hợp số thực m để hàm số   2 6 9 1 3 x     y mx m x (3)Câu 19: Nền nhà tầng hội trường có độ cao 0,8 mét so với mặt đất Từ nhà tầng lên nền nhà tầng có cầu thang 19 bậc, độ cao bậc (so với mặt đất) theo thứ tự lập thành cấp số cộng  un có 19 số hạng, u1 0,95;d0,15(đơn vị m) Độ cao bậc thứ so với mặt đất là A 1,8m B 2m C 2, 4m D 2, 2m Câu 20: Xét khẳng định sau i)Nếu a2019 ax 2019x   x ii)Nếu a2019 bab2019 b iii)Nếu a2019 logbalog 2019b  b 0,b1 Số khẳng định khẳng định A 3 B 1 C 2 D 0 Câu 21: Nếu số hữu tỉ ,a b thỏa mãn   0 3    aex b dx e thì giá trị biểu thức a b A 10 B 8 C 9 D 7 Câu 22: Khẳng định khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng khơng vng góc với nhau B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng vng góc với nhau C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau Câu 23: Cho a,b,a b hàm số y = f(x) thỏa mãn f ' x x5 x, f  0 0. Khẳng định nào sau đúng? A   6 6    b a b a f x dx B   6 6    b a f x dx b a C   7 42    b a b a f x dx D   5    b a f x dx b a Câu 24: Tung súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp Gọi A biến cố ‘tổng số chấm xuất hai lần tung số nhỏ 10’ Xác suất biến cố A A 6 B 5 6 C 31 36 D 32 36 Câu 25: Cho tứ diện ABCD có AB=AC=AD= a, BAC· 60 ,0 CAD· 60 ,0 · 900  DAB Khoảng cách hai đường thẳng AC BD là A a 30 10 B a C a 2 D a 2 D C B A Câu 26: Giới hạn lim 7     x x x bằng A 15 B 4 7 C 5 8 D 1 Câu 27: Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2   x y x (4)Câu 28: Cho hình nón có góc đỉnh 800 Góc đường thẳng chứa đường sinh mặt phẳng chứa đường tròn đáy A 800 B 100 C 400 D 500 Câu 29: Số số nguyên m để hàm số y3sinx4cosx  m 6xđồng biến tập số thực A 1 B 4 C 2 D 3 Câu 30: Cho tập hợp A0;1;2;3; 4;5;6  Số số có chữ số abcde thỏa mãn điều kiện a, b, c, d, e thuộc A a b c d e    A C57 B 5 7 C  C C A57 D 5! Câu 31: Cho hàm số yf x( ) xác định ¡ \ 9  thỏa mãn     '( ) \ , 2, 9      f x x f x ¡  10 2 f Giá trị biểu thức f    6 12fA 0 B ln 32 C ln 42  D 4Câu 32: Cho hàm số y a có đồ thị hình bên Giá trịx a A 2 B log 32 C 3 D log 23 Câu 33: Cho hàm số y cos4x có nguyên hàm F( x ). Khẳng định sau đúng? A (0)         FF B 1 (0) 8         FF C (0)         FF D 1 (0) 8          FF Câu 34: Một bóng đá có dạng hình cầu bán kính 12cm Diện tích mặt ngồi bóng là A   2 576 3 cmB   2 576 cm C   2 576 cm D   2 144 cm Câu 35: Giá trị biểu thức 2019 k k 2019 k A C   A 102019 2019 B 102019 2020 C 1020191 D 102019 Câu 36: Cho a,b,a b hàm số y = F(x)là nguyên hàm hàm số y sin x. Khẳng định nào sau đây đúng? A   ' sin sin b a F x dxbaB     ' sin sin b a F x dx baC     ' cos cos b a F x dx baD   ' cos cos b a F x dxbaCâu 37: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu         2 2 S : x 2  y 1  z 2 9 điểm M thay đổi mặt cầu Giá trị lớn độ dài đoạn thẳng OM A 12 B 3 C 9 D 6 Câu 38: Cho hàm số y = f(x)có đạo hàm hàm liên tục  thỏa mãn     2 0 f ' x dx 45,f 0 3 (5)Giá trị biểu thức f(2) A 42 B 15 C 48 D 135 Câu 39: Một phễu gồm phần có dạng hình trụ, bán kính đáy R và phần cịn lại có dạng hình nón, chiều cao 2R Phễu chứa nước có mực nước đến sát đáy hình nón Người ta thả vào một vật hình cầu kim loại vào đặt vừa khít hình nón (hình bên) Chiều cao cột nước dâng lên theo A 32 3(1 5) R B 8 3(1 5) R C 16 3(1 5) R D 4 3(1 5) R Câu 40: Cho hai hình trụ có bán kính đường trịn đáy R R1, và chiều cao h h Nếu1, hai hình trụ có thể tích 9  h h thì tỉ số 1 R R A 2 B 3 C 9 4 D 4 Câu 41: Cho hàm số yf x có đạo hàm ¡ có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A     ' ' 0,5          f f B     ' ' 0,5          f f C     ' ' 0,5          f f D     ' ' 0,5          f f Câu 42: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho A2;0;1 , B0;5;   Tích vơ hướng hai véc tơ OA OB A 1 B 1 C 2 D 2 Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi H, K hình chiếu vng góc A lên đường thẳng SB SD Biết HAK · 40 0 Góc hai mặt phẳng (SBC) (SCD) A 400 B 200 C 800 D 500 K H D C B A S Câu 44: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A 3; 4;0 , B 3;0; , C 0; 3;          Trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC qua điểm điểm sau đây? A O(0;0;0) B P(3;0;0) C M(1; 2; 0) D N(0;0;2) Câu 45: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz) qua điểm 4; 5;7  K có phương trình là A 7y5z0 B x 0 C y 5 D z 7 0 Câu 46: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;  2;  2), B(2; 2; 1) Tập hợp điểm M thỏa mãn OM OA,   OM OB,  uuur uur uuur uur mặt phẳng có phương trình (6)A       2 2 x 2  y 3  z 4 16 B       2 2 x 2  y 3  z 4 16 C       2 2 x 2  y 3  z 4 4 D       2 2 x 2  y 3  z 4 4 Câu 48: Một người gửi tiết kiệm 300 triệu với lãi suất 5% năm lãi hàng năm nhập vào vốn. Sau năm người nhận số tiền lớn 450 triệu? A 8(năm) B 10(năm) C 11(năm) D 9(năm) Câu 49: Cho hàm số yf x có đồ thị hình bên Hàm số cho đồng biến khoảng A  ;0 B  ;1 C 0;  D   ; 1 Câu 50: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = 3, tam giác A’BC có diện tích mặt phẳng (A’BC) tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ cho A 18 B 36 C 12 D 9 HẾT -TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 2 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 522 Họ, tên thí sinh: Câu 1: Giới hạn   2 1 lim n n n n         A 2 B  C 1 D 0 Câu 2: Một vật rơi tự theo phương trình 2 ,  s gt g9,8 /m s gia tốc trọng trường Giá2 trị gần vận tốc tức thời chuyển động thời điểm t 4sA 19, /m s B 39, /m s C 29, /m s D 9,8 /m s Câu 3: Một ôtô chạy với vận tốc 9m s/  người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v t  3t9m s/ , t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, tơ cịn di chuyển mét? A 13,5m B 12,5m C 11,5m D 10,5m Câu 4: Cho hàm số yf x  có đạo hàm ¡ có bảng biến thiên hình bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm x3 B Hàm số đạt cực tiểu điểm x1 C Hàm số đạt giá trị lớn 3 D Hàm số đạt cực tiểu điểm  (7)Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi H, K hình chiếu vng góc A lên đường thẳng SB SD Biết HAK · 40 0 Góc hai mặt phẳng (SBC) (SCD) A 800 B 400 C 200 D 500 K H D C B A S Câu 6: Tập nghiệm bất phương trình 2 81 3 16         x A   ; 2  2; B   ; 2 C 2; D 2; 2 Câu 7: Giá trị biểu thức 2019 k k 2019 k A C   A 102019 2019 B 102019 2020 C 1020191 D 102019 Câu 8: Tập hợp số thực m để phương trình   2 ln xmx 2019 lnx có nghiệm A B  0 C  D  1 Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có tam giác SAC cạnh a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng A 3 4 a B. 3 12 a C 3 6 a D 3 3 3 a Câu 10: Một người gửi tiết kiệm 300 triệu với lãi suất 5% năm lãi hàng năm nhập vào vốn. Sau năm người nhận số tiền lớn 450 triệu? A 8(năm) B 10(năm) C 11(năm) D 9(năm) Câu 11: Cho tứ diện ABCD có AB=AC=AD= a, BAC· 60 ,0 CAD· 60 ,0 · 900  DAB Khoảng cách hai đường thẳng AC BD là A a 30 10 B a 2 C a 2 D a 2 D C B A Câu 12: Cho a,b,a b hàm số y = f(x) thỏa mãn f ' x x5 x, f  0 0. Khẳng định nào sau đúng? A   6  6  b a f x dx b a B    5  b a f x dx b a C   7 42    b a b a f x dx D   6 6    b a b a f x dx Câu 13: Cho hàm số yf x( ) xác định ¡ \ 9  thỏa mãn     '( ) \ , 2, 9      f x x f x ¡  10 2 f Giá trị biểu thức f    6 12f là (8)Câu 14: Cho hai hình trụ có bán kính đường trịn đáy R R1, và chiều cao h h Nếu1, hai hình trụ có thể tích  h h thì tỉ số 1 R R bằng A B C D Câu 15: Hàm số sau có tập xác định ¡ ? A 2x y  B yln x C y x D 1  x y e Câu 16: Hàm số hàm số sau có đồ thị phù hợp với hình bên? A    x y x B    x y x C    x y x D    x y x Câu 17: Xét khẳng định sau i)Nếu a2019 ax 2019x   x ii)Nếu a2019 bab2019 b iii)Nếu a2019 logbalog 2019b  b 0,b1 Số khẳng định khẳng định A 3 B 1 C 2 D 0 Câu 18: Cho hàm số yf x có đạo hàm ¡ có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A     ' ' 0,5          f f B     ' ' 0,5          f f C     ' ' 0,5          f f D     ' ' 0,5          f f Câu 19: Nền nhà tầng hội trường có độ cao 0,8 mét so với mặt đất Từ nhà tầng lên nền nhà tầng có cầu thang 19 bậc, độ cao bậc (so với mặt đất) theo thứ tự lập thành cấp số cộng  un có 19 số hạng, u1 0,95;d0,15(đơn vị m) Độ cao bậc thứ so với mặt đất là A 2, 4m B 2m C 2, 2m D 1,8m Câu 20: Giới hạn lim     x x x bằng A 15 B C 7 D 1 Câu 21: Trong khơng gian tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD có A1;0;1 , B1;2;1 , C0; 1;2   Tọa độ điểm D là (9)Câu 22: Cho hàm số y a có đồ thị hình bên Giá trị a làx A 2 B log 32 C 3 D log 23 Câu 23: Tung súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp Gọi A biến cố ‘tổng số chấm xuất hai lần tung số nhỏ 10’ Xác suất biến cố A A 6 B 5 6 C 31 36 D 32 36 Câu 24: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho A2;0;1 , B0;5;   Tích vơ hướng hai véc tơ OA  và OB A 2 B 2 C 1 D 1 Câu 25: Nếu cấp số nhân un có cơng bội q 1 , 2 uu  thì A q 2 B q   2; 2 C q 2 D 1 q  Câu 26: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = 3, tam giác A’BC có diện tích mặt phẳng (A’BC) tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ cho A 18 B 12 C 36 D 9 Câu 27: Cho tập hợp A0;1;2;3; 4;5;6  Số số có chữ số abcde thỏa mãn điều kiện a, b, c, d, e thuộc A a b c d e    A C57 B 5 C  C C A57 D 5! Câu 28: Cho hàm số   2 1           x khi x f x mx mx khi x với m tham số thực Tập hợp giá trị m để hàm số liên tục x1 A  0 B 0;1 C  1 D  Câu 29: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu         2 2 S : x 2  y 1  z 2 9 điểm M thay đổi mặt cầu Giá trị lớn độ dài đoạn thẳng OM A 6 B 12 C 9 D 3 Câu 30: Số số nguyên m để hàm số y3sinx4 cosx  m 6xđồng biến tập số thực A 1 B 2 C 4 D 3 Câu 31: Khẳng định khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng vng góc với nhau B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng khơng vng góc với nhau Câu 32: Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2 1   x y x A 3 B 0 C 2 D 1 Câu 33: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz) qua điểm 4; 5;7  K có phương trình (10)Câu 34: Nếu số hữu tỉ ,a b thỏa mãn   0 3    aex b dx e thì giá trị biểu thức a b A 9 B 7 C 10 D 8 Câu 35: Cho a, b   hàm số y = F(x)là nguyên hàm hàm số y sin x. Khẳng định sau đúng? A   ' sin sin b a F x dxbaB     ' sin sin b a F x dx baC     ' cos cos b a F x dx baD   ' cos cos b a F x dxbaCâu 36: Số nghiệm âm phương trình log x  0 A 2 B.3 C.1 D.4 Câu 37: Cho hình nón có góc đỉnh 800 Góc đường thẳng chứa đường sinh mặt phẳng chứa đường tròn đáy A 800 B 400 C 500 D 100 Câu 38: Một phễu gồm phần có dạng hình trụ, bán kính đáy bằng Rvà phần cịn lại có dạng hình nón, chiều cao 2R Phễu chứa nước có mực nước đến sát đáy hình nón Người ta thả vào một vật hình cầu kim loại vào đặt vừa khít hình nón (hình bên) Chiều cao cột nước dâng lên theo A 32 3(1 5) R B 8 3(1 5) R C 16 3(1 5) R D 4 3(1 5) R Câu 39: Cho hàm số yf x  có đồ thị hình bên đạo hàm f x'  liên tục ¡ Giá trị biểu thức   1 ' f x dx A 1 B 2 C 4 D 0 Câu 40: Trong không gian tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I 2; 3; 4    bán kính A       2 2 x 2  y 3  z 4 16 B       2 2 x 2  y 3  z 4 16 C       2 2 x 2  y 3  z 4 4 D x 2 2y 3 2z 4 2 4 Câu 41: Tất học sinh lớp 10A1 học giỏi hai mơn Tốn Tiếng Anh. Lớp có 30 bạn giỏi Toán, 25 bạn giỏi Tiếng Anh, 16 bạn giỏi hai mơn Tốn Tiếng Anh Số học sinh lớp 10A1 A.55 B 41 C.39 D 46 Câu 42: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz qua điểm I1; 2;3có phương trình là A 2x y 0 B z 0 C y 0 D x 1 Câu 43: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A 3; 4;0 , B 3;0; , C 0; 3;          Trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC qua điểm điểm sau đây? A O(0;0;0) B P(3;0;0) C M(1; 2; 0) D N(0;0;2) Câu 44: Cho hàm số y cos4x có nguyên hàm F( x ). Khẳng định sau đúng? A 1 (0) 8         FF B (0)         FF C (0)         FF D 1 (0) 8          (11)Câu 45: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;  2;  2), B(2; 2; 1) Tập hợp điểm M thỏa mãn OM OA,   OM OB,  uuur uur uuur uur mặt phẳng có phương trình A x4y3z0 B 4x y 3z0 C 3x4y3z0 D x 4y 3z0 Câu 46: Cho hàm số yf x  có đạo hàm hàm liên tục  thỏa mãn     2 0 f ' x dx 45,f 0 3  Giá trị biểu thức f ( )2 A.135 B 48 C.42 D.15 Câu 47: Tập hợp số thực m để hàm số   2 6 9 1 3 x     y mx m x có cực trị là A ¡ B ¡ \ 3  C ¡ \ 3 D ¡ \3;3 Câu 48: Cho hàm số yf x  có đồ thị hình bên Hàm số cho đồng biến khoảng A  ;0 B  ;1 C 0;  D   ; 1 Câu 49: Cho hàm số yf x  liên tục ¡ có đồ thị hình bên Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số   1   y f x A 2 B 4 C 1 D 3 Câu 50: Một bóng đá có dạng hình cầu bán kính 12cm Diện tích mặt ngồi bóng là A   2 576 3 cmB   2 576 cm C   2 576 cm D   2 144 cm - HẾT -TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 2 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (12)Câu 1: Cho tứ diện ABCD có AB=AC=AD= a, BAC· 60 ,0 · 60 ,0  CAD · 900  DAB Khoảng cách hai đường thẳng AC BDA a 2 B a C a 30 10 D a 2 D C B A Câu 2: Giới hạn lim 7     x x x bằng A 8 B 1 C 9 15 D 4 Câu 3: Cho hàm số yf x( ) xác định ¡ \ 9  thỏa mãn     '( ) \ , 2, 9      f x x f x ¡  10 2 f Giá trị biểu thức f    6 12fA ln 32 B 4 C 0 D ln 42  Câu 4: Hàm số hàm số sau có đồ thị phù hợp với hình bên? A 1    x y x B 1    x y x C 1    x y x D 1    x y x Câu 5: Một người gửi tiết kiệm 300 triệu với lãi suất 5% năm lãi hàng năm nhập vào vốn. Sau năm người nhận số tiền lớn 450 triệu? A 10(năm) B 8(năm) C 9(năm) D 11(năm) Câu 6: Tung súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp Gọi A biến cố ‘tổng số chấm xuất hai lần tung số nhỏ 10’ Xác suất biến cố A A 6 B 5 6 C 32 36 D 31 36 Câu 7: Nền nhà tầng hội trường có độ cao 0,8 mét so với mặt đất Từ nhà tầng lên nền nhà tầng có cầu thang 19 bậc, độ cao bậc (so với mặt đất) theo thứ tự lập thành cấp số cộng  un có 19 số hạng, u1 0,95;d0,15(đơn vị m) Độ cao bậc thứ so với mặt đất là A 2m B 1,8m C 2, 4m D 2, 2m Câu 8: Một bóng đá có dạng hình cầu bán kính 12cm Diện tích mặt ngồi bóng là A   2 576 3 cmB   2 576 cm C   2 576 cm D   2 144 cm Câu 9: Một ôtô chạy với vận tốc 9m s/  người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v t  3t9m s/ , t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển mét? (13)Câu 10: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz) qua điểm 4; 5;7  K có phương trình là A x 0 B y 5 C 7y5z0 D z 7 0 Câu 11: Cho hàm số yf x có đạo hàm ¡ có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A     ' ' 0,5          f f B     ' ' 0,5          f f C     ' ' 0,5          f f D     ' ' 0,5          f f Câu 12: Tất học sinh lớp 10A1 học giỏi hai mơn Tốn Tiếng Anh. Lớp có 30 bạn giỏi Tốn, 25 bạn giỏi Tiếng Anh, 16 bạn giỏi hai mơn Tốn Tiếng Anh Số học sinh lớp 10A1 A 55 B 41 C 39 D 46 Câu 13: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = 3, tam giác A’BC có diện tích mặt phẳng (A’BC) tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ cho A 18 B 12 C 9 D 36 Câu 14: Hàm số sau có tập xác định ¡ ? A 2x y  B yln x C 1  y x D 1  x y e Câu 15: Nếu số hữu tỉ ,a b thỏa mãn   0 3    aex b dx e thì giá trị biểu thức a b A 7 B 9 C 10 D 8 Câu 16: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm hàm liên tục  thỏa mãn     2 0 f ' x dx 45,f 0 3  Giá trị biểu thức f(2) A 135 B 48 C 42 D 15 Câu 17: Giá trị biểu thức 2019 k k 2019 k A C   A 102019 2019 B 102019 C 1020191 D 102019 2020 Câu 18: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;  2;  2), B(2; 2; 1) Tập hợp điểm M thỏa mãn OM OA,   OM OB,  uuur uur uuur uur mặt phẳng có phương trình A 4x y 3z0 B x4y3z0 C 3x4y3z0 D x 4y 3z0 Câu 19: Cho hàm số   2 1           x khi x f x mx mx khi x với m tham số thực Tập hợp giá trị m để hàm số liên tục x1 là A  1 B 0;1 C  D  0 Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình 2 81 3 16         x (14)Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi H, K hình chiếu vng góc của A lên đường thẳng SB SD Biết HAK · 40 0 Góc hai mặt phẳng (SBC) (SCD) A 200 B 800 C 500 D 400 K H D C B A S Câu 22: Cho hình nón có góc đỉnh 800 Góc đường thẳng chứa đường sinh mặt phẳng chứa đường tròn đáy A 100 B 800 C 500 D 400 Câu 23: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho A2;0;1 , B0;5;   Tích vơ hướng hai véc tơ OA  OB A 2 B 2 C 1 D 1 Câu 24: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu         2 2 S : x 2  y 1  z 2 9 điểm M thay đổi mặt cầu Giá trị lớn độ dài đoạn thẳng OM A 3 B 9 C 12 D 6 Câu 25: Cho a,b,a b hàm số y = f(x) thỏa mãn f ' x x5 x, f  0 0. Khẳng định sau đúng? A   7 42    b a b a f x dx B   6 6    b a b a f x dx C   6 6    b a f x dx b a D   5    b a f x dx b a Câu 26: Một vật rơi tự theo phương trình 2 ,  s gt g9,8 /m s gia tốc trọng trường.2 Giá trị gần vận tốc tức thời chuyển động thời điểm t 4sA 19, /m s B 9,8 /m s C 29, /m s D 39, /m s Câu 27: Cho hai hình trụ có bán kính đường trịn đáy R R1, và chiều cao h h Nếu1, hai hình trụ có thể tích 9  h h tỉ số 1 R R A 9 B 9 4 C 3 D 3 Câu 28: Cho hàm số y a có đồ thị hình bên Giá trị a làx A log 32 B 2 (15)Câu 29: Một phễu gồm phần có dạng hình trụ, bán kính đáy bằng Rvà phần cịn lại có dạng hình nón, chiều cao 2R Phễu chứa nước có mực nước đến sát đáy hình nón Người ta thả vào một vật hình cầu kim loại vào đặt vừa khít hình nón (hình bên) Chiều cao cột nước dâng lên theo A 32 3(1 5) R B 8 3(1 5) R C 16 3(1 5) R D 4 3(1 5) R Câu 30: Khẳng định khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng vng góc với nhau B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng khơng vng góc với nhau Câu 31: Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2 1   x y x A B 2 C D 1 Câu 32: Cho hàm số y cos4x có nguyên hàm F( x ). Khẳng định sau đúng? A 1 (0) 8         FF B (0)         FF C (0)         FF D 1 (0) 8          FF Câu 33: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị hình bên Hàm số cho đồng biến khoảng A  ;0 B  ;1 C 0;  D   ; 1 Câu 34: Cho a,b,a b hàm số y = F(x)là nguyên hàm hàm số y sin x. Khẳng định nào sau đây đúng? A   ' sin sin b a F x dxbaB     ' sin sin b a F x dx baC     ' cos cos b a F x dx baD   ' cos cos b a F x dxbaCâu 35: Số nghiệm âm phương trình log x  0 A 2 B 3 C 1 D 4 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có tam giác SAC cạnh a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng A 3 3 a B 3 3 4 a C 3 6 a D 3 12 a Câu 37: Số số nguyên m để hàm số y3sinx4cosx  m 6xđồng biến tập số thực (16)Câu 38: Cho hàm số yf x  có đồ thị hình bên đạo hàm f x'  liên tục ¡ Giá trị biểu thức   1 ' f x dx A 1 B 2 C 4 D 0 Câu 39: Nếu cấp số nhân un có công bội q 1 , 2 uu  thì A q 2 B q   2; 2 C q 2 D 1 q  Câu 40: Tập hợp số thực m để phương trình   ln xmx 2019 lnx có nghiệm A  1 B  C  0 D Câu 41: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz qua điểm I1; 2;3có phương trình là A z 0 B 2x y 0 C y 0 D x 1 Câu 42: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A 3; 4;0 , B 3;0; , C 0; 3;          Trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC qua điểm điểm sau đây? A N(0;0;2) B P(3;0;0) C M(1; 2; 0) D O(0;0;0) Câu 43: Cho hàm số yf x  có đạo hàm ¡ có bảng biến thiên hình bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt giá trị lớn 3 B Hàm số đạt cực tiểu điểm x C Hàm số đạt cực tiểu điểm x1 D Hàm số đạt cực đại điểm x3 Câu 44: Cho hàm số y=f(x) liên tục R có đồ thị như hình bên Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số   1   y f x A 4 B 3 C 2 D 1 Câu 45: Xét khẳng định sau i)Nếu a2019 ax 2019x   x ii)Nếu a2019 bab2019 b iii)Nếu a2019 logbalog 2019b  b 0,b1 Số khẳng định khẳng định A 1 B C 2 D 3 Câu 46: Tập hợp số thực m để hàm số   2 6 9 1 3 x     y mx m x (17)A ¡ B ¡ \ 3  C ¡ \ 3 D ¡ \3;3 Câu 47: Cho tập hợp A0;1;2;3; 4;5;6  Số số có chữ số abcde thỏa mãn điều kiện a, b, c, d, e thuộc A a b c d e    A C57 C46 B 5 A C 5! D C Câu 48: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD có A1;0;1 , B1;2;1 , C0; 1;2   Tọa độ điểm D A 2; 3; 2  B 2;3;0 C 0;3; 1  D 0; 3;1  Câu 49: Giới hạn   2 1 lim n n n n         A 2 B  C D 0 Câu 50: Trong khơng gian tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I 2; 3; 4    bán kính A       2 2 x 2  y 3  z 4 4 B x 2 2y 3 2z 4 2 16 C       2 2 x 2  y 3  z 4 4 D x 2 2y 3 2z 4 2 16 - HẾT -TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 2MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 524 Họ, tên thí sinh: Câu 1: Số số nguyên m để hàm số y3sinx4cosx  m  6xđồng biến tập số thực A 4 B 1 C 2 D 3 Câu 2: Cho hàm số yf x( ) xác định ¡ \ 9  thỏa mãn     '( ) \ , 2, 9      f x x f x ¡  10 2 f Giá trị biểu thức f    6 12f A ln 42  B.4 C.0 D.ln 32 Câu 3: Tung súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp Gọi A biến cố ‘tổng số chấm xuất hiện hai lần tung số nhỏ 10’ Xác suất biến cố A A 6 B. 31 36 C. 32 36 D 5 Câu 4: Cho tập hợp A0;1;2;3; 4;5;6  Số số có chữ số abcde thỏa mãn điều kiện a, b, c, d, e thuộc A a b c d e    A C57 C46 B 5 A C 5! D. 7 C Câu 5: Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2   x y x A B 2 C 0 D 1 Câu 6: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz) qua điểm 4; 5;7  K có phương trình A.y 5 0 B.7y5z0 C x 4 0 D z 7 0 Câu 7: Giới hạn lim 7     x x x A 5 8 B 15 C 4 7 D 1 Câu 8: Tập hợp số thực m để phương trình   ln xmx 2019 lnx (18)A  1 B C  D  0 Câu 9: Một người gửi tiết kiệm 300 triệu với lãi suất 5% năm lãi hàng năm nhập vào vốn. Sau năm người nhận số tiền lớn 450 triệu? A 10(năm) B 11(năm) C 8(năm) D 9(năm) Câu 10: Cho hàm số yf x có đạo hàm ¡ có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A     ' ' 0,5          f f B     ' ' 0,5          f f C     ' ' 0,5          f f D     ' ' 0,5          f f Câu 11: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu         2 2 S : x 2  y 1  z 2 9 điểm M thay đổi mặt cầu Giá trị lớn độ dài đoạn thẳng OM A B.9 C.12 D 3 Câu 12: Cho tứ diện ABCD có AB=AC=AD= a, BAC· 60 ,0 CAD· 60 ,0 · 900  DAB Khoảng cách hai đường thẳng AC BD là A a 2 B a 2 C a 30 10 D a 2 D C B A Câu 13: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A 3; 4;0 , B 3;0; , C 0; 3;          Trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC qua điểm điểm sau đây? A N(0;0;2) B O(0;0;0) C M(1; 2; 0) D P(3;0;0) Câu 14: Nếu số hữu tỉ ,a b thỏa mãn   0 3    aex b dx e thì giá trị biểu thức a b A 7 B 9 C 10 D 8 Câu 15: Một bóng đá có dạng hình cầu bán kính 12cm Diện tích mặt ngồi bóng là A   2 576 3 cmB   2 144 cm C   2 576 cm D   2 576 cm Câu 16: Khẳng định khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng vng góc với nhau B Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau C Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với đường thẳng khơng vng góc với nhau D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau Câu 17: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho A2;0;1 , B0;5;   Tích vơ hướng hai véc tơ OA  OB A 2 B 1 C 2 D 1 Câu 18: Cho hàm số   2 1           x khi x f x mx mx khi x với m tham số thực Tập hợp giá trị m để hàm số liên tục x1 A  1 B 0;1 C  D  0 Câu 19: Giá trị biểu thức 2019 k k 2019 k A C   (19)Câu 20: Cho hình nón có góc đỉnh 800 Góc đường thẳng chứa đường sinh mặt phẳng chứa đường tròn đáy A 800 B 400 C 500 D 100 Câu 21: Cho a,b,a b hàm số y = F(x)là nguyên hàm hàm số y sin x. Khẳng định nào sau đúng? A     ' sin sin b a F x dx baB   ' cos cos b a F x dxbaC   ' sin sin b a F x dxbaD     ' cos cos b a F x dx baCâu 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi H, K hình chiếu vng góc A lên đường thẳng SB SD Biết ·HAK 40 0 Góc hai mặt phẳng (SBC) (SCD) A 500 B 400 C 200 D 800 K H D C B A S Câu 23: Cho hàm số y a có đồ thị hình bên Giá trị a làx A log 32 B 2 C log 23 D 3 Câu 24: Cho a,b,a b hàm số y = f(x) thỏa mãn f ' x x5 x, f  0 0. Khẳng định sau đúng? A   7 42    b a b a f x dx B   6 6    b a b a f x dx C   6 6    b a f x dx b a D   5    b a f x dx b a Câu 25: Một phễu gồm phần có dạng hình trụ, bán kính đáy Rvà phần cịn lại có dạng hình nón, chiều cao 2R Phễu chứa nước có mực nước đến sát đáy hình nón Người ta thả vào một vật hình cầu kim loại vào đặt vừa khít hình nón (hình bên) Chiều cao cột nước dâng lên theo A 32 3(1 5) R B 8 3(1 5) R C 16 3(1 5) R D 4 3(1 5) R (20)Câu 27: Giới hạn   2 1 lim n n n n         A 2 B  C 1 D 0 Câu 28: Một ôtô chạy với vận tốc 9m s/  người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v t  3t9m s/ , t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, tơ cịn di chuyển mét? A 10,5m B 12,5m C 11,5m D 13,5m Câu 29: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = 3, tam giác A’BC có diện tích mặt phẳng (A’BC) tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ cho A 9 B 18 C 36 D 12 Câu 30: Tập nghiệm bất phương trình 2 81 3 16         x A 2; 2 B 2; C   ; 2  2; D   ; 2 Câu 31: Cho hàm số y cos4x có nguyên hàm F( x ). Khẳng định sau đúng? A 1 (0) 8         FF B (0)         FF C (0)         FF D 1 (0) 8          FF Câu 32: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị hình bên Hàm số cho đồng biến khoảng A  ;0 B  ;1 C 0;  D   ; 1 Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có tam giác SAC cạnh a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng A 3 a B 3 3 a C 3 12 a D 3 6 a Câu 34: Nền nhà tầng hội trường có độ cao 0,8 mét so với mặt đất Từ nhà tầng lên nền nhà tầng có cầu thang 19 bậc, độ cao (so với mặt đất) bậc theo thứ tự lập thành cấp số cộng  un có 19 số hạng, u1 0,95;d0,15(đơn vị m) Độ cao bậc thứ so với mặt đất là A 2, 4m B 2m C 1,8m D 2, 2m Câu 35: Nếu cấp số nhân un có cơng bội q 1 , 2 uu  thì A q 2 B q 2 C q   2; 2 D 1 q  Câu 36: Một vật rơi tự theo phương trình 2 ,  s gt g9,8 /m s gia tốc trọng trường.2 Giá trị gần vận tốc tức thời chuyển động thời điểm t 4slà (21)Câu 37: Cho hàm số yf x  có đồ thị hình bên đạo hàm f x'  liên tục ¡ Giá trị biểu thức   1 ' f x dx A 1 B 0 C 4 D 2 Câu 38: Cho hai hình trụ có bán kính đường trịn đáy R R1, và chiều cao h h Nếu1, hai hình trụ có thể tích 9  h h tỉ số 1 R R A 3 B 4 9 C 9 4 D 3 Câu 39: Hàm số sau có tập xác định ¡ ? A 2x y  B yln x C y x D 1  x y e Câu 40: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz qua điểm I1; 2;3có phương trình là A z 0 B 2x y 0 C y 0 D x 1 0 Câu 41: Xét khẳng định sau i)Nếu a2019 ax 2019x   x ii)Nếu a2019 bab2019 b iii)Nếu a2019 logbalog 2019b  b 0,b1 Số khẳng định khẳng định A B 1 C D 2 Câu 42: Cho hàm số yf x  có đạo hàm ¡ có bảng biến thiên hình bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt giá trị lớn 3 B Hàm số đạt cực tiểu điểm x C Hàm số đạt cực tiểu điểm x1 D Hàm số đạt cực đại điểm x3 Câu 43: Cho hàm số y=f(x) liên tục R có đồ thị như hình bên Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số   1   y f x A 4 B 3 C 2 D 1 Câu 44: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD có A1;0;1 , B1;2;1 , C0; 1;2   Tọa độ điểm D là (22)Câu 45: Tập hợp số thực m để hàm số   2 6 9 1 3 x     y mx m x có cực trị là A ¡ B ¡ \ 3  C ¡ \ 3 D ¡ \3;3 Câu 46: Hàm số hàm số sau có đồ thị phù hợp với hình bên? A 1    x y x B 1    x y x C 1    x y x D 1    x y x Câu 47: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;  2;  2), B(2; 2; 1) Tập hợp điểm M thỏa mãn OM OA,   OM OB,  uuur uur uuur uur mặt phẳng có phương trình A x 4y 3z0 B x4y3z0 C 3x4y3z0 D 4x y 3z0 Câu 48: Trong khơng gian tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I 2; 3; 4    bán kính A       2 2 x 2  y 3  z 4 4 B x 2 2y 3 2z 4 2 16 C       2 2 x 2  y 3  z 4 4 D x 2 2y 3 2z 4 2 16 Câu 49: Cho hàm số y = f(x)có đạo hàm hàm liên tục  thỏa mãn     2 0 f ' x dx 45,f 0 3  Giá trị biểu thức f(2) A 135 B 48 C 42 D 15 Câu 50: Số nghiệm âm phương trình log x  0 A 3 B 2 C 4 D 1
- Xem thêm -

Xem thêm: [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

Hình ảnh liên quan

bảng biên thiên như hình bên. Khăng định nào sau đây là ta) " l - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

bảng bi.

ên thiên như hình bên. Khăng định nào sau đây là ta) " l Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 10: Cho hình chĩp đều S.ABCD cĩ tam giác SAC đều cạnh a. Thể tích của khối chĩp S.ABCD là - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

10: Cho hình chĩp đều S.ABCD cĩ tam giác SAC đều cạnh a. Thể tích của khối chĩp S.ABCD là Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 32: Cho hàm số 7 —#' cĩ đề thị như hình bên. Giá trị - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

32: Cho hàm số 7 —#' cĩ đề thị như hình bên. Giá trị Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 49: Cho hàm số =⁄ (x) cĩ đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho #† - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

49: Cho hàm số =⁄ (x) cĩ đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho #† Xem tại trang 6 của tài liệu.
gĩc với mặt phăng (ABCD). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuơng - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

g.

ĩc với mặt phăng (ABCD). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuơng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 5: Cho hình chĩp S.ABCD cĩ đáy là hình chữ nhật, SA vuơng - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

5: Cho hình chĩp S.ABCD cĩ đáy là hình chữ nhật, SA vuơng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 14: Cho hai hình trụ cĩ bán kính đường trịn đáy lần lượt là '“*Š và chiều cao lần lượt là '”2' Nếu - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

14: Cho hai hình trụ cĩ bán kính đường trịn đáy lần lượt là '“*Š và chiều cao lần lượt là '”2' Nếu Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 22: Cho hàm số Ý —#' cĩ đồ thị như hình bên. Giá trị của a là - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

22: Cho hàm số Ý —#' cĩ đồ thị như hình bên. Giá trị của a là Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 37: Cho hình nĩn cĩ gĩc ở đỉnh băng 80. Gĩc giữa đường thăng chứa 1 đường sinh và mặt phăng - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

37: Cho hình nĩn cĩ gĩc ở đỉnh băng 80. Gĩc giữa đường thăng chứa 1 đường sinh và mặt phăng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 48: Cho hàm sơ cĩ đơ thị như hình bên. Hàm sơ đã cho - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

48: Cho hàm sơ cĩ đơ thị như hình bên. Hàm sơ đã cho Xem tại trang 11 của tài liệu.
hình bên? ị - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

hình b.

ên? ị Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu I1: Cho hàm số 7 =/tz) cĩ đạo hàm trên Ì và cĩ đồ thị như hình † bên. Khăng định nào sau đây là đúng? - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

I1: Cho hàm số 7 =/tz) cĩ đạo hàm trên Ì và cĩ đồ thị như hình † bên. Khăng định nào sau đây là đúng? Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 12: Tất cả các học sinh của lớp 10A1 đều học giỏi ít nhất một trong hai mơn Tốn hoặc Tiêng Anh. - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

12: Tất cả các học sinh của lớp 10A1 đều học giỏi ít nhất một trong hai mơn Tốn hoặc Tiêng Anh Xem tại trang 13 của tài liệu.
gĩc với mặt phăng (ABCD). Gọi H, K lần lượt là hình chiểu vuơng gĩc - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

g.

ĩc với mặt phăng (ABCD). Gọi H, K lần lượt là hình chiểu vuơng gĩc Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 21: Cho hình chĩp S.ABCD cĩ đáy là hình chữ nhật, SA vuơng - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

21: Cho hình chĩp S.ABCD cĩ đáy là hình chữ nhật, SA vuơng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 29: Một cái phễu gồm một phần cĩ dạng hình trụ, bán kính đáy băng # và phần cịn lại cĩ dạng hình nĩn, chiều cao băng 2# - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

29: Một cái phễu gồm một phần cĩ dạng hình trụ, bán kính đáy băng # và phần cịn lại cĩ dạng hình nĩn, chiều cao băng 2# Xem tại trang 15 của tài liệu.
cĩ mực nước đến sát đáy hình nĩn. Người ta thả vào một một vật hình cầu - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

c.

ĩ mực nước đến sát đáy hình nĩn. Người ta thả vào một một vật hình cầu Xem tại trang 15 của tài liệu.
Câu 38: Cho hàm số Ÿ “(®” œø đỏ thị như hình bên và đạo hàm Ý (x) " - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

38: Cho hàm số Ÿ “(®” œø đỏ thị như hình bên và đạo hàm Ý (x) " Xem tại trang 16 của tài liệu.
Câu 48: Trong khơng gian tọa độ Oxyz, cho hình bình hành 48CÐ cĩ 4E), 8É 1:2:1),CÁ0;- 1:2). - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

48: Trong khơng gian tọa độ Oxyz, cho hình bình hành 48CÐ cĩ 4E), 8É 1:2:1),CÁ0;- 1:2) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 10: Cho hàm số 7 =/0) cĩ đạo hàm trên Ì và cĩ đồ thị như hình bên. - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

10: Cho hàm số 7 =/0) cĩ đạo hàm trên Ì và cĩ đồ thị như hình bên Xem tại trang 18 của tài liệu.
Câu 22: Cho hình chĩp S.ABCD) cĩ đáy là hình chữ nhật, 5A vuơng gĩc với - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

22: Cho hình chĩp S.ABCD) cĩ đáy là hình chữ nhật, 5A vuơng gĩc với Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 32: Cho hàm số y=f(x) cĩ đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến + - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

32: Cho hàm số y=f(x) cĩ đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến + Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 37: Cho hàm số ” =/tz) cĩ đồ thị như hình bên và đạo hàm /4) ?Í - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

u.

37: Cho hàm số ” =/tz) cĩ đồ thị như hình bên và đạo hàm /4) ?Í Xem tại trang 21 của tài liệu.
đơ thị phù hợp với hình bên? ¡ - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

th.

ị phù hợp với hình bên? ¡ Xem tại trang 22 của tài liệu.