0

bài tập CLC Đếm số từ ‘Pascal’ (không phân biệt chữ thường, chữ in) trong câu

1 579 1
  • bài tập CLC Đếm số từ ‘Pascal’ (không phân biệt chữ thường, chữ in) trong câu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 14:20

Đếm số từ ‘Pascal’ (không phân biệt chữ thường, chữ in) trong câu Private Sub Command1_Click() Text1.Enabled = True End Sub Private Sub Command2_Click() Dim s As String * 50 Dim i s = Text1.Text i = InStr(1, s, "Pascal", 1) Do While i > 0 dem = dem + 1 i = i + 6 i = InStr(i, s, "Pascal", 1) Loop Text2.Text = " Trong cau nhap co " & Str(dem) & " tu 'Pascal'" End Sub Private Sub Form_Load() Text1.Enabled = False End Sub . Đếm số từ ‘Pascal’ (không phân biệt chữ thường, chữ in) trong câu Private Sub Command1_Click() Text1.Enabled. 1 i = i + 6 i = InStr(i, s, "Pascal", 1) Loop Text2.Text = " Trong cau nhap co " & Str(dem) & " tu 'Pascal'"
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập CLC Đếm số từ ‘Pascal’ (không phân biệt chữ thường, chữ in) trong câu, bài tập CLC Đếm số từ ‘Pascal’ (không phân biệt chữ thường, chữ in) trong câu,