0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngành nghề của sinh viên hệ cao đẳng – trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội

118 44 0
  • (Luận văn thạc sĩ) đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngành nghề của sinh viên hệ cao đẳng – trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thị Thanh ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – Năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thị Thanh ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Đức Ngọc Hà Nội – Năm 2013 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ……4 LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .6 DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU 12 Lý chọn đề tài 12 Mục đích nghiên cứu đề tài 13 Giới hạn nghiên cứu đề tài 13 Câu hỏi nghiên cứu/giả thuyết nghiên cứu 14 Khách thể đối tượng nghiên cứu 14 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 15 6.1 Dạng thiết kế nghiên cứu 15 6.2 Phương pháp thu thập thông tin 15 6.3 Cơng cụ thu thập xử lí thơng tin 15 6.4 Quy trình chọn mẫu nghiên cứu 15 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN 16 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 16 1.1.1 Lựa chọn ngành nghề học tập tính chất 16 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngành nghề sinh viên Trường CĐN CN HN 17 1.1.2.1 Con người .17 1.1.2.2 Phương tiện thông tin đại chúng 19 1.1.2.3 Yếu tố xã hội 19 1.1.2.4 Các khái niệm 23 1.1.2.4.1 Tính cách 23 1.1.2.4.2 Chọn ngành 23 1.1.2.4.3 Ngành học 23 1.1.2.4.4 Hướng nghiệp 24 1.1.2.4.5 Tư vấn hướng nghiệp 25 1.2 TỔNG QUAN 26 1.2.1 Các nghiên cứu giới 26 1.2.2 Các nghiên cứu nước 28 Chương TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 32 2.1.1 Khó khăn mẫu nghiên cứu trình đánh giá 32 2.1.2 Biện pháp khắc phục .33 2.2 MẪU NGHIÊN CỨU .34 2.2.1 Quy trình chọn mẫu .34 2.2.2 Cách thức chọn mẫu .34 2.2.3 Số lượng mẫu 35 2.3 NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU .37 2.3.1 Nội dung nghiên cứu .37 2.3.2 Tiến trình nghiên cứu 37 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 39 2.4.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi 39 2.4.3 Phương pháp thống kê toán học sử dụng phần mềm phân tích số liệu 39 2.5 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 40 2.6 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO .40 2.6.1 Giai đoạn điều tra thử nghiệm 40 2.6.1.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha .40 2.6.1.2 Mô hình Rasch .44 2.6.2 Giai đoạn điều tra thức 48 2.6.2.1 Số liệu tiến hành điều tra 48 2.6.2.2 Phân tích số liệu điều tra 48 Chương CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN .58 3.1 BỨC TRANH CHUNG VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 58 3.1.1 Yếu tố người 58 3.1.1.1 Bản thân 58 3.1.1.2 Người thân .60 3.1.1.3 Các mối quan hệ cộng đồng xã hội 61 3.1.2 Yếu tố thông tin đại chúng 62 3.1.3 Yếu tố xã hội 64 3.1.3.1 Nghề nghiệp 65 3.1.3.2 Nhu cầu thị trường 72 3.1.3.3 Nhà trường .67 3.2 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 68 3.2.1 Yếu tố người 68 3.2.1.1 Bản thân 68 3.2.1.2 Người thân .73 3.2.1.3 Các mối quan hệ cộng đồng xã hội 77 3.2.2 Yếu tố thông tin đại chúng 81 3.2.3 Yếu tố xã hội 84 3.2.3.1 Nghề nghiệp 84 3.2.3.2 Nhu cầu thị trường 88 3.2.3.3 Nhà trường .91 TIỂU KẾT CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 98 Kết luận 98 Đề xuất .99 Hạn chế nghiên cứu………………………………………………… .98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 PHỤ LỤC 105 PHỤ LỤC 106 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG CĐ Cao đẳng CĐN CN HN Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu ĐBCL & QLKH Đảm bảo chất lượng & Quản lý Khoa học ĐH Đại học ĐT & QL HSSV Đào tạo & Quản lý học sinh sinh viên ĐTB Điểm trung bình HS Học sinh HSSV Học sinh sinh viên KHXH Khoa học xã hội SV Sinh viên SVTN Sinh viên tốt nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng XH Xã hội DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Tổng quan hướng nghiệp 23 1.2 Mơ hình mã Holland 24 1.3 Tam giác hướng nghiệp K Platonov 25 2.1 Kết ước tính phù hợp thống kê thử nghiệm 43 2.2 Kết ước tính trường hợp thử nghiệm 43 2.3 Sự phù hợp câu hỏi bảng hỏi thử nghiệm 45 2.4 Kết ước tính phù hợp thống kê thức 52 2.5 Kết ước tính trường hợp thức 52 2.6 Sự phù hợp câu hỏi bảng hỏi thức 54 3.1 Điểm trung bình chung yếu tố người Thống kê ảnh hưởng yếu tố thân định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố người thân định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố mối quan hệ cộng đồng xã hội định chọn nghề học sinh 56 3.5 Điểm trung bình chung yếu tố thông tin đại chúng 61 3.6 Thống kê ảnh hưởng yếu tố thông tin đại chúng định chọn nghề học sinh 61 3.7 Điểm trung bình chung yếu tố xã hội 62 3.8 Thống kê ảnh hưởng yếu tố nghề nghiệp định chọn nghề học sinh 63 3.9 Thống kê ảnh hưởng yếu tố nhu c u thị trường định chọn nghề học sinh 64 3.10 Thống kê ảnh hưởng yếu tố nhà trường định chọn nghề học sinh 65 3.2 3.3 3.4 57 59 60 DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Phân bố khách thể nghiên cứu theo đặc điểm khối ngành 33 2.2 Phân bố khách thể nghiên cứu theo giới tính 34 2.3 Phân bố khách thể nghiên cứu theo năm sinh viên 34 2.4 Độ tin cậy thang đo thành ph n yếu tố người bảng hỏi thử nghiệm 39 2.5 Độ tin cậy thang đo thành ph n yếu tố thông tin đại chúng bảng hỏi thử nghiệm 40 2.6 Độ tin cậy thang đo thành ph n yếu tố xã hội bảng hỏi thử nghiệm 41 2.7 Thống kê số lượng sinh viên điều tra thức 46 2.8 Độ tin cậy thang đo thành ph n yếu tố người bảng hỏi thức 48 2.9 Độ tin cậy thang đo thành ph n yếu tố thông tin đại chúng bảng hỏi thức 49 2.10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Độ tin cậy thang đo thành ph n yếu tố xã hội bảng hỏi thức Thống kê ảnh hưởng yếu tố thân định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố người thân định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố mối quan hệ cộng đồng xã hội định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố thông tin đại chúng định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố nghề nghiệp định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố nhu c u thị trường định chọn nghề học sinh Thống kê ảnh hưởng yếu tố nhà trường định chọn nghề học sinh Kết thống kê yếu tố thân xét đến đặc điểm ngành học Kết thống kê yếu tố thân xét đến năm sinh viên Kết thống kê yếu tố thân xét đến giới tính Kết thống kê yếu tố người thân xét đến đặc điểm ngành học Kết thống kê yếu tố người thân xét đến năm sinh 50 106 106 107 107 108 108 109 66 68 70 71 73 Bảng 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 Tên bảng viên Kết thống kê yếu tố người thân xét đến giới tính Kết thống kê yếu tố mối quan hệ cộng đồng xã hội xét đến đặc điểm ngành học Kết thống kê yếu tố mối quan hệ cộng đồng xã hội xét đến năm sinh viên Kết thống kê yếu tố mối quan hệ cộng đồng ngồi xã hội xét đến giới tính Kết thống kê yếu tố thông tin đại chúng xét đến đặc điểm ngành học Kết thống kê yếu tố thông tin đại chúng xét đến năm sinh viên Kết thống kê yếu tố thông tin đại chúng xét đến giới tính Kết thống kê yếu tố nghề nghiệp xét đến đặc điểm ngành học Kết thống kê yếu tố nghề nghiệpkhi xét đến năm sinh viên Kết thống kê yếu tố nghề nghiệp xét đến giới tính Kết thống kê yếu tố nhu c u thị trường xét đến đặc điểm ngành học Kết thống kê yếu tố nhu c u thị trường xét đến năm sinh viên Kết thống kê yếu tố nhu c u thị trường xét đến giới tính Kết thống kê yếu tố nhà trường xét đến đặc điểm ngành học Kết thống kê yếu tố yếu tố nhà trường xét đến năm sinh viên Kết thống kê yếu tố nhà trường xét đến giới tính Trang 74 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 91 93 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đóng vai trị quan trọng trình phát triển đất nước, tiền đề cho phát triển nguồn nhân lực tảng để phát triển kinh tế nhanh bền vững Giáo dục mang đến cho người tri thức vô hữu ích, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp giúp tăng thu nhập cho người lao động Một thực tế cho thấy, giáo dục nước nhà gặp nhiều khó khăn bất cập chưa tìm hướng giải Chương trình giảng dạy trường CĐ, ĐH đơi q tải với HSSV, có số mơn đào tạo chưa thích hợp với chương trình học, số ngành đào tạo xong SV tốt nghiệp trường khơng biết làm Điều dẫn đến việc chương trình đào tạo đào tạo, SVTN trường thất nghiệp làm không chuyên môn đào tạo Giáo dục chưa đôi với thực tiễn Kết cho thấy thực trạng thừa th y thiếu thợ ngành đào tạo chưa đáp ứng nhu c u lao động xã hội Một nguyên nhân gây thực trạng việc định hướng nghề nghiệp cho người học trước bước vào ĐH, CĐ chưa phổ biến rộng rãi Việc chọn trường, chọn ngành thi tuyển vào Đại học – Cao đẳng tồn vấn đề bất cập nắm nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường, chọn ngành học sinh THPT lên đến CĐ ĐH, từ có biện pháp tư vấn cho phù hợp để việc chọn trường, chọn ngành học sinh phù hợp với nhu c u lao động xã hội Đứng trước ngưỡng cửa vào đại học, h u hết học sinh phân vân lựa chọn trường ngành nghề để học tập nghề nghiệp yếu tố quan trọng định tương lai người Trong q trình chọn nghề có nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến lựa chọn học sinh sinh viên Theo kết khảo sát Viện Tâm lý học cho thấy đa số học sinh THPT có suy nghĩ lựa chọn ngành nghề sau tốt nghiệp THPT Một số học sinh sinh viên nhờ đến trợ giúp tư vấn gia đình, th y cơ, bạn bè Số khác lại theo ý kiến chủ quan cá nhân băn khoăn lựa chọn nên nhiều 12 PHỤ LỤC Độ tin cậy bảng hỏi thử nghiệm Cronbach's Alpha ,934 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted q1 103,57 699,711 ,243 ,934 q2 104,07 702,457 ,262 ,934 q3 103,90 701,885 ,290 ,934 q4 104,56 675,773 ,603 ,931 q5 104,74 687,063 ,436 ,933 q6 104,24 679,436 ,507 ,932 q7 103,90 680,661 ,477 ,932 q8 104,49 698,761 ,228 ,935 q9 105,19 694,246 ,461 ,933 q10 104,79 698,375 ,297 ,934 q11 104,97 693,253 ,389 ,933 q12 104,97 691,671 ,440 ,933 q13 104,68 688,312 ,452 ,933 q14 104,87 687,191 ,474 ,932 q15 104,87 688,057 ,591 ,932 q16 104,93 680,368 ,607 ,931 q17 105,21 691,897 ,532 ,932 q18 104,69 696,694 ,343 ,933 q19 104,50 679,567 ,593 ,931 q20 104,57 674,875 ,683 ,931 q21 104,79 684,405 ,540 ,932 q22 103,62 687,076 ,481 ,932 q23 103,40 687,825 ,553 ,932 q24 104,40 682,780 ,546 ,932 q25 103,81 684,097 ,551 ,932 q26 104,85 688,933 ,452 ,933 q27 104,54 683,953 ,444 ,933 q28 103,75 684,757 ,403 ,933 q29 103,69 691,082 ,431 ,933 q30 103,46 688,550 ,553 ,932 q31 104,22 688,443 ,485 ,932 q32 103,62 686,717 ,445 ,933 q33 103,38 685,822 ,493 ,932 q34 103,69 685,918 ,514 ,932 q35 103,35 685,396 ,549 ,932 q36 103,49 682,403 ,562 ,932 q37 103,22 682,772 ,544 ,932 q38 103,28 688,025 ,451 ,933 q39 103,25 680,220 ,672 ,931 q40 103,99 678,851 ,582 ,931 q41 103,68 678,909 ,576 ,932 q42 103,91 689,276 ,370 ,933 q43 103,91 688,589 ,415 ,933 q44 103,99 680,134 ,518 ,932 q45 104,32 682,550 ,456 ,933 106 N of Items 45 PHỤ LỤC Bảng 3.1: Thống kê ảnh hưởng yếu tố thân định chọn nghề học sinh TT Yếu tố thân ĐTB Thứ bậc Có hứng thú với ngành nghề lựa chọn 3,07 Có khiếu ngành nghề lựa chọn Có học lực vừa đủ để học nghề lựa chọn Muốn có nghề bạn bè lựa chọn 2,47 2,88 2,00 Tùy chọn (do thông tin chọn ngành/trường khác; biết nhiều thông tin…) 1,91 Có ngoại hình phù hợp với nghề lựa chọn 2,21 Điều kiện sức khỏe để học nghề lựa chọn 2,74 Điểm trung bình chung 2,47 Bảng 3.2: Thống kê ảnh hưởng yếu tố người thân định chọn nghề học sinh TT 10 11 12 13 Yếu tố người thân Không ảnh hư ng (%) C ảnh hư ng (%) Ảnh hư ng nhiều (%) ĐTB Thứ bậc 55,9 21,8 22,0 2,41 87,8 5,5 5,0 1,38 76,1 12,2 11,5 1,80 85,6 7,5 5,8 1,44 82,6 10,2 6,5 1,54 73,6 15,4 10,5 1,83 Bố/mẹ/ anh/chị họ hàng định hướng lựa chọn cho Bố/mẹ/ anh/chị ép buộc, áp đặt lựa chọn Bố/mẹ/ anh/chị làm ngành (thuận lợi cho hội thăng tiến sau này) Có người thân làm việc trường mà bạn lựa chọn Có anh/chị ruột, họ theo học ngành trường mà bạn chọn Hoạt động kinh tế gia đình địi hỏi mà chọn Điểm trung bình chung 107 1,48 Bảng 3.3: Thống kê ảnh hưởng yếu tố mối quan hệ cộng đồng xã hội định chọn nghề học sinh TT 14 15 16 17 Không C Ảnh ảnh ảnh hư ng hư ng hư ng nhiều (%) (%) (%) Yếu tố mối quan hệ cộng đồng xã hội Bạn học khối, lớp rủ chọn Những người bạn theo học ngành nghề khuyên chọn Giáo viên dạy PTTH định hướng khuyên chọn Các chuyên gia tư vấn khuyên chọn Điểm trung bình chung ĐTB Thứ bậc 85,1 9,9 4,8 1,51 75,9 16,1 7,6 1,78 84,8 10,9 3,8 1,49 86,0 8,3 5,2 1,44 1,55 Bảng 3.4: Thống kê ảnh hưởng yếu tố thông tin đại chúng định chọn nghề học sinh Không C Ảnh ảnh ảnh hư ng Thứ TT Yếu tố thông tin đại chúng ĐTB hư ng hư ng nhiều bậc (%) (%) (%) 18 19 20 21 Các thông tin truyền hình, truyền Các thơng tin Internet Các thơng tin báo chí Thơng qua hội chợ việc làm Điểm trung bình chung 108 70,7 19,9 9,0 1,93 69,1 73,4 80,1 21,2 19,5 12,4 9,4 6,6 7,1 1,84 1,98 1,81 1,64 Bảng 3.5: Thống kê ảnh hưởng yếu tố nghề nghiệp định chọn nghề học sinh TT 22 23 24 25 26 27 28 Yếu tố nghề nghiệp Tạo hội cho cá nhân đóng góp sức cho xã hội Triển vọng phát triển ngành nghề tương lai Sự ưu đãi nhóm ngành Chính phủ Ngành nghề có thu nhập Tính nhàn hạ công việc Cơ hội làm việc g n nhà Cơ hội xin việc dễ dàng sau Điểm trung bình chung Không ảnh hư ng (%) C Ảnh ảnh hư ng ĐTB hư ng nhiều (%) (%) Thứ bậc 36,4 37,1 25,4 2,84 26,4 36,2 36,9 3,16 67,3 19,5 12,0 2,03 37,1 65,9 63,0 44,7 36,1 22,5 21,3 29,2 26,0 11,1 14,6 25,7 2,95 2,81 2,03 2,11 2,70 Bảng 3.6: Thống kê ảnh hưởng yếu tố nhu cầu thị trường định chọn nghề học sinh TT 29 30 31 Yếu tố nhu cầu thị trường Nghề nghề thu hút đ u tư Nghề có nhu c u cao nhân lực Nghề có nhiều người thích Điểm trung bình chung Khơng C Ảnh ảnh ảnh hư ng hư ng hư ng nhiều (%) (%) (%) ĐTB Thứ bậc 39,2 32,8 27,5 2,80 29,8 32,8 36,7 3,11 53,6 24,5 21,0 2,44 2,79 109 Bảng 3.7: Thống kê ảnh hưởng yếu tố nhà trường định chọn nghề học sinh TT Yếu tố nhà trường 32 33 34 35 Điều kiện sở vật chất tốt Đội ngũ giáo viên lành nghề Danh tiếng trường Hình thức tuyển sinh hợp lý Thời gian tuyển sinh sau đợt thi đại học Học phí phù hợp với hồn cảnh gia đình Chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao thực tế Thời gian đào tạo phù hợp Có ngành nghề chuyển đổi Có đ u thuận lợi Có hội học liên thơng Vị trí địa lí thuận lợi (trong nội thành, g n nhà…) Cơ hội việc làm trình học tập trường Cơ hội lao động nước sau tốt nghiệp Điểm trung bình chung 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Không C Ảnh ảnh ảnh hư ng Thứ ĐTB hư ng hư ng nhiều bậc (%) (%) (%) 34,6 34,0 31,2 2,93 24,3 33,4 41,8 3,24 31,8 32,5 28,9 2,84 31,4 35,6 32,2 3,00 110 37,2 31,1 31,4 2,89 27,1 29,2 43,4 3,28 20,7 33,6 44,7 3,38 25,0 43,9 41,3 26,0 35,9 28,9 29,7 28,8 38,5 26,8 28,4 44,9 3,20 2,68 2,78 3,30 10 44,5 24,7 29,5 2,71 11 46,7 28,1 24,7 2,63 12 55,6 21,5 22,7 2,40 13 3,17 PHỤ LỤC Item Analysis Results for Observed Responses 10/ 6/12 11: all on (N =1008 L = 45 Probability Level= 50) Item 1: item Infit MNSQ = 1.18 Disc = 34 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 135 13.4 -.22 000 -.77 144 14.3 -.12 000 -.58 397 39.4 -.04 105 -.46 Step Labels Thresholds Error Item 2: item Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 3: item -1.56 13 -1.00 12 179 17.8 16 000 -.28 02 10 64 13 151 15.0 21 000 -.21 2 -.01 332 -.55 209 20.7 -.32 000 -.79 291 28.9 -.09 002 -.50 360 35.7 20 000 -.31 102 10.1 18 000 -.19 39 3.9 11 000 -.22 7 -.02 287 -.50 NA -.43 12 67 15 1.42 18 missing -1.34 09 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 120 11.9 -.25 000 -.86 193 19.1 -.16 000 -.61 442 43.8 01 409 -.43 161 16.0 19 000 -.23 75 7.4 25 000 -.04 17 1.7 02 243 -.34 -.90 12 33 12 1.14 13 -1.66 13 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 497 49.3 -.24 000 -.58 187 18.6 02 239 -.42 161 16.0 04 089 -.38 72 7.1 14 000 -.21 65 6.4 22 000 -.09 26 2.6 06 038 -.27 -.36 11 03 12 45 13 87 15 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels 0 NA Infit MNSQ = 1.20 Disc = 29 Categories Thresholds Error Item 5: item missing Infit MNSQ = 1.05 Disc = 39 Step Labels NA Thresholds Error Item 4: item Infit MNSQ = 1.05 Disc = 38 Categories Step Labels missing missing NA Infit MNSQ = 1.23 Disc = 22 511 50.7 -.20 000 -.55 195 19.3 01 428 -.44 166 16.5 14 000 -.28 53 5.3 08 004 -.29 50 5.0 10 000 -.26 33 3.3 03 175 -.35 111 missing NA Thresholds Error Item 6: item -.31 11 13 12 60 14 98 16 Infit MNSQ = 1.10 Disc = 40 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 421 41.8 -.35 000 -.67 182 18.1 -.02 286 -.45 235 23.3 15 000 -.31 77 7.6 20 000 -.12 81 8.0 21 000 -.11 12 1.2 05 048 -.22 -.59 11 -.17 10 42 11 80 14 Step Labels Thresholds Error Item 7: item Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 291 28.9 -.36 000 -.75 132 13.1 -.12 000 -.59 278 27.6 03 152 -.40 129 12.8 16 000 -.24 165 16.4 35 000 -.08 13 1.3 06 025 -.18 -.89 09 -.56 11 04 10 48 09 116 11.5 20 000 -.21 3 03 189 -.18 Thresholds Error Item 8: item Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 9: item 365 36.2 -.20 000 -.59 198 19.6 -.08 005 -.52 220 21.8 07 012 -.37 106 10.5 11 000 -.29 -.75 09 -.29 11 21 10 64 12 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 796 79.0 -.15 000 -.49 89 8.8 02 304 -.41 55 5.5 12 000 -.22 18 1.8 06 025 -.25 32 3.2 04 087 -.41 18 1.8 10 001 -.09 38 16 54 17 74 18 91 20 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 632 62.7 -.26 000 -.55 135 13.4 02 259 -.41 123 12.2 14 000 -.25 Thresholds Error NA missing NA missing NA Infit MNSQ = 1.21 Disc = 30 Categories Step Labels missing Infit MNSQ = 1.22 Disc = 13 Thresholds Error Item 10: item 10 NA Infit MNSQ = 1.28 Disc = 28 Categories Step Labels Infit MNSQ = 1.07 Disc = 46 Categories Step Labels missing 41 4.1 15 000 -.11 -.11 13 14 12 47 13 67 14 112 75 7.4 17 000 -.17 2 00 457 -.39 missing NA Item 11: item 11 Infit MNSQ = 1.22 Disc = 20 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 785 77.9 -.18 000 -.50 78 7.7 02 221 -.40 76 7.5 12 000 -.24 25 2.5 12 000 -.09 33 3.3 09 001 -.20 11 1.1 02 317 -.39 30 14 45 15 73 16 95 18 Step Labels Thresholds Error Item 12: item 12 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 727 72.1 -.21 000 -.52 106 10.5 01 338 -.41 103 10.2 09 002 -.31 32 3.2 19 000 05 33 3.3 17 000 -.03 7 01 360 -.42 16 13 37 14 73 16 Thresholds Error Item 13: item 13 9 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 582 57.7 -.32 000 -.59 160 15.9 05 055 -.37 155 15.4 15 000 -.27 57 5.7 14 000 -.16 48 4.8 24 000 03 6 04 079 -.16 -.20 11 13 12 58 14 98 16 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 15: item 15 718 71.2 -.20 000 -.51 140 13.9 03 157 -.41 100 9.9 18 000 -.19 23 2.3 11 000 -.12 25 2.5 04 125 -.34 2 06 028 15 16 13 46 15 86 19 1.14 21 Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 564 56.0 -.35 000 -.61 201 19.9 03 181 -.40 162 16.1 24 000 -.19 47 4.7 17 000 -.09 29 2.9 25 000 20 5 -.01 335 -.52 -.25 13 23 12 78 17 1.26 19 Categories missing NA Infit MNSQ = Disc = 113 missing NA 97 43 Thresholds Error Item 16: item 16 NA Infit MNSQ = 1.16 Disc = 20 Categories Step Labels Infit MNSQ = 1.08 Disc = 37 Categories missing 1.04 18 Thresholds Error Item 14: item 14 NA Categories Step Labels Infit MNSQ = 1.13 Disc = 28 Categories Step Labels missing missing NA 96 39 missing Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 17: item 17 714 70.8 -.35 000 -.56 141 14.0 09 002 -.32 110 10.9 27 000 -.09 25 2.5 17 000 05 17 14 51 16 1.06 21 1.51 26 Infit MNSQ = Disc = 13 1.3 14 000 10 5 -.01 390 -.57 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 772 76.6 -.34 000 -.54 95 9.4 09 003 -.31 84 8.3 22 000 -.10 32 3.2 21 000 07 20 2.0 16 000 06 5 -.01 383 -.60 28 14 48 17 83 19 Thresholds Error Item 18: item 18 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 491 48.7 -.34 000 -.62 222 22.0 -.04 123 -.47 201 19.9 25 000 -.20 47 4.7 18 000 -.08 43 4.3 22 000 02 4 02 302 -.37 -.44 11 09 12 71 16 1.08 16 Infit MNSQ = Disc = Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 463 45.9 -.37 000 -.65 234 23.2 -.05 060 -.48 Step Labels Thresholds Error Item 20: item 20 214 21.2 26 000 -.20 -.52 11 05 12 70 15 51 5.1 23 000 01 43 4.3 24 000 06 3 05 071 -.07 NA missing NA 96 44 Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 548 54.4 -.39 000 -.62 192 19.0 01 354 -.43 197 19.5 29 000 -.16 42 4.2 21 000 02 24 2.4 16 000 02 5 07 017 -.01 -.28 09 17 12 91 17 1.38 21 Infit MNSQ = Disc = missing NA 97 42 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial 0 NA 661 65.6 -.34 146 14.5 00 125 12.4 22 42 4.2 20 29 2.9 26 5 05 114 1.10 16 Infit MNSQ = Disc = Item 21: item 21 missing Thresholds Error NA 95 48 Categories Step Labels Infit MNSQ = 1.00 Disc = 42 Thresholds Error Item 19: item 19 missing 1.28 23 Categories Step Labels NA 98 38 Categories Step Labels missing p-value Mean Ability NA NA Step Labels Thresholds Error Item 22: item 22 000 -.57 441 -.43 000 -.16 00 13 31 14 76 16 000 -.01 000 21 049 -.10 1.19 20 Infit MNSQ = Disc = 92 53 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 150 14.9 -.35 000 -.93 217 21.5 -.22 000 -.64 374 37.1 06 026 -.39 152 15.1 26 000 -.15 104 10.3 32 000 -.02 11 1.1 -.02 316 -.54 -.75 11 21 12 88 11 Step Labels Thresholds Error Item 23: item 23 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels -1.53 13 Infit MNSQ = Disc = 92 9.1 -.33 000 -1.06 Thresholds Error Item 24: item 24 -1.88 13 174 17.3 -.25 000 -.72 365 36.2 -.06 023 -.47 225 22.3 23 000 -.23 147 14.6 35 000 -.06 5 00 461 -.43 -.09 10 73 09 Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 462 45.8 -.44 000 -.69 217 21.5 01 348 -.41 197 19.5 21 000 -.23 71 7.0 28 000 02 50 5.0 27 000 08 11 1.1 -.01 412 -.45 -.50 11 01 12 58 13 1.07 15 Thresholds Error Item 25: item 25 Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 181 18.0 -.38 000 -.91 193 19.1 -.17 000 -.60 364 36.1 03 203 -.41 157 15.6 25 000 -.15 105 10.4 34 000 01 8 03 160 -.28 -.73 12 19 12 86 14 Thresholds Error Item 26: item 26 -1.38 13 missing NA missing NA missing NA Infit MNSQ = 1.08 Disc = 37 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 472 46.8 -.29 000 -.61 193 19.1 -.01 426 -.43 227 22.5 15 000 -.31 64 6.3 15 000 -.16 48 4.8 24 000 03 Step Labels NA 92 53 Categories Step Labels 91 52 Categories Step Labels missing 91 54 -1.06 11 NA 115 4 -.07 010 -1.13 missing NA Thresholds Error Item 27: item 27 -.48 11 -.04 12 62 14 1.08 16 Infit MNSQ = 1.05 Disc = 43 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 469 46.5 -.37 000 -.66 166 16.5 00 454 -.44 215 21.3 17 000 -.27 80 7.9 21 000 -.10 68 6.7 23 000 -.04 10 1.0 00 449 -.45 -.47 09 -.10 11 45 13 91 14 Step Labels Thresholds Error Item 28: item 28 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Infit MNSQ = Disc = 244 24.2 -.36 000 -.80 Thresholds Error Item 29: item 29 -1.13 09 207 20.6 -.18 000 -.61 294 29.2 10 001 -.35 missing NA 96 52 124 12.3 22 000 -.16 -.54 11 15 11 61 11 Infit MNSQ = Disc = missing 135 13.4 34 000 -.05 3 -.05 055 -.99 50 missing 90 56 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 193 19.1 -.40 000 -.91 203 20.1 -.21 000 -.64 331 32.8 12 000 -.34 161 16.0 21 000 -.21 116 11.5 35 000 00 4 -.03 159 -.64 NA -.67 10 13 12 77 14 missing Step Labels Thresholds Error Item 30: item 30 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels -1.34 13 Infit MNSQ = Disc = 130 12.9 -.38 000 -1.02 Thresholds Error -1.58 11 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error - 87 59 170 16.9 -.24 000 -.70 331 32.8 -.03 159 -.44 196 19.4 19 000 -.25 -.90 10 -.10 09 53 12 Item 31: item 31 174 17.3 42 000 -.02 7 -.02 277 -.56 NA Infit MNSQ = 1.00 Disc = 48 323 32.0 -.37 000 -.74 218 21.6 -.09 002 -.52 247 24.5 16 000 -.30 118 11.7 18 000 -.20 94 9.3 31 000 -.01 8 -.05 048 -.72 -.88 11 -.32 10 26 13 81 13 116 missing NA Item 32: item 32 Infit MNSQ = Disc = 89 58 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 184 18.3 -.39 000 -.92 164 16.3 -.19 000 -.65 343 34.0 01 334 -.41 163 16.2 19 000 -.23 151 15.0 42 000 01 3 -.01 326 -.55 -.80 12 03 11 60 11 Step Labels Thresholds Error Item 33: item 33 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels -1.34 13 Infit MNSQ = Disc = 123 12.2 -.38 000 -1.05 Thresholds Error Item 34: item 34 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 35: item 35 -1.56 13 122 12.1 -.21 000 -.73 337 33.4 -.11 000 -.49 233 23.1 18 000 -.27 188 18.7 43 000 -.03 5 -.01 329 -.63 -.23 11 51 13 Infit MNSQ = Disc = 185 18.4 -.42 000 -.95 199 19.7 -.19 000 -.61 328 32.5 05 077 -.39 172 17.1 22 000 -.20 119 11.8 42 000 07 5 -.01 425 -.49 -.71 11 09 11 77 13 Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 157 15.6 -.41 000 -.99 159 15.8 -.25 000 -.72 359 35.6 03 143 -.40 174 17.3 22 000 -.20 150 14.9 40 000 -.01 9 -.04 105 -.64 -.87 10 00 12 62 11 Thresholds Error -1.44 13 Item 36: item 36 Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 212 21.0 -.38 000 -.86 163 16.2 -.18 000 -.64 313 31.1 02 275 -.41 157 15.6 22 000 -.19 159 15.8 37 000 -.06 4 01 361 -.34 -.70 10 01 09 54 12 Thresholds Error Item 37: item 37 Categories -1.20 11 Infit MNSQ = Disc = 117 NA missing NA missing NA 94 54 Categories Step Labels missing 84 61 Categories Step Labels NA 85 60 -1.34 09 87 59 -1.08 12 missing missing NA 97 53 missing Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 38: item 38 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels 143 14.2 -.37 000 -.96 130 12.9 -.20 000 -.70 294 29.2 -.07 019 -.48 179 17.8 12 000 -.30 -.95 10 -.29 11 20 11 -1.45 11 Infit MNSQ = Disc = 96 9.5 -.39 000 -1.18 Thresholds Error Item 39: item 39 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels -1.69 13 119 11.8 -.38 000 -1.06 Thresholds Error Item 40: item 40 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 41: item 41 -1.61 13 4 02 268 -.30 113 11.2 -.23 000 -.76 339 33.6 -.14 000 -.52 222 22.0 20 000 -.24 229 22.7 41 000 -.10 9 -.03 169 -.64 -.32 11 37 10 -1.18 12 133 13.2 -.22 000 -.74 362 35.9 -.11 000 -.49 -1.07 12 209 20.7 22 000 -.22 -.14 11 54 11 179 17.8 41 000 -.04 6 04 100 -.17 NA missing NA 279 27.7 -.44 000 -.84 163 16.2 -.13 000 -.57 291 28.9 10 001 -.35 142 14.1 22 000 -.17 128 12.7 37 000 00 5 00 453 -.45 NA -.97 09 -.55 11 12 10 67 12 missing Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 234 23.2 -.50 000 -.94 182 18.1 -.13 000 -.56 299 29.7 07 017 -.37 145 14.4 22 000 -.18 141 14.0 44 000 05 7 -.04 090 -.74 -.61 11 08 11 61 11 -1.13 09 Infit MNSQ = Disc = 0 NA 98 53 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value 0 NA NA 149 14.8 -.33 000 113 11.2 -.19 000 290 28.8 -.10 001 197 19.5 06 027 256 25.4 46 000 3 -.01 318 118 missing 80 64 Thresholds Error Item 42: item 42 missing 90 57 Categories Step Labels NA 87 59 Infit MNSQ = Disc = 85 59 Infit MNSQ = Disc = 258 25.6 41 000 -.12 missing Mean Ability NA Step Labels Thresholds Error Item 43: item 43 Categories Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA Step Labels Thresholds Error Item 44: item 44 -.90 -.73 -.50 -.36 -.98 10 -.32 09 24 09 -1.41 13 -.09 -.68 Infit MNSQ = 1.09 Disc = 45 307 30.5 -.34 000 -.74 150 14.9 -.12 000 -.56 249 24.7 05 045 -.38 121 12.0 15 000 -.23 176 17.5 33 000 -.11 5 03 153 -.25 -.88 09 -.51 11 02 10 39 11 Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 270 26.8 -.47 000 -.87 201 19.9 -.10 001 -.52 283 28.1 08 007 -.36 132 13.1 25 000 -.13 117 11.6 40 000 06 5 03 195 -.25 -.48 11 18 11 70 14 Thresholds Error Item 45: item 45 -1.03 09 Infit MNSQ = Disc = Count Percent (%) Pt-Biserial p-value Mean Ability 0 NA NA NA 397 39.4 -.45 000 -.74 163 16.2 -.02 219 -.46 217 21.5 11 000 -.32 107 10.6 19 000 -.16 122 12.1 37 000 01 2 -.02 301 -.56 Thresholds -.66 -.30 19 60 Error 09 11 10 13 119 NA missing NA 96 53 Categories Step Labels missing 85 60 Categories Step Labels NA missing NA mau 24,45,56-57,59-64,66-68,70-71 73-74,76-82,84-93,105-108 den 1-23,25-44,46-55,58,65,69,72,75,83 94-104,109-117 120 ... GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thị Thanh ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chuyên ngành: ... đề tài: ? ?Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngành nghề sinh viên hệ Cao đẳng - Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội? ?? để nghiên cứu, từ góp ph n cải thiện công tác tuyển sinh nhà trường thời... Chương CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN .58 3.1 BỨC TRANH CHUNG VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngành nghề của sinh viên hệ cao đẳng – trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm