0

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID.2020.blank

8 80 3
  • Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID.2020.blank

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 14:38

Bảng Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID 2020 (PDF) theo QĐ số 2194/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 tháng 5/2020. Bản song ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh. Dùng cho các doanh nghiệp thực hiện Đánh giá nguy cơ. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU DAMEN SƠNG CẤM COVID-19 INFECTION RISK ASSESSMENT IN BUSINESS ESTABLISHMENTS Đơn vị: … Mục đích / Objectives Đánh giá nguy lây nhiễm dịch COVID-19 thông qua số nhằm xác định mức độ nguy lây nhiễm sở sản xuất, kinh doanh để có biện pháp khắc phục, phịng, chống lây nhiễm, đảm bảo an tồn sản xuất, kinh doanh Assess COVID-19 infection risk using a scoring system to identify level of infection risk at business establishments and adopt anti-infection measures, ensuring safety in business operations Phạm vi áp dụng / Scope Các sở sản xuất, kinh doanh phạm vi tồn quốc khơng bao gồm quy mô sản xuất, kinh doanh hộ gia đình Business establishments nationwide, excluding household businesses Chỉ số nguy lây nhiễm (CSNCLN = (CS1+CS2+CS3+…+ CS15)/300*100.) 11.7% Xếp loại nhóm nguy lây nhiễm /Infection risk classification Tổng số điểm chấm đạt 15%: Rất nguy Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động nhiên thường xuyên trì đánh giá nhằm đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch Total assessment score is under or equal to 15%: very low risk The business establishment and workshops, production lines, production areas, etc thereof may continue their operations and shall assess their infection risk regularly to ensure COVID-19 prevention requirements are fulfilled Đánh giá nguy lây nhiễm STT Nội dung đánh giá / Assessment items 35 Điểm / Point Số lượng người lao động làm việc tập trung sở sản xuất, kinh doanh (10 điểm) Number of workers working in business establishment (10 points) Dưới 50 người 01 điểm Under 50 persons 01 point Từ 50 – 199 người 02 điểm From 50 to 199 persons 02 points Từ 200 - 499 người 04 điểm From 200 to 499 persons 04 points Từ 500 - 999 người 06 điểm From 500 to 999 persons 06 points Từ 1000 - 4999 người 08 điểm From 1000 to 4999 persons 08 points Từ 5000 người trở lên 10 điểm More than 5000 persons 10 points Mật độ người lao động phân xưởng tính số diện tích làm việc cho 01 người lao động (10 điểm) Employment density in workshops calculated by workspace area per 01 worker (10 points) 01 người lao động/lớn 01 m2 điểm 01 worker/01 m2 or more point 01 người lao động/dưới 01 m2 10 điểm 01 worker/under 01 m2 10 points Nguy lây nhiễm COVID-19 từ người lao động (30 điểm) (Chỉ tính điểm người có nguy cao nhất) COVID-19 infection risk from workers (30 points) , (Points are given only to the person with the highest risk) Không có điểm None point Người tiếp xúc vòng (người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh) 05 điểm Second-hand contact (person having contact with a first-hand contact) 05 points Người tiếp xúc vòng (người tiếp xúc gần với ca bệnh) 10 điểm First-hand contact (person having close contact with a confirmed case) 10 points Có ca bệnh 20 điểm One confirmed case 20 points Có ca bệnh lây nhiễm cho người khác 30 điểm One confirmed case infecting others 30 points Thơng khí nhà xưởng (10 điểm) Factory ventilation (10 points) Thơng khí tự nhiên (bằng hệ thống cửa mở/quạt hút gió) điểm Natural ventilation (via open doors/exhaust fans) point Thơng khí hỗn hợp 05 điểm Mix-mode ventilation 05 points Sử dụng điều hòa 10 điểm Air conditioners 10 points Tổ chức thời gian làm việc (05 điểm) Working hours (05 points) Nhỏ giờ/ngày điểm hours/day and fewer point Trên 05 điểm More than hours 05 points Tỷ lệ người lao động quan sát thấy có kiểm tra thân nhiệt trước vào phân xưởng (10 điểm) Rate of workers seen to have had their temperature checked before entering a workshop (10 points) 100% điểm 100% point 80% đến 100% 07 điểm From 80% to under 100% 07 points 60% đến 80% 09 điểm From 60% to under 80% 09 points Dưới 60% 10 điểm Under 60% 10 points 7.1 Điều kiện vệ sinh cá nhân cho người lao động (20 điểm) Personal hygiene practice by workers (20 points) Bố trí khu vực rửa tay với nước xà phòng dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn trước vào khỏi phân xưởng Availability of a hand washing area with water and soap or hand sanitizer with at least 60% alcohol for hand washing before entering and leaving a workshop Tất phận có điểm Available in all units points Tỷ lệ phận khơng có giảm từ 90% xuống 10% 01-09 điểm Available in 90% - 10% of units 01-09 point(s) Tất phận khơng có 10 điểm Not available in any unit 10 points 7.2 Tỷ lệ người lao động thực rửa tay với nước xà phòng dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn trước vào khỏi phân xưởng; trước sau ăn Rate of workers washing their hands with water and soap or hand sanitizer with at least 60% alcohol for hand washing before entering and leaving a workshop; and before and after a meal 100% người lao động quan sát thực điểm 100% observed workers points Tỷ lệ thay đổi giảm từ 90% xuống 10% 01-09 điểm 90% - 10% of observed workers 01-09 point(s) Dưới 10% người lao động quan sát thấy thực 10 điểm Under 10% of observed workers 10 points 8.1 Sử dụng trang nơi làm việc (30 điểm) Use of face masks at workplace (30 points) Cung cấp trang cho người lao động ngày trang giặt Reusable face mask or daily face mask provision for workers 100% người lao động điểm 100% of workers point Tỷ lệ người lao động cấp giảm từ 90% xuống 10% 02-09 điểm 90% - 10% of workers 02-09 points Dưới 10% người lao động 10 điểm Under 10% of workers 10 points 8.2 Tỷ lệ người lao động đeo trang lúc làm việc Rate of workers wearing face masks during working hours 100% người lao động điểm 100% of workers point Tỷ lệ thay đổi giảm từ 90% xuống 10% 02-18 điểm 90% - 10% of observed workers 02-18 points Dưới 10% người lao động 20 điểm Under 10% of workers 20 points Hoạt động khu dịch vụ không thiết yếu sở sản xuất, kinh doanh (quán cà phê, thư viện, phòng tập thể thao, …) (5 điểm) Activities of non-essential service premises in business establishment (coffee shops, libraries, gyms, etc.) (5 points) Khơng có điểm None point Đảm bảo quy định phòng, chống dịch 01 điểm In compliance with regulations on COVID-19 prevention 01 point Không đảm bảo quy định phòng, chống dịch 05 điểm Not in compliance with regulations on COVID-19 prevention 05 points 10 Bố trí dung dịch sát khuẩn tay có chứa 60% cồn vị trí có tiếp xúc chung như: ATM, bình nước uống cơng cộng, máy bán hàng tự động, thang máy,… (10 điểm) Availability of hand sanitizer containing at least 60% alcohol at commonly touched places such as ATMs, water dispensers, vending machines, elevators, etc (10 points) Khơng có vị trí tiếp xúc chung điểm No commonly touched places point Có đầy đủ dung dịch sát khuẩn tất vị trí 01 điểm Hand sanitizer is available at all places 01 point Có dung dịch sát khuẩn khơng đầy đủ 05 điểm Hand sanitizer is not available at all places 05 points Khơng có dung dịch sát khuẩn 10 điểm No hand sanitizer 10 points 11 Tổ chức bữa ăn ca cho người lao động (45 điểm) Meal shift arrangements (45 points) 11.1 Hình thức tổ chức ăn ca Meal shift availability Tổ chức sở sản xuất, kinh doanh điểm Available point Không tổ chức ăn 45 điểm ((Nếu khơng tổ chức ăn ca không đánh giá số từ 11.2 đến 11.8) Not available 45 points ( (If not available, skip criteria from 11.2 to 11.8) 11.2 Giám sát sức khỏe ngày đơn vị cung cấp bữa ăn ca Daily health monitoring for meal provider Có khai báo y tế, đo nhiệt độ, đeo trang, găng tay điểm Health declaration, temperature check and use of face masks and gloves point Có khơng đầy đủ 03 điểm Inadequately performed 03 points Không 05 điểm Not performed 05 points 11.3 Số người ăn lúc nhà ăn, căng tin Number of meal users in canteen at one time Dưới 50 người 01 điểm Under 50 persons 01 point Từ 50 đến 100 người 02 điểm From 50 to under 100 02 points Từ 100 đến 500 người 03 điểm From100 to 500 persons 03 points Từ 500 đến 1.000 người 04 điểm From 500 to 1.000 persons 04 points Trên 1.000 người 05 điểm More than 1.000 persons 05 points 11.4 Bố trí vách ngăn vị trí ngồi ăn bố trí so le Availability of partitions between seats or diagonal seating arrangements Có bố trí đầy đủ điểm Fully available point Có bố trí khơng đầy đủ 03 điểm Partially available 03 points Khơng bố trí 05 điểm Not available 05 points 11.5 Điều kiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt tiếp xúc khu ăn, uống Cleaning and disinfection of touched surfaces in eating areas Có thực sau lượt ăn, uống điểm Performed after each meal shift point Thực không đầy đủ 05điểm Performed inadequately 05 points Không thực 10 điểm Not performed 10 points 11.6 Bố trí khu vực người lao động thực rửa tay trước sau ăn Availability of a hand washing area and workers performing hand washing before and after a meal Có bố trí thực điểm There is a hand washing area and workers wash their hands point Có 50% người lao động thực rửa tay 05 điểm 50% of workers wash their hands 05 points Khơng bố trí không rửa tay 10 điểm There is no hand washing area or workers not wash their hands 10 points 11.7 Hình thức cung cấp suất ăn Form of meal provision Cung cấp suất ăn cá nhân điểm Individual meal portions point Cung cấp suất ăn theo nhóm 05 điểm Group meal portions 05 points 11.8 Hình thức trả tiền bữa ăn ca Form of meal payment Không phải sử dụng tiền mặt điểm Non-cash payment point Sử dụng phiếu ăn 03 điểm Meal ticket 03 points Phải sử dụng tiền mặt phiếu ăn 05 điểm Must use cash or meal ticket 05 points 12 12.1 Tổ chức đưa đón người lao động (20 điểm) Worker transportation (20 points) Phương tiện di chuyển đến nơi làm việc người lao động (20 điểm) Availability of worker transportation (20 points) Có tổ chức đưa đón điểm Available point (Nếu có, tiếp tục đánh giá số từ 12.2 đến 13.5) (If available, assess criteria from 12.2 to 13.5) Không tổ chức đưa đón 100% 20 điểm Not 100% available 20 points 20 (Nếu không, không đánh giá số từ 12.2 đến 13.5 (If not available, skip criteria from 12.2 to 13.5) 14 14.1 Phương án ứng phó phịng, chống dịch (50 điểm) COVID-19 response plan (50 points) Kế hoạch ứng phó Response plan Có kế hoạch điểm Available point Khơng có kế hoạch 10 điểm Not available 10 points 14.2 Cán đầu mối thông tin phòng, chống dịch Official in charge of information on COVID-19 prevention Có điểm Assigned point Khơng 05 điểm Not assigned 05 points 14.3 Bố trí khu vực/phịng cách ly tạm thời Availability of temporary quarantine zone/room Có điểm Available point Có khơng quy định 03 điểm Available but not in compliance with requirements 03 points Khơng có 05 điểm Not available 05 points 14.4 14.5 14.6 14.7 Có trạm y tế/người làm công tác y tế hợp đồng với sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định Availability of a health station/healthcare worker or an agreement with a healthcare establishment as per regulations Có điểm Available point Khơng 05 điểm Not available 05 points Tỉ lệ người lao động phổ biến, hướng dẫn thông tin phòng, chống dịch nơi làm việc/ ký túc xá/ nơi lưu trú người lao động Rate of workers receiving information and instructions on COVID-19 prevention at workplace/in dormitory/in accommodation 100% người lao động điểm 100% of workers point Tỷ lệ không phổ biến, hướng dẫn giảm từ 90% xuống 10% 01-09 điểm 90% - 10% of workers 01-09 point(s) Dưới 10% người lao động: 10 điểm Under 10% of workers 10 points Hướng dẫn/tuyên truyền vị trí cần thiết (nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, ký túc xá cho người lao động, ATM nước uống công cộng, máy bàn hàng tự động, phương tiện vận chuyển,…) Availability of instructions/information at necessary locations (workplaces, canteen, restrooms, dormitories, ATMs, water dispensers, vending machines, vehicles, etc.) Có đầy đủ điểm Fully available point Có khơng đầy đủ 03 điểm Partially available 03 points Khơng có 05 điểm Not available 05 points Phân công người giám sát thực khâu Assignment of supervisors for each step Có đầy đủ điểm Fully assigned point Có khơng đầy đủ 03 điểm Inadequately assigned 03 points Khơng có 05 điểm Not assigned 05 points 0 14.8 15 15.1 Thành lập đoàn tự kiểm tra kiểm tra ngày Self-inspection team establishment and daily inspections Có đầy đủ điểm Fully performed point Có khơng đầy đủ 03 điểm Inadequately performed 03 points Khơng có 05 điểm Not performed 05 points Vệ sinh, khử khuẩn môi trường nơi làm việc/ ký túc xá (30 điểm) Environmental cleaning and disinfection at workplace/in dormitory (30 points) Thực vệ sinh, khử khuẩn Cleaning and disinfection Có đầy đủ điểm Fully performed point Có khơng đầy đủ 05 điểm Inadequately performed 05 points Khơng có 10 điểm Not performed 10 points 15.2 Sử dụng dung dịch khử khuẩn Hand sanitizer use Đúng quy định điểm In compliance with regulations point Không quy định 05 điểm Not in compliance with regulations 05 points 15.3 Thực làm bề mặt trước khử khuẩn ngày Surface cleaning prior to daily disinfection Có đầy đủ theo quy định điểm Performed in compliance with regulations point Có khơng đầy đủ 03 điểm Inadequately performed 03 points Khơng có 05 điểm Not performed 05 points 15.4 Phương pháp khử khuẩn Disinfection method Đúng quy định điểm In compliance with regulations point Không quy định 05 điểm Not in compliance with regulations 05 points 15.5 Bố trí thùng rác có nắp đậy vị trí thuận tiện Availability of garbage bins with lids at convenient locations Có đầy đủ điểm Fully available point Có khơng đầy đủ 03 điểm Partially available 03 points Khơng có 05 điểm Not available 05 points Tổ chức thực / Implementation '- Tổ chức thực việc đánh giá nguy sở sản xuất, kinh doanh theo Hướng dẫn sau nhận hướng dẫn báo cáo kết đánh giá thường trực Ban đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh; - Căn kết đánh giá, thực biện pháp khắc phục (nếu có); - Việc thực đánh giá lại tiến hành thường xuyên tuần/lần có người lao động thuộc diện ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1, người tiếp xúc vịng hay có cố khác - Assess the infection risk in its business establishment(s) according to these Guidelines immediately after receipt of guidance and report the assessment results to the standing body of the provincial steering committee for COVID-19 prevention; - Take remedial measures (if any) depending on the assessment results; - Regularly reassess the infection risk at least once every weeks or upon detection of a confirmed case, firsthand contact or second-hand contact among the workers or upon another incident ... chức thực việc đánh giá nguy sở sản xuất, kinh doanh theo Hướng dẫn sau nhận hướng dẫn báo cáo kết đánh giá thường trực Ban đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh; - Căn kết đánh giá, thực biện... có, tiếp tục đánh giá số từ 12.2 đến 13.5) (If available, assess criteria from 12.2 to 13.5) Khơng tổ chức đưa đón 100% 20 điểm Not 100% available 20 points 20 (Nếu không, không đánh giá số từ 12.2...3 Nguy lây nhiễm COVID-19 từ người lao động (30 điểm) (Chỉ tính điểm người có nguy cao nhất) COVID-19 infection risk from workers (30 points)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID.2020.blank,

Từ khóa liên quan