0

Truyền hình số mặt đất

41 835 1
  •  Truyền hình số mặt đất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 16:55

ATSC, DiBEG vốn được thiết kế cho kênh 6 MHz. DVB-T được thiết kế cho kênh 8 MHz. Tuy nhiên cho đến nay cả 3 tiêu chuẩn đều được sử dụng trên các kênh 6,7,8 MHz Truyền hình số có độ phân giải cao (HDT 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền hình số mặt đất, Truyền hình số mặt đất