0

Quản lý hoạt thực tế của học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đáp ứng nhu cầu đào tạo giai đoạn hiện nay

138 29 0
  • Quản lý hoạt thực tế của học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đáp ứng nhu cầu đào tạo giai đoạn hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  LÊ HÀ PHƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI, THÁNG - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  LÊ HÀ PHƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 14 01 14 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: TS NGUYỄN TRỌNG HẬU HÀ NỘI, THÁNG - 2019 DANH TỪ MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Cao đẳng An ninh nhân dân I CĐ ANND I Công an nhân dân CAND Cán quản lý CBQL Điểm trung bình ĐTB Giáo dục đào tạo GD&ĐT Nhà xuất Nxb Quản lý giáo dục QLGD Thứ tự TT MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA ỨNG 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.5.1 1.5.2 Sơ lư Một s học v Khái Khái động Khái viên T Nhữn Trườn đoạn Yêu c phươn đẳng Yêu c Yêu c Nội d đẳng Quản Quản Quản Quản Kiểm Các y viên T Tác đ bảo v Tác đ yêu cầu nâng cao ch 1.5.3 Tác động từ chế 1.5.4 Tác động trình đ quản lý giáo dục 1.5.5 Tác động đầu thực tế 1.5.6 Tác động đảm cho hoạt động Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA HỌ NINH NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN HIỆN 2.1 Khái quát tổ 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 Khái quát Trườn Thực trạng hoạt độn Cao đẳng An ninh n Nhận thức cán phương học viên Thực trạng kế ho học viên Trường Ca Thực trạng phươ thực tế học viên Thực trạng kết Cao đẳng An ninh n Thực trạng quản lý Trường Cao đẳng A Thực trạng quản lý học viên Trường Thực trạng quản lý hoạt động thực tế củ Thực trạng quản lý trình hoạt Thực trạng quản lý Thực trạng kiểm tra 2.5 Đ Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA H D H 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 3.3.1 3.3.2 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Cá tế ứn Đ Đ Đ Đ Cá Tr Tổ ch X ch Đ độ N ch Ch củ Tă th K N K MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quán triệt, thực Nghị 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đổi toàn diện GD&ĐT, Nghị số 17-NQ/ĐU Chỉ thị số 13-CT/BCA “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo CAND”, Cục Đào tạo - Bộ Cơng an, trường CAND nói chung Trường CĐ ANND I nói riêng chủ động, tích cực đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức… theo định hướng phát triển lực, nhằm phát triển kỹ nghề nghiệp, lực thực hành đáp ứng yêu cầu cơng tác đấu tranh, phịng chống tội phạm tình hình Để thực mục tiêu này, hoạt động thực tế, thực tập học viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Thực nguyên lý dạy học “lý luận gắn liền với thực tiễn”, chủ trương đổi trình dạy học theo định hướng phát triển lực, Trường CĐ ANND I chủ động nghiên cứu, triển khai, tổ chức thực nhiều cách làm nhằm tăng cường kiến thức thực tế, phát triển kỹ nghề nghiệp lực thực hành cho học viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường CĐ ANND I đặc biệt quan tâm, trọng tổ chức tốt hoạt động thực tế cho học viên theo mơ hình “3 cùng” (cùng ăn, ở, làm việc) với nhân dân Định hướng cách làm mang lại hiệu định, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT nhà trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt lực lượng Công an nhân dân Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng hoạt động thực tế, Bộ Công an ban hành Quyết định số 1664/X11(X14), ngày 18/3/2009 việc “tiếp tục đổi công tác thực tập học viên trường CAND” Hướng dẫn số 6777/HD-X11, ngày 30/06/2014 “tổ chức hoạt động thực tế học viên học viện, trường đại học, cao đẳng trung cấp CAND” nhằm đạo, triển khai, tổ chức thực có hiệu hoạt động thực tế học viên trường CAND Quán triệt thực văn này, Trường CĐ ANND I tổ chức cho học viên thực tế địa phương, địa bàn với nhiều hình thức phong phú đa dang, hoạt động khóa, bắt buộc hệ đào tạo quy trường Trong q trình hoạt động thực tế, học viên vận dụng kiến thức học vào giải tình thực tiễn đời sống xã hội, gắn lý luận với thực tiễn, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết Công an với quần chúng nhân dân, tạo niềm tin quần chúng nhân dân với lực lượng Công an, với Đảng với nhà nước Qua đó, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực chun mơn, góp phần hình thành, phát triển nhân cách người Công an cách mệnh Tuy nhiên, hoạt động thực tế quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I số tồn tại, hạn chế như: Nội dung, hình thức, phương pháp, địa bàn hoạt động thực tế cịn có điểm chưa phù hợp; việc quản lý hoạt động thực tế học viên chưa thực khoa học; phương diện định, cịn thiếu tính kế hoạch, tổ chức chưa chặt chẽ, đạo chưa sâu sát, kiểm tra chưa kịp thời Đây thực trạng nguyên nhân dẫn đến hiệu hoạt động thực tế học viên chưa cao, chưa xứng tầm với mục tiêu mà Bộ Công an trường CAND đặt Vì vậy, việc tổ chức hoạt động thực tế quản lý hoạt động thực tế viên việc làm cần thiết cấp bách Đặc biệt, trình quán triệt, thực Nghị số 18NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Nghị số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 Bộ Chính trị “Tiếp tục đổi mới, xếp máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đòi hỏi hoạt động đào tạo, trình tổ chức hoạt động dạy học phải có chuyển biến mạnh mẽ; hoạt động thực tế học viên phải đổi mới, phát huy hiệu quả, giúp nâng cao trình độ, lực thực hành nghề nghiệp cho học viên, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an tồn xã hội tình hình Xuất phát từ lý luận thực tiễn trên, chọn đề tài: “Quản lý hoạt động thực tế học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn nay” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành Quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ lý luận thực tiễn quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhà trường đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu * Khách thể nghiên cứu: Hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I * Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Câu hỏi nghiên cứu - Quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ An ninh dựa sở lý luận nào? - Thực trạng quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I nào? - Quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I để đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Giả thuyết khoa học Chất lượng hoạt động thực tế học viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quản lý hoạt động thực tế giữ vị trí trung tâm Thực tiễn cơng tác quản lí hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I năm qua, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo nhà trường, nhiên, số bất cập, hạn chế so với mục tiêu, yêu cầu đào tạo đặt Nếu chủ thể quản lý dựa sở lý luận quản lý hoạt động thực tế học viên, thực trạng công tác quản lý hoạt động thực tế học viên tồn hạn chế để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I cách khoa học, phù hợp, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhà trường giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ AN NINH đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I Giới hạn phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I Về không gian: Tiến hành khảo sát, tọa đàm, trao đổi với cán quản lý, giảng viên Trường CĐ ANND I; nghiên cứu kế hoạch tổ chức hoạt động thực tế học viên; nghiên cứu thông qua báo cáo tổng kết hoạt động thực tế học viên; kết học tập, rèn luyện học viên Về thời gian: Các số liệu sử dụng để nghiên cứu từ năm 2015 đến Phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành, bao gồm phương pháp nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực tiễn cụ thể là: - Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, bao gồm: Phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu lý luận chuyên ngành, liên ngành, văn kiện, nghị Đảng, văn pháp luật, sách 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), V n kiện Hội nghị lần thứ II BCH TW khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), V n kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 14 Trần Khánh Đức (2013), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục Việt Nam 15 Trần Khánh Đức (2011), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo, Quản lí giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm 17 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2008), Lí luận dạy học đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội 18 Trần Thị Hương (2011), Tổ chức HĐDH đại học, Nxb ĐHSP.TPHCM 19 Trần Kiểm (2006), Tiếp cận đại QLGD, Nxb Đại học Sư phạm 20 Trần Kiểm (2009), Khoa học QLGD, số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí (2000), Những tư tưởng chủ yếu giáo dục, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B98-53-11, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Một số vấn đề giáo dục học đại học, NXB ĐHQG, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lí giáo dục số vấn đề lí luận thực tiễn, NXB ĐHQG, Hà Nội 24 Luật Giáo dục (2010), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Luật Giáo dục Đại học (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Hồ Chí Minh (2006), Về giáo dục tổ chức niên, NXB Thanh niên, Hà nội 27 Hồ Chí Minh (1962), Bàn giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 28 Lưu Xuân Mới (2009) Lí luận dạy học đại học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 29 Nguyễn Thị Nhận (2009), Thực trạng quản lí hoạt động dạy học trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ QLGD, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 30 Ngơ Đình Qua (2005), Phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh 31 Thủ tướng Chính phủ (2010), Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 đổi QLGD đại học giai đoạn 2010–2012, Hà Nội 32 Thi Văn Trí (2009), Thực trạng cơng tác quản lí Hiệu trưởng HĐDH Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cà Mau, Luận văn thạc sĩ QLGD, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 33 Trương Quang Tùng (2009), Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân nay, Luận văn thạc sĩ QLGD, Học viện trị, Hà Nội 34 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Kế hoạch tổ chức hoạt động thực tế cho học viên, Hà Nội 35 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Báo cáo kết hoạt động thực tế cho học viên, Hà Nội 36 Trường Cao đẳng ANND I, Báo cáo Tổng kết công tác n m học 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019 37 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức hoạt động thực tế cho học Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội 38 Từ điển Giáo dục học, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2001 39 Phạm Viết Vượng (2010), Giáo dục học, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 40 Nội Nguyễn Như ý (1999), Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính thưa q Lãnh đạo! Để giúp chúng tơi tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND, nhằm có sở tìm giải pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động thực tế học viên, xin quý thầy cô vui lòng giành chút thời gian cho biết ý kiến cách đánh dấu (X) vào ô trống ghi trả lời ngắn số vấn đề nêu Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí Câu Đồng chí cho biết quan điểm số nội dung mà đề cập TT Nội dung đánh giá Bổ sung kiến thức học phần học Rèn cho học viên kỹ sống, đạo đức nghề nghiệp Giúp phát huy lực phát triển nhân cách người cán CAND Hiểu biết giá trị truyền thống dân tộc, văn hóa, phong tục tập quán địa phương… Có ý thức trách nhiệm với thân, gia đình xã hội Rèn luyện cho học viên kỹ năng, nghiệp vụ người cán công an Xây dựng mối quan hệ gắn bó với quần chúng nhân dân Xây dựng hình ảnh, niềm tin nhân dân vào lực lượng công an, vào Đảng, quyền Câu Đồng chí đánh giá việc kế hoạch, nội dung tổ chức hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I TT Nội dung đánh giá thời gian, dự trù kinh phí, chuẩn bị lực lượng, chế phối hợp, ban đạo, tổ chức thực ) Nội dung hoạt động thực tế học viên địa phương (lao động; nghe báo cáo thực tế; tình nghĩa; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trì nề nếp ) Ý kiến khác: Câu Đồng chí đánh giá việc thực phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I TT Nội dung đánh giá Phương pháp tổ chức hoạt thực tế Hình thức tổ chức hoạt động thực tế Ý kiến khác: Câu Đồng chí đánh giá kết quản lý kế hoạch, mục tiêu tổ chức hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I TT Nội dung Việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thực tế nhà trường Việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thực tế đơn vị chức Việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thực tế giáo viên Việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thực tế học viên Ý kiến khác: Câu Đồng chí đánh giá kết quản lý nội dung tổ chức hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I Nội dung đánh giá Việc đạo xây dựng cấu trúc nội dung hoạt động thực tế học viên Việc đạo xây dựng nội dung hoạt động thực tế đảm bảo bám sát mục tiêu giáo dục nhà trường Việc đạo xây dựng nội dung hoạt động thực tế đảm bảo tính tính khả thi phù hợp với đặc điểm học viên, điều kiện nhà trường địa bàn thực tế Việc đạo tổ chức thực nội dung hoạt động thực tế đa dạng phong phú (sinh hoạt cộng đồng, lao động, tình nghĩa, giao lưu, xây dựng nơng thơn mới, rèn luyện…) Ý kiến khác: Câu Đồng chí đánh giá kết quản lý phương pháp, hình tổ chức hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I Nội dung đánh giá Chỉ đạo việc thực đa dạng hóa phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động thực tế Chỉ đạo việc sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động thực tế phù hợp với đặc điểm học viên điều kiện nhà trường Chỉ đạo việc sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động thực tế phù hợp với địa bàn Ý kiến khác: Câu Đồng chí đánh giá kết quản lý phương tiện, điều kiện phục vụ hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I TT Xây dựng văn pháp quy hướng dẫn thực hoạt động thực tế học viên Xác lập cấu, tổ chức lực lượng chuyên trách tổ chức hoạt động thực tế Việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt vật chất học viên trình thực tế Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động thực tế Sự kết hợp lực lượng tổ chức, quản lý hoạt động thực tế Ý kiến khác: Câu Đồng chí đánh giá kết quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I TT Ý kiến khác: Nội dung Chất lượng, hiệu quản lý hoạt động thực tế học viên Mức độ đạt mục tiêu tổ chức hoạt động thực tế học viên Kết hoàn thành chương trình, phần việc địa phương Mức độ phát triển trình độ kiến thức, kỹ năng, thái độ học viên Phụ lục 2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính thưa quý Lãnh đạo! Để có áp dụng biện pháp quản hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I Kính đề nghị đồng chí vui lịng cho biết ý kiến số nội dung Đồng chí đánh dấu “x” vào ô lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Câu Đề nghị đồng chí đánh giá mức độ cần thiết biện pháp mà đề xuất để quản hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I TT Biện pháp Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên học viên hoạt động thực tế Xây dựng, tổ chức thực kế hoạch hoạ động thực tế cho học viên bảo đảm thiết thực, khả thi, hiệu Đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động thực tế cho học viên Nâng cao lực quản lý tổ chức hoạt động thực tế cho cán bộ, giáo viên học viên Chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo cho ho động thực tế học viên Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động thực tế học viên Câu Đề nghị đồng chí đánh giá mức độ khả thi biện pháp mà đề xuất để quản lý hoạt động thực tế cho học viên Trường CĐ ANND I TT Biện pháp Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên học viên hoạt động thực tế Xây dựng tổ chức thực kế hoạch hoạt động thực tế cho học viên bảo đảm thiết thực, khả thi, hiệu Đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động thực tế cho học viên Nâng cao lực quản lý tổ chức hoạt động thực tế cho cán bộ, giáo viên học viên Chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo cho ho động thực tế học viên Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá ho động thực tế học viên ... Trường Cao đẳng An ninh đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động thực tế học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Chƣơng 3: Biện... pháp quản lý hoạt động thực tế học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG AN NINH ĐÁP... giá thực trạng quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thực tế học viên Trường CĐ ANND I đáp ứng yêu cầu đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt thực tế của học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đáp ứng nhu cầu đào tạo giai đoạn hiện nay ,

Từ khóa liên quan