0

Tiểu luận Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -Lenin - Triết học Quan điểm của Mác - Ăng ghen về vật chất

18 131 0
  • Tiểu luận Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác  -Lenin - Triết học Quan điểm của Mác - Ăng ghen về vật chất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 18:02

Tiểu luận hay về học phần triết học - những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin dành cho sinh viên; Tiểu luận cuối khóa, cuối học phần hay TiÓu luËn triÕt häc PHẦN I: MỞ ĐẦU Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất hiểu tất tồn khách quan tức tồn khơng phụ thuộc vào ý thức người, không phụ thuộc vào quan niệm người Theo vật chất vơ vơ tận, khơng có giới hạn, tồn vơ lượng hình thức khác nhau, tồn mà người biết tồn mà người chưa biết Đó vật chất tự nhiên tồn vật chất đời sống xã hội Vật chất tồn vô lớn ví dụ thiên hà, vơ bé hạt Đó tồn mà người ta trực tiếp giác quan tồn mà khơng thể trực tiếp giác quan tồn khách quan Vật chất với tư cách tồn khách quan khơng tồn cảm tính có nghĩa người dùng giác quan để nhận biệt vật chất với tư cách biểu tồn cụ thể hình thức định tồn cảm tính Thơng qua người nhận thức Khi nhắc tới vật chất ta nhắc tới vận động, thời gian không gian phạm trù liên quan tới tồn vật chất Theo quan điểm trước Mác vật chất chuyển dịch vị trí vật thể khơng gian thời gian Đó quan niệm hạn chế khơng bao qt hết hình thức giới Cịn triết học Mác khái niệm vận động bao quát hơn: vận động tồn thay đổi nói chung.Thế giới vật chất vơ vơ tận, vận động vật chất biểu vô lượng hình thức, phương thức khác Cho đến tận ngày trình độ khoa học phát triển người khám phá vận dụng hình thức vận dụng sau: Vận động vật lý, vận động giới, vận động sinh vật, vận động xã hội, vận động hố hình thức vận động khơng tồn biệt lập mà có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau, chuyển hố cho vận động TiĨu ln triÕt häc đóng vai trị phương thức vật chất, phương thức để vật chất khơng ngừng phát triển Cịn khơng gian thời gian lại hai hình thức tồn tồn vật chất Để viết tiểu luận triết học em xin chọn đề tài: "Quan điểm Mác Ănghen vật chất" Do kiến thức tầm hiểu biết hạn chế nên viết em khơng tránh khỏi sai sót mong giáo xem xét góp ý kiến cho tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! TiÓu luËn triÕt häc PHẦN II: NỘI DUNG I Vật chất hình thức tồn Phạm trù vật chất Vật chất với tư cách phạm trù triết học có lịch sử khoảng 2500 năm Ngay từ lúc đời xung quanh phạm trù vật chất diễn đấu tranh không khoan nhượng chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Đồng thời, giống phạm trù khác, phạm trù vật chất có q trình phát sinh phát trỉên gắn liền với hoạt động thực tiễn người với hiểu biết người giới tự nhiên Theo quan điểm chủ nghĩa tâm thực thể giới tự nhiên giới, sở tồn bảng nguyên tinh thần đó, "ý chí" thượng đé, "ý niệm tuyệt đối" vv chẳng hạn, Platôn nhà triết học tâm khách quan lớn thời cổ cho vật chất bắt nguồ từ "ý niệm", vật cảm tính bóng "ý niệm" Mặt khác, ông tỏ căm thù căm thù chủ nghĩa vật, kết tội nhà vật, môn đồ Đemô out vị thần - tội kết án tử hình theo luật Aten thời giờ, đốt hết tác phẩm Đêmôrit Hêghen nhà tâm khách quan tâm triết học cổ điển Đức cho "vật chất ý niệm tuyệt đối sinh ra" Mặt khác, ông có thái độ thiên lịch chủ nghĩa vật, cố tình xuyên tạc, vu khống triết học vật Heraclit Êpiquya Béccli hệ thống hoá số quan điểm chủ nghĩa tâm chủ quan đưa số công thức chung:"tồ tức tri giác" Ý nghĩa công thức tồn chừng mực người cảm thấy chúng, ngồi tri giác khơng tồn tại, khơng có chủ thẻ khơng có khách thể công thức phủ nhận khách quan tồn vật chất, kể người, tất yếu dẫn tới chủ nghĩa ngã, nghĩa tơi khơng có hết TiÓu luËn triÕt häc Vào thời kỳ cổ đại nhà triết học vật đồng vật chất nói chung dạng cụ thể nó, tức vật thể hữu hình cảm tính tồn giới bên Trung Hoa thời cổ đại, nhà vật coi khí thực thể giới Ấn Độ thời cổ đại phái Ngaya - Vaisếika coi nguyên tử thực thể giới Hy Lạp cổ đại, Talet coi thực thể giới nws Anaximen coi thự thể khí Hêraclit coi thực thể lửa Phủ nhận quan điểm thực thể giới chất cụ thể, Ămpêđoclơ coi thực thể khơng khí Anaximanctrơ cho thực thể giới nguyên tử không xác định chất, vơ tận mặt lượng, Apeirơn Đỉnh cao tư tưởng vật cổ đại vật thuyết nguyên tử Lơxip, Đêmôgrip… Nguyên tử phần tử cực nhỏ, cứng xâm nhập khơng cảm giác Ngun tử có nhiều loại kết hợp tách rời nguyên tử theo trật tự khác khơng gian tạo nên tồn giới Thuyết ngun tử cịn mang tính chất phác đoán thiên tài cấu tạo vật chất có ý nghĩa định hướng phảt triển khoa học nói chung đặc biệt vật lý học phát tồn thực nguyên tử Theo quan niệm vật chất thời cận đại Tây âu Từ thời kỳ Phục Hưng, đặc biệt thời kỳ cận đại kỷ XVII - XVIII, khoa học tự nhiên thực nghiệm Châu Âu phát triển mạnh Chủ nghĩa vật nói chung phạm trù vật chất nói riêng có bước phát triển chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng Mở đầu thời kỳ lần Copecnich chứng minh mặt trời trung tâm làm đảo lộn truyền thuyết kinh thánh quan điểm thần học giới Phranxi Bêcơn coi giới vật chất tồn khách quan, vật chất tổng hợp hạt, coi tự nhiên tổng hợp vật thể có chất lượng mn màu, mn vẻ coi vận động thuộc tính khơng tách rời khỏi vật chất Pierơ Gat xăng phát triển học thuyết nguyên tử cổ đại cho giới gồm ngun tử có đặc tính tuyệt đối TiĨu ln triÕt häc tính kiên cố tính thông qua Đêcáctơ học thuyết vật lý vật xuất phát từ vật chất vận động để giải thích giới Xpinơza cho có tự nhiên tồn tại, tự nhiên ngun nhân tự nó, để tồ tự nhiên chẳng cần khác Ơng cho thực thể thống cịn vật hữu hạn nhiều vơ kể Vào kỷ XVIII nhà vật Pháp phát triển phạm trù vật chất lên bước Điđrô cho rằng, vũ trụ, người, vật chỉ có thực thể vật chất vật chất nguyên nhân máy móc vân động, ơng nêu lên tư tưởng biện chứng tính cố hữu vật chất vận động, vận động lực sống động vật chất vận động có vật chất vận động lẫn đứng yên Ông coi trình vận động phát triển vật chất, giới tự nhiên chọn lọc giúp cho ngày hoàn thiện, đồng thời đào thải vật khơng thích nghi Honbach khẳng định tự nhiên nguyên nhân vạn vật Vật chất theo honbach tất tác động cách vào cảm giác khoahọc thời kỳ có học cổ điển phát triển nhất, ngành khoa học khác vật lý học, hoá học, sin học, địa chất học cịn trình độ thấp khoa học lúc chủ yếu dừng lại trình độ sưu tập mơ tả Tương ứng với trình độ khoa học quan điểm thống triết học khoa học tự nhiên thời chi phối triết học vật chất Người ta giải thích tượng tự nhiên tác động qua lại lực hấp dẫn lực đẩy củacác phân tử vật tư, theo phần tử phân tử vật thể, theo phần tử vật q trình vận động bất biến cịn thay đổi trạng thái không gianvà tập hợp chúng Mọi phân biệt chất vật thể bị quy giảm phân biệt lượng, vận động bị quy giảm phân biệt lượng, dịch chuyển vị trí không gian, tượng phức tạp bị quy giản đơn mà từ chúng thành thành Niềm tin vào chân lý học Niutơn khiến nhà khoa học đồng vật chất với khối lượng, coi vận động vật chất biểu vật động học, nguồn TiĨu ln triÕt häc gốc vận động nằm ngồi vật chất Kế thừa quan điểm nguyên tử luận cổ đại, nhà triết học vật cận đại coi nguyên tử phần tử nhỏ nhất, phân chia được, tách rời nguyên tử với vận động, không gian với thời gian.v.v Đến cuối XIX đầu kỷ XX xuất phát minh khoa học tự nhiên người có hiểu biết sâu sắc nguyên tử Năm 1895 Ronghen phát tia X, loại máy điện từ có bước sóng từ 0,01 đến 100.10 -8 cm Năm 1896 Beccơren phát tượng phóng xạ, bác bỏ quan niệm bất biến nguyên tử Năm 1897 Jonson phát điện tử chứng minh điện tử thành phần cấu tạo nên nguyên tử Nhờ phát minh này, lần khoa học tồn thực nguyên tử chứng minh thực nghiệm Năm 1901, Kauyman chứng minh khối lượng điện tử khối lượng tĩnh, mà khối lượng thay đổi theo tốc độ vận động điện tử Những phát bước tiến lồi người việc nhận thức làm chủ giới tự nhiên bác bó quan niệm siêu hình vật chất Những quan niệm đương thời giới hạn vật chất nguyên tử khối lượng sụp đổ trước khoa học Vấn đề chỗ nhận thức lúc hạt điện tích trường điện từ phi vật chất Đây mảnh đất để chủ nghĩa tâm lợi dụng người theo chủ nghĩa vật biến mất, tảng chủ nghĩa vật sụp đổ hồn cảnh Lênin khái quát thành tựu khoa học tự nhiên rõ vật chất không bị tiêu tan, II Quan niệm vật chất triết học Mác - lênin cho vật chất không bị tiêu tan Cái bị tiêu tan bị bác bỏ giới hạn hiểu biết trước vật chất, quan điểm siêu hành máy móc nhận thức khoa học cho giới tự nhiên có tận cấu trúc, giới hạn cuối bất biến giới tự TiÓu luËn triÕt häc nhiên nguyên tử khối lượng Từ Lênin kết luận "điện tử vô vô tận nguyên tử, tự nhiên vô tận" Đồng thời Lênin rõ ràng thay số khái niệm số khái niệm khác nhận thức giới chứng tỏ khoa học, phản ánh thực khách quan hồn thiện lên, tỏ hiểu biết người ngày sâu sắc, theo nghĩa mà nói vật lý họcn lúc trải qua bước khủng hoảng trưởng thành nguyên nhân khủng hoảng nằm bước nhảy vọt nhận thức người chuyển từ giới vĩ mô sang giới vi mô Trên sở phân tích Lênin đưa định nghĩa phạm trù vật chất, định nghĩa mà khoa học đại thừa nhận Định nghĩa vật chất Lênin Theo Lênin vật chất phạm trù rộng đến cực, rộng mà thực nhận thức luận chưa vượt quá Khi định nghĩa phạm trù khơng thể quy vật thể thuộc tính cụ thể đó, quy phạm trù cụ thể rộng đến chưa có phạm trù rộng phạm trù vật chất Do định nghĩa phạm trù vật chất quan hệ với ý thức, phạm trù đối lập với quan hệ ấy, vật chất tính thứ ý thức tính thứ hai Bằng phương pháp định nghĩa phạm trù vật chất Lênin diễn đạt sau: "Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại chụp lại, phản ánh tồn khong lệ thuộc vào cảm giác" Ở định nghĩa Lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng: Trước hết cần phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học với quan niệm khoa học tự nhiên cấu tạo thuộc tính cụ thể đối tượng dạng vật chất khác Vật chất với tư cách phạm trù triết học vật chất nói chung, vơ hạn, vơ tận khơng sinh ra, khơng đi, cịn đối tượng dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu có giới hạn sinh TiĨu ln triÕt häc để chuyển hố thành khác Vì vậy, khơng thể đồng vật chất nói chung với dạng cụ thể vật chát nhà vật trọng lịch sử cổ đại, cận đại làm Thứ hai nhận thức luận, vật chất đối lập với ý thức, quan trọng để nhận biết vật chất thuộc tính khách quan khách quan theo Lênin "cái tồn độc lập với loài người với cảm giá người" Trong đời sống xã hội "vật chất tồn xã hội không phụ thuộc vào ý thức xã hội người" Về mặt nhận thức luận khái niệm vật chất khơng có khác hơn" Thực khách quan tồn độc lập với ý thức người ý thức người phản ánh" Như định nghĩa phạm trù vật chất Lênin bao gồm nội dung sau đây: - Vất chất tồn khách quan bên ngồi ý thức khơng phụ thuộc vào ý thức, tồn người nhận nhận thức hay chưa nhận thức - Vật chất gây nên cảm giác người gián tiếp trực tiếp tác động lên giác quan người -Cảm giác, tư ý thức phản ánh vật chất Với nội dung phạm trù vật chất định nghĩa Lênin có nhiều ý nghĩa to lớn Khi khẳng định vật chất thực khách quan đem lại cho người cảm giác "tồn không lệ thuộc vào cảm giác" Lênin thừa nhận nhận thức luận, vật chất tính thứ nhất, nguồn gốc khách quan cảm giác ý thức Và khẳng định vật chất mà chép lại, chụp lại, phản ánh Lênin muốn nhấn mạnh hương thức nhận thức khác người nhận thức giới vật chất Như vậy, định nghĩa vật chất Lênin bác bỏ thuyết biết, khắc TiÓu luËn triÕt häc phục khắc phục khiếm khuyết quan điểm siêu hình máy móc vật chất Đồng thời định nghĩa vật chất Lênin cịn có ý nghĩa định hướng khoa học cụ thể việc tìm kiếm dạng hình thức vật thể giới Khi nhận thức tượng đời sống xã hội, định nghĩa vật chất Lênin cho phép xác định vật chất lĩnh vực xã hội từ giúp nhà khoa học có sở lý luận để giải thích nguyên nhân cuối biến cố xã hoịo, nguyên nhân thuộc vận động phương thức sản xuất sở người ta tìm phương án tối ưu để thúc đẩy xã hội phát triển Vật chất vận dụng Trong triết học bàn phạm trù vật chất gắn liền với việc phải bàn tới phạm trù liên quan tới tồn Đó phạm trù vận động khơng gian thời gian Đó phạm trù vận động khơng gian thời gian Những phạm trù xuất sớm lịch sử triết học Cùng với thời gian, nội dung phạm trù làm phong phú hơn, sâu sắc nhờ phát triển khoa học cụ thể Khác với khoa học chuyên biệt, triết học không nghiên cứu biểu cụ thể phương thức tồn vật chất mà làm sáng tỏ số đặc trưng phổ quát vận động vật chất không gian thời gian Trước hết ta cần xem khái niệm vận động Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, vận động không thay đổi vị trí khơng gian (hình thức vận động thấp, giản đơn vật chất) mà theo định nghĩa chung "vận động biến đổi nói chung Ph.Anghen viết: "vận động hiểu theo nghĩa chung nhất(…) bao gồm tấ thay đổi (theo) trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư duy"1 TiÓu luËn triÕt häc Khi định nghĩa vận động biến đổi nói chung vận động "thuộc tính cố hữu vật chất" phương thức tồn vật chất" Điều có nghĩa vật chất tồn cách vận động Trong vận động thông qua vận động mà dạng vật chất biểu bộc lộ tồn rõ Khơng thể có vật chất mà khơng có vận động Một nhận thức hình thức vận động vật chất nhận thức thân vật chất Với tính cách thuộc tính cố hữu vật chất, theo quan điểm triết học Mác Lênin vận động tự thân vận động vật chất tạo nên từ tác động lẫn thành tố nội cấu trúc vật chất Quan điểm đối lập với quan điểm tâm hoạc siêu hình vận động Những người theo quan điểm tâm siêu hình khơng tìm nguồn gốc vận động bên thân vật, mà tìm nguồn gốc vật Quan điểm tự thân vận động vật chất chứng minh thành tựu khoa học tự nhiên ngày phát kiến khoa học tự nhiên đại khẳng định quan điểm Vật chất vô hạn, vô tận không sinh không mà vận động thuộc tính khơng thể tách rời vật chất nên thân vận động tách rời vật chất nên thân vận động bị sáng tạo Kết luận triết học Mác Lênin khẳng định định luật bảo toàn chuyển hoá lượng theo định luật này, vận động, vật chất bảo toàn mặt lượng chất Nếu hình thức vận động vật bị tất yếu nảy sinh hình thức vận động khác thay Các hình thức vận động chuyển hố lẫn nhau, cịn vận động vật chất vĩnh viễn, tồn với tồn vĩnh viễn vật chất Thuyết tương đối số lý thuyết vật lý khác Anhxtanh có bàn đến phụ thuộc lẫn khối lượng lượng (E - mc 2), hay quy luật tương đương khối lượng biến thành lượng quy luật 21, C.Mác Angen: Tồn tập NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 10 TiÓu luËn triÕt häc chứng khoa học tự nhiên thống vật chất vận động tính khơng thể sáng tạo tiêu diệt vật chất vận động Bằng chứng phủ định quan điểm thuyết đời vào cuối kỷ XIX phận nhà khoa học tự nhiên quy tất tượng thiên nhiên thành biến thể khác lượng khơng có sở vật chất Đồng thời, chứng phủ định quan điểm số nhà triết học tâm muốn tách rời vận động khỏi vật chất, thay khái niệm vật chất khái niệm lượng Dựa thành tựu khoa học thời đại PhAnghen phân chia vận động thành hình thức Từ khoa học đại phát hình thức tổ chức vật chất mới, phát hình thức vận động Chẳng hạn, khoa học chia hình thức vận động vật chất thành ba nhóm tương ứng với ba lĩnh vực giới vật chất nhóm giới vơ sinh, nhóm hữu sinh xã hội Đồng thời khoa học phát triển bổ sung hình thức vận động vấn đề quan hệ vận động học vật lý, vật lý hoá học, chất vận động sinh học, mối quan hệ trình vật chất tinh thần đời sống xã hội v.v Tuy nhiên cách phân loại phổ biến, chung chia (hình thức) vận động thành năm hình thức sau: Vận động học: di chuyển vị trí vật thể không gian Vận đông vật lý: Vận động phân tử, hạt bản, vận động điện tử, trình nhiệt điện… Vận động hoá học: vận động nguyên tử, q trình hố hợp phân giải chất Vận động sinh học: Trao đổi chất thể sống mơi trường 11 TiĨu ln triÕt häc Vận động xã hội: Sự thay đổi, thay trình xã hội hình thái kinh tế xã hội Đối với phân loại vận động vật chất thành hình thức xác định trên, cần ý nguyên tắc quan hệ chúng là: Các hình thức vận động nói khác chất Từ vận động học đến vận động xã hội khác trình độ vận động, trình độ tương ứng với trình độ kết cấu vật chất Các hình thức vận đọng cao dựa sở hình thức vận động thấp, bao hàm tất hình thức vận động thấp Trong đó, hình thức vận động thấp khơng có khả bao hàm hình thức vận động trình độ cao Bởi vậy, quy giảm hình thức vận động thấp sai lầm Trong tồn mình, vật gắn liền với nhiều hình thức vận động khác Tuy nhiên thân tồn vật đặc trưng hình thức vận động Ví dụ thể sinh vật có hình thức vận động khác vận động học, vận động vật lý, vận động hoá học, vận động sinh học, hình thức vận động sinh học đặc trưng (loài người) sinh vật Vận động xã hội hình thức đặc trưng cho hoạt động người Chính phân loại hình thức vận động bản, Ph.Anghen đặt sở cho phân loại khoa học tương ứng nghiên cứu chúng sở khuynh hướng phân ngành hợp ngành khoa học Ngoài tư tưởng khác chất thống hình thức vận động sở để chống lại khuynh hướng sai lầm nhận thức quy hình thức vận động cao vào hình thức vận động thấp ngược lại Ví dụ từ kỷ XIX, người theo chủ nghĩa Đacuyn xã hội" muốn quy vận động vật chất thành vận động sinh học, xem người sinh vật thông thường giải thích hoạt động xã hội lồi 12 TiĨu luËn triÕt häc người phạm vi tác động quy luật sinh học đấu tranh để sinh tồn Họ cho đấu tranh để sinh tồn dẫn đến tiêu diệt lẫn xã hội loài người tượng tự nhiên Về bản, chủ nghĩa "Đacuyn xã hội" học thuyết phản động cực đoan hố làm méo mó học thuyết tiến hố Đacuyn Ngun nhân tạo sai lầm người theo học thuyết khơng thấy khác trình độ vận động sinh học vận động xã hội, họ quy giản cách gượng ép vận động xã hội vận động sinh học Khi triết học Mác Lênin khẳng định giới vật chất tồn vận động vĩnh cửu điều khơng có nghĩa phủ nhận tượng đứng im giới vật chất Trái lại triết học Mác - Lênin thừa nhận rằng, q trình vận động khơng ngừng giới vật chất không loại trừ mà cịn bao hàm tượng đứng im tương đối, khơng có tượng đứng im tương đối khơng có vật tồn "Trong vận động thiên thể, có vận động cân có vận động vận động Nhưng vận động tương đối riêng biệt (…) có xu hướng khơi phục lại đứng n tương đối vật thể khả cân tạm thời điều kiện chủ yếu phân hoá vật chất Đặc điểm tượng đứng im tương đối (hay trạng thái cân tạm thời vật trình vận động nó) trước hết tượng đứng im tương đối xảy mối quan hệ định mối quan hệ lúc Ta nói tàu đứng im mối quan hệ bến cảng, so với mặt trời thiên thể khác vận động theo vận động đất Thứ hai, đứng im xảy với hình thái vận động lúc đó, khơng phải với hình thức vận động lúc Ta nói tàu đứng im nói vận động học, lúc vận động vật lý, vận động hố học diễn thân Thứ ba, đứng im biểu trạng thái vận động nó, vận 13 TiĨu ln triÕt häc động thăng ổn định tương đối biểu thành vật, cây, con… cịn chưa bị phân hố thành khác Chính nhờ trạng thái ổn định mà vật thực di chuyển hố tiếp theo, khơng có đứng im tương đối khơng có vật Do đứng im cịn biểu trình vận động phạm vi chất vật ổn định, chưa thay đổi Thứ tư, vận dộng ổn định đó, cịn vận động nói chung tức tác động qua lại lẫn vật tượng làm cho tất khơng ngừng biến đổi Vì đứng im tượng tạm thời Ph.Anghen rõ: "vận động riêng biệt có xu hướng chuyển thành cân bằng, vận động toàn phá hoại cân riêng biệt" "mọi cân tương đối tạm thời" Không gian thời gian Trong triết học Mác Lênin với phạm trù vận động khơng gian thời gian phạm trù đặc trưng cho phương thức tồn vật chất VI.Lênin nhận xét rằng: "trong giới khơng có ngồi vật chất vận động vật chất vận động vận động đâu ngồi thời gian khơng gian"1 Trong lịch sử triết học khái niệm thời gian không gian phạm trù xuất sớm Ngay thời xa xưa người ta hiểu khách thể vật chất chiếm vị trí định khung cảnh định tương quan mặt kích thước so với khách thể Các hình thức tồn vật thể gọi không gian Bên cạnh quan hệ không gian, tồn khách thể vật chất biều mức độ tồn lâu dài hay mau chóng tượng mức độ tồn lâu dài hay mau chóng tượng trước sau giai đoạn vận động Những thuộc tính đặc trưng phạm trù thời gian VI.Lênin toàn tập, NXB Tiến Matxcơva 14 TiÓu luËn triÕt häc Tuy lịch sử triết học xung quanh phạm trù không gian thời gian có nhiều vấn đề gây tranh cãi, điều quan tâm trước hết khơng gian thời gian có thực khơng trừu tượng đơn tồn ý thức người Những người theo chủ nghĩa tâm phủ nhận tính khách quan không gian thời gian Chẳng hạn Beccơli Hium thời gian không gian nội dung ý thức cá nhân Cantơ coi không gian thời gian hình thức trực quan người thực khách quan Vào kỷ XVII - XVIII nhà vật siêu hình tập trung phân tích khách thể vĩ mô, vận động tốc độ thông thường nên tách rời không gian thời gian với vật chất Niutơn cho không gian thời gian thực thể đạc biệt khơng gắn bó với tồn độc lập bên cạnh vật chất tương tự vật tồn độc lập bên cạnh Trên sở thành tựu khoa học thực tiễn, chủ nghĩa vật biện chứng cho không gian thời gian hình thức tồn khách quan vật chất Khơng gian thời gian gắn bó chặt chẽ với gắn liền với vật chất, phương thức tồn vật chất Điều có nghĩa khơng có dạng vật chất tồn bên ngồi khơng gian thời gian Ngược lại, khơng thể có thời gian khơng gian ngồi vật chất Ph.Angen viết: "các hình thức tồn không gian thời gian, tồn ngồi thời gian vơ lý tồn ngồi khơng gian" Lênin cho để chống lại chủ nghĩa tín ngưỡng chủ nghĩa tâm phải "thừa nhận cách dứt khoát kiên khái niệm phát triển không gian thời gian phản ánh thời gian không gian thực khách quan, kinh nghiệm nhận thức ngày thích ứng với khơng gian thời gian khách quan, ngày phản ánh đắn sâu sắc hơn"2 Các Mác Anghen: Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 1994 VI.Lênin: toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 1980 15 TiÓu luËn triÕt häc Quan điểm triết học vật biện chứng xác nhận thành tựu khoa học tự nhiên Chẳng hạn Lơbatxépxki hình học phi Ơcơlit mình, đường hướng vào thân thực vào thân vật ông nêu lên định đề thứ khác với Ơcơlit rằng: "Qua điểm ngồi đường thẳng người ta kẻ khơng phải mà hai đường thẳng song song với đường thẳng đó" Sự phát triển hình học phi Ơcơlit bác bỏ tư tưởng Cantơ khơng gian thời gian coi hình thức tri giác cảm tính ngồi kinh nghiệm Thuyết tương đối Anhxtanh xác nhận rằng, không gian thời gian khơng tự tồn tại, tách rời vật chất mà nằm mối liên hệ qua lại phổ biến phân chia Như không gian thời gian có tính chất sau đây: Tính khách quan, nghĩa không gian thời gian thuộc tính vật chất tồn gắn liền với gắn liền với vật chất Vật chất tồn khách quan, khơng gian thời gian tồn khách quan Tính vĩnh cửu vơ tận nghĩa khơng có tận phía cả, khứ tương lai đằng trước lẫn đằng sau, bên phải lẫn bên trái, phía lẫn phía Khơng gian ln có ba chiều (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Cịn thời gian có chiều từ q khứ đến tương lai Khái niệm không gian nhiều chiều mà ta thường thấy khoa học trừu tượng khoa học dùng để tập hợp số đại lượng đặc trưng cho thuộc tính khác khách thể nghiên cứu tuân theo quy tắc biến đổi định Đó cơng cụ tốn học để hỗ trợ dùng q trình nghiên cứu khơng phải để khơng gian thực, khơng gian thực có ba chiều 16 TiĨu luËn triÕt häc KẾT LUẬN Tổng kết lại ta thấy từ lúc xuất hiện, phạm trù vật chất diễn đấu tranh không khoan nhượng chủ nghĩa vật chủ nghĩ tâm Phạm trù vật chất có q trình phát triển gắn liền với người Quan niệm vật chất thời kỳ cận đại cổ đại Tây âu triết học Mác - Lênin khác Ở thời kỳ cận đại Tây Âu đặc biệt kỷ 17- 18 khoa học châu Âu phát triển mạnh Do chủ nghĩa vật nói chung phạm trù vật chất nói riêng có bước phát triển chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng Theo quan niệm Lênin vật chất phạm trù rộng lớn, định nghĩa phạm trù vật chất quan hệ với ý thức Đó phạm trù vận động khơng gian thời gian Như ta thấy vật chất phạm trù tồn từ lâu luôn phát triển với yếu tố người Chính tính cấp thiết quan trọng mà em chọn đề tài: "Quan điểm Mác - Ănghen vật chất" làm đề tài viết tiểu luận triết học Trong trình làm viết chắn khơng thể tránh khỏi sai sót, mong thầy góp ý đánh giá Một lần em xin chân thành cảm ơn cô! Sinh viên Nguyễn Công Xuân 17 TiÓu luËn triÕt häc 18 ... thức vật chất, phương thức để vật chất khơng ngừng phát triển Cịn khơng gian thời gian lại hai hình thức tồn tồn vật chất Để viết tiểu luận triết học em xin chọn đề tài: "Quan điểm Mác Ănghen vật. .. khoa học đồng vật chất với khối lượng, coi vận động vật chất biểu vật động học, nguồn TiÓu luËn triÕt häc gốc vận động nằm vật chất Kế thừa quan điểm nguyên tử luận cổ đại, nhà triết học vật cận... khác vật lý học, hố học, sin học, địa chất học cịn trình độ thấp khoa học lúc chủ yếu dừng lại trình độ sưu tập mơ tả Tương ứng với trình độ khoa học quan điểm thống triết học khoa học tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -Lenin - Triết học Quan điểm của Mác - Ăng ghen về vật chất,

Từ khóa liên quan